Select the desired text size

Kjenn Jie Noch Plautdietsch? Mennonite Low German Dictionary

by Herman Rempel

English to Plautdietsch

M to Z

macaroni - holle Kjielkje.

mace - me'schot Nät.

machine - Ma'schien.

machine shed - ne Schien, ne Dwäaschien, en Masch'ieneschaup.

machinery - Maschiene'rie.

machinist - Maschien'ist.

mackinaw - ne dikje, wollne, korte Äwajack.

mad - doll; wonsennijch, errsennijch.

madden - ennoajre, doll moake.

made (p. t. of make) - müak.

madhouse - ne Ernaunstault; en Hüss wua daut doll häajeit.

madness - ne Dommheit, en Ersenn, en Wonsenn.

magazine - ne Sseitung.

maggot - ne Mod.

maggoty - modijch.

magic - ne Hakjsekonnst.

magician - en Hakjsemeista, en Teewa.

magistrate - en Frädensrejchta.

magnanimous - mildjäwrijch, gootsmoots.

magnate - en rikja, hüachbeaumta Oomkje, en Be'schuj, en be'riemda Rikja.

magnet - en Mag'neet.

magnificent - prachtfoll.

magnifier - en Fe'jreetrungsglauss.

magnify - fe'jreetre.

magnitude - ne Mot.

magpie - en Heista.

mahogany - ne sort hoadet Holt.

maid - ne Kjäakjsche; ne Me'jal.

maiden - ne junge Me'jal.

mail - Breefpost; bie Post schekje.

mailbag - ne Breeftausch.

mailcoach - en Postwoage.

maim - fe'latse, läme.

main - Haupt, det wijchtijchste.

main thing - de Hauptsach.

mainly - hauptsejchtlijch.

maintain - unja'hoole, be'haupte.

maintenance - Unjahault.

maize - ne sort Turkjsche Weit, Korn, Indi'aunakorn.

majesty - ma'dastijchkjeit.

major - det wijchtijchste.

majority - ne Mearheit.

make - moake, ütrejchte.

make believe - sikj waut fäastalle.

makeshift - nootlijch.

malady - ne Krankheit.

malaria - en Saumpfeeba.

malcontent - en Onntoofrädna.

male - en Maun, maunschoftlijch.

malediction - en Fluch.

malefactor - en Schod doona.

malevolence - ne Boossheit.

malice - en Groll.

malicious - trotsijch.

malign - lestre, lestalijch fonn eenem räde.

malinger - sikj krank stalle.

malleable - waut too fe'homre es.

mallet - en heltna Homa.

malt - Maults.

maltreat - schlajcht be'haundle.

mama - Ma, Mame.

mammal - en Sütia.

mammoth - riesenoatijch, sea groot.

man - en Maun, en Mensch, en Kjnajcht; be'maune.

manacle - en Hauntjespaun, en Hauntiesa.

manage - fe'waulte, foadijch brinje, bandje, wirtschofte.

manageable - lenkjboa, waut too bandje es.

manager - en Fe'waulta, en Weat.

mandate - ne Oppgow, en Oppdrach.

mandatory - me Be'folenheit.

mane - en Kaumhoa.

maneuver - en Sol'dote Je'trakj.

mange - ne Hunjsfalkrankheit.

mangel - ne Beet; ne Mangel; too'riete; mangle.

manger - ne Kjreb.

mango - ne seete Frucht fonne heete Jäajent.

mangy - drakjet, fe'ssoddadet Fal; fe'woaloost.

manhood - ne Maunschoft.

maniac - en Wonsennja.

manicure - de Finjanäajel be'sorje.

manifest - openboa; en Lodssadel.

manifestation - en Be'kauntjemoak.

manifold - fälfach, fälfeltijch.

manipulate - haun'teare.

mankind - Menscheje'schlajcht.

manner - ne Ma'nea; Sitte, Ssoote, ne Oat.

manners - Muarausse.

manse - ne Prädjawoninj.

manservant - en Deena, en Kjnajcht.

mansion - en grootet Wonhüss.

manslaughter - ne Menscheschlacht.

mantel - Heatbe'kjleed.

mantle - en Mauntel.

manual - en Unjarejchtsbüak, en Hauntbüak, en Joabüak, en Jesatsbüak.

manufacture - fabrit'seare.

manure - Mest.

manure pile - en Mesthüpe.

manuscript - en Schriewa siene Hauntschreftelje Je'schijcht.

many - fäl, fäle, en Schoof, en Deel, maunjche.

many a thing - maunjcha(t)lei.

many a time - maunjch(et)mol.

many sided - fälsiedijch.

map - ne Launtkoat.

maple tree - en Ssockaboom.

mar - be'schädje, schädje.

maraud - plindre.

marauders - Plindra, Reiba.

marble - Marmelsteen.

march - ma'scheare.

March - Moats.

mare - ne Kobbel.

margarine - Marga'rien.

margin - en Raunt, en Spälrüm.

marginal - afens.

marigold - ne Bottabloom.

marine - fomm See; en See Soldot, Seemili'täa.

mariner - en Seemaun.

marital - fomm be'frieda Toostaunt.

maritime - waut aum Mäa lijcht, waut toom Mäa je'heat.

mark - en Täkjen, en Kjantäkjen; en Moajkmol; auntäkjne, opptäkjne, moakje.

marker - en Ma'kjea; ne Füd.

market - en Moakjt, en Haundelsplauts; haundle.

marketable - fe'kjeeplijch.

marking iron - en Brenniesa.

marl - witte Ead onn Leem.

marmalade - Wa'renje.

marmot - en Murmeltia.

maroon - rootbrün.

marquee - en Sseltdack.

marriage - ne Kjast.

married - be'friet.

marrow - Moajch.

marry - be'friee.

marsh - en Somp.

marshal - en Launtrot; ne Sol'dote Grupp toopstalle.

marshglow - en Woselijcht.

marshmallows - Paupküake.

marshy - sompijch.

marsupial - en Biedeltia, en Tia daut fäare ne Fup haft toom junge droage.

mart - soo aus market.

marten - en Wäsel äneljet Tia, oba jrata.

martial - kjrijchoatijch.

martial law - en Kjriejesje'rejcht.

martin - en Hüss Schwaulm.

martingale - en Bekjreeme.

martyr - moatre; en Mar'tier.

marvel - wundre, staune; en Wunda.

marvellous - wundaboa, wundascheen.

mascot - en Jlekjbrinja.

masculine - maunschoftlijch.

mash - ne Brie, en Je'misch.

mashing tub - ne Briekomm.

mask - ne Loa(w), ne Frauts.

mason - en Miara.

mass - ne Mauss, en grootet Deel.

massacre - ne furjchtboare Schlacht.

massage - kjnibble, kjnelle, ennriewe.

massive - sea groot.

mast - en Scheppspost.

master - en Meista, b'meistre.

master builder - en Bümeista.

master key - en Hauptschlätel.

masterfully - meistalijch.

masterly - meistalijch.

masterpiece - en Meistastekj.

masticate - keiwe.

mastiff - en groota Hunt.

mat - ne Fluadakj; fe'ssoddre.

match - en Schwäwel, en Schwäwelholt; wade; toop pausse; sseare; biepausse.

matchless - one Fe'jlikj.

matchmaker - en Toop Paussa.

mate - eena fonn en Poa, toop poare, en Kom'rod.

material - Sseijch; Stoff.

materialize - fe'kjarpre.

maternal - fonn muttasch kaunt.

maternity - muttalijch.

mathematical - mate'matisch.

mathematics - mate'matikj.

matins - tiedje Aundacht.

matricide - Muttamort.

matriculate - sikj enne hejchre Aunstault ennschriewe lote.

matrimonial - en be'frieda Toostaunt.

matron - Krankesestre äare Oppsejchta.

matter - Stoff, Sache; schot; {what does it matter? - waut schot daut?}.

matting - Waute.

mattock - ne schwoare Weedhack.

mattress - ne Ma'drauts.

mature - oppjewosse, ütjewosse, riep.

maudlin - hielrijch jesonne.

maul - en groota Homa; ruchlooss be'haundle.

maulstick - en Molstock.

Maunday Thursday - Jreen Donnadach.

maunder - e'romm steete.

mausoleum - en grootet, ütjeputstet Grauf.

mauve - rootbleiw.

maw - ne groote Frät, en Schlunk, en Schlunt.

maxim - en Gruntsauts.

maximum - det hejchste ooda measchte.

may - mach, doaf.

May - Mei.

May Day - de easchte Mei.

maybe - fleijcht.

Mayfly - ne Fläj dee mau een Dach läft.

mayor - en Schult, en Bowaschult.

maze - en Wirrwoa, en fe'ssaubelda Stijch.

mead - ne Wäs, ne Weid.

meadow - ne Wäs, ne Weid, ne Jräs, Heischlach.

meadowlark - ne Aumsel, ne Trienkjemum.

meagre - moaga.

meal , mealtime - ne Moltiet.

mealy - mälijch.

mealymouthed - glautmülijch; derjche Bloom räde.

mean - meene, be'diede; je'meen; meddelmässijch; je'rinj; liedrijch; en Derjchschnett.

meander - han onn trigj e'rommssauble.

meaning - ne Meeninj, en Senn; Je'danke; ne Be'diedinj, en Wuatstiel.

meanness - ne Liedrijchkjeit.

meantime - unjadäm, äwadäm, enn T(w)eschentiet.

measles - Maussle.

measurable - mätboa, waut too mäte es.

measure - ne Mot, mäte, ütmäte.

measurement - ne Mot.

measuring cup - en Mätdinjs.

meat - Fleesch.

meat pie - pe'rieschkje.

meatcutter - en Fleeschschnieda.

mechanic - en Ma'schienist.

mechanism - en Je'driew.

medal - en Au(n)jedenkjsknoop.

meddle - mankmenje.

meddlesome - ssenkjisch.

medial - enne Med; en Meddelpunkt.

mediate - fe'meddle.

mediation - ne Fe'meddlung.

mediator - en Fe'meddla.

medical doctor - en Oatst, en Dockta.

medicate - ennschmäare.

medicinal , medical - medit'sienisch.

medicine - Meditsien Meddel.

mediocrity - ne Meddelmässijchkjeit.

meditate - be'senne, nodenkje.

meditation - Nojedanke, ne Be'sennung.

meditative - deep enn Jedanke.

Mediterranean - Meddelmäa.

medium - meddlijch, meddelmässijch, Derjchschnett.

medley - ne Mischmausch fonn Leeda.

meek - saunft.

meekness - ne Saunfmüt.

meerschaum - Meerschaum.

meet - trafe, tooptrafe, toopkome, be'jäajne; ent'jäajen kome.

meeting - en Sits, ne Fe'saumlung.

megaphone - en Spräakjrua.

melancholy - ne Fe'läajenheit.

meliorate - fe'bätre.

mellifluous - ne Stemm seet aus Honijch.

mellow - mäa; wäkj onn saunft, seet onn sauftijch.

melodious - scheenkjlinjent.

melody - ne Wies, ne Melo'die.

melon - ne Me'loon, ne Kre'schaunkje.

melt - schmelte, fe'schmelte, deiwe.

member - en Jliet, en Metjliet.

membrane - ne sea denne Hüt.

memento - en Denkjmol, en Au(n)jedenkj.

memoir - ne Denkjschreft.

memorable - denkjesweat.

memorandum - en Denkjssadel.

memorial - en Denkjmol, en Au(n)jedenkj.

memorize - ütwendijch leare.

memory - en Je'dajchniss.

men - Manna.

menace - en Je'dreiw, dreiwe.

mend - trajcht neie, trajcht moake.

mendacious - läajesoatijch.

mendicant - en Pracha.

menial - je'meen, deenaoatijch.

meningitis - Rigjstrank Entssindunk.

menstruation - n Moonatfluss, de Räajle.

mensuration - en Ütmäte.

mental - Meenungsoatijch.

mental institute - ne Ernauntstault.

mentally unbalanced - dwautsch, ersennijch.

mention - er'wäne.

mentor - en Rotjäwa.

menu - ne Moltietskoat.

mercantile - met Haundel fe'bunge.

mercenary - en ennjedungna Sol'dot; be'jiarijch.

mercer - en Schnettwoahendla.

merchandise - Woa.

merchant - en Haundelsmaun, en Haundeldriewa, en Hendla, en Koopmaun.

merciful - er'boarmlijch, jaumahoatijch, jnädijch, wäkjhoatijch.

merciless - one Jauma.

mercy - ne Jnod, en Jauma.

mere - mau, blooss.

merely - äwajens. lüta.

merge - wan eent sikj ennet aundre fe'list.

meridian - de Meddachslienje; de hejchste Punkt.

merino - ne Sort Schop met fiene Woll.

merit - en Weat, en Fe'deenst.

meritorious - fe'deenstlijch.

merriment - ne Lostijchkjeit, ne Freelijchkjeit.

merry - freelijch, lostijch, schaftijch.

mesh - Migjenat, Mausch; mausche.

mess - ne Onnordninj, Krommstroo, ne Schwiena'rie; ne Moltietsgrupp.

message - Norejcht, Tiedinj, Bott, Bootschoft, Wuat.

messenger - Schekjbenjel, Norejchtdroaga.

messy - onnkrakjt.

metal - me'tol.

metallic - fonn Me'tol.

metallic springs - iesane Fadre.

metallurgy - Me'tolkonnst.

mete - toomäte.

meteor - en Stearn ooda Steen dee ütem Himmel felt.

meteorite - en faulenda Stearn.

meteorology - ne Wadakonnst.

meter - en Meeta, en Mäta, en Tala.

method - ne Oat onn Wies, ne Lea, ne Ennrejchtung.

methodize - e(nn)rejchte.

meticulous - sea neiw; pinkjlijch.

metropolis - ne Grootstaut.

mettle - Moot, Iewa.

mew - ne Meew, en Meweklotje.

miasma - ne aunstekjende Loft.

microscope - en Fe'jreetrungsglauss.

microwave oven - en Blitsowe.

mid - Med, enne Med.

midday - medden em Dach.

middle - ne Med, meddel.

middle aged - meddeljoarijch.

middle course - en Medwajch.

middleman - en Meddelmaun.

middling - meddelmässijch.

midge - ne Moschkje.

midight scarlets - Fianäajelkjes.

midnight - meddanacht.

midpoint - Meddelpunkt.

midst - meddemank.

midsummer - medden em Somma.

midway - oppem haulwe Wajch.

midwife - ne Häwaum, Poppkje Mutta.

midwinter - medden em Winta.

mie - me.

mien - ne Mien.

miffed - a(nn)jestat.

might - Macht, Je'wault; Sseedaje'wault; mucht.

mighty - sea je'waultijch; majchtijch.

migrate - ütwaundre.

migration - ne Ütwaundrung.

mild - mild, saunft, je'lind, saunftmütijch.

mildew - Mäldeiw.

mile - ne Miel.

mileage - ne Mielessol.

milfoil - ne Schopsgoaw.

militant - militäarisch, striedent, kjriejsch je'sonne.

military - Mili'täa.

military service - mili'täadeenst.

militia - en Laundesje'wäa.

milk - Malkj; malkje.

milk can - ne Mallkjkaun.

milkmaid - en Malkjmäakjskje.

milksop - en Laups.

milkstew - seetemalkjsche Mooss.

milky - malkjijch.

milky way - de Stearnkje Stijch em Himmel.

mill - ne Mäl; ne Spenna'rie; ne Fa'brikj.

millboard - en Brat ooda Desch toom Bäkja binje; en Bäkjabrat.

millenium - det düsentjoasche Rikj; ne Tiet fonn düsent Joa.

miller - en Mala.

millet - Heazh.

milliner - wäa Früessheed moakt.

million - ne Milli'joon.

millionaire - en Millijoon'äa.

milt - Milts, Fescheia.

mimic - no ope.

minatory - dreiwent.

mince - fien hacke; {does not mince words - haft kjeen Blaut feret Mül}.

mince meat - Fat, re'siene, ssi'troone em Je'backniss.

mind - en Fe'staunt, en Senn, en Je'dajchniss; endoont, achte.

minded - je'sonne.

mindful - enn acht näme.

mine - mien, mienje; ne Gruft, ne Mien.

mineral - mine'ral; waut üte Mien je'groft woat.

mingle - fe'menje.

miniature - en kjleenet Aufbilt.

minimal - det weinijchste.

minimize - soo kjleen ooda weinijch moake aus mäajlijch.

minion - ne Druckschreft; en Lieblinkj.

minister - en Deena; en Prädja; be'deene.

ministration - en Deenst, en Aumt.

ministry - en Deenstaumt.

mink - en Wäseltia.

minnow - en kjleena Fesch.

minor - nijch folljoarijch.

minor ailments - Oaschjebrakje.

minority - ne Mindaheit; det weinijchste.

mint - ne Mintsplaunt; ne Jeltfa'brikj.

minute - ne Mi'nüt; sea kjleen.

minute hand - Mi'nütewiesa.

minuteness - ne Kjleenijchkjeit.

miracle - en Wunda.

miraculous - wundaboa.

mirage - en Loftspäjel.

mire - Blott, Schmauts, Mautsch, en Schata, ne Pre'selbje, ne Pre; seepkje, Schlaum, Po'sents.

mirror - en Späjel; späjle.

mirth - ne Freid, ne Lost.

mirthful - lostijch, foll freid.

miry - Blottijch.

misadventure - en O(nn)jlekj.

misanthrope - en Menschefient.

misapply - o(nn)rajcht au(n)wende.

misapprehend - o(nn)rajcht fe'stone.

misapprehension - en Misfestentniss.

misappropriate - sikj waut o(nn)rajchtet aunäjne.

misbehave - goastrijch senne, sikj schlajcht oppfeare.

misbelieve - ergloowsch senne.

miscalculate - o(nn)rajcht be'räakjne.

miscarriage - ne Stelpomm.

miscellaneous - fonn fe'schiene Sorte, aules derjchen'aunda.

mischief - en Schowanack, en Onnheil.

mischief maker - en Putsendoona.

mischievous - goastrijch, liedrijch.

misconceive - o(nn)rajcht fe'stone.

misconception - en Misfestentniss.

misconduct - ne schlajchte be'nämung; en Fältrett.

misconstrue - ne o(nn)rajchte Meeninj oppfote; o(nn)rajcht fe'stone.

miscount - o(nn)rajcht räakjne.

miscreant - en Beeswijcht.

misdemeanor - en Schowanack; goastrijch senne.

misdirect - fe'schekje, o(nn)rajcht adra'sseare.

misepresentation - ne faulsche Stalfeträdung.

miser - en Jietshauls.

miserable - mis'robel, jaumalijch, kjemmalijch.

miserly - jietsijch.

misery - Älend, en Jauma.

misfire - wan ne Flint nijch loossjeit.

misfit - wan Schoo ooda Kjleede nijch pausse; en Mensch dee noaniijch mankpaust.

misfortune - en O(nn)jlekj.

misgiving - ne Oninj, en Je'ferjcht.

misgovern - schlajcht re'jiare.

misguide - fe'leide.

mishap - en O(nn)jlekj.

mishmash - en Mischmausch, en Wirwoa, en Je'misch.

misinform - faulsch be'rejchte.

misinterpret - faulsch oppnäme ooda ütlaje.

misinterpretation - ne faulschee Ütlaj.

misjudge - faulsch fe'uadeele, faulsch schot'teare.

mislay - fe'laje, fe'bommle, fe'leare.

mislead - fe'leide.

mismanage - o(nn)rajcht met fe'haundle.

misname - faulsch nane.

mispell - o(nn)rajcht büaksto'weare.

misplace - soo aus mislay.

misprint - en Druckfäla moake.

mispronounce - faulsch ütspräakje.

misquote - faulsch aunjäwe.

misrepresent - faulsch hanstale, faulsch fäastale.

misrule - soo aus misgovern.

miss - ne ee(n)letsje Me'jal; nijch trafe; ütlote.

missalliance - en O(nn)jlekjelja Fe'bunt.

missile - en schoss.

mission - ne Miss'joon.

missionary - en Missjoon'oa.

mist - en Näwel.

mistake - en Fäla.

mister - en Oom, en Onkel, en Oomkje. (en Tietel).

mistimed - ne Onntiet.

mistletoe - ne Mistelplaunt, en Kusskjrietkje.

mistreat - schlajcht be'haundle.

mistress - ne Mumkje, ne Taunte (en Tietel).

mistrust - nijch trüe.

mistrustful - messtrüsch.

misty - näwlijch.

misunderstand - nijch rajcht fe'stone.

misunderstanding - en Misfe'stentniss.

misuse - nijch rajcht brucke.

mite - ne Miet; ne Kleenijchkjeit; en kjleenet Kjint.

mitigate - fe'lindre.

mitigation - ne Fe'lindrung.

mitre - ne hüage Priestamets.

mitre box - en Fe'jiabacks.

mitten - ne Füsthaunschkje.

mix - toop reare, mische, mankmenje, ennreare, reare.

mixture - en Menjsel; ne Mischmausch.

mizzle - en Soddaräajen.

moan - stäne.

moat - en Growe met Wota runt ommen Je'bied.

mob - en Peebel.

mobile - be'wäajlijch.

mobility - ne Be'wäajlijchkjeit.

mobilize - be'wäajlijch moake.

moccasin - ne Preeskje.

mock - spotte; no ope, en Spott, en Je'spott.

mocker - en Spetta.

mockery - en Je'spatta.

mocking - spietijch.

mode - ne Mood; ne Oat.

model - en Mosta, en Fäabilt.

moderate - mässijch.

moderately - meddelmässijch.

moderation - ne Meddelmässijchkjeit.

modern - mo'dern, niemootsch.

modest - sittlijch, be'scheide.

modesty - ne Be'scheidenheit, ne Bleedheit.

modicum - en kjleenet Bät.

modification - en aundre E(nn)rejchtung, ne Endaniss.

modify - ommendre, aundasch ennrejchte.

modish - no de Mood.

modulate - toom Pauss moake, stella moake.

mohair - ne sort Kosewoll.

moist - feijcht, klaum, naut.

moisture - ne Feijchtijchkjeit.

molar - ne Backtän.

molasses - Mo'lassijch.

mold - en Form; Pilss, fe'pilsse, fe'schemmle, fe'stocke.

moldboard - en Strikjbrat; (aum Plüach).

molder - en Form moaka.

molding - ne Leest.

moldy - fe'pilst, schemmlijch, stockijch, fulstrijch, fe'stockt, fe'pilst, be'pilst.

mole - ne Mol, ne lankschnütsje Müss, en Moltworm.

moleskin - Ladasseijch.

molest - be'laustje, schwoamoake.

molestation - ne Be'laustjung.

mollify - fe'lindre, be'frädje, toofräd stalle.

mollusk - en Wotatia met ne hoade Schall, en Schallfesch.

mollycoddle - be'jaumre, sea saunft be'haundle.

molten - je'schmolte.

moment - en Üagenblekj, en Kurtsweil.

momentary - waut mau en Üagenblekj diat.

momentous - be'diedent wijchtijch.

momentum - Schwunk.

monarch - en Keenijch, en Kjeisa, en Re'jiara.

monestary - en Kloosta.

monetary - waut Jelt aunbelangt.

money - Jelt.

money changer - en Jeltwakjsla.

money order - Postjelt.

mongrel - en Hunt dee nijch ajcht es.

monitor - en Fe'mona, en Schiela dee den Leara be'helplijch es.

monitory - ne Moninj, ne Woarninj.

monk - en Eensiedla dee sikj enn en Kloosta opphelt.

monkey - ne Op.

monkey wrench - en Homaschlätel.

monogram - en ennjeneida ooda ennjedrekjta Nome.

monologue - en Selfstjesprejch.

monoplane - en Loftschep met eene Schijcht Flijchte.

monopoly - en Eenhaundel.

monosyllabic - eensilbijch.

monosyllable - en Wuat met eene Silb.

monotone - en Eenklank.

monotonous - eenteenijch, äwadreessijch.

monotony - ne Äwadreessijchkjeit, en Kumma, en Lankwiel.

monsoon - ne räajenje Tiet enn Asien.

monster - en grootet Onntia, en Ries.

monstrous - riesegroot.

month - Moonat.

monthly - moonatlijch, moonatwiess.

monument - en Denkjmol.

monumental - sea groot.

mood - ne Sennung; toonoatijch, en Je'laund.

moody - fe'ssoajcht.

moon - ne Mon, en Mont.

mooncalf - en Monkaulf.

moonchange - Monwakjsel.

moonlight - moneschien.

moonshine - tüss jemoakta Schnaups.

moor - en Schepp aunbinje; ne fe'kwosde Wäs en Enjlaunt.

mooring - en Ankaplauts.

moose - en grootet Herschoatjet Tia enn Kaunada.

mop - en Fluakodda; oppwesche.

mope - o(nn)lostijch e'romm dreeme, dreemnäse.

moral - sittlijch, au(n)stendijch.

morality - ne Sittelea.

moralize - fomm sitteljen räde.

morass - en Morauss.

morbid - kjrenkjlijch onn looj; trüarijch je'sonne.

more - mea.

morel - en Nachtschaute; ne sort Pilskje dee too äte es.

morella cherries - Süakjoasche.

moreover - too bowen'enn.

moribund - opp stoawe ligje; soo goot aus ütjestorwe.

morning - Morje (Morje also means tomorrow) ; Sse'morjest.

morning service - Morjenaundacht.

morning slippers - Morjeschoo.

morose - o(nn)frintlijch onn gruntsijch.

morphine - Mo'fien.

morsel - en Lakjabeskje, en Stekjskje; en bät toom äte.

mortal - stoawlijch, fe'jenkjlijch.

mortar - Mia Sse'ment.

mortarboard - ne feakauntje Stu'dentemets.

mortgage - ne Magridzh.

mortification - en Oaja.

mortise - en Taupeloch.

mortuary - en Doodesol.

moselle - en Moselwien.

mosquito - ne Migj.

moss - Mooss.

most - measchte, aum measchte, mearendeels, ilda.

mostly - meistens, hejchstens, measchtens, mearendeeels.

mote - en bietje Stoff, en Splauj.

moth - en Flotta (Flodda) , ne Mott.

motheaten - wormfrosijch, fe'fräselt.

mother - ne Mutta, ne Murakje.

mother in law - ne Schwiamutta.

motherhood - Muttaschoft.

motherlove - ne Muttaleew.

motherly - muttalijch.

mother's knee , mother's lap - ne Muttaschoot.

motion - ne Be'wäajung, en Gank, en Drief.

motionless - one Be'wäajung.

motivate - oppheitre.

motive - en Grunt, en Drief; ne Üasoak.

motley - bunt.

motor - en Mo'tua.

mottled - plackijch.

motto - en Sennspruch.

moult - fadre fe'leare.

mound - en Humpel, en kjleena Klompe.

mount - oppsetter; en Riedpeat; en Boajch.

mountain - en Boajch.

mountainous - birjijch.

mourn - trüare.

mourner - eena dee doa trüat.

mournful - trüarijch.

mourning dove - ne wille Düw.

mouse - ne Müss.

mouse hunting - müse.

mousehole - en Müssloch.

mouser - en Müsa.

mousetrap - ne Müssfaul.

mousy - müsijch.

mouth - en Mül.

mouth organ - Mülspäldinkj, en Mülschiara.

mouthful - en Mülfoll.

movable - be'wäajlijch.

move - rekje, wieda rekje, trakje, wajchtrakje, rooje, reare.

move furniture around - ommrieme, ommkauntre.

movement - en Je'rooj, ne Be'wäajung.

movest - wankst, reascht, trakjst, roojst.

movies - en Ssinema.

mow - heiwe; {mow the lawn - Grauss heiwe}.

Mr - Oom, Oomkje.

Mrs - Mumkje.

much - fäl, sea.

much less - fäl weinja; fe'schwiess.

mucilage - Liem.

muck - Mest, Blott, Drakj; en Toarauss.

mucky - blottijch.

mucous - Kjwiel, Schliem, Rotts, Schnodda.

mud - Blott, en Toarauss.

muddled - fe'häakjat.

muddy - blottijch, schmautsijch.

mudscraper - en Blottschropa.

muff - ne Muff.

muffins - Kjlieküake.

muffle - stella moake, Lüd be'schrenkje.

muffler - ne Binj; en Ütpuffsrua; en Lüdbe'schrenkja.

mug - en Haulwe, en grootet Kuffel; ne Frauts.

muggy - feijcht onn schwool.

mulberry - ne Mülbäa.

mule - en Mültia.

muleteer - en Mültia Fuamaun.

mull - en heeta Schnaups; ne Schnüfkje Doos.

mullet - ne sort Fesch.

mullion - ne Fenstaspross.

multi - fälfachijch, fälfeltijch.

multi millionaire - fälfachja Milljoon'äa.

multiple - fälfach.

multiplication table - de Eemol'eent, fe'meare.

multiply - multipli'tseare.

multitude - ne groote Menj.

mummer - en Ülespäjel, en Brommtopp Späla.

mummery - en Brommtoppspell.

mumps - je'schwollne Hoagdreese.

munch - muffle, langsom keiwe, tofle.

mundane - je'weenlijch, weltlijch.

municipality - ne minissi'paul.

munificence - friejäwrijch.

munition - Je'wäafäarot.

mural - en je'moldet Bilt.

murder - en Mort; morde.

murderer - en Mäarda.

muriatic acid - Soltsüastoff.

murky - dunkel, grumlijch.

murmur - murre; en Je'murr.

murrain - ne Feesocht.

muscle - ne Muskel.

muse - dreemnäse, enn Je'danke dreeme, jrebble.

museum - en Mü'sium.

mushroom - ne Pilskje; haustijch enne hejcht wause.

music - Mü'sikj; Noote; en Spell.

musician - en Müsi'kaunt.

musk - en Tiareje'stank.

musket - ne ooltmootsche Flint dee fonn fäare derjche Loop woat je'lot.

musky - en opp'poatet Tiareje'roch.

muslim - fienet Kor'tün fe Früesskjleeda.

must - mott.

mustache - en Schnurboat, en Schneitsat, en Schnütsboat.

mustard - Samp.

mustard seed - en Sampkuarn.

mustard (wild) - willa Hadrikj.

muster - Sol'dote tooproope.

mutable - fe'endalijch.

mutation - ne Fe'endrung.

mute - stomm, one je'lüd.

mutilate - fe'latse, fe'schniede.

mutiny - Schepp Opprua.

mutter - brummle.

mutton - Schopfleesch.

mutual - je'meenschoftlijch.

mutually - je'meensaum.

muzzle - en Mülkorf; en Mülkorf oppsate; ne Flinteloop; ne Schnüts.

my - mien, miene, mient.

my gosh - mild expletive.

myrtle - Mirteboom, Mirtekroon.

myself - mie'selfst, ekjselfst.

mysterious - rotselhauft, je'heemnissfoll.

mystery - en Rotsel, en Je'heemniss.

myth - ne Je'schijcht dee fonn oole Tiede staumt; irjent ne Ütjedochte Je'schijcht ooda Fe'tal.

nab - fange, faust näme.

nag - ne oole Schrug; emma wada loame.

nail - en Noagel, noagle.

naive - o(nn)schuldijch onn o(nn)weetiss.

naked - noaktijch, blooss.

name - en Nome; nane; neeme.

named after - nojeneemt.

nameless - one Nome.

namely - nämlijch.

namesake - Nomesfada.

nannyberries - Plautbäare.

nap - en Meddachschlop, en korta Schlop.

nape - det Jnekj.

napkin - en Selwjet.

narcotic - Be'teibungsmeddel.

narrate - fe'tale.

narration - ne Fe'tal.

narrow - schmaul.

narrow minded - en be; schrenkjda Senn; enjhoatijch.

narrowness - ne Enjheit, ne Be'schrenktheit.

nasal - fonne Näs; derjche Näs.

nasturtium - Kjrass.

nasty - hasslijch, goastrijch, o(nn)frintlijch.

natal - waut met Je'burt too doone haft.

nation - ne Nats'joon.

national forces - ne Laundesmacht.

national language - Laundessproak.

nationality - en Launt aunje'hearijch.

native - einheimisch.

natives - en Laundesfolkj; einheimisch.

natter - plaupre, brisle, schnautre.

natural - na'tüamässijch, de Na'tüa no.

naturalist - en Na'tüaforscha.

naturalization - wan en Ennwona en Birja woat.

naturally - na'tiadlijch.

nature - Na'tüa.

naught - nuscht.

naughty - goastrijch, hasslijch, nikjswirdijch.

nausea - seekrank, en Onnwool.

nauseated - onnwool feele.

nauseous - äakjelhauft.

naval - fomm See ooda Mäa.

navel - en Nowel.

navel rupture - en Nowelbruch.

navigate - en Schepp stiare.

navigation - ne Schepfoat.

navigator - en Schepfuamaun.

navy - ne Kjriejchsflott.

nay - nä.

near - dijchtbie, enne Noheit, bie, noda kome, sikj nodre; o(nn)je'fäa.

nearer - noda, dijchta bie.

nearly - meist, so'mea, faust, afens.

nearness - ne Noheit.

nearsighted - kortsejchtijch.

neat - nietlijch, rennlijch, nat, neiw.

neatsfoot oil - Kleiwe Eelj.

nebulous - näwlijch, dunkel.

necessary - needijch.

necessitate - needijch moake, foddre, ennfoddre, be'dwinje.

necessity - en Muss, ne Needijchkjeit, en Je'mott.

neck - en Jnekj, en Hauls.

neck yoke - en Koppelboom.

neckerchief - en Haulsdüak.

necklace - ne Haulsschnua.

necktie - en Haulsbaunt, en Schlips, en Kra'wat.

nectar - Bloomesauft.

need - en Je'bruck, ne Noot, en Mangel, en Muss; brucke.

needle - ne Notel.

needless - onnett, onneedijch.

needlework - Noteloabeit.

needy - derftijch.

nefarious - schentlijch.

negate - fe'nulle, fe'striede, nä saje.

neglect - fe'nachlässje, fe'sieme, fe'schlonse, fe'schloffte.

neglected - fe'woaloost.

neglectful - fe'nachlässijch.

negligee - en Früesshamd.

negligent - onnbekjemmat, een'doontijch, nachlässijch.

negotiable - waut too be'haundle es.

negotiate - be'haundle.

negotiation - ne Be'haundlinj.

negotiator - en Be'haundla, en Fe'meddla.

negress - ne Näajafrü.

negro - en Näaja.

negus - en heeta, seeta Wien dee woat met Wota je'drunke.

neigh - wiare.

neighbor - en Noba.

neighborhood - ne Nobaschoft.

neighborly - nobalijch.

neither - kjeena fonn twee, nijch dit noch daut.

nephew - en Pla'meninkj, Neffe.

nepotism - wan Frintschoft enne Re'jiarung woat Deenstefäarajcht je'jäft.

nerve - ne Narf.

nervous - nar'wees.

nest - en Nast.

nestle - enn nastle.

net - en Nat, ne Mausch; reina Fe'deenst.

nether - nade, unje.

netting - Nat Sseijch.

nettle - ne Hütütschlach; ne Brennartel, ne spekjaje Plaunt.

neuralgia - Narfeweedoag.

neuritis - Narfenentsindung.

neurotic - narfekrank.

neutral - ne'traul, onnpar'teisch.

never - niemols, nie, nienijch, kjee(n)mol, sin'doag.

nevertheless - dannoch, trots'däm.

new - nie, fresch.

New Year - Nie Joa'.

newcomer - en Framda.

newly - kjirtslijch, nielijch.

news - Niess, Nieijchkjeite, Tiedinj, Norejcht.

newspaper - ne Sseitung.

newt - en kjleena, junga Äajdakjsel.

next - näakjst, näakjsta, näakjste.

nib - ne Tintfada, ne Stolfada, ne Spets.

nibble - gnoage, aunbiete, nausche, schmause, gnaubre.

nice - fein, scheen, goot; onntlijch, schmock.

nick - ne Kjoaw; kjoawe.

nickel - Nickel; en Fiefssent.

nickname - en Äkjenome, en Kosenome.

niece - ne Plemi'nitse, ne Nijcht.

niggardly - jietsijch.

nigh - dijchtbie, meist.

night - ne Nacht; {last night - jistre Owent}.

night prowling - en Nachtje'schwien.

nightgown - en Nachtkjleet.

nightingale - en Nachtigaul.

nightly - aule Nacht, aule Owent.

nightmare - en gruselja Droom.

nightshift - en Nacht Unjaspaun.

nil - nuscht, null.

nimble - fekjs oppe Feet.

nincompoop - en Eefeltspensel.

nine - näajen.

nine pins - en Kjäajelspell.

ninefold - näajenfach.

nineteen - näajentian.

nineteenth - näajentaindel, näajentianda, näajentiande.

ninety - näajentijch.

ninth - näajendel, näajenda, näajende.

nip - kjniepe; en kjleena Schnaups; schoapa Frost.

nippers - ne Kjnieptang.

nipple - ne Tett.

nit - ne Lüss.

nit picker - enb Lüskjekjnekja, en Lüskjekjniepa.

nitre - Solt'peeta.

nitric acid - Süastoff.

nitrogen - Stäakjstoff.

no - nä.

no one - nijch eena, kjeena.

nobility - Adelmensche.

noble - adel, stotlijch onn sittlijch.

nobleman - en Adelmaun.

nobody - kjeena.

nocturnal - bie Nachttiede.

nod - nekje, nekjkoppe.

node - en Bloomeknoppe, Kjleare.

nodules - Kjleare, Knoppes.

noggin - en kjleenet Glauss; en Menschekopp.

noise - en Je'lüd, en Je'reisch, en Je'tees, en Klo'mua, en Krach, en Knaul, en Je'bulla, en Je'drän.

noiseless - stell, one Je'lüd.

noisier - lüda.

noisy - lüd.

nomad - en Waundra.

nomenclature - en Nome Re'jista; ne Be'neemung.

nominal - nom Nome no.

nominate - nane, fäastale, oppstale.

nomination - ne Fäawol.

nonce - fe dit eene Mol.

none - nuscht, kjeen, kjeena, kjeene.

nonentity - ne onnwijchtje Per'soon; waut nijch en Doasenne haft.

nonresistant - wäalooss.

nonsense - en O(nn)senn.

noodle - ne Nüdel.

nook - ne Akj, en Winkjel.

noose - ne Schlenj.

nor - noch, ooda, nijch.

norm - de Räajel, em Derjchschnett.

normal - nor'mal, räajelrajcht.

north - nuade, nuad.

northeast - nuad'oost.

northerly - nuadlijch.

northern lights - Nuadlijcht.

northstar - Nuadstearn.

northwind - Nuadwint.

nose - ne Näs.

nose-basket , nose-guard - en Näskorf, en Mülkorf.

nosebridge - Näsbeen.

nosegay - en Bloomestrauch.

nostalgia - en Banga.

nostalgic - bangrijch.

nostril - en Näsloch.

nostrum - ne Medit'sien, en Heelmeddel.

not - nijch.

not at all - goanijch.

not to mention - fe'schwiess.

notable - be'riemt.

notary - en Off'kot.

notate - au(n)schriewe.

notch - ne Kjoaw, ne Noaw; ennhalpe.

note - ne Noot; en Ssadel; ne Ssiffa; en Schultssadel; moakje, opptäkjne.

notepaper - Breefpa'pia.

noteworthy - achtungsweat.

nothing - nuscht; {for nothing - em sonst}.

notice - ne Norejcht; be'moakje; ennwoare; acht jäwe.

noticeable - too seene, to be'moakje.

notify - aunmalde, be'kaunt moake.

notwithstanding - dannoch, nijch enn Be'tracht näme.

noun - en Hauptwuat.

nourish - näare, er'näare.

nourishment - Noarinj.

novel - nie, (nijch oolt) , bütaje'weenlijch; en Re'maun.

novelist - en Re'maunschriewa.

novelty - waut nieet.

November - No'wamba.

novice - en Nielinkj, en niea em Je'schaft, en Aunfenja.

novitiate - de Lea Joare, ne Proowtiet.

now - nü, fuat(s).

now and then - han o' wada.

nowhere - noanijch.

noxious - schätlijch.

nozzle - en Kron.

nuclear weapon - en Kuarnje'wäa.

nucleus - det bennaschte Kuarn.

nude - noaktijch, kol.

nudge - en Bucks, buckse, buchle.

nugget - en Goltkuarn.

nuisance - en O(nn)jenäjch, ne Ploag, waut em Wäaj es.

nuisance ground - en Mestacka.

null - nijch jeltijch.

numb - je'lämt, kjeen Je'feel.

number - en Numma, ne Ssol, ne Auntol; tale, räakjne; numma'reare.

numberless - too fäl too tale.

numeral - en Numma, ne Ssiffa.

numeration - numma'reare.

numerous - meare, fäl, ne groote Ssol.

numismatist - en Jelt Koll'akjta.

numskull - en Dommkopp.

nun - ne Ka'toolsche Sesta.

nuptial - kjastlijch.

nurse - ne Krankesesta; en Kjinjamäakje; pleistre.

nursery - ne Kjinjastow; ne Plaunteschool.

nursery rhymes - Kjinjariemsels.

nursing - Kranke fläaje; Tett jäwe.

nursling - en junget Fläajkjint.

nurture - näare, opptrakje.

nut - ne Nät; en Mieta.

nut brown - nätbrün.

nutcracker - en Nätknacka.

nutmeg - ne Muschkelnät, ne sort Kjrieda'rie.

nutriment - Äte, Noarinj.

nutrition - Noarinj.

nutshell - ne Nätschall.

nuzzle - nuzhle.

oaf - en Bauljch, en Daumelskopp.

oak - ne Äkj.

oaken - äkjnet, äkjna, äkjne.

oakum - Strank onn Täa toom Retse toostoppe.

oar - ne Roodel.

oarsman - en Roodla.

oasis - ne scheene Insel medden enne dräje Wiltness.

oath - en Eid; en Fluch.

oatmeal - Howajrett.

oatplant head - ne Wopp.

oats - Howa.

obdurate - baulstiarijch, stoakoppijch, stekjsennijch.

obedient - onntlijch, je'huarsom.

obeisant - Ea be'deent.

obelisk - en langet, hüaget steenanent Denkjmol.

obese - fat, liewijch.

obey - horjche, je'hea jäwe.

obituary - ne Doodeslist, en Doodesre'jista.

object (noun) - en Dinkj, en Jäajenstaunt, en Ssiel, en Sswakj.

objection - E(nn)wendinj.

objectionable - wadalijch, too'wadre.

objective - en Senn, ne Aufsejcht, en Stiel, en Ssiel.

object(verb) - jäajenstriede, E(nn)wending fäabrinje.

obligation - ne Flijcht; ne Fer'auntwuatlijchkjeit.

oblige - fe'flijchte, fe'binje, en Je'faule doone.

oblique - schrots, scheef.

obliterate - ütlasche, ütstrikje.

oblivion - gauns enne Fe'jätenheit.

oblivious - goanijch enn Acht näme.

oblong - Ei runt, lenkjlijch runt.

obnoxious - schätlijch, jäajen'aun, liedalijch, too'wadre.

obnoxious person - en O(nn)wäsent.

oboe - en Winthuarn.

obscene - groff onn schmutsijch.

obscure - fe'dunkelt, fe'borje, doff, fe'biestat.

obscurity - ne Dunkelheit, waut nijch kloa es.

obsequious - dommbleed.

observable - waut too seene onn too be'oobachte es.

observant - schneiw.

observation - ne Be'oobachtung.

observatory - en Himmelfarnrua.

observe - seene, be'oobachte, be'trachte, aun'seene, be'kjikje, be'lüare.

observer - en Be'oobachta.

obsessed - be'säte.

obsession - ne Be'sätenheit.

obsolete - üte Mood, nuscht mea weat.

obstacle - en Hindaniss.

obstinacy - en Äjensenn, ne Hoatnackijchkjeit.

obstinate - hoatnackijch, stekjsennijch, stoakoppijch, wadaspanstijch, äjensennijch.

obstreperous - wadaspanstijch.

obstruct - em Wäaj stalle.

obstruction - en Hindaniss.

obtain - kjriee, erlange.

obtainable - waut too kjriee es.

obtuse - nijch schoap, nijch sea je'witst, stomp.

obviate - fäabäje.

obvious - kloa, dietlijch, kloa too seene; selfstfestentlijch.

obviously - jeedenfauls.

occasion - ne Je'läajenheit; fe'üasoake; Rekjs.

occasional - je'läajentlijch, äwalangs, toofallijch.

occidental - de wastelje Welt, wastlijch.

occult - fe'borje, je'heem, em je'heeme.

occupation - en Be'roop, en Je'hault, ne Haun'tearinj.

occupied - drock; be'sat.

occupy - äwa'näme; be'wone.

occur - fäafaule, er'äjne, fäakome.

occurrence - wan waut woat, en Fäafaul.

ocean - en Mäa, en See, en Ootsjan.

o'clock - de Tiet; Klock; {It is ten o'clock - de Klock es tian}.

octagon - acht akjijch.

octave - en Oktaw.

October - Ok'tooba.

octogenarian - en tachentijch joascha.

octopus - en achtoarmjet, rundet Mäatia.

oculist - en Üagedokta.

odd - framd, schnoopijch, kjniffijch, sondaboa; o(nn)jefäa, äjen, launisch.

oddity - waut sondaboaret, waut framdet.

odious - fe'hast, stinkjent, stenkjrijch, wadalijch.

odium - en Hot.

odometer - en Mielentala.

odor - en Je'roch.

odoriferous - scheenrikjent.

of - fonn, üt, unja, enn, auf, fe.

of age - foll joarijch.

of age - mindijch.

off - e'rauf, auf, wajch, fonn, doafonn, fuat.

offal - Aufgank, Os, Schunt.

offence - ne Be'leidjung.

offend - be'leidje, aunsteete, ennoajre, ssoaje.

offensive - aunsteetent, prost, onnaunjenäm.

offer - aunbeede; en Au(n)jebott; ütbeede.

offering - en Opfa.

offhand - bowen'äwa.

office - en Aumt, en Je'schaft, en Deenst, ne Je'schaftsstow.

officer - en Offit'sea, en Be'aumta.

official - aumtlijch; en Be'aumta.

officiate - aumtlijch deene.

officious - äwa'driewent aumtlijch.

offish - en bät hüachnäsijch.

offshoot - en Auflaja, en Knoppe.

offspring - ne Nokomeschoft.

oft - soo aus often.

often - foake, mearemol, earemol, schockmol.

oftener - foakna.

ogle - be'üage, be'glottse.

ogre - en Menschefräta, en gruseljet Tia; en Onntia; de 'jriese Diesta'.

oil - Eelj; Schmäa; eelje, schmäare; Schmurts.

oilcloth - ne Jipsdakj.

oilpainting - en Eeljbilt.

oilskin - en jipsna Räajarock.

oily - schmurtsijch, schmäarijch, eeljijch.

ointment - ne Saulw.

old - oolt.

older - ella.

oldfashioned - ooltmootsch, üte Mood.

oldish - ellerachtijch.

olfactory - waut rikje aunbelangt.

olive tree - en Eeljboom.

omelet - Rearei.

omen - en Fäatäkjen, ne Be'diedinj, ne Oninj.

omission - ne Äwasejcht, Ütjelotnet.

omit - ütlote, fe'schloffe.

omnipotence - ne Aulmacht.

omnipotent - aul'majchtijch.

omnipresent - emma toowäaj, emma doa.

omniscient - aul'weetent.

omnivorous - waut aules frat.

on - opp, aun, aum, bie, wieda ferwoats.

on the - oppe, oppem, (opp'm).

on trial - ferem Je'rejcht.

once - ee(n)mol, eens, e'mol.

one - een, eent, eena, eene.

one another - eena den aundren.

one hundred - hundat.

one more - noch eena, noch eent, noch eene.

one more thing - noch eenat'lei.

one sided - eensiedijch.

one storeyed - een stockijch.

one track minded - eenjleisijch.

oneself - sikjselfst.

onion - ne Ssippel.

onion greens - Sippel Lüak.

onlooker - en Tookjikja.

only - blooss, mau, eensja, eensje.

onus - ne Laust; ne Fer'auntwuatlijchkjeit.

onward - ferwoats.

ooze - langsom rane soo aus wan Mol'lassijch woat ütjegote, derjch kjwalle.

opaque - nijch derjchsejchtijch.

open - op, op moake, opne, frie'effentlijch, frie on frajch.

openess - ne Openheit.

openhanded - friejäwrijch.

opening - ne Opninj, en Aunfank.

openly - frie'effentlijch.

operate - oppe'reare, wirkje, foare, be'haundle.

operative - wirkjsom.

opiate - een Be'teibungsmeddel.

opine - siene Meeninj saje.

opinion - ne fauste Meeninj; {in my opinion - no miena Meeninj}.

opium - Monesauft; Be'teibungsmeddel.

opponent - en Jäajna.

opportune - je'läajentlijch.

opportunely - opp Je'läajenheit.

opportunity - ne Je'läajenheit.

oppose - jäajenstale, wadastone.

opposite - jäajen'äwa.

opposition - en Wadaspruch, en Wadastaunt, en Jäajensauts, en Jäajenstaunt.

oppress - doldrekje, be'drekje, unjadrekje.

oppression - en Unjadrekje.

opprobrious - schentlijch.

opprobrium - ne Schaund.

optical - waut mett'm seene too doone haft.

optician - en Brellehendla.

optimism - en Opti'mismus, de scheene, bätre Sied fonn ne Sach.

option - wäle.

optional - ütwälent.

opulence - en Rikjdom, ne Rikjlijchkeit.

or - ooda, sest.

orally - mintlijch.

orange - ne Aupelssien; rootjäl.

oration - ne Räd.

orator - en Rädna.

oratory - ne Rädenskonnst.

orb - en Baul, ne Kügel; en Üagaupel.

orbit - ne Pla'neetbon.

orchard - en Oftgoade.

orchestra - ne Or'kjestra.

orchid - ne Bloom, ne Or'kjied.

ordain - ennweie, be'städje, soo aus en Prädja.

ordeal - en Schwoaret Unja'näme, ne Klo'pott.

order - en Be'fäl, ne Be'stallung; ne Ordninj; fe'schriewe, be'stalle; fäasaje.

orderly - räajelmässijch; en Helpa em Krankenhüss.

ordinary - je'weenlijch, je'meen.

ordure - Mest.

ore - reiwet Stoff üte Mien; Mienestoff.

organ - ne Orjel; en poat fonn en Mensch daut am deent aum läwe too bliewe.

organ keyboard - Orjel Finjaspläte.

organdie - sea fienet, derjchsejchtjet Kor'tün.

organization - ne E(nn)rejchtung.

organize - e(nn)rejchte, jrinde.

orgy - ne wille Süpa'rie.

oriel - en Bloomefensta.

orient - de oostelje Welt.

oriental - oostlijch.

orifice - ne Opninj, en kjleenet Loch em Lief.

origin - ne Häakunft, en Au(n)fank.

original - aunfenkjlijch, äjenoatijch.

originate - häakome, häanäme, aunfange.

ornament - en Schmuck, en Ütputsdinkj.

ornithology - ne Foagelkonnst.

orphan - ne Weis.

orphanage - en Weisenheim.

oscillate - han onn trigj schweife.

osculate - kusse.

osprey - ne Seehofkje.

ossify - fe'knoake.

ostensibly - schienboa.

ostentatious - sikj waut ennbille; aufwiese.

osteology - ne Knoakekonnst, ne Knoakelea.

ostler - en Peatskjnajcht.

ostracise - fe'baune.

ostrich - en Strauss.

other - aundra, aundre.

otherwise - aundasch.

ottoman - ne Rübenkj, en Sche'balkje.

ought - sull, must.

ounce - en Unts.

our - ons, onsa, onse.

ours - onst, onsaje.

ourselves - wieselfst, onsselfst.

oust - e'rüt steete, e'rüt sate, e'rüt drenje.

out - üt, e'rüt, büte.

outbid - äwabeede.

outbreak , outburst - en Ütbruch.

outcome - Ütkunft.

outdoors - büte.

outer - büta, bütaschte.

outer edge - bütakaunt.

outgrow - e'rüt wausse.

outhouse - en Sse'kjreet, ne Auftrett, en Hieskje, en Bekjhüss.

outlaw - en fe'baunda Fe'bräakja.

outlive - lenja läwe.

outlook - ne Ütsejcht.

outrage - waut fe'schemptet.

outrageous - äwadriewent fe'schempt.

outrun - fe'bie rane.

outset - en Aunfank.

outside - soo aus outdoors.

outsider - en Framda, en Bütaschta.

outspoken - nijch bleed, kjeen Blaut feret Mül.

outstanding - ütje'täkjent, op'poat goot.

outstanding debt - ne rikjstendje Schult.

outvote - äwastemme.

outwardly - fonn büte.

oval - Eirunt, lenkjlijch runt.

ovary - en Eia Stock, en Fruchtknoppe.

ovation - ne wundafolle Oppnom met Henjklautsche.

oven - ne Oweback.

ovepay - äwa'tole.

over - äwa, doaräwa, omm, fe'bie.

over estimate - äwa'schatse.

over expose - toofäl Lijcht jäwe.

overact - äwa'driewe.

overall - äwer'aul, lengd'han.

overalls - Schlaubbekjse.

overawe - Ferjcht enndriewe.

overbid - äwa'beede.

overboard - äwa'buat.

overburden - äwa'lode; de Ead bowre Mien.

overcast - met Wolkje be'dunkelt.

overcharge - too fäl Jelt foddre.

overcloud - met Wolkje be'trakje.

overcoat - en Äwarock, Pol'too, Bur'nuss.

overcome - äwakome, äwa'stone, je'wenne.

overconfident - äwa'driest.

overcook - äwagoa.

overdo - äwa'doone.

overdraught - mea üte Bank näme aus eena e'nenn lajt.

overdue - rikjstallijch, hinjastallijch; äwrem Tiet.

overgrow - unjawausse.

overgrowth - en Je'dalj, äwajewossnet Krüt.

overhaul - trajcht moake, derjch oabeide, enn Ordinj brinje.

overhead - äwrem Kopp; Onnkoste.

overhear - toofallijch heare, oppfesche.

overheat - äwa'hette.

overlap - äwren'aunda laje.

overload - äwa'lode.

overlook - äwaseene.

overpower - äwa'waultje.

overrate - äwa'schatse.

overreach - too wiet äwalange.

overripe - mäa.

overrule - äwa'stemme.

overseas - äwrem Mäa.

oversee - Oppsejcht hoole.

overseer - en Oppsejchta.

overshoes - Äwaschoo, Ga'losche.

oversight - Fe'jätnet, Fe'siemdet.

oversleep - fe'schlope.

overstate - ne Fe'tal äwa'driewe.

overstep - äwa'träde, äwa'staupe.

overstock - toofäl Woa ennkjeepe.

overstrain - äwa aunstrenje, äwa'rackre.

overt - openboa, open.

overtake - nokome, ennhole.

overtax - äwatackse.

overthrow - fe'steete, ommsteete, äwa'steete.

overtime - tootalende Oabeitsstunde.

overtired - äwameet.

overture - en Fäaschlach.

overturn - ommstelpe, ommschmiete.

overview - ne Äwasejcht.

overweight - äwa'schwoa, äwawijcht, fat.

owe - schuldijch senne.

owing - schuldijch.

owl - ne Ül.

own - äjne, be'sette, habe.

owner - en Äjendeema.

ownership - Äjendomm.

ox - en Oss.

oyster - ne Muzhel.

pablum - ne Kjinjabrie, Kjinjanoarinj.

pace - en Schrett, en Trett, en Gank; schräde.

pacemaker - en Schrett Tala.

pacer - en Ranpeat.

pacific - stell, frädlijch.

Pacific Ocean - det Stelle Mäa, det groote Mäa.

pacification - ne Be'frädjung.

pacifier - en Frädmoake, ne Lutsch.

pacifist (conscientious objector) - en Wäaloosa.

pacify - be'tuttre.

pack - en Pack; ennpacke.

package - en Pack, en Pack'eet, en Pinjel; ennpacke, fe'packe.

packer - en Packa; ne Waults.

packet - en Pack'eet.

packmule - en Packäsel.

pad - en Büakje Schriewpa'pia; en kjleenet Kjesse; en Footstijch.

paddle - ne Roodel, en Reaholt; roodle, padle.

paddlewheel - en Scheffelraut.

paddock - en Feehock.

padlock - en Henjschlott.

pagan - en Heid.

paganism - Heidentüm.

page - en Blaut; blädre; eene Sied fomm Blaut; en junga Deena.

pageant - en straumet Fast.

pail - en Ama.

pain - Weedoag; ne Sorj; ne Stäakj, Schmoate, en Je'piesak.

painful - wee doone.

painless - one Weedoag.

painstaking - ütem Grund; krakjte Oabeit langsom fe'rejchte.

paint - Foaw; mole, foawe.

paintbrush - en Foawpensel.

painter - en Foawa, en Mola.

painting - en je'forwnet Bilt.

pair - en Poa.

pal - en Frint, en Kom'rod.

palace - en Paulaust.

palatable - schmackhauft, scheenschmakjent.

palate - en Mülbän.

palatial - paulaustoatijch.

palaver - n Je'schwauts.

pale - blauss, blauss woare.

paleness - ne Blaussheit.

palfrey - en Riedpeat fe Früess.

paling - Stach'eete.

pall - ne Dakj toom äwa en Soakj spreede; ne diestre Wolkj; Rüak ooda Näwel; ennoolent woare.

pallet - en Stroopäl, en Stroosack.

palliative - en Lindrungsmeddel.

pallid - soo aus pale.

pallor - soo aus paleness.

palm - de Bennahaunt; en Paulmeboom.

palmistry - ne Hauntwoasaja'rie.

palpable - feelboa; leijcht too seene ooda too heare.

palpitation - en stoakjet Hoatkloppe.

palsied - je'lämt.

palsy - ne Lämung.

paltry - weinijch weat, je'rinj.

pamper - goot be'haundle, fe'doawe.

pamphlet - en Norejchtsadel.

pan - ne Paun, ne Plot.

panacea - ne Medit'sien dee aules heele saul.

pancakes - Panküake.

pancreas - de Plüts.

pandemonium - en furjchtboaret Je'toob.

pander - sikj sea no eenem kjeare onn aules tookome lote.

pane - ne Fenstarüt.

panel - en ennjeschwonrne List; ne groote Tofel Büholt dee je'brukt woat toom ütnoagle.

paneling - Ütstäwinj, Wauntbe'kjleed.

pang - ne haustje Stäakj, en Schrakj, en Hekjsenschoss.

panic - met Schrakj fe'willat.

pannier - en groota Korf.

panoply - en iesanet Kriejchskleet.

panorama - ne Runtsejcht.

pansy - ne Steefmurrakje, en Schwaulmüagkje.

pant - jaupe, sea jesche.

pantry - ne Äteskoma.

pants - Bekjse.

pap - Kjinjabrie, Kjinjanoarinj.

papa - pape, Pau, Tate.

paper - pa'pia; ütbacke.

paper carton - ne Pa'piadoos.

paperbag - ne Lusch, ne Tüt.

paperhanger - en Ütbacka.

papoose - en junget Indi'auna Kjint.

parable - en Jlikjness.

parachute - en Faulschorm.

parade - en Sol'dote Marsch.

paradigm - en Biespell, en Mosta ne Sproaklea.

paradise - en Para'diess.

Parafin - ne sort Wauss.

paragon - en Mosta, en Fäabilt.

paragraph - en Aufschnett.

parallel - en Fe'jlikj, ne Änlijchkjeit; para'llel; wan twee lienjes Sied bie Sied rane soo aus ne Schlädjleis.

paralysis - ne Lämung.

paralyze - läme.

paramount - aum hejchste.

paramour - ne Je'leewde (en heemeljet Fe'heltnes.).

paraphrase - ommschriewe.

parasite - aunhenjendet O(nn)jesseffa; en aunhenjenda Schma'rottsa.

parasol - en Sonneschorm.

parboil - haulf koake.

parcel - ne Pack, en Packje.

parch - fe'darschte, fe'schmachte, fe'dräje.

parchment - oolet, dennet Schopfal je'brukt toom wijchtje Dokumente schriewe.

pardon - fe'sseie, fe'jäwe.

pare - aufschalle, be'schniede.

parentage - Fäaellre, Staumellre.

parents - Ellre, Onse.

parents in law - Schwiaellre.

pariah - en Fe'stada.

parish - ne Je'meent.

parity - ne Jlikjheit.

park - en Park, en groota, jreena Goade; met de Koa aunhoole.

parlance - ne Rädensoat.

parley - Unjaräd, met Räd be'haundle.

parlor - ne Settstow, ne Fäastow.

parlsey - Peetaselj.

parody - noje'opte Schreft, parod'iere.

parole - en Fe'bräakja opp sien Earenwuat loosslote; ferre Tiet loosslote ütem Je'fenkjniss aus Loon fe en goodet Benäme.

parrot - en Papa'jei; noplaupre.

parry - aufwäare.

parse - ütlaje.

parsimonious - spoasaum bott aum jietse.

parsnips - Postanack.

parson - en Prädja.

part - en Poat, en Aundeel, en Aufdeel; üten'een.

partake - deelnäme.

partaker - en Deelnäma.

partial - deelwiess; eenkjanijch.

partiality - part'eiisch.

participant - en Deelnäma.

participate - deelnäme, be'deelje, metmoake.

participle - en Meddelwuat.

particle - en sea kjleenet Bietje.

particular - opp'poat, be'sondasch, sondaboa, je'neiw.

particularize - ommstendijch be'schriewe ooda fe'tale.

particularly - äwa'rüt, uzhent.

parting - en Scheide, en Hoastrijch.

partition - en Schetsel, ne Waunt; derjchschetsle, aufschetsle.

partly - toom Deel, deelwiess.

partner - en Poatna, en Deelhaba.

partnership - ne Haundelsje'salschoft fonn twee Poatnasch.

partridge - ne sort Rauphan ooda Boakjhan.

party - ne Je'salschoft; ne Par'tei; Prazhnikj hoole; en Je'bott.

party dress - en Fastkjleet.

pass - fe'bie foare, fe'bie gone; pas'seare; wieda hendje; en enja Wajch derjche Boaj; en Derjchgank.

pass key - en Hauptschlätel.

passable - meddelmässijch, ssimlijch, 'daut jeit'.

passage - ne Derjchfoat; en Gank.

passenger - en Passe'zhea.

passion - ne Leidenschoft; en deepet Je'feel.

passionately - hetsijch.

Passover - en Jüdschet Oostafast.

passport - en Reisepauss, en Pauss; en Ütwiess.

past - ne Fe'gangenheit; fe'bie; äwa.

pastime - ne Fe'wielniss; en Tietfe'drief.

pastor - en Prädja.

pastry - Pastje; seetet, feijchtet je'backniss.

pasture - ne Weid, ne Wäs.

pasty - däjijch.

pat - hauje, be'kloppre, stroakle, be'strikje.

patch - en Flekj; flekje.

patched together - toop je'bausselt.

patchwork - stekje.

pate - en Schädel; en Bowakopp; Glauts.

patent - ne Schreft dee eenem Fäarajcht jeft.

pater - pautsche.

paternal - fodalijch.

paternity - ne fodaschoft.

path - en Stijch.

pathetic - trüarijch.

pathos - deepet Je'feel.

pathway - en Footstijch.

patience - Je'dult.

patient - je'duldijch; saunftmütijch; en Gaust em Krankenhüss.

patriarch - de hejchste onn de ellste Foda.

patricide - Fodamort.

patrimony - en Oawgoot, en Oawdeel.

patriotism - Leew fe daut Fodalaunt.

patronage - en Ennfluss, en Schuts.

patronize - be'ennflusse, be'haundle; jenne'.

patten - ne Heltschlorr.

pattern - en Mosta, en Moddel, en Tooschnett.

paucity - ne Oamheit, ne Weinijchkjeit.

paunch - en Panss.

paunchy - dikjbuckijch, dikjpanssijch.

pauper - en Oama.

pause - ne Paus; en bät wachte, schlüre, lüre, reiwe.

pave - en Wajch met Täa onn Kjiess be'laje.

paw - ne Poot, ne Pauj; be'pauje, be'grauje.

pay - be'tole, tole, be'loone.

pay attention - kjeare, acht jäwe, Oobacht jäwe.

pay back - trigj tole.

payable - too be'tole.

payment - ne Tolinj.

pea - ne Oaft.

peace - ne Fräd, ne Rü.

peaceable , peaceful - frädlijch, rüijch.

peach - ne Firs.

peacock - en Peihon.

peahen - ne Peihan.

peak - ne Spets.

pear - ne Bäa.

pearl - ne Parl.

pearl barley - joaschtne Jrett.

peartree - en Bäareboom.

peasant - en Büa.

peasantry - Laundesfolkj.

peashooter - ne Oafteflint.

peat - Torf, Sood.

pebble - en Steenkje.

pebbly - steenrijch.

peck - hackse.

pecker - en Holthacka.

peculiar - sondaboa, äjen, opp'poat, kjniffijch, schnoopijch, äjenoatijch.

peculiarity - ne Äjenschoft, Graupe, Nekje.

pecuniary - waut met Jelt too doone haft.

pecussion - en Schlach, en Knaul.

pedagogue - en Leara.

pedal - en Trettbrat, ne Trett.

pedant - en Ütjebilda dee sikj bloos aun Bäkja helt.

peddlar - en Peddla, en Haundelsmaun dee fonn Hüss too Hüss Woa fe'kjaft.

peddle - weppe.

pedestrian - en Footjenja.

pedigree - en Aufstaum.

pediment - en Däarejäwel.

peel - ne Schal; aufschale; aufplostre.

peep - derjch en kjleenet Loch ssiele.

peephole - en Kjikjloch.

peeping Tom - en Glottstopp.

peer - fonn dijchtbie waut be'seene; niescheare.

peers - siensjlikje; ssielt.

peevish - fe'drisslijch, kurrijch.

peevishness - ne Fe'drisslijchkjeit.

peg - ne Steft, en Stekjel; en Knage.

pegtop - en Brommkjriesel.

pell mell - derjchen'aunda.

pellet - en kjleenet Kügelkje.

pellucid - derjchsejchtijch; kloa onn dietlijch.

pelt - en Fal; sea räajne, schmiete.

pemmican block - en Pitschkjeklots.

pen - ne Stolfada; en Hock, en Klotje.

pen nib - ne Tintfada.

penal - Strof aunbelangent.

penalty - ne Strof.

penance - ne Schult aufoabeide omm daut Je'wesse too stelle.

pencil - ne Bliesteft, en Jreffel.

pencilbox - ne Fadadoos.

pendant - ne Haulskjäd, ne Haulsschnua; en Aunhenja.

pendent - henjent.

pending - wut noch woare saul, em dreie.

pendulum - en Paupeldikja.

penetrable - derjchdrinjlijch.

penetrate - derjchschüwe, derjchdrinje.

penholder - ne Stolfada.

peninsula - ne Haulfinsel.

penis - en Pietsa.

penitent - Schult feele onn welle bäta woare.

penitentiary - ne Fe'bätrungsaunstault.

penman - en Schriewa.

penmanship - ne Schriewkonnst.

penniless - one en Ssent Jelt.

pennywise - domm spoasaum.

pension - ne Pens'joon.

pensive - en Je'danke.

pentagon - en Fiefakj.

Pentecost - Pinjste.

penumbra - en Haulfschaute.

penury - ne Noot, en Mangel.

people - Lied, Mensche, Folkj; be'felkljre.

pepper - Päpa.

pepperbox - ne Päpadoos, Päpadinjs.

peppermint - ne Dreppekend, en Grusnikj.

peppernuts - Päpanät.

pepperschaker - en Päpadinjs.

perambulate - waundre, wanke.

perambulator - en Kjinjawoagkje.

perceive - aunseene, be'moakje, erkjane.

percent - prot'sent.

perceptible - moakjboa.

perception - soo aus daut fe'stone woat.

perch - ne Floak; ne sort kjleene Fesch.

perchance - fleijcht.

percolate - derjchsiee.

percolator - en Sietrejchta toom Koffe koake.

percussion cap - ne Ssinjkaup.

perdition - ne Fe'doawniss.

peregrination - ne Reis; fonn eene Städ no de aundre foare.

perennial - dürhauft, ne dürhauftje Plaunt.

perfect - follkome; follbrinje.

perfection - ne Follkomenheit.

perfidious - onntrü.

perforate - derjchboare; lajchrijch moake.

perforation - en derjchjeboadet Loch.

perform - ne Roll späle, fe'rejchte.

performer - en Rollspäla.

perfume - Par'fün.

perfunctory - opp fer'eascht; äwaflejchlijch.

perhaps - fleijcht.

peril - Je'foa.

perilous - je'fäadlijch.

period - en Punkt; ne Tietlank; de Räajle.

peripatetic - e'romm waundre ooda reise.

perish - ommkome.

perishable - fe'jenkjlijch.

peritonitis - Blintdoarmfe'jeftung.

periwig - ne Pruck.

periwinkle - ne sort Schnigj.

perjure - faulsch schweare; ferrem Je'rejcht läje.

perky - koasch; spetsuarijch.

permanance - ne Düa.

permanent - oppe Düa, dürhauft, be'stendijch.

permeate - derjchdrinje.

permissible - er'laubt; Frieheit too doone.

permission - Frieheit, Er'laubniss.

permit - lote, er'laube, Frieheit jäwe; en Er'laubniss Schien ooda Ssadel.

peroration - ne Schlussräd.

perpendicular - ssenkjrajcht, jlikj fonn bowe no unje.

perpetrate - aunste'jeare.

perpetration - ne Aunste'jearinj.

perpetual - eewijch, emma wäarent.

perpetuity - eewijchlijch, emma.

perplexed - fe'wundat. fe'wert.

persecute - fe'follje.

persevere - aunhoole, biehoole.

perseverence - ne Dürhauft.

persist - biehoole, aunhoole.

persistent - aunhoolent, biehoolent.

person - ne Per'soon, en Mensch.

personality - ne Per'seenlijchkjeit.

personally - per'seenlijch.

perspective - ne Ütsejcht.

perspiration - Schweet.

perspire - schweete.

persuade - be'räde, ennräde, enndietsche, biebrinje, be'teewre.

persuasion - ne Äwa'sseiung.

pert - nijch bleed, frajch.

pertain - aunbe'lange, be'trafe.

pertinent - paussent, tooje'mäte.

perturb - steare.

peruke - ne Pruck.

peruse - läse.

pervade - derjchdrinje.

perverse - fe'kjeat, fe'dreit.

pessimist - Pessimist.

pessimistic - dunkelsiedijch.

pest - ne Ploag, en Past, en O(nn)jenäjch.

pester - be'laustje, ploage, aunligje, schüaräajle.

pestiferous - aunstekjent.

pestilence - ne aunstekjende Krankheit.

pet - en Hüsstia, en Lieblinjstia.

pet name - en Äkjenome.

petal - en Bloomeblaut.

Peter - Peeta.

peter out - fe'saje, ütjeare.

petition - ne Aunfroag; aunhoole.

petrel - en Seefoagel.

petrify - fe'steenre.

petroeum - Steeneelj.

petrol - Gauss, (Gause'lien).

petticoat - en Unjarock.

petty - je'rinj.

petulance - ne Nekjschheit, ne Fe'drisslijchkjeit.

petulant - nekjsch, fe'drisslijch.

pew - ne Kjoakjebenkj.

pewter - blajchoatjet Stoff.

phantom - en Je'spanst.

Pharisee - en Fari'sea.

pharmacy - ne Opp'täkj.

pheasant - en Jachtfoagel, Fe'saun.

phenomenon - en grootet, nieet, bütajeweeneljet Er'äjniss.

philanthropist - en Menschefrint dee aundre methalpt, Aulmaunsfrint.

philatelist - en Postmoakjsaumla.

philology - ne Sproakkonnst, ne Sproakwissenschoft.

philosophy - Weltwissenschoft; en Läweswaundel.

phlebitis - ne Odaentsindung.

phlegm - dikja Kjwiel, Kwaulsta, Kwelsta.

phonograph - en Gramafoon.

phooey - fuj!.

phosphorescent glow (ignis fatuus) - en Mieskjefia, en Woselijcht.

photograph - en Pe'trett; aufnäme.

photographer - eena dee Bilda aufnemmt.

phrase - en Poat fonn'n Sauts.

phraseology - ne Rädensoat.

physically - kjarpalijch.

physician - en Dokta, en Oatst.

piano - piano.

piano keyboard - piano Finjaspläte.

pick - plekje; oppläse; ütläse; ütwol; püle.

pickaxe - ne Spetsakjs.

pickerel - en Fesch.

picket - Stach'eete; en Spetsa Stock; en Streikjwajchta.

pickle - ne e(nn)jelajde Gurkj; ennlaje, ennpäakjle, ennsolte.

picnic - en Picknick, ne Ütflucht.

picnic hamper - en Äteskauste.

picture - en Bilt; schilre.

picture postcard - ne Postkoat.

picturesque - sea straum.

pie - Pei, Pisch'kjrie.

piece - en Stekj, en Biet; ne Flint.

piecemeal , piece by piece - stekjwiess, kwaunswiess.

piecework - Stekjoabeit.

pier - en Steendaum; en Aufscheetsplauts.

pierce - derjchspekje, oppspekje; derjchstäakje.

piety - ne Fromheit, kjintelje Leew.

pig - en Schwien, en Pukja.

pigbarn - en Schwienstaul.

pigeon - ne Düw.

piggyback - huppanack.

pigheaded - stoakoppijch, stekjsennijch, baulstierijch.

pigiron - reiwet Iesa.

piglets - Foakjel.

pigment - Foawstoff.

pigpen - en Schwienhock.

pigskilling bee - Schwienschlachtsdach, ne Schienskjast.

pigsty - en Schwienstün.

pigtail - (Schwienssoagel) ne Ssopp.

pigweed - Schwienskrüt, Brennkrüt.

pike - en Stachel; en Häakj.

pile - en Klompe, en Hüpe, en Stopsel; opphiepe; oppfliee; oppschijchte.

piles - Hemariede, Ma'riede.

pilfer - stäle.

pilgrim - en Pilja.

pilgrimage - ne Piljareis.

pill - ne Pell.

pillage - plindre.

pillar - en dikja, runda Stenda.

pillarbox - en Breefkauste.

pillow - en Kjesse, en Koppkjesse.

pillowcase - ne Kjessebia.

pilot - en Schepp ooda Loftschepfuamaun.

pimento - ne sort Päpa, kjämeloatijch.

pimple - en Pekjel.

pimpled - pekjlijch.

pin - ne Spald, en Stekjel, ne Steft, en Bolte.

pinafore - en Schaldüak.

pinch - kjniepe.

pinchers - ne Tang.

pincushion - en Notelkjesse.

pine - en Dauneboom; bange.

pineapple - Aunanas.

pinfeathers - Spiele.

pinion - en Winkjeljedriew; ne Foagelflijcht.

pink - fleeschfoawijch.

pinnacle - de hejchste Spets.

pioneer - en Bonbräakja.

pious - from.

piously - aundajchtijch.

pip - en Oftkuarn.

pipe - ne Piep; en Rua; en Näswoama.

pipeline - ne Rualeidinj.

pipewrench - en Ruaschlätel.

pipkin - en Toppkje.

pique - enbät ennoajre.

pirates - Seereiba, Scheppreiba.

pistol - ne Hauntflint, ne Pis'tool.

piston - en Kommkje enn en Koa Mo'tua.

pit - ne Gruft, ne Kül; en Kjoaschesteen; toophitse.

pitch - Pekj; ne Stoop ooda Grod; en Sselt oppstale.

pitch sheaves - Goawe stoake.

pitchblack - pekjschwoat.

pitchdark - stockdiesta.

pitcher - ne Jeetkaun, ne Kruk, ne Malkkaun.

pitchforkj - ne Forkj toom stoake; ne Stemmgaufel.

pitchy - pekjijch.

piteous - jaumafoll, jaumalijch.

pitiless - grausom, kjeen Jauma.

pitman - ne Kurbel, ne Tekjastang.

pittance - ne Näj. en misajet Bät, en Kwoakjs.

pity - be'düare, be'jaumre; Metliet, en Jaumahoat.

pivot - en Dreipunkt, ne Steft.

placard - en groota Ssadel toom waut be'kaunt moake.

place - en Plauts, ne Städ (aun Stal onn Uat) en Uat; hansate, hanstale.

placid - saunft onn rüijch.

plagiarism - en aundren sien Schreft stäle.

plague - ne aunstekjende Krankheit, ne Ploag; ploage.

plaid - hockjet Sseijch fonn Woll.

plain - je'meen; ne Openheit, ne Kloaheit.

plaint - ne Kloag.

plaintiff - en Aunkloaga.

plait - folde, flajchte; Folde, ne Ssopp.

plan - en Plon, ne Äwa'laj; äwalaje, plone, ütkol'lendre, waut fäanäme.

plane - en Häwel; en Loftschepp; häwle, schelpe.

planet - en Pla'neet.

plank - ne Bol; {plank for barn floor - Ütbolinj}.

plant - ne Plaunt; ne Stüd; plaunte; ne Fa'brikj.

plantain - ne sort Krüt.

planter - en Plaunta.

plaque - ne Plot dee too en Schmuck deent.

plaster - en Plosta, met Miasse'ment ütschmäare.

plate - ne Schiew, en Tala, ne Plot; be'laje.

platescraper - en Jietsläpel.

platform - en Plautform.

platter - ne groote Schiew, ne Plot.

plausible - jleeflijch, schienboa, waut schient rajcht too senne.

play - späle, en Spell.

player - en Späla.

playful - spälrijch.

playground - en Spälplauts.

playmate - en Spälkom'rod.

playroom - ne Spälstow.

plaything(toy) - Spältijch.

plead - praunsl'leare, dreesle, prachre.

pleasant - au(n)jenäm.

please - bitscheen, en Je'faule doone.

pleasure - en Ple'zhea, en Fe'jnäje.

pleat - ne Fold; tooplaje.

plebiscite - wua det Laundesfolkj de Entscheidung moakt.

pledge - birje.

plenary - foll, follstendijch.

plenopotentiary - en Follmajchtja.

plenteous , plentiful - rikjlijch, je'nüach.

plenty - je'hearijch, je'nüach.

pleurisy - ne sort Lungenentsindung.

pliable - schmiedijch. lädwäkj.

pliant - waut sikj bäje lat.

pliers - ne Drottang, ne Knieptang.

plight - en Toostaunt; de Trü fe'spräakje.

plod - kloffe, knooje, duje, socke, schwoafallijch gone.

plot - en Plon; en kjleenet Stekjskje Launt.

plow (plough) - en Plüach; pläje.

plow (two way) - en Schrotsplüach.

plowed field - Plüachlaunt.

plowshare - en Plüachschoa.

pluck - plekje; Moot.

plug - en Stoppsel, en Proppsel; toostoppe.

plum - ne Plüm.

plumage - straume Foagelfadre.

plumb - too Lood.

plumber - en Kjlampna.

plummet - met Schwunk fonn sea hüach faule.

plump - fleeschijch, be'fleescht, druglijch.

plumpness - ne Druglijchkjeit.

plumtree - en Plümeboom.

plunder - plindre.

plunge - unjaducke.

plural - enne Meatsol.

plurality - enne Mearheit.

plush - Plisch; rikjlijch.

ply - ne Schijcht; ferrwoats driewe.

pneumatic - Loft unja Druck.

pneumonia - ne Lungenentsindung.

poach - Eia üte Schall koake; oppe Jacht gone wan daut jäajen'm Je'sats es.

pocket - ne Fup.

pocketbook - ne Breeftausch; Fuppjebüak.

pockmarks - pockenoawe.

pocks - Pocke.

pod - ne Schoot.

poem - en Je'dijcht, en Riemsel.

poesy - ne Dijchtkonnst.

poet - en Dijchta.

poignancy - ne Schoapheit em Je'feel.

poignant - schoap, bietent, drinjent, schoap feele.

point - en Punkt, ne Spets.

pointed - aunjespetst.

pointer - en Wiesa.

pointless - one Sswakj.

poise - en straumet Be'näme; Jlikjwijcht.

poison - Jeft; fe'jefte, fe'jäwe.

poisonous - jeftijch.

poke - poakre, püakse, püle; en Biedel met Jelt; püe.

poker - en Poaka, ne Owekjrekj; en Koatespell.

polaris - de Nuadstearn.

pole - en Pol, en Post, en Diestel.

polestar - de Nuadstearn.

police - Po'liess.

policy - ne Rajchtschnua wua ne Re'jiarung sikj no rejchte kaun; irjent ne Rajchtschnua.

polish - Wikjs, wikjse, shiare schliepe.

polite - heeflijch.

politeness - ne Heeflijchkjeit.

politic - Weltklüak.

political - po'lietisch.

politician - en Laundeskaunsla.

poll - en Wolre'jista, stemme, ennschriewe.

pollen - Bloomestoff.

pollute - ennschwiene, ennsüdle.

pollution - ne O(nn)rennlijchkjeit.

polygamy - Wiewa'rie.

polyglot - fonn fäl Sproake kjanne.

polygon - fäl akjijch.

polysyllabic - fälsilbijch.

pommel - en Sodelknoop.

pomp - Pracht onn Stoltheit.

pompous , pomposity - ne Prola'rie.

pond - ne Drenkj, en Wotaloch.

ponder - jrebble.

ponderous - schwoafallijch.

poniard - en kjleenet Schweat, en Doljch.

pontiff - de Pop.

pontoon - ne Brigj fonn Lomme toopjstalt; ne Wotakuff aun en Loftschepp.

pony - en Poonkje, en kjleenet Peat.

poodle - en Püdelhunt.

pool - en Puddel; toopschmiete; en Spell met steenane Bauls oppem Desch.

poor - oam, knoakoam, nootoam, moaga; muckrijch; prost; je'rinj; miesaum.

poor advice - prosta Rot.

poor house - Oamenaunstault.

poorly - oamlijch, kjrenkjlijch, schaubijch.

pop - en Knaul.

pope - en Pop.

popgun - ne Knaulflint.

poplar - en Pappelboom.

poppyseed - Monesot.

populace , population - det Folkj.

popular - wiet onn breet be'kaunt; hüach aunjeschräwe.

populate - be'felkjre.

porcelain - Poosleina.

porch - en Fäatüss, ne Fe'raunda, ne Fäaleew.

porcupine - en Schwiennäajel.

pore - en Hütloftloch; sea fe'tieft beseene.

porpoise - en Mäaschwien.

porridge - Howajrett.

port - en Howe; ne sort seeta Wien; en Puat, en Tooschlach.

portable - waut too droage es.

portal - ne groote Däa, en grottet Puat.

portent - ne Be'diedinj.

porter - en Däarewajchta; en Aunstaultswajchta; en Deena toom Pa'kozh droage.

porthole - en Fensta em Schepp.

portion - ne Säd, en Poat, en Aufdeel, en Aundeel; ütdeele.

portly - fellijch.

portly woman - ne Staunskje.

Portmanteau - ne ladane Schemme'daun.

portrait - en Pe'trett.

portray - schilre, be'mole, be'schriewe.

portulacca - fate Han.

pose - ne Froag stale; hanstale; sikj fe'stale.

position - ne Städ, ne Enstalinj.

positive - sejcha, be'stemmt, posi'tiew.

possess - äjne, habe, be'sette.

possessed - be'säte.

possessions - Jeeda, Habgoot, en Be'sits.

possibility - ne Mäajlijchkjeit.

possible - mäajlijch.

possibly - woo'mäajlijch.

post - de Post.

post - en Post, ne Städ, en Stenda; aunschlone.

post mortem - ne Leijch no'm Doot unjasäkje.

postagestamp - en Breefmoakj, en Postmoakj.

poste haste - en groota Iel.

poster - en Wauntssadel.

posterior - det Hinjarenj, ne Huck.

posterity - ne Nokomenschoft.

postern - ne Hinjadäa.

posthumous - no'm Doot; hinjalote.

postmark - Poststampel.

postmaster - Postmeista.

postoffice - en Postaumt.

postoffice box - en Breefkauste.

postpaid - Postjelt em fe'rüt betole.

postpone - oppschüwe.

postscript - ne Noschreft, ne Bieschreft.

posture - ne Stalung, en Toostaunt; Pos'tüa.

postwar - no'm kjrijch.

posy - en Kjrietje Bloome.

pot - en Grope, en Topp, ne Kruk.

pot barley - Joaschtne Jrett.

potable - drinkjboa.

potato - ne Eadschock; (early Russian potatoes) Schnüfheana.

potato chips - Eadschocke Speena.

potency - Krauft.

potent - kjraftijch.

potential - ne Mäajlijchkjeit.

potion - en stoakjet, jeftjet je'drenkj.

potladle - en Schleef, en Reaschleef.

pouch - ne Tausch, en Biedel.

poultice - en Plosta.

poultry - Fadafee.

pounce - haustijch aunfaule; ne sort fienet Pulwa; ne Kleiw.

pound - en Punt; en Enjlescha Jeltssadel; en Pounjstaul, staumpe.

pour - jeete, poasche; plenjre; kjietre.

pour (not liquid) - schedde.

pout - fe'drisslijch kjikje.

poverty - ne Oarmoot, en Mangel.

pow wow - ne Indi'auna fe'saumlung.

powder - Pulwa.

powdery - pulwrijch.

power - Krauft, Macht.

power takeoff - en Ommgank, Krauft Fe'sata.

powerful - stoakj, kjraftijch.

powerfully - je'waultijch.

powerless - one Krauft ooda Macht.

pox - Pocke.

practical - praktisch, wirkjsaum, moakhauftijch.

practice - eewe; ne Je'wanheit; aunwende.

prairie - ne Stap.

prairie chickens - Raupheena.

praise - Loff; lowe, rieme.

praiseworthy - lowesweat.

pram - en Kjinjawoage.

prance - en Peatsdauns.

prank - en kjleenet Spos; en bät Schowanack.

prate - schwautse.

prattle - schwautse, plüdre.

prawn - ne sort Schalfesch.

pray - bäde.

prayer - en Je'bäd.

pre emption - wan eeena en Rajcht haft waut too kjeepe ea enaundra de Je'läajenheit haft.

pre engage - fer'häa ennstale.

pre order - fer'häa be'stale.

preach - prädje.

preacher - en Prädja.

preamble - ne Ennleidung.

precarious - en bät sea oppe Kaunt onn o(nn)sejcha.

precaution - ne Fäasejcht.

precede - fäa'ropp gone, em fer'üt.

precedence - de Fäarhaunt.

precedent - en Biespell.

precentor - en Fäasenja.

precept - ne Fäaschreft, ne Räajel.

preceptor - en Leara.

prechew - fäakeiwe; Keifkje.

precinct - en Kjreiss, ne Dis'trikjt.

precious - kjestlijch, fäl weat.

precipice - en Aufgrunt.

precipitation - Nauts enne Loft, Räajen, Feijchtijchkjeit.

precise - hoaschje'neiw, be'stemmt.

preclude - ütschlüte.

precocious - tiedijch riep, junk klüak.

predator - en Rauptia.

predatory - rietent, rauptiaoatijch.

predecessor - ne Fäajenja.

predestine - fer'häa be'stemme.

predicament - ne froagboare Loag.

predict - woasaje.

predilection - sikj en dee Rejchtung läne.

predisposed - je'neijcht.

predominance - ne Äwahaunt.

preen - de Fadre putse.

preface - ne Fäaräd; ne Fäaschreft.

prefect - en Launtrot.

prefer - fäatrakje.

preferably - leewa, det leewste, fäatrakjent.

preference - en Fäatrakje.

prefix - de easchte Silb, Fäasilb.

pregnant - schwoafallijch, schwanga, enne aundre Tiet, drajchtijch.

prehensile - Ssäajel dee toom aunfote deene soo aus bie fäl Ope; waut toom aunfote deent.

prejudge - em Fer'üt uadeele.

prejudice - en Fäauadeel.

prejudiced - par'teiisch.

prejudicial - schätlijch.

preliminary - opp fer'eascht.

prelude - ne Fäaspell ooda Fäaräd.

premature - too tiedijch riep.

premeditate - sikj em fer'üt be'senne.

premier - de easchta enne Rejiarung. de easchta ooda det baste.

premise - en Fe'stone; ne Städ.

premium - en Ssadel dee aus ne Auntoling deent.

premonition - ne Oninj.

preoccupation - sikj met ne Drockijchkjeit too doone moake, ne Fe'tieftheit.

preoccupied - fe'tieft.

preparation - en Reedje'moak.

prepare - tooreede, reedmoake, ütreede, Aunstaulte moake.

prepay - auntole.

preposterous - onnjleeflijch, jäajen Fe'nunft.

prerogative - en Fäarajcht.

presage - fäabediede.

prescribe - fäaschriewe.

prescription - ne Fäaschreft, en Je'bruckssadel.

presence - en Doasenne, ne Toojäajenheit.

present - toowäaj senne; fäastale; be'schenkje; fäabrinje; schenkje; en Je'schenkj; be'schäare.

presentation - ne Fäastalung; en Fäadrach.

presentiment - ne Oninj.

presently - bool(t).

preservation - ne Oppbewoarinj.

preservative - Ennmoakstoff, soo aus Solt, Ädikj osw.

preserve - oppbewoare; ennlaje, ennmoake, ennkoake; Pe'zhul.

preside - ne Fe'saumlung äwaseene.

president - en Presi'dent.

press - ne Prass, en Druck; prasse, drekje.

pressing - drinjent.

pressing iron - en Prassiesa.

pressure - en Druck, en Drank.

pressure cooker - en Daumpgrope.

prestige - en häaget Aunseene.

presumably - schienboa.

presume - mootmose.

presumptious - driest, fäadrenjlijch.

pretence - en Heijchel, en Schien, nijch ajcht.

pretend - fäastale.

pretentious - stolt, ooltnäsijch.

pretsel - en Kjrinjel, ne Wrungel.

pretty - schmock, nietlijch.

prevail - de Äwahaunt habe.

prevalent - riew; waut foake fäakjemmt.

prevaricate - nijch bie de Woarheit bliewe, de Woarheit fe'dreie, läje.

prevent - fäabäje.

prevention - ne Fäabaäjung.

previous - ferhäa, ferdäm.

prey - Raup.

price - en Priess, en Weat.

priceless - nijch too schatse.

prick - en Stachel, en Hachel; spekje, präakjle.

prickle - kreiwle.

prickly - spekjrijch.

pride - ne Pracht, ne Stoltheit, ne Stot.

priest - en Pop, en Priesta.

prim - krakjt no de Mood, formlijch äwa'driewent schekjlijch, nietlijch, je'scheit, na'tiadlijch.

primarily - aunfenkjlijch.

primary - eascht, aum easchten.

prime - eascht, em basten Staunt; bie ne Pomp Wota oppjeete.

primer - ne Fiebel.

primrose - ne kjleenee Roos.

prince - en Ferscht, en Kjeenijchsän.

princess - ne Kjeenijchdochta.

principal - ne Hauptper'soon, en Hauptleara; en Heefstol.

principle - en Prin'tsiep.

print - drekje; Kor'tün; en Pe'trett.

printer - en Drekja.

printery - ne Drekja'rie.

printing press - ne Drekjprass.

prior - ea, fer, ferhäa.

priority - ne fäajetrockne Sach.

prison - en Je'fenkjniss, en Kjarkja.

prison guard - en Je'fenkjnisswajchta.

prisoner - en Je'fangna.

prisoners - Re'staunte.

privacy - ne Fe'borjenheit, ne Heemlijchkjeit.

private - pri'waut, nijch openboa; en je'meena Sol'dot.

private School - ne Pri'wautschool.

privilege - en Fäarajcht, en Fäadeel.

prize - ne Be'looninj.

probability - ne Mäajlijchkjeit.

probable - mäajlijch.

probably - opplengd, woll, woarschienlijch.

probation - ne Proowtiet.

probationer - en Proowlinkj; eena dee oppe Proow je'stalt woat.

probe - ne Unjasäkjung.

probity - ne Rädlijchkjeit.

problem - ne Oppgow, en Pro'bleem.

problematic - twiewelhauft.

proboscis - en Rissel, ne lange Schmiedje Näs, ne groote Schnüts.

procedure - en Fe'foare, en Aungone.

proceed - ferwots wanke, fe'foare.

proceeds - en Je'wenst.

procession - en Gaunsemarsch, en Je'bottsmarsch.

proclaim - wiet on breet be'kaunt moake.

proclamation - ne Fe'kjindjung, en Be'kauntmoake.

procrastinate - oppschüwe, fe'schloffe, fe'schlüare.

procreate - det läwendje fe'meare.

proctor - ne Aunwault, en Off'kot.

procurable - waut too fe'schaufe es, too habe.

procure - be'sorje, fe'schaufe.

prod - noporre, nopuckre, nojoage; en Stock toom nojoage.

prodigal - äwa'driewent mildjäwrijch; en Fe'mäje ruchloos fe'brinje, soo aus dee Fe'loarne Soon.

prodigious - onnje'heia, too er'staune.

prodigy - en Wundalinkj, en Junkklüaka.

produce - moake, äwa'däl brinje; ne Arnt; waut enn Werkjlijchkjeit brinje.

product - ne Frucht; ne Folj fonn Oabeit.

productive - fruchtboa.

profane - ruchlooss, gottloos; weltlijch.

profanity - ne Gottloosijchkjeit.

profess - wäa welle senne.

profession - en ütjeleadet Je'hault.

professional - Aumtfäijch, Be'roopsmässijch.

professor - en Profe'ssua.

professorship - en Lea Aumt enne Uniwersität.

proffer - aunbeede.

proficiency - ne Fäijchkjeit.

proficient - fäijch, be'waundat.

profile - ne Ütsejcht fonne Sied.

profit - en Je'wennst, en Fe'deenst, en Pro'fit, Je'notte, en Je'nuss, en Reinje'wennst, äwabüare.

profitable - fe'deenstlijch.

profligate - en ruchloosa, niedatrajchtja Mensch.

profound - ütem Grund wijchtijch; deep onn dunkel.

profuse - rikjlijch.

profusion - en Äwafluss.

progenitor - en Fäafoda.

progeny - Nokomeschoft.

prognosis - en Fäatäkjen.

prognosticate - em Fer'üt saje.

program - en Pro'graum, en Fe'saumlungsplon.

progress - ferwoats kome, be'schekje.

prohibit - fe'beede, baune.

project - en Oabeitsplon; plone; ferwoats schmiete.

projectile - en Schoss.

projector - en Biltschmieta.

proletarian - en je'weenelja Doagesleena.

prolific - fruchtboa.

prolixity - ne lankwielijchkjeit em läse ooda schriewe.

prologue - ne Ennleidungsräd.

prolong - fe'lenjre.

promenade - en Spat'sseagank.

prominent - fäastonent.

promise - en Fe'spräakje, fe'spräakje.

promissory - fe'spräakjent.

promontory - en Aumboajch.

promote - fäastone, unjastette.

prompt - fäasaje; fuat(s).

prompter - en Fäasaja.

promptness - ne Pinkjlijchkjeit.

promulgate - fe'breede, be'kaunt moake.

prone - hanjestrakjt, ütjestrakjt; jeneijt waut too doone.

prong - ne tinj.

pronoun - en Fäawuat.

pronounce - ütspräakje.

pronunciation - ne Ütsproak.

proof - Be'wiess, en Ütwiess, en Proowbilt.

prop - ne Stett, en Stiepa.

propaganda - ne Woawung omm Unjastettung.

propagate - Plaunte proppe, wieda plaunte, Plaunte fe'breede, läwendjet fe'meare.

propel - ferwoats driewe.

propellor - ne Wota ooda ne Loft Schrüw.

propensity - ne Neijung.

proper - äjen, schekjlijch, sittlijch, au(n)stendijch, je'scheit.

property - Äjendom, en Fe'mäje.

property owner - en Äjendeema, en Goothaba.

prophecy - ne Woasajung.

prophesy - woasaje, profet'seie.

prophet - en Pro'feet.

propitiation - en Äwa'reeen moake.

proportion - en wesset Poat, en wesset Deel.

proposal - en Fäaschlach, en Plon.

proposition - en Fäaschlach.

proprietor - en Weat, en Äjendeema.

propriety - ne Schekjlijchkjeit, ne Sittlijchkjeit.

propulsion - en Drief.

prorogue - wan ne Re'jiarung Pause moakt.

prosaic - ne oame, je'weenelje Dijchtkonnst; eefeltijch.

prose - ne Schriewkonnst.

prosecute - fe'kloage.

prosecution - ne Aunkloag.

prosecutor - en Aunkloagsfeträda.

proselyte - en Wadabekjeada.

prospect - ne Ütsejcht.

prosperity - en Woolstaunt, en Jlekj.

prosperous - rikj, woolhabent.

prosthesis - Pro'teese.

prostitute - ne o(nn)sittelje Frü; ne Sselj.

prostrate - lank ütjestrakjt.

protect - be'schutse.

protection - en Schuts.

protend - be'diede, fäabe'diede.

protest - stiepre, sikj wäare, jäajen stiepre, jäajen räde.

prototype - en Mosta, en Fäabilt.

protract - fe'lenjre, lenja moake.

protractor - en Grodboage.

protrude - büte stäakje, e'rüt stäakje.

protrusion - en Aunsauts.

protuberance - waut e'rüt stakjt, soo aus en Knubbel ooda ne Näs.

proud - stolt, prautsijch.

prove - be'wiese, ütwiese, oppwiese.

provender - en Toobehea, Noarinj, Fooda, en Fäarot, en Toorot.

proverb - en Sprejchwuat.

proverbially - sprejchwuatlijch.

provide - fe'seene, fe'sorje, fe'schaufe, hanschaufe, fäastrakje.

provided - em Faul, wan mau, wan.

providence - ne Fäasorj, Fäasejcht.

province - ne Pro'winss.

provision - Läwesmeddel, en Fäarot, Noarinj.

provisional - opp fer'eascht.

provocative - oppreitsent, nerkjent.

provoke - ennoajre, be'leidje, ennhitse, fe'üasoake.

prow - det fäaschte Enj fomm Schepp.

prowl - heemlijch e'romm krüpe, aus ne Kaut, schlikje.

prowler - en e'romm Schlikja.

proximity - enne Noheit, enne Ommjäajent.

proxy - ne Follmacht, en Stalfeträda.

prude - en Mensch dee sikj äwadriewent be'scheide stalt.

prudent - fäasejchtijch, fäabedocht, klüak.

prune - ne je'dräjede Plüm; Beem be'schniede.

pruning hook - en Boom Massa.

pry - ducke; ne Duck; niescheare, ütforsche.

psalm - Psalm.

pseudonym - en au(n)jenomna Nome.

psoriasis - ne scheepje Flajcht.

psychology - ne Seelelea.

ptarmigan - ne Schneehan, ne Boakjhan.

ptomaine - ne Fe'jeftung fonn aunjekomnet Äte.

pub - ne Schenkj, en Drinkjsol.

puberty - de aunwaussende Tiet wan en Jung en Maun woat.

public - open'boa, effentlijch, kuntboa, aulje'meen.

public appearance - en Opptrett.

publication - en Be'kauntmoake, ne Ütgow.

publichouse - en Weatshüss.

publicity - ne Effentlijchkjeit; ne Be'kauntschoft.

publicize - be; kaunt moake; Norejcht fe'spreede.

publicly - effentlijch, frie'effentlijch.

publish - e'rüt jäwe.

publisher - en E'rütjäwa; Kuntboa moaka.

puce - rootbrün.

pudding - ne sort dikje Mooss dee aus Läpelkost deent.

puddle - en Puddel; en kjleenet Wotaloch.

puerile - kjindish, näbensachlijch.

puffiness - oppjepüst.

pugilism - en Füststriet.

pugnacious - opp striede hoole.

pugnose - ne stompe Näs.

puke - bräakje, oppbrinje, kolkje.

pule - jauma'reare, so aus en Kjint.

pull - trakje, tose, riete, plekje.

pullet - ne junge Han.

pulley - ne Reemschiew.

pullover - ne Wolljack toom äwrem Kopp streepe.

pulmonary - waut Lunge aunbelangt.

pulp - ne Brie; Oftfleesch.

pulpit - ne Kaunsel.

pulsation - pulsoatijch.

pulse - en Pulss; schrinje.

pulsthrob - en Pulsschlach.

pulverize - too Pulwa moake.

pumice - ne sort Schiapulwa.

pummel - fe'gnufe, fe'kjiele, schlone.

pummeling block - en Pitschkjeklotts.

pump - ne Pomp, pompe.

pumpkin - en Kjarps.

pun - en Wuatspell.

punch - schlone, gnufe; en toopjereadet Je'drenkj; en Iesadorn, ne Heiwpiep.

punctilious - äwa'driewent neiw.

punctual - pinkjlijch.

punctuality - ne Pinkjlijchkjeit.

punctuate - Punkte sate.

puncture - derjchspekje, derjchstäake.

pungent - en stoakjet Je'roch ooda Je'schmack.

punish - strofe, be'strofe.

punishable - stroffalijch.

punishment - ne Strof, ne Rass.

punt - ne flacke Lomm; en Baul mett'm Foot steete.

puny - schwack onn hinje je'bläwe.

pup - en junget Huntje.

pupil - en Schiela; en Kjikja.

puppet - en Aumpelmaun, ne Spälpopp.

puppet show - en Poppespell.

purblind - haulf blint.

purchase - kjeepe, ennkjeepe, ennhaundle; en Ennkoop.

purchaser - en Koopmaun.

pure - rein, ajcht, iedel, schia, lüta.

purgative - Auffeameddel.

purge - auffeare, reinje.

purification - en Je'reinj.

purify - reinje, ajcht moake.

purity - ne Reinheit.

purl - Äwaschlone biem kjnette ooda häakjle.

purloin - heemlijch näme, ennfupre, stäle.

purple - rootbleiw, purpur.

purport - be'diede.

purpose - en Sswakj, en Stiel, en Senn, ne Aufsejcht.

purr - bromme, somme soo aus ne Kaut.

purse - ne Haunttausch, Jelttausch, en Kjnippsbiedel; de Leppe spetse.

purslane - fate Han.

pursue - hinja'raun joage.

pursuit - en Je'schaft; en hinjaraun rane.

pursy - kortloftijch.

pus - Me'täj.

push - schüwe, driewe, drenje, schupse; en Schups, en Stooss.

pussy - ne Miets, ne Kaut.

pussy willow - en Pelskota.

put - hanstale, hansate, hanlaje, laje.

putrid - stenkjrijch, fe'fült.

putrify - fe'füle.

puttees - Schajchte.

putter - puckre.

putty - kjitt, Fenstakjitt, fe'kjitte.

puzzle - en Rotsel.

puzzle over - doaräwa Jrebble.

pygmy - en Staum kjleene Näaja enn Afrika.

pyjamas - Nachtkjleeda.

quack - kwack.

quack grass (couch grass) - Kjwäakj.

quadrangle - en Feakaunt.

quadrilateral - feasiedijch.

quadruped - met fea Feet.

quadruple - feafachijch.

quaff - doldrinkje met en Fe'jnäje.

quaggy - sompijch.

quagmire - en Somp.

quail - en Jachtfoagel.

quaint - seltsaum.

quake - bäbe, bebbre, ssetre.

qualification - ne Äjenschoft.

qualified - fäijch, je'äjent.

qualify - be'stemme, be'schrenkje.

qualitative - no'm Weat no.

quality - en Weat; ne Äjenschoft.

qualm - en Je'twiewel em Je'wesse.

quandary - em Twiewel stone.

quantitative - de Menj no.

quantity - ne Menj, ne Somm.

quarantine - aufspoare, aufsondre.

quarrel - en Ssank, en Striet, ne Jacht; sanke, striede, jachte.

quarreler - en Ssenka.

quarrelsome - ssenkjisch.

quarry - ne Steengruft; waut je'jäajat woat.

quart - en Kwoat.

quart sealer - en Kwoatglauss.

quarter - en Feadel; Kwa'tea jäwe; {living quarters - wua Mensche wone}.

quarter section - en Feadel Launt, ne Städ.

quarterly - aule feadel.

quartet - en feastemmjet Je'sank.

quash - doldrekje, kjwatsche.

quaver - ne Achtel Noot; ssettre.

quay - wua en Schepp opplode deit.

queen - ne Kjeene'jin.

queer - fe'dajchtijch, framd.

quell - unjadrekje.

quench - den Darscht stelle.

quern - ne Hauntmäl.

querulous - froagent, kloaglijch.

query - froage; ne Froag.

quest - en Je'forsch; en Je'säkj.

question - ne Froag; froage.

questionable - froaglijch.

queue - ne lange Räj Mensche.

quibble - kjibble.

quick - fekjs, haustijch, schwind, pienijch, rausch, schneidijch, jnietsch, staunte'pee.

quicker - fekjsa, haustja, schwinda, pienja, rauscha, schneidja, jnietscha.

quicklime - reiwa Kaulkj.

quickly - flucks, fuats, fuats oppestäd.

quickness - ne Schwindijchkjeit.

quicksand - en Fluchsaunt, en Sauntloch.

quicksighted - schoapsejchtijch.

quicksilver - Kwäakjselwa.

quickwitted - schloagfoadijch.

quid - en Preemkje; en Punt enjleschet Jelt.

quiet - stell, reastell, rüijch.

quiet as a mouse - müsstell, muckstell.

quieten - be'tuttre, be'rüje, stelle, be'schwijchte.

quietly - stell onn one Mülwoakjs.

quill - ne Poos, ne Gaunsefada je'bruckt aus ne Tintfada.

quilt - ne je'stekjde Dakj; Flekjadakj; stekje.

quinine - Je'nien; je'bruckt toom Saumpfeba lindre.

quinsy - ne Haulskrankheit.

quintet - ne Grupp fonn fiew.

quintuple - fief Fach.

quintuplets - fief Kjinje toojlikj je'buare; fieflinja.

quip - ne haustje Auntwuat, en schoapa Spott.

quire - Bläda Schriewpa'pia.

quirk - Be'jäwenheit.

quit - oppheare, tochlote, toojäwe.

quite - gaunss.

quiver - ssettre, schrinje; en Boagehaulta.

quorum - nüach enne Fe'saumlung omm too rotschlusse; Be'schlussfäijch.

quota - en tooje'deeldet Poat.

quotation - ne Priess Aungow.

quote - wuatlijch nofe'tale; en Priess aunjäwe.

quoth - säd.

quotient - en Bruchdeel Wiesa.

rabbet - ennhalpe, ennje'holpne Akje.

rabbi - en Jüdscha Prädja.

rabbit - en Hos.

rabble - Peebel, Toakel.

rabid - wuttent, rosent, en Tia daut de Rusche Hunjskrankheit metdrajcht.

rabies - de Rusche Hunjskrankheit.

race - en Je'schlajcht; enne Wad rane.

racer - en Rana; en Ranpeat.

rack - ne Reep; en Je'stal.

racket - lüdet Je'toob.

racoon - en Wauschboa.

radiance - en blanka Schien, en Glauns.

radiant - strolent.

radiate - no aule Siede e'rüt strole; strole fe'spreede.

radiator - en Strol ooda Hett fe'spreeda, en Kjeela.

radical - ütem Grund; fonne Wartel; jrintlijch fe'endre; radi'kal.

radio - Radio.

radishes - Ra'dieskje.

radius - ne Kulla Mot fonne Med bott de Kaunt.

raffle - ütlosse.

raft - ne Lautelomm.

rafters - Kjikjelhelta, Spoa, Üakje.

rag - en Kodda, en Lump, en Luns.

rage - ne Wut, en groota Oaja.

ragged - fe'lumpt, fe'räte, schon'nieslijch, koddrijch.

rags - Lumpe, lunse, Pluche, Ssübe.

raid - en Aunfaul; Äwafaule.

rail - en Wolm, ne Iesabons Schän; ne Laut; en Räajel; lüd loame, spotte.

railing - Sta'cheete.

raillery - en lüde Je'schell.

railroad , railway - ne Iesabon.

railway siding - ne Siedbon.

raiment - Kjleeda.

rain - Räajen; räajne, plaudre.

raincoat - en Räajarock; en Räajenrock.

raingauge - en Räajenmäta.

rainproof - räajendijcht.

raise - opphäwe, aunrejchte, opptrakje, oppbrinje.

raised spots - Tippels.

raisin - ne Ra'sien.

raisin pastry - Stretsel.

rake - ne Hoakj; hoakje.

rally - sikj toopfote; wada fe'saumle.

rally - werkjlijch, soo'rajcht, schoons, äwent, äwajens, eantlijch, auledinjs, hejchstens.

ram - en Bock; hoat jäajen steete.

ramble - e'romm schweife one Enj onn one Stiel; lang schwautse.

rambler - en E'rommschweifa, en Schwautsa.

ramification - ne Fe'astung.

ramp - en Plautform; oppe hinjebeen stone.

rampant - dijchtwaussent; toobent.

rampant growth - en Je'dalj.

rampart - ne hüage oppjemiade Waunt dee aus Schuts deent.

rampion - ne Bloom (Ra'punsel).

ramshackle - waglijch, reed toom toopfaule.

ranch - ne groote Fee Wirtschoft.

rancid - stenkjrijch; boasch, gaulstrijch, ronstijch.

rancor - ne Fe'bettaniss; en Groll.

rancorous - fe'bettat.

random - toofallijch.

range - ne Räj; en Koakowe; en Ommkjreiss; Spälrüm.

range of hills - en Hüachrigje.

ranger - en Park Oppsejchta.

rank - en Plauts enne Räj; stenkjrijch.

rankle - oajre.

ransack - plindre; derjchweele.

rant - biesta räde.

rap - aunputtre, kloppre.

rape - ne Frü äwawaultje; fe'schaunde; ne sort Eeljkuarn.

rapid - fekjs, bosijch.

rapids - wan en Stroom stoakj boajauf rant.

rapier - en Säbel, en langa Doljch.

rapper - en Klaupa.

rapture - hüage, be'jeistade Freid.

rare - knaup, selde, denn, kostboa.

rascal - en Bauljch, en Schlinjel, en Hol'lunk.

rash - waut doone one be'sonne; Hütütschlach; de Wulf (wan daut Schlemms jeft teschene Been derjch Schweet on Riewe.).

rasp - ne Rausp.

raspberry - ne Himmbäa.

rat - ne Raut.

rat poisonratsbane - Rautejeft.

rat trap - ne Rautefaul.

ratchet - ne Tankestett.

rate - ne be'stemmde Mot, en be'stemmda Taks.

rate payer - en Takstola.

rather - leewa; ssimlijch.

ratify - be'städje.

ratio - en Aundeelfe'jlikj.

ration - en tooje'deeldet Poat; be'knaupe.

rational - fe'ninftijch.

rationalization - E(nn)wendinj.

rattle - klaupre, baulre, rätre; re'baussle, knoare; rochle.

rattlesnake - ne Klaupaschlang.

ravaged - toojerejcht, fe'woaloost.

rave - rose, biesta räde.

ravel - wrable.

raven - en Rowe, ne Krauw.

ravenous - ütjehungat.

ravine - ne Krutsch, ne Kluft, ne Schlucht.

ravish - ne Frü fe'waultje, tooreede; be'jeistre.

raw - reiw.

ray - ne Lijchtstrol.

razor - en Putsmassa.

razor strop - en Putsreeme.

re - ne Fäasilb; aunbelangent.

reach - lange, räkje, er'lange; hankome; no'm Ssiel kome.

react - jäajenwirke, be'auntwuade.

read - läse.

reader - en Läsbüak; en Läsa.

readily - gotlijch; jeare.

reading room - ne Lässtow.

readjust - sikj wada doano ennstale.

readmit - wada en'enn lote.

ready - reed.

real - ajcht, rajcht, werkjlijch.

reality - ne Werkjlijchkjeit.

realization - ne Werkjlijchkjeit woare.

realm - en Rikjdom.

ream - ütboare; Bläda Schriewpa'pia.

reap - eiwste, arnte.

reaper - en Binja.

reaping hook - en Säakjel.

reappear - wada feren Dach kome.

rear - hinje, en Hinjarenj; opptrakje, oppbrinje; wan en Tia sikj oppe Hinjabeen opprejcht.

rear seat - de Hinjasett.

rearrange - trajcht rieme, ommrieme.

reason - ne Üasoak; Fe'nunft.

reasonable - fe'ninftijch.

reasoner - en Denkja.

reassemble - wada toopstale, wada toopsate; wada fe'saumle.

reassert - wada be'haupte.

reassure - be'tuttre, be'rüje.

rebel - en Jäajna, jäajen'aun oabeide.

rebellion - en Opprua, en Oppstaunt, en Jäajenstaunt; en O(nn)rü, en Onnheil.

rebellious - oppsternootsch.

reborn - wada jebuare, nie jebuare.

rebound - trigj sprinje.

rebuff - be'schnütse.

rebuild - wada büe; ommbüe.

rebuke - en Dodel; dodle, en Schälwuat.

rebut - trigjaunstriede.

recall - trigj roope, schilre, erinnre.

recant - trigjnäme waut eena haft je'sajt.

recapitulate - kort wadahole, kort wadafote.

recapitulation - ne'korte Wada'holung.

recapture - wada je'fange näme.

recede - langsom fe'schwinje.

receipt - ne Kjwittung, en Tolingbe'wiess, en Oppwiess (Oppbewiess).

receive - kjriee, em'fange.

recent - korts, nie, fresch.

recently - kjirtslijch, onnlangs.

receptacle - en Je'fäss.

reception - ne Oppnom; ne Nokjast.

recess - ne Paus, ne Spälstund.

recipe - en Re'ssapt.

recipient - en Empfanga.

reciprocate - trigjtole, wan Siede ommwajksle.

recitation - en Je'dijcht, en Spruch.

recite - oppsaje.

reckless - Onnbe'kjemmat.

reckon - räakjne.

reckoning - ne Räakjninj.

reclaim - trigjfoddre.

recline - äwa'rigj läne, haulf ligjent.

recluse - en Eensiedla; eena dee sikj fonne Je'salschoft trigjtrakjt.

recognize - aunerkjanne, er'kjanne, be'loone.

recoil - fe'feare; trigjsteete.

recollect - er'innre, biefaule, be'senne.

recollection - ne Er'innerung.

recommence - wada aunfange.

recommend - fäastone, unja'stette; fäastale.

recommendation - ne goode Fäastallung.

recompense - ne Be'looninj.

recompose - sikj fe'hole, sikj toopfote; wada toopstale.

reconcilable - waut äwa'reen too moake ess.

reconcile - wada äwa'reen moake.

recondite - fe'borje, wua Kjantniss fält.

reconnaisance - en Plon kjanne leare onn ütkundje, soo aus enne Mili'täa.

reconnoitre - ütkundje, soo aus ne Launtschoft.

reconsider - wada be'senne.

reconstruct - wada büe, wada oppbüe.

record - aunschriewe, em Au(n)jedenkj hoole; en Be'rejcht; ne Grammafoonschiew; ne Schaulplot; oppschnacke.

recorder - en Schriewa, en Oppschnacka.

recount - nofetale.

recourse - ne Tooflucht.

recover - je'sunt woare; trigj kjriee; wada be'trakje.

recoverable - waut trigj too kjriee ess; waut wada too be'trakje ess.

recreant - ne Schietstremp, en Beesewijcht.

recreate - fe'hole, fe'püste, fresch Moot fote.

recreation - ne Fe'holinj.

recriminate - Schult fäaschmiete.

recrimination - ne Be'schuldjung.

recruit - nieee Jlieda woawe; en nieet Jliet.

rectangle - en Rajchtwinkel.

rectify - wada rajcht moake.

recumbent - äwa'rigj läne, ligjent.

recuperate - je'sunt woare; sikj fe'hole, koasch woare, ütküare.

recur - wada pa'sseare.

recurrence - ne Wadaholinj.

red - root; {bright red - knaulroot}.

red cheeked - rootbackijch.

red haired - roode Hoa.

red hot - jläjendijch heet.

redbeard - Rootboat.

redbreast - Rootbrost.

redcoat - en Enjlischa Sol'dot.

redden - root woare, root moake.

reddish - roddlijch.

reddish brown - rootbrün.

redirect - wieda adra'sseare, wieda wiese.

redolent - scheenrikjent.

redouble - fe'dobble.

redoubt - ne Fastinj.

redoubtable - furjchtboa.

redress - äwa'reen moake; aufhalpe.

reduce - fe'kjlandre, kjlanda moake.

redundant - nijch mea wijchtijch; Äwaflissijch.

redwinged blackbird - en Rootflijcht.

reecho - wada schaule.

reed - Schelprua.

reefrope - en Säajelstrank.

reek - stinkje.

reel - ne Hauspel, en Spoolkje; en Dauns.

reelection - ne wadaholende Wol.

reembark - wada ennstiee.

reengage - wada em Je'driew stale; wada aunnäme aus Oabeida.

reenter - wada en'enn gone.

reeve - en Minisi'paul Schult.

refectory - ne Ätstow enn en Kloosta ooda enn ne Learaunstault.

refer - hanschekje; aunwiese; meene.

referee - en Späl Fe'meddla.

reference - ne Meenung; Aunwiess.

refine - bäta moake, reinje, ajchta moake.

refinery - ne Ssockafa'brikj.

reflect - nodenkje, be'senne, äwa'laje; en Wadaschien.

reflection - en Wadaschien; Nojedanke; ne Äwa'laj.

reflective - nodenkjent.

reform - endre, fe'bätre.

reformation - ne Endrung toom Basten.

reformatory - ne Fe'bätrungsaunstault.

refract - Lijchtstrole bräakje.

refractory - wadaspanstijch.

refrain - sikj toopfote, sikj trigjtrakje; daut Poat fonn'n Leet daut Äwajesunge woat.

refresh - oppfresche.

refrigerate - kjeele.

refrigeration - jeeelinj.

refrigerator - en Kjeelschrank.

refuge - ne Tooflucht fonn Je'foa; en Fe'blief, en Oppenthault.

refugee - en Flijchtlinkj.

refund - trigjtole, ne Trigjtolinj.

refusal - ne Aufsoag.

refute - fe'striede.

regain - wada je'wenne.

regal - kjeenijchlijch.

regale - trak'teare.

regalia - Kjeenijchschmuck; Harschofts Rajchte.

regard - Acht, Re'spakjt; aunseene; be'obachte, be'trachte.

regardless - one enn Be'tracht näme.

regatta - ne Bootwad Foat.

regenerate - ne niee Be'jeistrung; nie moake.

regime - ne Re'jiarung.

region - ne Jäajent, en Ommkjreiss.

register - en Re'jista; rejist'reare; ennschriewe, en Hettross.

regret - be'düare; leet doone, schod senne.

regrettable - trüarijch, schod.

regularity - ne Räajelmässijchkjeit.

regularly - räajelmässijch, eendrajchtijch.

regulate - räajle, ordne, ennstale.

regulation - ne Räajel, en Je'sats, ne Ennrejchtung.

regulator - en Ordna, en Räajla.

rehabilitate - trigj brinje no'm fäajen Toostaunt.

rehearse - eewe.

rehire - wada meede, trigj meede.

reign - re'jiare, ne Re'jiarungstiet.

rein - en Täajel, ne Lien, en Schmietreeme.

reindeer - en Hersch.

reinforce - fe'stoakje, Iesa betoone.

reinsert - wada en'enn stäakje.

reintroduce - wada fäastale, oppfresche.

reiterate - wadahole.

reject - aufsaje, fe'schmiete, nijch bott aune kolde Kjleede kome lote.

rejects - Sache dee too'sied je'schmäte senn.

rejoice - freie.

rejoin - wada fer'eenje, wada toopkome; be'auntwuade.

relapse - trigjfaule no ne fäaje Krankheit.

relate - fe'tale, be'rejchte, erwäne, tooppausse.

related - fe'waunt.

relation - Frintschoft.

relationship - ne Fe'wantschoft, en Frintschoft, ne Sippschoft.

relative - en Fe'waunta, en Au(n)jeheaja.

relax - nolote, fe'püste, fe'hole, reiwe.

relaxation - ne Je'mietlijchkjeit.

relaxed - je'troost.

relay - wiedastale, wieda droage; en je'spaun Wakjsel.

release - looss lote, frie lote.

relent - nojäwe, leet woare.

relentlessly - one oppheare ooda nojäwe; eendrajchtijch.

relevant - waut sikj too Sach je'heat.

reliable - opp too fe'lote.

reliance - en toofe'trü.

relief - ne Nootlindrung; ne Noot Unja'stettung.

relieve - leijchta moake.

religion - Reli'joon.

religious - from.

relinquish - looss lote, oppjäwe.

relish - er'jatse, goot schmakje.

reload - wada lode, wada opplode.

reluctance - ne O(nn)wellijchkjeit, ne Bleedheit.

reluctant - onnood, onnjeare, bleed, o(nn)wellijch.

rely - sikj doaropp fe'lote.

remain - bliewe, äwabliewe.

remainder - det Äwaje; det Äwabliefsel.

remains - blift; en Doodeskjarpa.

remand - trigj schekje toom wieda unjasäkje.

remark - waut saje; ne Be'moakjung.

remarkable - toom wundre.

remeasure - no mäte.

remedy - en Heelmeddel.

remember - em Je'denkj hoole, be'hoole, sikj er'innre; biefaule; jreesse.

remembrance - en Je'dajchniss, en Au(n)jedenkj, ne Er'innrung.

remind - denkje halpe.

reminder - en Denkjssadel.

reminisce - semmle, er'innre; aune oole Doag denkje.

remiss - wan doa waut looss ess; schloff.

remissible - waut too fe'jäwe ess.

remission - Sindefejäwung; ne Fe'sseiung.

remit - schekje; fe'jäwe.

remnants - kjleene, äwajebläwne Flekja Sseijch; äwajebläwne Sache.

remodel - ommbüe.

remonstrate - fe'mone, jäajen räde.

remorse - en kjwälendet Je'wesse.

remorseless - Hoatlooss.

remote - wietauf.

remount - wada oppsette.

remove - üt'm Wäaj schaufe; ütem Stijch rieme.

remunerate - be'lonne.

remuneration - ne Be'looninj.

rend - too'riete.

render - Schmolt ütbrode.

rendering cauldron - en Miagrope.

rendezvous - wua toopkome, wua tooptrafe; en Tooptrafe.

renew - wada nie moake.

renounce - nijch mea aunerkjanne; gaunss aufsaje.

renovate - derjchbüe.

renown - wiet onn breet be'kaunt.

renowned - be'riemt.

rent - Pacht; pachte, fe'pachte, fe'meede; heare, fe'heare.

rental - Pachtkost.

renter - Pajchta.

reopen - wada op moake.

repair - trajcht moake, derjch oabeide.

reparable - waut noch trajcht too moake ess.

repartee - ne haustje, je'witste Auntwuat.

repast - ne Moltiet.

repatriate - wada trigj no hüss brinje.

repay - trigjtole.

repeal - strikje; trigj roope.

repeat - wadahole, wada doone, nosaje.

repel - aufschüwe, trigjsteete, trigjschüwe.

repent - leet senne.

repentance - Büsse.

repentant - leet feelent.

repesentative - en Stalfe'träda.

repetition - ne Wadaholinj.

repine - sikj jräme.

replace - wada hanstale, wada em Plauts sate.

replica - en Nobilt, en Aufbilt.

reply - ne Auntwuat; auntwuade.

report - en Be'rejcht; be'rejchte; fe'kloage; aunmalde; en Fäadrach, ne Norejcht.

repose - ne Rü; reiwe.

repossess - wada trigj aus Äjendom näme.

reprehend - dodle.

represent - ne Städ fe'träde.

representation - ne Fäastalinj.

repress - be'drekje.

reprieve - ne Be'sennungstiet; ne Jnod.

reprimand - en Dodel; schelle, dodle.

reprint - mea drekje, wada drekje.

reprisal - trigjtole met Strof, soo aus em Kjrijch.

reprise - waut wadahole, soo aus enne Mü'sikj.

reproach - fäaschmiete.

reprobate - en ennjewartelda Sinda.

reproduce - wada ferren Dach brinje; det Je'schlajcht fe'meare.

reproduction - en Nobilt.

reproof - en Dodel.

reprove - schelle.

reptile - en koltbloodjet Tia.

republic - ne Folkjsrejiarung; en Frieet Launt.

repudiate - fe'striede, nijch aunnäme, nijch aunseene.

repugnant - too'wadre, jäajen'aun.

repulse - trigj driewe.

repulsive - too'wadre, jäajen'aun.

reputable - en gooda Nome habe; au(n)jenäm.

reputation - woo en Mensch sien Nome onn Be'näme woat au(n)jenome.

request - ne Aunfroag, ne Nofroag; froage.

require - fäle, fe'lange.

requirement - en Be'doaf; ne Needijchkjeit.

rescind - strikje, nijch jeltijch moake.

rescue - rade, frie moake; ne Radung.

rescuer - en Rada.

resemblance - ne Änlijchkjeit.

resemble - änle, likjne, handiede.

resent - fe schlemm aunnäme.

resentment - en Oaja, en Groll.

reservation - ne Bestalinj em Fer'üt je'moakt; en Stekj Launt too'sied je'sat; ne Re'sarf.

reserve - ne Re'sarf; Fäarot; too'sied sate aus Fäarot.

reservoir - Wotafäarot; en Wotabeila.

reset - wada ennstale.

reside - wone.

residence - ne Woninj, en Wonhüss, ne Oppenthault.

resident - en Ennwona, en Be'wona.

residual - waut Gruntsopp aunbelangt.

residue - Gruntsopp.

resign - en Aumtauflaje, en Aumt oppjäwe.

resignation - en E'raufstiee.

resilience - ne trigjsprinjende Krauft.

resin - Kjeen, Ko'fundje.

resist - wadastone, stiepre, stribble, wäare, weije.

resistance - en Wadastaunt; en Jäajenstaunt.

resole - fe'sole.

resolute - staunthauft; be'docht, entschlote, stammijch.

resolution - ne Entschlotenheit, en Be'schluss; en Rotschluss.

resolve - leese, be'schlüte, resel'weare; en Äwanäme, en Fäanäme; rotschlusse.

resonance - en Wadaschaul.

resonate - schaule.

resort - en Küaort; ne Tooflucht.

resound - wadaschaule.

resourceful - fäarätijch, fäabedocht.

resources - Fäarot.

respect - Re'spakjt, ne Hüachact, ne Eaforjcht, Acht; achte.

respectable - aunstendijch.

respectful - heeflijch.

respiration - Odem.

respire - odme, Odem hole.

respite - en Stellstaunt, ne Reiwtiet.

resplendent - straum onn blank.

respond - be'auntwuade, auntwuade.

response - ne Auntwuat.

responsibility - ne Fer'auntwuatlijchkjeit, ne Flijcht, ne Opploag.

responsive - metfeelent.

rest - ne Rü; en Je'reiw; reiwe, fe'püste.

restaurant - Restaurant.

restitute - trigjtole.

restitution - ne Trigjtoling fe waut eena fe'schuljt haft.

restive - wadaspanstijch; sea O(nn)jeduldijch.

restless - o(nn)rüijch.

restore - heele, gaunss moake, soo hanstale aus daut emol wea.

restrain - den Täajel stiew hoole; sikj be'näme.

restraint - ne Be'schrenkjung.

restrict - benna Jrensse hoole; be'jrensse.

result - ne Nofolj, en Ütfaul, ne Ütkunft; ütkome.

resume - wada aunfange.

resurrection - de Opparstoninj.

resuscitate - wada aum läwe brinje.

retail - eenselwiess fe'kjeepe.

retailer - en Haundelsmaun dee eenselne Sache fe'kjaft.

retain - be'hoole, trigjhoole.

retake - wada näme, trigj näme.

retaliate - Rach eewe; trigj tole met Rach.

retaliation - en Racheewe.

retard - aunhoole, nolote, langsomma moake.

retarded - langsomm, schwack, Koppschwack.

retch - kolkje, oppbrinje, bräakje.

retention - en Trigjhoole.

reticence - ne Bleedheit.

reticule - ne kjleene Tausch.

retina - en Nat hinjrem Üagaupel.

retire - sikj trigjtrakje; too Bad gone; em Rüstaunt gone.

retirement - em Rüstaunt; de Oabeit too'sied laje.

retort - trigj auntwuade.

retract - trigj näme waut je'sajt ooda je'schräwe es.

retreat - ne Tooflucht; trigjtrakje.

retrench - Koste be'schrenkje.

retribution - trigjtole fe ne Be'leidjung; ne Trigjtolinj.

retrieve - trigj hole.

retriever - ne sort Hunt (Steewahunt).

retroactive - trigjtalent.

retrograde - trigjfaule; trigjfaule fonne ne hejchre Stoop.

retrospect - ne Hinjasejcht.

return - trigj kome, ommwenje, trigjschekje, trigjbrinje.

return trip - ne Trigjfoat.

reunion - wada toopkome; en Toopkome.

revaluate - den Weat wada schot'teare.

reveal - open'boare, feren Dach brinje; ütjäwe.

revelation - ne Open'boarinj.

revelry - schwalje onn fräte.

revenge - ne Rach.

revengeful - Racheewent.

revenue - Ennkom.

reverberate - han onn trigj schaule.

revere - eare, met Forjcht eare.

reverence - hüaga Re'spakjt.

reverend - Oom, Prädja.

reverie - en Droom; deep enn Je'danke; dreemnäse.

revert - ommdreie, trigjschlone.

review - wada derjchseene; mostre; ne Äwasejcht.

revile - ütschempe.

revise - ommendre, wada be'seene.

revision - ne Endrung.

revisit - wada besäkje.

revival - en Oppwakje, ne Oppheitrung.

revive - wada aum läwe brinje, oppläwe, oppwakje.

revocable - waut trigj too roope es.

revoke - trigjroope.

revolt - en Opprua; jäajen'aun stale.

revolution - en Opprua jäajen ne Re'jiarung; er'omm dreie.

revolve - dreie.

revulsion - en Äakjel, en Grusel.

reward - en Loon; be'loone.

reweigh - wada wäaje, nowäaje.

rhetoric - ne Rädkonnst; mau Räd.

rheumatism - Rietinj.

rhododendrum - en Aulpenroos.

rhubarb - Ru'boaba.

rhyme - rieme; en Farschkje, en Riemsel.

rhythm - ne räajelmäsje Be'wäajung; Mu'sikjtiet.

rib - ne Rebb.

ribaldry - growet Spos, growe Räd.

ribbed - rebbijch.

ribbon - en Eesebaunt, ne Ees, en breeda Baunt.

rice - Riess.

rich - rikj, goot auf.

riches - Rikjdom.

richly - rikjlijch.

rickets - de Enjlische Krankheit.

rickety - waglijch.

rickrack - Jimpje.

rid - looss fonn, frie fonn.

riddle - en Rotsel.

ride - riede, foare; ne Foat.

rider - en Ritta.

ridge - en Launtrigje, en Opprigj.

ridicule - spotte, ütlache.

riding - en Wol Kjreiss; riede.

rife - reed, riep; foll.

riffraff - Peebel.

rifle - ne Flint; derjchkrome.

rift - ne Rets; ne Onneenijchkjeit.

rig - en Foatijch, ne Stei'lozh; oppstale onn ütputse.

right - rajcht, rajchsch; trajcht.

rightangle - en Rajchtwinkjel, too winkjel; de'dwäa.

righteous - je'rajcht.

righteousness - ne Je'rajchtijchkjeit.

rightful - en Rajchta, ne Rajchte.

rightly - rejchtijch.

rigid - stiew, stoa.

rigmarole - onnette, domme Fe'tal.

rigor - ne Strenjheit, ne Krauft.

rigorous - strenj, fe'langent.

rill - en kjleena Stroom.

rim - en Raunt, ne Kaunt, en Buat; en Räme.

rime - Riep (Schnee).

rind - ne Schwiensschwoat, ne Aupelssiene Schall.

ring - en Rinkj; kjlinjre, aunroope.

ring finger - de Goltrinja.

ringleader - en Aunste'jeara.

ringlet - en Krolkje.

ringworm - Hüt Ütschlach; Flajchtänlijch.

rink - ne Schlietschoo Bon.

rinse - speele.

riot - en Opprua.

riot act - de La'fitte.

rip - trane, riete, schelpe.

ripe - riep.

ripen - riepe.

ripping noise - flerre.

ripple - kjleene Walkjes opp'm Wota; speele.

rippled - krüss.

rise - oppstone, sikj häwe; en Aunboaj.

risk - woage, sikj enne Je'foa jäwe.

risky - je'fäadlijch.

rite - ne aunjewande Mood; ne fäajeschräwne Formlijchkjeit.

rival - en Jäajna.

river - en Fluss, en Riefa.

rivet - neede, ne Need.

rivulet - en kjleena Fluss.

road - en Wajch; ne Gauss.

roam - e'rommstrikje, e'rommdriewe.

roan - en Rootschemmel, en Schemmelfoss.

roar - brelle, lüd lache, roare; en Je'brell.

roast - en Brode; brode.

roast chicken - Heenabrode.

roast duck - Entebrode.

roast pork - Schwiensbrode.

roastbeef - en Rintsbrode.

roaster - ne Brodkomm.

rob - be'roowe.

robber - en Reiba.

robe - en langa Rock.

robin - en Rootbrost, en Rootkjälkje.

robust - stoakj onn Je'sunt.

rock - jenjle, wäje, schockle, duckre; en groota Steen; {hard as a rock - steenhoat, knostahoat}.

rock quarry - ne Steenagruft.

rocker - en Jenjelstool; Schockelstool.

rockery , rock garden - en Steengoade.

rocking chair - soo aus rocker.

rocking horse - en Jenjelpeat, en Schockelpeat, en Hiescha.

rocksalt - Steensolt, en Soltsteen.

rocky - steenrijch.

rod - ne Stang; ne Mot Fiew onne haulf Schräd'.

rodent - en Gnoagtia.

roe - ne sort kjleene Ree; Fescheia.

rogue - en Goaschthaumel.

roisterous - en E'rommjetoob, en Je'läw moake.

roll - ne Roll, en Tweeback; kullre, rolle, oppwekjle; säle.

roller - ne Waults, ne Roll.

roller blind - ne Rollger'dien.

rollick - lostijch e'romm sprinje.

rolling pin - en Rollholt.

roly poly - runtlijch dikj.

romance - ro'maun Je'schijchte; ro'mauntische Leew.

Romans - Reema.

romantic - ro'mauntisch.

romp - soo aus rollick.

roof - en Dack.

roof of the mouth - en Mülbän.

roof ridge - ne Foasch.

rook - en Rowe, ne Krauj.

room - Rüm, ne Stow.

room and board - Kwa'tea.

roomy - rümijch.

roost - ne Floak.

rooster - en Hon.

root - ne Wartel; weele, ütrode; ennwartle.

root spices - Je'werts.

rooted - ennjewartelt.

rope - en Strank, ne Knaut.

rope ladder - ne Stranklada.

rosary - en Roosekraunss; ne Räj Je'bäda; Je'bätskralle.

rose - ne Roos.

rosebud - en Rooseknoppe.

rosebush - en Roosebosch.

rosehips - Roosebäare, Mälbäare.

rosin - soo aus resin.

rosy - roosijch.

rot - fe'füle, füle, fe'kome; en O(nn)senn.

rotate - dreie.

rotation - en Je'drei, en Wakjsel.

rote - en Eewung; ütwendijch.

rotten - fe'fült, fül.

rotten egg - en fe'füldet Ei.

rotund - runtlijch.

rouge - roddlijch; Leppefoaw.

rough - ruch, groff, bol'boarijch, schroff, hunjsch, strüf.

roughen - ruch moake.

roughhousing - turbausse.

roughneck - en Turbauss.

roughrider - en Peadbandja.

roughshod - turbaussijch, met schoape Hoofiesa.

round - runt; en Schoss.

round hand - ne Hauntschreft.

roundabout - met en Ommtoch; runt'omm.

roundness - ne Rund.

roundsong - en Runtje'sank.

roundup - toophole, soo aus Fee oppe Stap.

rouse - oppwakje, oppräaje.

rout - oppjoage; ne wille Flucht; en Opprua.

rout out - e'rüt weele.

route - en Wajch.

routine - ne äwadreessje Oabeit; ne Dachdäajelje Be'jäwenheit.

rove - e'rommwaundre.

rover - soo aus rambler.

row - en Je'stried.

row - ne Räj; roodle.

rowdy - liedalijch.

rower - en Roodla.

rowing match - enne Wad roodle.

royal - kjeenijchlijch.

rub - rubble, riewe, schiare.

rubber - Gumm.

rubber boot - ne Gummschoo.

rubber tire - ne Gummreif.

rubberband - en Gummbaunt.

rubbish - Aufgank, Schunt; en O(nn)senn.

rubble - en Klompe je'broakne Steena.

rubicund - roddlijch.

rudder - ne Stiaroodel, ne Scheproodel.

ruddy - roddlijch.

rude - onnheeflijch.

rudeness - ne Groffheit, ne Onnheeflijchkjeit.

rue - leet senne.

rueful - trüarijch, leet.

ruffian - en Gauseschlinjel.

ruffle - enoajre; en Meiwekruzhel.

rug - ne Fluadakj.

rugged - ruch onn stoakj je'büt.

ruin - ferinj'neare, fe'machle; en Je'bied daut too Grunt je'gone es.

ruined - ka'put.

rule - en Motstock; ne Ordninj. en Je'sats, ne Räajel; rejiare, räajle.

rule book - en Je'satsbüak.

ruler - en Harscha, en Rejiara; en Lienkjebrat.

rum - ne sort Schnaups fonn Mol'assijch je'koakt.

rumble - ro'muare, rummle.

rumble seat - ne Hinjaset.

ruminate - wada keiwe.

rumination - en Wadakeiwe; ne Be'sennung.

rummage - derjchkrome, derjchkleiwe, derjchweele, ommweele, e'rommschermetsle.

rumour - en Je'räd, ne Fe'tal, ne Plüda'rie, ne Räd, em Je'räd brinje.

rumour monger - ne Kjwint, en Plüdaenj.

rump - Hinjarenj.

rumple - fe'knutsche.

rumpus - en Spikj'toakel.

run - rane, iele, loope, schäse, steewle.

runaway - en Flijchtlinkj; en Ütretsa.

rung - ne Rung, ne Spoak, ne Spross.

runner - en Rana; ne Kuff.

runt - ne Kuts.

rupture - en Bruch, ne Rät.

ruptured - brakjlijch.

rural - bütastauts, nijch enne Staut, opp'm Laund.

rush - en Bos habe, fe'bost; spoode.

rush headlong - re'säakjle.

rusks - Reeschkje.

russet - rootbrün.

rust - Rosta; fe'rostre; Je'träajdbraunt.

rustic - foarmrijch, fomm Laund.

rustle - en J'rüzh, en Je'reisch; rüzhe; Fee stäle.

rusty - rostsrijch.

rut - ne Rets, ne Rät; ne deepe Jleis; be'rane.

rutting season - de Rantiet.

rye - Rogg.

rye bread - Roggebroot.

rye flour - Roggemäl.

sabbath - en Saubat.

sabre - en Säbel.

sack - en Sack; ennsacke; aufleene; plindre.

sacrament - en Owentmol.

sacred - heilijch.

sacrifice - en Opfa; opp opfre.

sacrilege - ne Gotteslestrung.

sacrosanct - heilijch.

sad - trüarijch, fe'läaje.

sadden - be'triebt moake.

saddle - en Sodel.

saddleblanket - ne Sodeldakj.

saddlegirth - en Sodelgort.

saddlehorn - en Sodleknoop.

saddlehorse - en Sodelpeat.

sadness - en Trüa, ne Trüarijchkjeit.

safe - sejcha; ne Schatskoma, en iesana Jeltschrank.

safeguard - be'schutse, be'woare.

safety - ne Sejchaheit.

safety pin - ne Schlütspald.

sag - sacke, toopsacke, derjch henje; toopschorre; no eene Sied läne.

sagacious - schoapsennijch.

sagacity - en Schoapsenn.

sage - en oola, klüaka Greiwhoa; ne sort Je'wauss.

said - säd.

sail - en Säajel; säajle; ne Wintmälfuchtel.

sailor - en Seemaun.

sailrope - en Säajelstrank.

saint - en Heilje.

Saint John's Bread - Wulfschoote.

saintly - heilijch, from.

sake - wäaje, haulwe' mienshaulwe, mienswäaje.

sal ammoniac - Solmon'joak.

sal volatile - Solt met en sea stoakjet Je'roch.

salacious - o(nn)rein, soo aus Je'danke ooda ne Schreft.

salamander - en Äselmaunda, ne Kjrät, en Äajdakjsel.

salary - en Oabeitsloon.

sale - en Fe'koop, en Haundel.

salesman - en Haundelsmaun, en Haundeldriewa, en Fe'kjeepa.

saline - soltijch.

saliva - Kjwiel, Kwaulsta.

sallow - blauss.

sally - ferwoats gone.

salt - Solt, solte.

salt dispenser - en Soltpüdel.

saltpetre - Soltpeeta.

saltshaker - Soltstreia, Soltdinjs.

salty - soltijch.

salubrious - koasch onn je'sunt.

salute - en Gruss, be'jreesse.

salvage - waut üt'm Fia ooda Wota rade.

salve - Saulw, saulwe.

same - sel(w)ja, sel(w)je, äwa'reen.

sample - en Mosta, ne Proow, en Biespell.

sanatorioum - ne Heelaunstault.

sanctify - heilijch moake, säajne.

sanctimonious - scheinheilijch.

sanctimony - ne Scheinheilijchkjeit.

sanction - be'städje, goot heete.

sanctity - en Heilijchtüm.

sanctuary - en Fe'krüp, en sejchra Plauts.

sand - Saunt.

sandals - schlorre.

sandpaper - Schiapa'pia.

sandwich - ne Sandwich; Noarinj t(w)eschen twee Schnäd Broot.

sandy - saundijch.

sane - je'sunt em Fe'staunt.

sang - sunk, sunge.

sanguinary - bloodrijch.

sanguine - schaftijch fonn Na'tüa.

sanitary - rennlijch.

sanitation - ne Rennlijchkjeit.

sanity - Fe'nunft, en je'sundet Fe'staunt.

Santa Claus - de Nätklos.

sap - sauft; en Eefeltspensel.

sapid - schmackhauft.

sapience - ne Weisheit.

sapling - en junga Boom.

sarcasm - en schoapa Spott.

sarcastic - heiwtänijch.

sarcophagus - en steenanet Soak.

sartorial - en Kjleedaschnett.

sash - en Fenstaräme; ne Binj.

saskatoons - Jünebäare.

sassy - o(nn)fe'schämt, frajch, opp mül senne.

Satan - de Soton, en Diewel, en Beesewijcht, de Beesefient.

satanic - diewlisch.

satchel - ne Schemme'daun; Tausch.

sate - follfräte, sädje.

sated - saut.

sateen - Sseijch, Sa'tienoatijch.

satellite - en Biehutscha, en Aunhenja.

satin - sa'tien.

satire - ne Spottschreft omm Fäla, Dommheit onn O(nn)sittlijchkjeit äwadäl too brinje.

satisfaction - ne Too'frädenheit, ne Be'frädjung.

satisfactory - be'frädenheit.

satisfied - too'fräd; be'jnäje.

satisfy - too'fräd stale, be'frädje.

saturate - follssoppe, derjchtrakje.

Saturday - Sinowent.

saturnine - ne diestre Ütsejcht onn one Moot senne.

sauce - Menjsel.

saucy - frajch onn opp Mül senne.

sauerkraut - Süakommst.

saunter - schlentre.

sausage - Worscht.

save - spoare, schoone; rade; büta.

save up - toopspoare.

savings - Toopjespoadet Jelt.

savings bank - ne Jeltbank.

Saviour - Rada, Heilaunt, Ar'leesa.

savor - rikje onn schmakje; Je'schmakj; Je'roch.

savory - Päpakrüt.

saw - ne Saj; sach, en Spruch.

saw - ne Soag; soage; {hand saw - ne Hauntsoag}; {keyhole saw - ne Spuntsoag, en Fuchsschwauns}; {power saw - ne Lakjtrischesoag}.

sawdust - Soagespoon.

sawhorse - en Soagbock.

sawmill - ne Soagmäl, ne Schniedmäl.

say - saj.

saying - en Sprejchwuat, ne Saj, ne Räd.

scab - Schorf, Jrint, Borkj, Jness, Roof; en Streikjbräakja.

scabbard - en Schweatschüwsel.

scaffold - en Je'reft, ne Stei'lozh, en Je'stal.

scald - bräje, be'bräje, fe'bräje.

scalding hot - bräjheet; ne Bräjhett.

scalding trough - en Bräjtroch.

scalding water - bräjwota.

scale - ne Schol, ne Wijchtschol; ne Scheep.

scaled - scheepijch.

scallion - ne sort Ssippellüak.

scalp - Kopphüt.

scalpel - en Dokta sien schoapet Massa.

scaly - scheepijch, schorwijch.

scamp - en Schuft.

scan - be'seene.

scandal - en Schkon'daul.

scandalize - ennoajre, aunsteete.

scandalous - schentlijch.

scant - spoasaum, knaup.

scantling - en Stenda, en Twee bie fea.

scapegoat - en Sindebock; en Nootnoagel.

scapegrace - en Daugnikjs.

scar - ne Noaw, ne Kjoaw, ne Schmoa, ne Floa; schraume.

scarce - knaup; miesaum.

scarcity - ne Knaupheit, ne Seldenheit, ne Weinijchkjeit.

scare - ennschrakje, schrakje.

scarecrow - en Heazhgrül, en Schooteschiesel, enn Stroomaun.

scarf - ne Binj, en Haulsdüak, en Be'schlikj.

scarify - opplockre.

scarlet - knaulroot; schoarlock.

scarlet fever - Schoarlock Feeba.

scat - Stu'kats!.

scathe - schwoa fe'latse; hoat kjriti'seare.

scatter - fe'streie, ütstreie.

scavenger - en Gaussefäaja; en Tia daut fonn Os läft; en Raubtia.

scene - ne Äwasejcht; en Oppseene; en Spikj'toakel.

scenery - ne Launtschoft; ne Aunsejcht, ne Ommsejcht.

scent - en Je'roch.

scentless - one Je'roch.

sceptic - n Twiewla.

sceptical - twiewelhauft.

schedule - en Tietplon, en Tietre'jista.

scheme - en Plon; en Plon moake; jrebble.

schemer - en Jrebbla.

schism - ne Spooling, soo aus enne Kjoakj ooda em Gloowe.

schism - ne Spoolinj.

scholar - en je'leada Stu'dent.

scholarship - en Schiela Loon.

school - School, en Schoolhüss; en Schwoarm Fesch.

school boy - en Schooljung.

school discipline - Schoolordninj.

school instruction - Schoolunjarejcht.

schoolteacher - en Schoolleara, ne Schoolleararin.

schooner - en Schepp met Säajle.

sciatica - de Flät, en Hekjsenschuss.

science - Wissenschoft; Na'tüakjantniss.

scientific - wissentschoftlijch.

scientist - en Kjinstla.

scimitar - en Turkjscha Säbel.

scintillate - hal funkle.

sciolist - en Haulfje'leada.

scissors - ne Schea.

scoff - spotte, jnerre, jniesre.

scoffer - en Spetta.

scold - schelle, loame, schempe, schon'deare, ütdäwre, bübaunse, saka'reare; en Schälwuat.

scone - ne runde Schnettje.

scoop - ne Schoop, ne Scheffel; ütscheffle, ütholkjse.

scooter - en Spälwoagkje met twee räda.

scope - en Ommfank, en Spälrüm.

scorch - fe'senje, senje, fe'schräje, be'brenne.

score - aunschriewe, auntäkjne; derjchschraume, derjchkrautse; twintijch; en Stekj Mü'sikj.

scorn - fe'achte, spotte, gnoare; Spott, Hot.

scornful - fer'achtlijch.

scoundrel - en Ütbunt, en Schuft, en Bädel, en Hol'lunk, en Ruppat.

scour - schiera.

scourge - met ne Pitsch strofe, de Rass.

scout - en Wajchwiesa; e'romm säkje toom ütfinje.

scow - en grootet, flacket Frachtboot.

scowl - diesta kjikje, en dunklet Je'sjcht.

scowling face - en prünschet Je'sejcht.

scrag - en dennet, moagret stekj Knoake.

scraggly - fe'woaloost.

scraggy - moaga.

scramble - schwind klautre; fe'mische.

scrambled - fe'häakjat.

scrambled eggs - Rearei.

scrap - en Stekj waut toosied je'schmäte es; en Äwabliefsel; oolet Iesa; rautse.

scrape - schrope, krautse, schraume.

scraper - en Schropa, en Krautsa, en Jietsläpel.

scrapings - Toopschropsel.

scrawl - kjritsle.

scream , screech - kjriesche, schriee; en Je'schrejch.

screen - ne Drotdäa; en Drotfensta; ne Ger'dien toom Bilda e'naun späle.

screw - ne Schrüw; schräwe.

screw driver - en Schrüwendreia.

screw propellor - ne Scheppschrüw.

scribble - soo aus scrawl.

scribble over - be'kjritsle.

scribbler - en Skribbla, en Schriewbüak.

scribe - en Schriewa.

scrip - en Jeltssadel.

script - ne Schreft, ne Hauntschreft.

scriptural - schreftlijch.

scripture - de Hellje Schreft.

scrub - goot wausche, schiare; läaje Beem ooda Struck.

scruff - det Hinjajnekj.

scrumptious - scheenschmakjent; scheen onn prachtfoll.

scrunch - fe'knutsche, fe'kjnirsche, fe'kjneddre, fe'rubble.

scruple - det Je'wesse.

scrupulous - met Je'wessheit.

scrutineer - en Oppsejchta wan ne Wol je'hoole woat.

scrutinize - fonn dijchtbie be'seene.

scuffle - en bät rautse, soo aus scrap.

scull - ne leijchte Lomm; ne lange Roodel.

scullion - en Kjäakje Jung, ne Kjäakjsche.

sculptor - en Steenbilda Heiwa.

sculpture - Steenbildakonnst.

scum - Schlekj, Schliem, Schüm.

scurrilous - groff, aunsteetent.

scurry - soo aus scamper.

scurvy - ne Krankheit dee fonn schlajchte Kost kjemmt.

scut - en Tia met en korta Ssoagel soo aus en Peat.

scuttle - en Kole Ama; en stoakja Gank; en Schepp met fliet lote unja gone.

scythe - ne Sans.

sea - en Mäa, en See, en Ootsjan.

sea chart - en Seekoat.

seacoast - det Mäaeewa.

seagull - ne Meew.

seal - en Seehunt; en Säajel, fe'säajle; fe'dijchte; toobacke; met Säajel be'städje.

sealevel - Mäarespäjel.

sealskin - Seehuntfal.

seam - ne Not, en Soom.

seaman , tar , sailor - en Seemaun.

seamy - met Note; de schaute Sied.

sear - be'schräje, be'senje, be'brenne.

search - säkje, forsche, unjasäkje; en Je'säkj.

seasickness - ne Seekrankheit.

season - ne Joarestie; Je'schmack biebrinje.

seasonable - too rajchta Tiet em Joa.

seasoning - Je'werts waut en Schmack fe'bätat.

seat - ne Set, ne Huck, en Hinjarenj; en Je'säss.

sebacious glands - Hoagdreese.

secede - sikj trane fonn.

seclude - aufsondre, aufschlüte.

second - ne Se'kund; tweede, tweeda, tweedet.

second hand - de Se'kunde Wiesa; tweedahaunt, je'brucktet.

secondary - waut nofoljt, näakjst aune Räj.

secondary school - ne Hüach School.

seconder - en Unja'stetta.

secondly - tweedens.

secrecy - ne Heemlijchkjeit.

secret - heemlijch; ne Heemlijchkjeit.

secretary - Schriewa.

secrete - fe'stäakje; flissendet e'rüt kjwale.

secretly - heemelja'wies.

sect - Sakjt.

section - en Aufdeel.

secular - weltlijch.

secure - sejcha, sorjlooss, one Sorj, fe'sejchre, faust fe'räajle.

security - ne Sejchaheit, Schuts, Fe'sejchrinj.

sedan - ne straume Koa.

sedate - rüijch, settent.

sedative - en Schlopmeddel, en Meddel daut den Kjarpa be'rüijcht.

sedentary - fäl settent.

sedge - Schelprua.

sediment - Gruntsopp.

sedition - en Opprua ooda Jäajenstaunt jäajen ne Re'jiarung.

seduce - fe'feare, fe'leide, fe'waultje, fe'fange.

see - see, seene, be'oobachte.

seed - Sot, Some, Nokomeschoft; seie.

seeding time - Sodeltiet.

seedy - älendijch, fe'ssultat, fe'kome, fe'süsenjelt, fe'traubt.

seek - säkje.

seekest - säkjst.

seem - soo schiene, soo lote.

seemly - sittlijch, au(n)stendijch.

seer - en Woasaja, en Pro'feet.

seesaw - ne Duckadeia.

seethe - met Wutt koake.

segment - en Aufschnett.

segregate - aufsondre, üten'een brinje; aufschetsle; üten'aunda läse.

seine - en Schlapnat.

seize - aunjriepe, faustnäme, toojriepe.

seizure - Krankheitsaunfaul; Au(n)stoot, Hoatschlach.

seldom - selde.

select - ütwäle, ütläse.

selection - ne Ütwol, en Aufschnett.

self - selfst, sikj selfst.

self abandon - sikj toch lote.

self confidence - Selfstfe'trü.

self control - en Selfstbe'näme; sikj selfst trigjhoole.

self denial - selfst Aufsoag.

self evident - selfst fe'stentlijch.

self indulgent - ne Selfstleistung.

selfish - nosikj.

selfreliance - Selfstfe'trü.

selfreliant - selfststendijch.

selfrespect - Selfstacht.

selfsame - dee'sel(w)ja.

selfwill - Äjensenn.

selfwilled - en Äjenkopp, äjensennijch.

sell - fe'kjeepe.

selvage - ne Agj.

semblance - ne Änlijchkjeit.

semicircle - en Haulfkulla.

semicolon - en Strijchpunk.

semitone - en Haulftoon.

semolina - growa Kjlie.

senator - en Rotsharschoft.

send - schekje.

sender - en Schekja.

senile - ellaschwack.

senility - ne Ellaschwackheit.

senior - wäa doa manke ellerachtje je'heat.

sensation - en Enndruck, en Je'feel.

sensation - oppfaulent.

sense - Fe'nunft, en Senn, en Je'feel, Pe'dumkje, Fe'staunt; feele, späare.

senseless - one Je'feel; o(nn)feninftijch.

senses - Wits, Be'senninj, Senne.

sensible - fe'ninftijch.

sensitive - empfintlijch, neiw.

sensitivity - ne Emp'fintlijchkjeit.

sensuous - Sennungsfroo.

sentence - en Sauts, ne Stroof; fe'uadeele; en Uadeel.

sentiment - en Je'feel; ne Meeninj.

sentinel , sentry - en Wajchta.

separable - tranboa.

separate - op'poat, trane, üten'een brinje, deele, aufsondre, scheede.

separation - ne Scheedinj, ne Tranung.

September - Sep'tamba.

septennial - säwenjoarijch.

septuagenarian - en Mensch tweschen onn Joa oolt.

sepulchre - en Grauf.

sequel - waut nofolljt.

sequence - de Räj no.

sequester - aufhocke, aufsondre, aufspoare.

sequins - plaute, blanke Kralle; jlensendet Ütstraumsel.

sere - sea dräjch.

serene - eaboa, eanst.

serf - en Schklow.

serge - ne sort schoapet Sseijch fe Maunskjleeda.

serial - ne Tietschreft.

serious - eanst, wijchtijch, eaboa, schwiarijch, schlemm, oajch, groff.

seriousness - ne Schwiarijchkjeit.

sermon - ne Prädj.

serpent - ne Schlang.

serpentine - schlangoatijch, kjrenjlijch.

serrated - tankijch soo aus ne Soag.

serried - toopjedrenjt.

serum - Blootwota.

servant - en Deena, ne Kjäakjsche, en Kjnajcht.

serve - be'deene.

serve a jail term - ennhucke, ennsette.

service - Deenst, ne Be'deeninj.

servitude - ne Schklowa'rie.

session - en Sits; en Schooljoa.

set - (en Desch) oppsate; (sonn) unjagone, stale, ennstale, trajchtstale.

set back - scheef gone wan doa waut em Stijch kjemmt.

set down - hansate.

set screw - ne Satschrew.

set straight - trajcht sate, trajcht stale.

setter - en Hunt toom Fäajel opp joage.

settle - be'siedle, aunsiedle, kolline'seare; faust stale; fe'räakjne; be'stemme.

settlement - ne Aunsiedlung, ne Koll'nie.

settler - en Aunsiedla, en Koll'nia.

seven - säwe(n).

sevenfold - säwenfach.

seventeen - säwentian.

seventeenth - säwentiandel, säwentianda, säwentiande.

seventh - säwendel, säwenda, säwende.

seventieth - ssäwendijchstel, ssäwendijchsta, ssäwendijchste.

seventy - ssäwentijch.

sever - aufschniede.

several - meare, atleje, eenje; ne Auntol.

severance - ne Auftranung.

severe - strenj, eansthauft, eanst.

severity - ne Strenjheit.

sew - neie.

sewing basket - ne Neidoos.

sewing machine - ne Neima'schien.

sewing needle - ne Neinotel.

sewing thread - Twearm, Twearmsdrot.

sewing wax - Schustapekj.

sex - Je'schlajcht, Je'schlajchts fe, kjea.

sexton - en Kjoakjedeena.

shabby - fe'woaloost, süsenjlijch, jremlijch, lumpijch, fe'traubt.

shack - ne Klo'butje (Butje).

shackle - en Kjädeje'lenkj, en Spaunsel.

shad - en Fesch Hearinkj änlijch.

shade - Schaute.

shadow - en Schaute; heemlijch hinja'raun gone.

shady - dunkel, fe'dajchtijch.

shaft - ne Ma'schienewal, en Spiess, en Staum, ne (Flitsboage) Fiel, en Stekjel; ne Feebastang.

shaft cross support - Kropphollt.

shaggy - fe'ssoddat, fe'ssultat.

shake - scheddre, schelkjre, bebbre, schlakse.

shake hands - haunt'reare.

shakedown - en Nootloaga.

shaky - flautrijch.

shall - sing. saul; pl. selle.

shallot - Ssippeloatijch.

shallow - flack, schwack.

shallowness - ne Flackheit.

sham - ne Faulschheit, nijch ajcht.

shambles - ne Fe'nijchtung; en Schlachthüss.

shame - ne Schaund, ne Schentlijchkjeit.

shame faced - schaunthauft.

shameful - schentlijch, schauntboa, fe'schämt.

shameless - o(nn)fe'schämt.

shampoo - Scham'poo.

shamrock - witta Kjlee fonn Irlaunt.

shank - en Unjabeen.

shank's mare - too'foot.

shanty - ne kjleene Kot, ne Schend.

shape - en Je'schekj, ne Je'stault en Mosta.

shapeless - one Je'schekj, one Je'stault.

shapely - ne scheene Je'stault, en scheenet Je'schekj.

shards - Schelwasch, Schoawels, Schelstasch.

share - en Aundeel; metdeele, tookome lote; en (Plüach) schoa.

shark - en Heifesch.

sharp - schoap, spets, schneiw; hetsijch; en haulwa Toon hejcha.

sharpen - aunschoape, aunspetse, schliepe.

sharply - hetsijch.

sharpsighted - schoapsejchtijch.

sharpwitted - schloagfoadijch.

shatter - fe'schmattre, enn gre'nautsje Bieta bräakje, tweischlone.

shave - putse; {close shave - een Hepkjeshoa}.

shaver - en Putsmassa; en kjleena Bitsijch.

shaving brush - en Putspensel.

shavings - Spoon; Häwelspeena.

shawl - en Düak, en Koppdüak.

she - see, dee.

sheaf - ne Goaw.

shear - ne Schea; schäare; aufschniede.

shearer - en Schopschäara.

sheath - en Schüwsel.

sheathe - em Schüwsel stäakje.

shed - ne Schend; en Ma'schieneschaup; fadre ooda Hoa fe'leare.

sheen - en Glauns, en Schien.

sheep - Schop.

sheep pasture - ne Schopsweid.

sheep pen - en Schopshock.

sheep sorrel - Shopschoawel.

sheepish - bleed onn schopijch.

sheepskin - en Schopsfal, en Schopspels.

sheepswool - Schopwoll.

sheer - derjchsejchtijch, schia, iedel, rein.

sheer nonsense - reina O(nn)senn.

sheet - en Loake, en Blaut Pa'pia, en Boage Pa'pia.

sheet iron - Blajchiesa.

sheeting - Loakesseijch.

shelf - Malkjbenkj, ne Schatelbenkj, ne Benkj aune Waunt toom waut e'nopp sate.

shell - ne Schlüw; ne Pa'troon, ne Kügel.

shellac - Lack, Farnits; lacke, farnitse.

shelter - ne Schülinj, en Oppdach, ne Krüpunja; boaje.

shelve - oppschüwe, oppe Schatelbenkj sate.

shemozzle - ne Häakja'rie, en E'rommjeriet.

shepherd - en Hoad.

sherbet - ne je'froarne Läpelkost.

sherry - ne Sort Wien.

shield - en Schilt; be'schutse.

shift - en Unjaspaun; fe'schüwe; wakjsle; wrunsche.

shifty - hinjarikjs senne.

shilling - Schilling.

shilly shally - han onn trigj.

shimmer - schaum'reare.

shin - det Schänebeen.

shindy - en Je'rauts, en Opprua.

shine - schiene, funkle, en Glaunss, en Schien.

shingle - ne Schindel, schindle.

shingled - en Hoaschnett.

shingles - de Roos.

shiny - blank, schienent.

ship - en Schepp, schäpe.

shipment - ne Fua, ne Lod.

ship's crew - Oabeida opp'm Schepp.

ship's log - en Schepp Doagesbüak.

ship's rail - en Schepp Wollm.

ship's screw - ne Wotaschrüw.

shipwreck - en Scheppbruch.

shipwright - en Schepp Bümeista.

shirk - Oabeit ooda Fer'auntwuatlijchkjeit üt'm Wäaj gone.

shirt - en Hamd.

shirtfront - Fäahamd.

shirtsleeve - ne Hamsmeiw.

shiver - hubbre; ne Ferjcht.

shivery - hubbrijch.

shoats - Foakjel.

shock - en Stooss; sikj haustijch fe'feare.

shock absorber - en Stucks Oppsoppa.

shocking - schrakjlijch, schentlijch.

shoddy - lumpijch, oolet Sseijch.

shoe - en Peat be'schlone; en Hoofiesa.

shoe hook - en Schoo Hoake.

shoe polish - Schoowikjs.

shoelace , shoe string - en Schoobaunt.

shoelast - ne Schooleest.

shoemaker - en Schusta.

shoe(s) - Schoo.

shoetack - ne Schoopligj.

shoot - ne Schoot, en Auflaja, en Knoppe aune Plaunt; scheete.

shop - ne Laufkje.

shopkeeper - en Je'schaftsmaun; en Stuamaun.

shore - en Eewa.

short - kort.

short distance - en kortet Enjskje.

shortbread - ne Sort Bottaküake.

shortcoming - wua noch waut aun eenem fält, en Fäla.

shortcut - rejcht'too, äwaschrots.

shorten - aufkjarte.

shorthand - ne Kortschreft.

shorthanded - kort aun Oabeida.

shortsighted - kortsejchtijch.

shortwinded - kortloftijch.

shot - en Schoss, ne Kügel; je'schote.

shotgun - ne Schrootflint.

shoulder - ne Schulla.

shoulderblade - en Schullablaut.

shout - belkje, bloare, en Je'belkj, en Je'bloa; schriee, lüd roope.

shove - schüwe, schupse.

shovel - ne Scheffel; ne Schoop, scheffle.

show - wiese, seene lote; en Ssinemaspell.

show concern - be'kjemmat senne.

show off - peasche.

shower - en Räajenstorm, ne Blies, en korta Räajen; düzhe.

shred - ne Fets, ne Frens; fien schroode, fe'flerre.

shrew - en Moltworm; ne spetsnäsje Müss; en ssenkjaschet Wief.

shrewd - schoapsennijch.

shrewish - ssenkjisch.

shriek - schriee, kjriesche; en Je'schrejch.

shrill - kjrieschent.

shrimp - en kjleena Schalfesch; en Kjnirps.

shrine - en helljet Denkjmol.

shrink - ennsprinje.

shrivel - toopschrumple.

shroud - en Doodesloake; be'spreede.

shrub - Struck.

shrubbery - Bescha.

shrug off - aufschobbe.

shudder - scheddre, wan en Kjarpa scheddat derjch en Grusel.

shuffle - scheedle, schloffe, schlurre, schibble.

shun - baune, meide, schüe.

shunt - fonn eene Jleis no ne aundre leide, aufleide.

shut - too moake.

shutter - ne Fenstalod.

shuttle - han onn trigj schekje; en Neima'schiene Scheppkje.

shy - bleed, schuchta.

shyness - ne Bleedheit.

siblings - Je'schwista.

sick - krank; enn'oolent; äwadreessijch.

sick report - en Krankheitsbe'rejcht.

sickbed - en Krankenbad.

sicken - äakjle, krank moake.

sickly - kjrenkjlijch.

sickness - ne Krankheit.

side - ne Sied.

side of bacon - ne Sied Spakj.

sideboard - en Schaup, ne Schattelbenkj.

sideburns - en Backeboat.

sidelong - siedlinjs.

sidesaddle - en Früess Sodel.

sidewalk - en Footstijch.

sideways - no de Sied.

siding - ne Siedbon; Hüssbe'kjleed.

sidle - siedlinjs gone.

sieve - en Säw, ne Sie, en Derjchschlach.

sift - siee, säwe.

sigh - sefte, fe'sefte, muchse; en Mucks.

sight - en Aunseene, en Je'sejcht, Seene.

sightless - one Seene, blint.

sightseeing - ne Jäajent be'seene.

sign - en Täkjen, en Fäatakjen; unjaschriewe.

sign language - Finjasproak.

signal - en Täkjen, be'täkjne; ütje'takjent.

signature - ne Unjaschreft.

significance - ne Be'diedinj.

significant - be'diedent, je'hearijch, däaj.

signify - be'diede, be'täkjne.

signpost - en Wajchwiesa.

silence - ne stelle Tiet.

silencer - en Lüdbe'schrenkja.

silent - stell, stomm, schwieje.

silently - stellschwiejes, stella Wies.

silk - Sied.

silk ribbon - en siedna Baunt.

silken - fonn Sied, siednet.

silkworm - ne Siedrüp.

sill - ne Schwall, en Fenstakopp.

silliness - ne Eefeltijchkjeit.

silly - eefeltijch, dwoarausslijch.

silo - en Spikja.

silt - Schlaum.

silve - Selwa.

silvery - selwrijch.

similar - änlijch.

similarity - ne Änlijchkjeit.

simile - en Bilt.

simmer - langsom koake.

simper - en eefeltjet Je'schmüsta.

simple - eefach, eefeltijch, enkjelt, leijcht.

simple minded - eefach je'sonne.

simpleton - en Eefelt, en Eefeltspensel, en Duzhnak, en Schaps, en Enkjelda.

simplicity - ne Eefelt, ne Eefeltijchkjeit.

simplify - fe'eefache.

simulate - no ope; en Schien moake.

simultaneous - too'jlikj, too selja Tiet.

sin - Sinde; sindje.

since - seitdäm, fonn donn aun, fer.

sincere - trühoatijch, trü, opprajcht, fonn Hoate.

sincerity - ne Opprajchtijchkjeit.

sinew - ne Sän.

sinewy - sänijch, strälijch, Stoakj.

sinful - sintlijch.

sing - sinj, sinje.

sing song - en Je'sank.

singe - senje, fe'senje, schräje, fe'shräje.

singer(s) - Senja.

single - au'leen, nijch be'friet; eenselja, eenselje; ee(n)letsijch, eena, eene, een eenselja.

single file - en Gaunsemarsch.

single tree - ne Uatscheed, ne Kobbelwrang.

singleminded - stekjsennijch.

singly - eenselwiess.

singular - eenseloatijch, äjen, enkjelt, sondaboa, ütbenome.

singularly - ütbenäment, ütbenome.

sinister - ne diestre Oninj, dreiwent.

sink - en Wausch Je'fäss; senkje, fe'senkje, unjagone.

sinless - one Sind, o(nn)schuldijch; sindelooss.

sinner - en Sinda.

sinus - ne Hollinj; en empfintelje Hollinj hinjre Äage.

sip - en Schluckskje; langsom drinkje, lebbre.

siphon - en Süschlauch.

sir - Oom, Onkel.

sire - de Foda.

sirloin - Lenjefleesch fonn'n Rint.

sister - ne Sesta.

sister in law - ne Schwäajasche.

sisterly - sestalijch.

sit - sette, hucke, dolsate; sat die dol!.

site - ne Städ, en Plauts.

situation - ne Loag, en Toostaunt, en Faul, en Fe'heltniss.

six - sass.

six kinds - sassat'lei.

six time - sass mol.

sixteen - sass'tian.

sixteenth - sass'tiandel, sass'tianda, sass'tiande.

sixth - sasstel, sassta, sasste.

sixtieth - ssasstijchstel, ssasstijchta, ssasstijchste.

sixty - ssasstijch.

size - de Mot.

skate - schlietschoo rane.

skater - en Schlietschoorana.

skate(s) - Schlietschoo.

skating rink - ne Schlietschoobon.

skedaddle - wajch gone, wajch rane.

skein - ne Roll, ne Kull (Twearm, Baunt, Strank, osw).

skeleton - en Je'reft.

skeptic - soo aus sceptic.

sketch - en aufjeemoldet Bilt; met de Bliesteft aufmole.

skewer - en Spella.

skid - rutsche, schwäakje.

skiff - en Boot, ne Lomm.

skill - ne Fäijchkjeit, en Je'schekj.

skillet - ne Brodpaun, en Grope met Feet.

skim - aufschüme; äwrem Wota Jlitsche.

skim milk - bleiwe Malkj, derjch jedreide Malkj.

skimmer - en Schümläpel.

skimp - aufknaupe, spoasaum senne.

skin - ne Hüt, det Lada; aufladre.

skinny - älendijch, moaga, denn, muckrijch.

skip - Stranksprinje, sprinje.

skirt - en Rock.

skit - en Korta Lostspell.

skittish - schuchta.

skulk - schüloarijch schlikje.

skull - en Schädel.

skunk - ne Stinkjkaut.

sky - de Himmel.

sky blue - Himmelbleiw.

sky high - Himmelhüach.

skyscraper - en Wolkjekrautsa.

slack - schlaup.

slacken - no lote.

slake - den Darscht stelle.

slam - schlone, knaule.

slander - eenem en schwoata Nome moake, schlajchtet noräde.

slanderous - lestalijch.

slang - kütawonschoatijch räde; en Ommgangsdialekjt.

slanting - schrots, scheef.

slap - en Klaups, en Heiw, en Backs, en Plints, en Drusch, plintse.

slash - oppschlertse, oppschniede; en schrotsa Sträakj.

slate - Schäl, ne Tofel.

slate pencil - en Jreffel, tn Tofelsteen.

slats - Stäw.

slaughter - schlachte; ne Schlacht; en Je'schlacht.

slaughter house - en Schlachthüss, nee Schlachta'rie.

slaughterer - en Schlachta.

slave - en Sklow; schklowe.

slaver - en Schklow Schepp.

slavery - ne Schklowa'rie, en Menschehaundel.

slay - dootschlone, aunt'sied brinje.

sled - en Schläde, en Schlätje.

sled runner - ne Kuff.

sledge - soo aus sled; Pa'ssäkjel; en Schläaja.

sleek - jlei, glaut, schlank.

sleep - schlope; en Schlop.

sleepest - schlapst.

sleepless - schloplooss, one Schlop.

sleeps - schlapt.

sleepwalker - en Schlopwaundla.

sleepy - schleeprijch.

sleepyhead - en Dusel, en Fülens.

sleet - Glodies; haulf jefroarne Räajen.

sleeve - ne Meiw.

sleeveless - one Meiwe.

sleigh - so aus sled.

sleighide - ne Schlädfoat; Hotsbonkje.

sleightracks - ne Schlädejleis, ne Schlädbon.

slender - schlank onn denn, moaga.

slice - ne Schnäd, en Schnet, en Schelwa; aufschniede.

slide - rutsche, jlitsche; schorre; ne Rutsch.

slight - je'rinj, kjleen, nijch wijchtijch; fer'achte, be'leidje.

slim - soo aus slender.

slime - Schlaum.

slimy - jlebbrijch, schliemijch.

sling - ne Schlenj, en Schliesa; schliesre.

slink - schlikje.

slip - en Unjarock; jleppe, derjchwutsche; en Ssadel; en Auflaja.

slip cover - ne Bia.

slip on - aunschlüwe.

slipknot - en Schlenjknoppe.

slippers - schlorre; Morjeschoo.

slippery - jlipsijch, jlitschijch, glaut.

slipshod - nachlässijch.

slit - en Schlerts; opschlertse; oppschlertse, opschniede.

slither - läajch krüpe, soo aus ne Schlang.

sliver - en Spella, en Spletta, en Spekja.

slobber - jeiwre, be'jeiwre, schlaubre, be'schlaubre; Jeiwa.

sloe - Schlee; ne sort wille Plüm.

slogan - ne Saj; en Täkjenwuat.

slop - Drank, Kjietwota, Jucks.

slop pail - en Drankama, en Kjietama.

slope - Boajauf, steil.

sloppy - süsenjlijch, pukjrijch, schlopmetsijch, Schlo'donnsijch.

slosh - schulpse.

slot - ne Rets.

slothful - fül, molsch.

slouch - den Kopp henje lote, schlentre.

slovenly - pukjriijch, schloff.

slow - langsom, sacht, lankwielijch.

slow down - torne, nojäwe.

slower - langsomma.

slowly - mässijch, sachelkjes.

sludge - en Moarauss.

slug - ne Goadeschnigj; eent heiwe.

sluggard - en Fülens.

sluggish - langsom onn one Moot.

sluice - ne Aufran.

slumber - leijcht schlope.

slump - äwaschorre, toopschorre, toopsacke, läaja rutsche.

slur - met ne schwoare Tung räde; met Räd eenem aunsteeete.

slurp - schlurpse.

slush - Schmauts.

sly - po'lietsch, schüloarijch.

smack - schmackse, lekjmüle; en Schmacks; en Klautsch, en Plints.

small - kjleen, je'rinj.

small bundles - Bunj.

small of the back - det Kjriets.

small ones - Kjleene, Nate.

small pox - schwoate Pocke.

small talk - en Je'plüda.

smaller - kjlanda.

smallish - en bät aune kjleene Sied.

smart - klüak, schoapsennijch; schekjlijch; schrinje; ne schoape Weedoag.

smart aleck - en Schnoddanäs, en Schnäakjat.

smash - fe'schmattre, tweischlone.

smatterer - eena dee mau weinijch kjant.

smear - be'schmäare; ne Schmurtsplack.

smell - rikje; en Je'roch.

smelt - schmelte.

smelter - en Schmeltowe.

smile - frintle, en Frintel; schmüstre, schmunsle.

smirk - en enkjelda Schmunsel.

smite - hoat schlone.

smithereens - gre'nautsje Bieta.

smithy - en Schmett; ne Schmäd.

smock - en Früesshamd, en Rock.

smoke - Rüak; räkjre, kwaulme; schmäkje, taubre.

smoked meat - je'räkjadet Fleesch, Rüakfleesch.

smoked sausage - Räakworscht, je'räkjade Worscht.

smokehouse - ne Räkjakoma.

smoker - en Schmäkja.

smoky - räkjrijch, rüakijch.

smolder - jläje, schwäle.

smooth - jlei, glaut, jlikj, schmeissijch.

smother - stekje.

smudgepot - en Rüakfaut.

smuggle - schmuggle.

smut - O(nn)reins; Je'träajdbraunt.

smutty - o(nn)rein.

snack - een Fe'bietsel; fe'biete, schmenje; en Faspa.

snacker - en Fielfros.

snail - ne Schnigj.

snake - ne Schlang.

snakepoison - Schlangejeft.

snap - ne Schnall; en Knaul; kjnipse; haustijch biete.

snapshot - en Pe'trett.

snare - ne Schlenj, ne Schnea; schlenje, schneare.

snarl - gnorre, Täne spiele.

snatch - haustijch wajch tekje.

sneak - heemlijch schlikje.

sneer - jniesre, heenisch lache.

sneeringly - heenisch.

sneeze - prüste.

sniff - schneffle, be'rikje, schnurkjse.

snifter - en Schluckskje Schnaups; en kjleenet Glauss toom Schnaups drinkje.

snigger - kjijchre.

snip - en kjleena Schnett mette Schea.

snivel - hiele onn schnucke.

snob - en Hüachnäs.

snobbish - hüachnäsijch.

snood - en Hoabaunt.

snoop - schneppre, noschneppre.

snooze - dusle.

snore - schnoakje.

snort - schnurkjse, rottse.

snot - Rotts, Schnodda.

snout - ne Schnüts.

snow - Schnee; schniee.

snow white - schneewitt.

snowbank - ne Schneedien.

snowbound - e(nn)jestiemt.

snowcovered - be'schniet.

snowdrift - ne Schneedien.

snowshoes - Schneeschoo.

snowstorm - en Stiem.

snowy - schneeijch.

snub - be'schnütse, aufschnütse.

snub nosed - stompnäsijch.

snuff - Schnüfkje.

snuffbox - ne Schnüfkjedoos.

snug - macklijch, je'mietlijch.

snuggle - enn nuzhle, enn naste, kuzhle.

so - soo, aulsoo.

so called - soojenant.

so named - sooje'nant.

soak - derjchnate, derjchtrakje.

soak up - opp soppe.

soap - Seep.

soap bubbles - Seepblose.

soap suds - Seepwota, Lüag; Seepschüm.

soap up - ennseepe.

soapy - seepijch.

soar - schwäwe, friefläje.

sob - hiele onn schluckse.

sober - eaboa, nijchta.

sober up - ütnijchtre.

sociability - Je'salschoftoatijch.

sociable - je'salschoftlijch, be'deenent, oppnäment.

social - en Gaustje'bott.

society - en Fer'ein, ne Je'salschoft.

sock - ne Sock, ne Stremp; eent drasche.

socket - ne Hollinj; ne Üagaupel; ne Tänewartel Holling.

sod - ne Sood, ne Wäs.

sod cutter - en Soodeschnieda, en Stoppeldiesla.

soda - Sooda.

sodden - derjchjenat.

sofa - en Soofa.

soft - wäkj, mollijch, saunft, leis, lind, mild.

soften - oppwäkje.

softhearted - wäkj hoatijch.

softly - leis, saunft, sacht.

softness - ne Wäkjheit, n ne Saunfheit.

softspoken - saunft met Räd.

soggy - soo aus sodden.

soil - Ead, loose Ead; ennsüdle, be'muzhre.

sojourn - sikj opphoole, ne Oppenthault.

solace - Troost.

solar - fonne Sonn.

sold out - ütfekoft.

solder - leede; Leedstoff, Tenn.

soldering iron - en Leedhoma en Leediesa.

soldier - en Sol'dot.

sole - ne Sol; fe'sole; blooss, de Eensja.

solecism - ne O(nn)schekjlijchkjeit; en prosta Sproakfäla.

solemn - eansthauft.

solemnity - en Eanst.

solicit - woawe, aunligje.

solicitor - en Aunwualt.

solicitous - be'kjemmat.

solid - faust, hoat.

solidify - dikj woare, hoat woare.

soliloquy - en Selfstjesprejch.

solitary - eensiedlijch, eensaum.

solitude - ne Eensaumkjeit.

solo - en Soolo, au'leen.

soloist - een Senja.

solstice - Juni, Det'samba.

soluble - waut opptooleese es.

solution - en Je'speets, ne Speetskje, ne Plefkje; ne Auntwuat fer en Pro'bleem.

solve - leese, er'kjläare.

sombre - dunkel, diesta, eaboa.

some - eensje, eenje, atleje, meare.

somebody - irjentwäa.

somehow - irjentwoo.

someone - en wessa, eena, wäa, irjentwäa.

someone else - sestwäa.

somersault - heistakopp.

something - irjentwaut.

something else - waut aundat.

somewhat - en bät.

somewhere - irjentwua.

somewhere else - aundawäajes; aundatswäaje.

somnambulist - en Schlopwaundla.

son - en Sän.

son in law - Schwiasän.

song - en Leet.

sonny - en kjleena Sän, Sänkje.

soon - bool(t), easchtens, straks, em korten.

sooner - ea, leewa.

soonest - det easchte, det leewste.

soot - Room.

soothe - be'tuttre, be'schwijchte.

soother - ne Lutsch.

soothsayer - en Woasaja.

sooty - roomijch.

sop up - oppssoppe.

sorcerer - en Hakjsemeista.

sorceress - ne Hakjs.

sordid - o(nn)rein, je'meen, schmutsijch.

sore - wee, doll, schlemm, schlemms.

sorrel - en Foss (Peat) , roddlijch; Süaromp.

sorrow - Trüa, Sorj, en schwoaret Hoat, trüare, ne Trüarijchkjeit.

sorrowful - trüarijch, be'triebt.

sorry - be'triebt, leet; {I am sorry - daut deit mie leet}.

sort - ne Sort, ne Oat, ne Wies; derjchläse.

sot - en Süpa, en Süpknüst.

sough - en leiset Je'rüzh; ne Socht.

sought - socht (säkje).

soul - ne Seel.

sound - en Je'lüd, en Schaul, en Toon; je'sunt, kjoanijch.

soundbox - ne Schauldoos.

sounding board - en Schaulbrat.

soundless - one en Je'lüd, one Schaul, one Toon.

soundness - ne Je'suntheit, ne Stoakjheit.

soup - ne Sup.

sour - süa, boasch, süa woare.

sour milk - süare Malkj.

source - ne Häakunft.

sourdock - Loddikj, Säajelkrüt.

sourdough - Süadäjch.

souse - ennducke, ennpäakjle; en Süpknüst.

south - siede.

southerly - siedlijch.

southernmost - det wietste siede.

southwest - siedwast.

southwesterly - siedwast Wint.

sovereign - en Harscha, en Re'jiara; en enjleschet Jeltstekj, (shillings).

sow - ne Säaj.

sow - seie.

sower - en Seia, en Drill.

sowthistle - Säajenkool.

spa - en Bodplauts, en Je'suntheitsuat.

space - Rüm, en Ommkjreiss.

spacious - rümijch.

spade - en Spodem.

span - en Tweschenrüm.

spaniel - en kjleena, lankhoaja Hunt.

Spanish - Spaunisch.

spank - schachte, strofe, fe'sole, waumse, schmäare, derjchwikjse.

spanner - en Schrüwschlätel.

spare - toom äwajen, too bowen'enn, äwaflissijch; fe'schoone.

spare ribs - Rebspäa.

spark - ne Funk; funkle; Fia spretse.

spark plug - en Fiastoppsel, en Funkestoppsel.

sparkle - funkle, blenkjre, jlitsre.

sparkling wine - Schüm Wien.

sparrow - en Spoalinkj, en Spauts.

sparse - wietleftijch, denn fe'streit.

spasm - ne Kraump, ne Stäakj, en Hekjsenschuss.

spat - en kortet Je'jacht.

spats - Schajchte.

spatter - be'spretse, be'schmatre.

spatula - en plauta Schleef.

spavin - ne Peatskrankheit, de Schol.

spawn - wan en Fesch Eia lajcht.

speak - räde, fe'tale.

speak out of turn - fe'müle.

speaker - en Rädna.

speaking horn - en Spräakjrua.

spear - en Spiess.

specatcles - ne Brell.

special - be'sonda, opp'poat.

specialist - dee be'sondre Fäijchkjeite be'set.

specialize - be'sondre Oabeit doone.

specialty - ne Be'sondakonnst.

species - en Je'schlajcht.

specific - be'stemmt, äjenoatijch.

specifications - ne ommstentelje Be'schriewung.

specify - eenslewiess aunjäwe.

specimen - en Proowstekj, en Mosta, ne Proow.

speck - ne Plack, en Plackje.

speckled - plackijch, scheepijch.

spectacle - en Spikj'toakel.

spectacle case - en Brellefooda.

spectator - en Tookjikja.

spectre - en Je'spanst.

speculate - äwa'laje, be'senne, jrebble, be'denkje, spikju'leare.

speculation - ne Äwa'laj, en Be'denkje.

speech - ne Räd.

speech impediment - mülfül, ne schwoare Tung.

speed - ne Je'schwindijchkjeit; aulkje, päkje, pralle, en Schwunk, ne Rauschheit, schmooje.

speeding ticket - en Schwunkssadel, en Päkjssadel, en Prallssadel.

speedometer - en Mielentala.

speedy - ielent.

spell - büaksta'weare; ne korte Tiet.

spell off - aufleese.

spelts - Spelts, ne sort growa Weit je'bruckt aus Fooda.

spend - fe'brucke, fe'schwende.

spend wildly - fe'donnre.

spendthrift - en Spindowel, en Fe'schwenda.

sperm - Some, Sot.

spew - ütspiee.

sphere - en Ommkjreiss; en Kjreiss; ne Kügel, en Baul.

spherical - runt aus en Baul.

spic and span - blits blank.

spice - Je'werts, Kjrieda'rie.

spider - ne Spand.

spiderweb - Spandwäw.

spigot - en Kron.

spike - en groota Noagel; ne Korn ooda Weitoa; en Stachel.

spill - fe'jeete, fe'plenjre, fe'kjlakjre, äwakjietre, äwaplenschre, fe'kjwidre.

spin - spenne, kjriesle, stoakj dreie; ne korte Foat. (go for a spin).

spinach - Spi'nat.

spinalcolumn , spine - en Rigjstrank.

spindly legged - spoakbeenijch.

spinning wheel - en Spennraut.

spinster - ne oole Me'jal.

spiracle - en Loftloch.

spiral - je'dreit, soo aus ne je'dreide Fada.

spire - de Spets opp'm Kjoakjetorm.

spirit - Jeist; Seel; Je'spanst.

spirited - läwenddijch.

spiritedness - ne Läweslost, Moot.

spiritless - one Moot, Mootlooss.

spirits - Spiatess.

spiritual - jeistlijch.

spit - Kjwiel, kjwiele, spiee.

spite - en Groll, en Trotts, en Oaja.

spiteful - trottsijch, oajalijch.

spittle - kjwiel.

spittoon - en Spietopp.

splash - spretse, schulpse, plenschre, schelpre.

splashboard - en Spretsbrat.

splay - üten'een spreede, üten'een sploare.

spleen - Milts.

splendid - prachtfoll, sea scheen.

splendor - ne Pracht.

splice - spleesse, toopflajchte.

splint - en Splint.

splinter - en Spella, en Spekja, en Spletta; spellre.

split - spoole.

spoil - fe'doawe, fe'kome, schlajcht woare.

spoke - ne Späkj; (p. t. of speak räde).

sponge - ne Schwam; oppsoppe.

sponsor - en Gootsaja, ne Birj; goot saje, birje.

spontaneous - waut doone one lang be'senne.

spook - en Spüak.

spool - en Spoolkje.

spoon - en Läpel; schmunje.

spoonerism - en Wuatspell; en Latawakjsel (ne lange Benkj, ne bange Lenkj).

spoor - ne Spoa, ne Spüa.

sport - en Spell, en Sport, en Tietfe'drief.

spot - ne Plack; en Plauts, ne Städ; en Tipps, en Tucks.

spotless - one Placke, gauns rein.

spotted , spotty - plackijch.

spotted fever - Flakjfeeba.

spouse - en Poatna em be'frieden Toostaunt.

spout - en Kron, ne Wotapiep.

sprained - fe'wrekjt.

sprawl - breet fe'spreede; pe'däwlijch sette ooda ligje.

spray - en Kjrietkje, en Weschkje; en fiena Wotastroom; be'spretse.

spread - ne Spreed; en groota Foarm; en oppjesada Desch met Äte; sploare, fe'spreede, fe'breede.

spree - en Spikj'toakel, opp ne Süpa'rie gone.

sprig - en Spross, en Bonnsel, en Kjrietje, en Strauch.

sprightly - läwendijch, munta, hottsijch.

sprint - stüse, sea rane.

sprinter - en Rana.

sprite - en Je'spanst.

sprout - en Kjiensel; kjiene.

spruce - en Dauneboom; ütputse.

spry - läwendijch, munta.

spryness - ne Läwenslost.

spume - Schüm.

spunky - foll Lost onn Moot.

spurn - fe'achte, aufschüwe, be'schnütse, gnoare.

spurs - Spuare.

spurt - spretse, platslijch auntstrenje.

sputter - prettle.

spy - en Spie'joon; spie'joon driewe, be'lüre.

spy glass - en Farnrua.

squab - ne junge Düw; en korta, dikja Mensch; en Rükjesse.

squabble - kautsbaulje, ssanke; en Ssank.

squad - ne kjleene Grupp Sol'dote.

squadron - ne Schwa'droon.

squalid - schwiensch onn drakjijch.

squalor - ne Onnordninj onn ne Schwiena'rie.

squander - fe'schlentre, onneedijch fe'schwende.

square - en Feakaunt; feakauntijch; too Lood; en Winkjeliesa; {adjustable square - ne Schmiej}.

squash - fe'kjwatsche; en kjleena Kjarps.

squat - oppe Huck sette, hucke; aunsiedle.

squaw - ne Indi'auna Frü.

squeak - knoare, piepe, schriee.

squeamish - emp'fintlijch, wäm sea bool waut äakjelt.

squeeze - drekje, drenje, kjwatsche, kjlame, kjnelle.

squint - scheele.

squirrel - en Äkjekota, en Wooltkota.

squirt - stritse, ne schoape Wotastrol, spretse; en kjleena Benjel.

ssockrijch - sugary.

St Martin - Mar'tien; wan en Deena haud ütjedeent aum alwda No'wamba.

St Vitus dance - Feitsdauns.

stab - stäakje.

stability - ne Be'stendijchkjeit.

stable - en Staul; bestendijch, dürhauft.

stableboy - en Staulekjnajcht, en Peatskjnajcht.

stablepants (overalls) - Staulebekjse, Schlaubbekjse.

stack - en Hüpe; en Schorsteen, en Stopsel; oppfliee.

staff - en Gonstock.

stag - en Hersch; en Borjch.

stage - ne Bien, en Plautform.

stagecoach - en Postwoage.

stagger - torjchle, stolpre.

stagnant - stellet Wota, oolt onn fe'stockt.

stagnate - oolt onn stenkjrijch woare, fe'stocke.

staid - eansthauft.

stain - ne Lack; lacke; ennsüdle.

stainless - rostfrie.

stair - ne Stoop, ne Trap, ne Trett.

stair rail - en Trapewolm.

staircase - ne Bäntrap, trape.

stake - een schoapa Stock; aufschräde; en Poat äjne.

stale - oolt onn schemmlijch, stockijch, soo aus oolet Broot.

stalk - en Haulm, en Stenjel, en Strampel; hinja'raun schlikje.

stall - en Peatsrüm; opphoole fonn wiedakome, en Steen em Wäaj schmiete.

stallion - en Hinjst.

stalwart - kjraftijch, stoakj je'büt.

stammer - stomre, stottre.

stamp - en Stampel; en Breefmoakj; staumpe.

stampede - ne wille Flucht (Fee).

stanchion - ne Stoak.

stand - en Plautform; en Staunt; stone; üthoole; sto!.

stanza - en Farsch, ne Stroof.

staple - ne Hausp; ne Hauptwoa.

star - en Stearn, en Stearnkje.

star aniseed - Steananiess.

stare - lang aunkjikje, glottse.

stare - stoa aunkjikje.

stargazer - en Stearnkjikja.

stark (naked) - splinte noaktijch.

starling - en Foagel Spoalinkjänlijch.

start - aunfange; fe'feare, stutse; em Gank sate.

starter - en Loosslota.

startle - fe'feare, stutse.

starve - hungaliede, hungre, nootliede.

state - en Toostaunt; ne Staut, en Launt; waut saje.

stately - stotlijch.

statement - en Be'rejcht.

station - ne Stats'joon.

stationary - faust stone, em Sellstaunt.

stationery - Schriew Woa.

stature - ne Sta'tüa; en Stopel; en Je'reft.

staunch - trü onn staunthauft.

staves - Tonnebräda.

stay - bliewe, stellstone.

stay away - wajch bliewe, fuat bliewe.

stays - ne Schneaweest.

stead - ne Städ.

steadfast - staunthauft.

steadily - eendrajchtijch.

steady - be'stendijch; be'rüje.

steak - ne Schnäd Fleesch toom brode.

steal - stäle, schlikje, boowe.

stealth - ne Heemlijchkjeit.

stealthily - heemlijch, pol'luckijch, pol'lucksch.

steam - Daump, donnst; schmuare.

steam engine - en Daumpkjätel.

steam pressure - Daumpdruck.

steam threshing outfit - ne Daumpma'schien.

steambath - ne Banje.

steamboat - en Daumpschepp.

steamboiler - en Daumpgrope.

steamer - en Daumpa.

steamheat - Daumphett.

steed - en muntret Pet toom riede.

steel - Stol.

steel cable - en Stolstrank.

steel punch - en Dorn, ne Heiwpiep.

steel safe - en iesana Schrank.

steel square - en Winkjel iesa.

steel work - Stoloabeit.

steep - steil; ennwäkje.

steeple - en Kjoakjetorm.

steer - en junga Oss; en Lenkjraut; stiare, lenkje.

stellar - fonn Stearns.

stem - en Stenjel, en Haulm, en Staum, en Strampel.

stench - en Je'stank, osijch.

stentorian - sea lüd räde.

step - en Schrett, ne Stoop, ne Trap, ne Trett; ne Footstaup, ne Staup.

step by step - Staupwiess, Stoopwiess.

step parents - Steefellre.

stepbrother - en Stefbrooda.

stepchild - en Steefkjint.

stepfather - en Steeffoda.

stepmother - Steefmutta.

stepsister - ne Steefsesta.

sterile - onnfruchtboa.

sterility - ne Onnfruchtboakjeit; jiest.

sterilize - onnfruchtboa moake.

stern - stur, strenj, eansthauft, eaboa; det hinjaschte Enj fomm Schepp.

stew - je'schmuade stekja Fleesch; met Je'mies schmuare.

stick - en Stock; stäakje; aunbacke.

stick pin - ne Stäakjnotel.

sticking knife - en Stäakjmassa.

sticky - backrijch.

stiff - stiew; schwiarijch.

stiff necked - hoatnackijch.

stiffen - stiew woare.

stifle - stekje.

stifling - enj, be'drekjt.

stigma - ne Schaund jäajen eenem sien Nome.

stile - Tüntrape, en Dreipuat.

still - stell, rüijch, noch emma, noch; ne heemelje Schnaups Brenna'rie.

stillborn - doot je'buare.

stilts - Stolpe.

stimulant - Aunreitsmeddel.

stimulate - aunsporne, aunräaje, aunreitse, oppräaje.

sting - stäakje, brenne, biete; en Stachel.

stinginess - Jiets.

stingy - jietsijch, kjnieprijch.

stink - stinkje, en Je'stank.

stinkweed - Tauschkjekrüt.

stinky - stenkjrijch.

stipend - en Loon, ne räajelmasje Tolinj.

stipulate - be'dinje.

stipulation - ne Be'dinjung.

stir - ommreare, reare; be'wäaje, rooje; ne Be'wäajung; en Opprua, en Oppseene.

stirring paddle - en Reaholt.

stirring spoon - en Realäpel.

stirrup - en Stijchbäajel.

stitch - ne Stäakj, ne Mausch.

stocking - ne Stremp, ne Sock.

stocky - ne stüdje Je'stault.

stoker - en Owe, en Hetta.

stole - en Pelskolla; haft je'stole.

stomach - ne Moag.

stomachache - ne Buckweedoag, Liefschniedinj.

stone - en Steen.

stone dead - Steendoot.

stonecutter - en Steenschnieda.

stonewall - ne Steenwaunt.

stoneware - Steenwoa.

stony - steenrijch.

stood - stunt.

stook - ne Hock; Goawe oppsate.

stool - en Stool; Stoolgank.

stoop - ne Stoop; bekje, äwabäje.

stop - stellstone, stellhoole, oppheare, aunhoole, stone bliewe; en Punkt; en Stellstaunt; hault!.

stop up - too stoppe.

stopcock - en Kron.

stoppage - ne Fe'stoppinj.

stopper - en Stoppsel, en Proppsel, en Proppe.

storage - ne Oppbewoarinj.

store - oppbewoare, ennspikjre; en Stua, Laufkje; en Fäarot.

storey - ne Flua, en Stock enn en fälstockjet Je'bied.

stork - de Otboa.

storm - en Storm, en Wint, en Je'witta; sea windijch.

stormwindows - Fäasautsfenstre, Dobbelfenstre.

stormy - stormijch.

story - ne Je'schijcht.

storywriter - en Fobledijchta, en Je'schijchte Schriewa.

stout - je'stuckt, druglijch.

stove - en Owe.

stove poker - ne Owekjrekj.

stovelid handle - ne Owejräp.

stovepipe - ne Owetrubb.

stovepipe elbow - ne Trubbekjnee.

stowaway - en blinja Reisenda, en Reisendoop, en heemelja Passa'zhea.

straddle - rittaoatijch sette, breetbeensch stone; beid Siede näme.

straggle - hinje bliewe, nijch opp'm Wajch bliewe.

straight - jlikj, schnuajlikj.

straight ahead - rejcht'üt.

straight away - fuats, nü.

straight forward - jlikj too.

straight razor - en Putsmassa.

straighten - jlikj moake.

straightness - ne jlikjheit.

strain - aunstrenje, äwadreiwe; siee; säwe.

strainer - ne Sie, en Säw, en Derjchschlach.

straitjacket - ne Spaunjack.

strange - framd, onnbekaunt, sondaboa, wundaboa, äjenoatijch, schnorrijch.

stranger - en Framda, ne Framde.

strangle - warje, aufwarje.

strap - en Reeme, en Gort; faust schnalle; schachte.

strapping - stamijch; Priejel.

straw - Stroo.

strawberry - ne Eadbäa.

strawcutter - ne Hacksellod, ne Hackselma'schien.

strawflower - ne Stroobloom.

strawmattress , strawpallet - en Stroopäl.

strawroof - en Stroodack.

strawstack - en Stroohüpe, ne Stroodäl.

stray - fe'biestre, fe'loare gone.

streak - ne Striep.

streaker - en Noakschieta.

streaky - striepijch.

stream - en Stroom; streeme.

streamer - en Strämel.

street - ne Gauss, ne Strot.

street urchin - en Gausse Benjel.

streetcar - ne Gaussebon.

strength - ne Krauft.

strengthen - stoakje.

strenuous - aunstrenjent, schwoa.

stress - betoone; en Druck, ne Wijcht; en Nodruck.

stretch - ütrakje, rakje; ne Strakj; en Sträakj.

stretcher - en Droagbad.

strew - streie, fe'streie.

strewest - streist.

strict - strenj, je'neiw, pinkjlijch.

strictness - ne Strenjheit.

stride - en langa Schrett; stoakj gone.

strident - schrieent.

strife - Striet.

strike - schlone, heiwe; aunstrikje; en Streikj.

strike out - en Opprigj.

striking - oppfaulent.

string - en Baunt, en Schnua; en Drosel; Laufkjebaunt; ne Seid; ne Räj.

stringent - strüf, strenj, wreet.

stringy - frensijch.

strip - ne Striep, en Sträakj, en Strämel; aufstreepe, streepe; Kjleeda auftrakje.

strip metal - Bauntiesa.

strip the thread of a bolt - det Je'winj äwawarje.

stripe - ne Striep.

striped - striepijch.

stripped bare to the bone - rauts onn kol.

strive - sträwe, no trachte, stribble, lange.

stroke - en Sträakj; en Aunfaul, en Schlach; strikje, hauje, stroakle.

stroll - langsom e'romm schlentre; ne Sträakj gone.

stroller - en Kjinjawoagkje.

strong - stoakj, kjraftijch, stamijch, strenj.

stronghold - ne Fastinj.

strop - en Putsreeme.

structure - en Bü, en Je'reft, en Je'bied.

struggle - sträwe, aunstrenje, strep'seare, kjampfe, rackre.

strum - kjlinkjre, kjlimpre, kjwirkjse.

strut - peasche, stolt'seare.

strychnine - Rautejeft, Strijch'nien.

stub - steete, soo aus ne Tee aum Stool.

stubble - Stoppel.

stubborn - stekjsennijch, hoatnackijch, stoakoppijch, baulstiarijch, eentäajlijch, fe'pekjt.

stuck up - hüachnäsijch, fiestnäsijch.

stud - en Hamsmeiwe Knoop; en Stenda; en Hinjst.

student - en Stu'dent, en Schiela, en Lealinkj.

study - stu'deare, forsche, unjasäkje, leare.

stuff - Sseijch; ütstoppe, follstoppe, follprommle.

stuffy - enje Loft; äwadressijch.

stumble - ster'nekjsle, kjremple, torjchle, stolpre.

stumblebum - en Schlenkjafoot, en Pultafoot, en Pultafuss, ne Sockenhass.

stump - en Stobbe.

stump nosed - stompnäsijch.

stun - be'teibe; be'dutse.

stunt - Je'waus fe'hindre; en Schowanack.

stupid - duslijch, domm, dwoarausslijch, wonsennijch.

stupidity - en Wonsenn, ne Dommheit, Dommtijch.

stupify - be'teibe.

sturdy - stoakj onn dürhauft, forsch, kjoanijch, stüdijch, sträwijch.

stutter - stomre, stottre.

sty - en Joaschtkuarn em Üag, en Stoa.

sty - en Schwienstaul.

style - ne Mood.

stylish - no de Mood, niemootsch, schekjlijch.

suave - schmeisijch, heeflijch, schekjlijch.

subconscious - haulf be'sennungslooss, nijch gaunss em Fe'stentniss.

subcutaneous - unjre Hüt.

subdivide - wieda enndeele.

subdue - bandje.

subject - en Takjs; en Jäajenstaunt; unjadone.

subjugated - unjadone.

sublime - hüch enn Ea, ne Wunda Ea.

submerge - unjaducke.

submit - toojäwe, nojäwe, hanhoole.

subract - auftrakje.

subscribe - unjaschriewe.

subsequent - foljende.

subserve - unjadon senne, deene.

subside - stellwoare, nojäwe, dole.

subsist - en misajet Wiedakome.

substance - en Fe'mäje, en Ennhault.

substitute - en Stalfe'träda; aundret enne Städ stale.

subterranean - unjre Ead.

subtle - en Je'schmeiss, schmeissijch.

suburban - bütakaunt Staut.

subvert - Unjastettung ferinj'neare.

subway - en Gank ooda Wajch unjre Ead.

succeed - je'linje, jlekje, flausche, follbrinje.

success - Arfoljch, ne Follbrinjenheit, en Jlekj.

successive - eent no det aundre.

successor - en Nofolja.

succinct - met weinijch Wead, kort onn dietlijch.

succor - ne Help, en Troost, en Biestaunt.

succulent - sauftijch.

succumb - stoawe, hanjäwe.

such - soon, soone, soona, soont.

suck - süe.

sudden - platslijch, haustijch.

suddenly - o(nn)ferhoffs, met ee(n)mol.

suds - Seepschüm, Seepwota, Lüag.

sue - fe'kloage.

suet - Tauljch.

suffer - liede, üthoole, hanhoole, nootliede.

sufferance - ne Duldung.

suffets - Üacke.

suffice - nüach senne, hanlenkjlijch, tooräkje.

suffocate - stekje, fe'stekje.

suffrage - en Wolrajcht.

suffragette - ne Frü de no äa Wolrajcht striede deit.

sugar - Ssocka.

sugar cubes , sugar lumps - Ssockastekja.

sugar refinery , sugar works - ne Ssocka Fa'brikj.

sugarcane - Ssockarua.

suggest - fäaschlone, rode.

suggestion - en Fäaschlach.

suggestive - aundiedent.

suicide - Selfstmort.

suit - en Aunssüch; je'faule, pausse.

suitable - paussent.

suitcase - en Koffa, ne Schemme'daun.

suite - ne Räj Stowe.

suitor - en Fria.

sulfurous - Schwäweljäl.

sulky - en Tweeroda, en Krota, en Seelenducka; fe'drisslijch.

sullen - fe'drisslijch.

sully - ennschwiene, be'südle.

sulphate - Schwäwelstoff.

sulphur - Schwäwelblit.

sultana - ne sort Re'siene.

sultry - schwool.

sum - ne Somm.

summarize - kortfote.

summary - en Ennhault dee aufje'kjart es; en Hauptpunkt.

summer - Somma.

summerfallow - Broak, Sommabroak.

summerhouse - en Sommahüss, ne Kjäakj.

summit - de hejchste Punkt ooda Spets.

summon - toopkroage, oppfoddre.

summons - ne Ennlodinj fomm Je'rejcht.

sumptuous - grootpraschrijch onn kostboa.

sun - de Sonn; sonne.

sunburnt - e(nn)jebrennt; Sonnebraunt.

Sunday - Sindach.

Sunday like - sindoagsch.

sundial - ne Sonneüa, en Sonnewiesa.

sundogs - Biesonne.

sundry - fe'schiednet, fe'schiednatlei; fe'schiedenstet.

sunflower - ne Sonnebloom.

sunflower seeds - Knacksot.

sunny - sonnijch.

sunrays - Sonnestrole.

sunrise - Sonnoppgank.

sunset - Sonnunjagank.

sunshade - en Sonneschorm.

sunshine - Sonneschien.

sunstroke - en Sonnstrijch.

sup - Owentkost äte.

superabundant - äwaflissijch, äwarikjlijch.

superannuate - met Loon aufleene; en Oabeide met Pens'joon aufleene.

superficial - äwaflejchlijch.

superfluous - mea aus needijch, äwaflissijch.

superintend - Oppsejcht hoole.

superintendent - en Oppsejchta.

superior - bäta, hejcha me Weat; en Fäaschta, ne Fäaschte.

superlative - de hejchste Stoop ooda Grod.

supersede - waut fäajetrocke woat.

superstition - en Äwagloowe, en Biegloowe.

superstitious - äwagloowsch.

supervise - Oppsejcht hoole.

supervision - Oppsejcht.

supervisor - en Oppsejchta.

supper - Owentkost.

supplant - fe'drenje.

supple - schmiedijch.

supplement - bielaje, toosate, en Toosauts.

supplicate - deemütijch aunbäde.

supply - en Füarot, Toorot; Fäasorj, Toofluss; met fe'sorje.

support - ne Stett, en Stiepa, en Biestaunt, ne Unjastettung, feede; fäastone, unjastette, biestone; opp proppe.

supporter - en Unjastetta.

suppose - mootmose, denkje.

suppress - be'drekje, unja'drekje.

suppression - ne Unjadrekjun.

supremacy - ne Äwajewault, ne Äwahaunt.

supreme - aum hejchsten onn wijchtijchsten.

sure - sejcha, je'wess, selfstfe'stentlijch.

sureness - ne Sejchaheit.

surface - de Wotaspäjel, de Bowakaunt.

surge - wan Wotawalle met Schwunk schäle.

surgeon - en Dokta dee oppe'reat.

surgery - wan en Doktasch oppe'reare.

surly - brumsch.

surmise - mootmose.

surmount - äwakome.

surname - de Hinjanome.

surpass - wieda räkje aus jedocht.

surplus - Äwaschoss; äwalei.

surprise - äwarausche; be'rausche; erstaune, tiare; ne Äwa'rauschung.

surrender - oppjäwe, toojäwe.

surreptitiously - heemlijch.

surround - ommjäwe, ommfange.

surroundings - de Ommjäajent, en Ommkjreiss, ne Ommwelt; runtommen'domm.

survey - be'seene, be'kjikje, ütmäte, be'mäte.

surveyor - en Launtmäta.

surveyor's mark - en Moakjsteen.

surveyor's reference - en Klompe.

survive - afens aum läwe bliewe.

susceptible - emp'fintlijch.

suspect - fe'dajchtijch, messtrüsch senne, fe'denkje.

suspend - oppschüwe, ennstale; henje lote.

suspenders - Droagbenja.

suspense - opp Notle sette' nijch weete waut de Tookunft helt.

suspension bridge - ne Henjbrigj.

suspicion - en Fe'docht, en Messtrü.

suspicious - faulschdenkjent, fe'dajchtijch, messtrüsch.

sustain - halpe, Moot toospräakje, unjastette.

sustenance - en Fe'mäje, en Unjahault.

suture - ne Wund tooneie; Twearm toom Wunde tooneie.

swab - en Wundekodda, en Kodda toom Wunde aufwesche.

swaddle - enn Winjle wekjle.

swaddling clothes - Winjle.

swagger - prole, grootpraschrijch senne, stolt e'romm gone.

swallow - oppschlucke, schlucke; en Schlucks; en Schwaulm.

swamp - ne Ke'ronje, en Kunkel, ne Le'maun, ne Pre'selje, ne Pre'seepkje.

swamplight - en Woselijcht.

swamps - Woada.

swampy - sompijch.

swan - ne Schwon.

swap - tüsche.

swarm - en Schwoarm.

swarthy - dunkel em Je'sejcht.

swath - en Schwaut.

swathe - ennwekjle soo aus en kjleenet Kjint.

sway - schwäakje, schwanke, lenkje; be'ennflusse; schwiare; schwiemschloage.

swear - schweare, fläkje.

sweat - Schweet; schweete.

sweater - ne Wolljack.

sweatpad - en Schweetkolla, en Schweetkjesse.

sweep - fäaje, ütfäaje; en Schorsteenfäaja.

sweepings - Jnell, Gnoakj, Mell, Ütfäajsel.

sweet - seet, frintlijch.

sweet tooth - ne seete Tän.

sweet williams - Peetakjes.

sweeten - seet moake, ennssockre.

sweetheart - de Leefste, de Leefsta.

sweetmeats - Seets, Nauschwoakj.

sweetpeas - Ssockaschoote.

sweets - Seets, Kende.

sweetsmelling - seetrikjent.

swell - oppkjwalle, oppdanse.

swelling - schwolst.

swelter - fonne Hett liede.

swerve - schwäakje, schwiare.

swift - met Je'schwindijchkjeit, sea schwind, sea stoakj onn rausch.

swifter - schwinda, rauscha.

swiftness - ne Schwindijchkjeit, ne Rauschheit.

swill - Drank, Kjietwota, Jucks; haustijch dolschwalje.

swim - schwame.

swimming hole - ne Plauwinj.

swindle - be'schumle, be'schwindle, en Schwindel.

swindler - en Schwindla.

swine - Schwien.

swing - ne Schockel; schockle; bommle, schlenkjre.

swingle - en Fläajelenj.

swingletree - ne Uatscheed.

swipe - stäle; en Backeschlach, en Heiw.

swirl - äajdwinje, wirble; en Je'wirbel.

switch - ne Wäd; aundreie oode aufdreie.

switchboard - en Schaulbrat.

swivel - ne Woawel.

swivelbolster - en Wenjschwenjel.

swivelpin - en Tochnoagel.

swollen - je'schwolle.

swoon - be'schwieme.

sword - en Schweat.

sycamore - en Mülbäare ooda en Fiejeboom.

syllable - ne Silb.

syllabus - en Leaplon.

symbol - ne Sim'bool, en Sennbilt.

symbolize - be'diede.

symmetry - beid Siede äwa'reen soo daut't en scheenet Bilt jeft.

sympathetic - metfeelent, sim'patisch.

sympathize - metfeele; äwa'reen stemme.

sympathy - en Metliet.

symptom - en Täkjen.

synchronize - twee Üare ennstale daut dee stemme.

syndicate - en Fe'rein toom Je'schaft driewe.

synonyms - Wead dee äwa'reene Meeninj habe.

synopsis - en korta Aufschnett.

syphilus - Ssifilus, ne Je'schlajchts Krankheit.

syringe - ne Sprets.

syrup - Ssiaropp.

system - en Sis'teem.

tab - en Ssadel; ne Lets.

tabby - ne striepje Kaut.

table - en Desch.

table fork - ne Gaufel.

tablecloth - en Deschloake, ne Deschdakj.

tablespoon - en Ätläpel.

tablet - ne Pell; en kjleenet Schriewbüak.

tabulate - tooptale, oppschriewe, aunschriewe.

tacit - stell met e(nn)festone.

taciturn - en bät trigjtrakjent.

tack - ne Pligj, ne Rejchtung.

tack on - aunhafte.

tackle - äwanäme; Toobehea toom fesche.

tact - en be'hutsaumet Metjefeel, be'hutsaum met eenem ommgone; schlijchtfoll.

tactful - met Fienheit ommgone, be'hutsaum.

tadpole - ne Kjielpogg.

taffeta - Lista Sseijch, Saunft Sseijch.

tag - Jriepa; en Ssadel.

tail - en Ssoagel, en Schwauns.

tailor - en Schnieda.

tailpiece - en Ssoagelreeme.

tailwagging - weifssoagle.

taint - ennsüdle.

take - näme.

take advantage of - woanäme.

tale - ne Je'schijcht, ne Fe'tal.

tale bearer - en Klotjedroaga.

talent - ta'lent, ne Gow, en Be'jreff.

talented - be'goft.

talk - en Je'räd, en Mülwoakjs; ne Räd; fe'tale, räde, nobre.

talkative - fonn Räd.

tall - groot, hüach (fonn Je'wauss).

tall tales - Schnette, Bejcht; {tell tall tales - Schnette riete, Bejcht riete}.

tallow - Tauljch.

tally - tooptale, soo aus tabulate.

talon - ne Kleiw.

tame - tom, mack, mootlooss; ennbandje, ennbräakje.

tan - lijchtbrün; joawe.

tandem - twee ferr'opp je'spaunt.

tang - en schoapa Schmack, en Noschmack.

tangible - be'jrieplijch, waut too feele es; waut werkjlijch es.

tangle - en Ssodda, en Ssulta; fe'soddre, fe'plisre.

tank - ne Tank, en grootet Wotaje'fäss.

tankard - en grootet Drinkjglauss.

tanner - en Ladajoawa, en Schinda.

tannery - ne Joawa'rie.

tantalize - kjräajle, ennjankre; kjwäle.

tantamount - en Fe'jlikj; soo fäl aus.

tap - en Kron; leis kloppre.

tap root - ne Hauptwartel.

tape - en breeda Baunt, en Pa'piabaunt; en Oppschnacka Baunt.

tape measure - en Motbaunt.

tape recorder - en Oppschnacka.

taper - en Tauljchlijcht.

tapestry - en ütjestraumdet Teppijch.

tapeworm - en Bauntworm.

tapioca - Tapioka.

tar - Täa, Pekj; täare.

tardiness - ne Langsommkjeit.

tardy - langsomm, lot, fe'spode.

target - en Ssiel.

tariff - Ssoll.

tarnish - den Glauns fe'leare, met Drakj be'schone; Beschlach.

tarpaulin - ne groote Leiwentdakj ooda Loake, en grootet Plon.

tarry - lüare, wachte, sieme, schlüare.

tart - süa, strüf, wreet, kjrasch, soap; ne Fruchtküak.

task - ne Oppgow.

tassle - ne Toll.

taste - schmakje, en Schmack, en Je'schmack.

tasteful - schmackhauft.

tasteless - one Schmack, fleiw.

taster - en Schmakja.

tasty - scheen schmakjent, en gooda Schmack.

tatters - Lumpe, Ssübe.

tattle - kloage.

tattler , tattle tale - en Klotjedroaga, ne Plüdadoos, en Plüdasack.

taunt - nerkje, spotte, kjräajle.

taut - stiew jetrocke aus en Strank.

tavern - ne Schenkj, ne Trak'tea.

tawdry - bunt, schla'donnsijch.

tawny - jälbrün.

tax - Tacks.

tea - Tee; Faspa.

teach - leare, unjarejchte.

teacher - en Leara, ne Leara'rin.

teakettle - ne Teekaun.

teal - ne wille Ent.

team - en Je'spaun; eene fonn twee Gruppe dee jäajenaunda späle.

tear - ne Tron.

tear - riete, tweiriete, too'riete.

tear down - en'dol riete.

tear loose - looss riete.

tease - kjräajle, nerkje.

teaspoon - en Teeläpel.

teat - ne Tett.

teatime - Faspatiet.

teatray - en Teebrat.

technical - konnstmässijch.

technicality - ne Konnstmässijchkjeit.

technically - konnstoatijch.

technique - en Hauntjreff.

tedious - lankwielijch.

teem - ragendijch foll.

teeter totter - ne Duckadeia.

teeth - Täne; Tanke; {false teeth - en Je'biss}.

teethe - Täne kjriee.

teetotaler - eena dee fonn stoakjet Je'drenkj wajch blift, en Selfstaufsaja.

telegram - Drot Norejcht, en Tiligraum.

telephone - en Tilifoon.

telescope - en Farnrua.

teller - en Tala, en Banktala; en Stemmetala.

temerity - ne Driestheit.

temper - ne Wutt; Iesa hoat moake.

temperament - eenem siene Per'seenlijchkjeit, woo eena je'launt es.

temperance - ne Mässijchkjeit; aules met Mote.

temperature - de Woam ooda Kold.

tempest - en Storm; O(nn)wada, Je'witta.

tempestuous - stormijch.

template - ne Schmied.

temple - Tempel.

temporal - weltlijch; waut Tiet aunbelangt.

temporary - opp fer'eascht.

temporize - de Tiet auflüare.

tempt - fe'leide, fe'locke, fe'säkje.

tempter - en Fe'leida, Fe'säkja.

ten - tian.

tenacious - toag, fausthoolent.

tenant - en Pajchta.

tend - fläaje; neije.

tendency - sikj enne je'weese Rejchtung läne, ne Neijung.

tender - wäkj, wäkjlijch, sea empfinlijch.

tenderly - be'hutsaum.

tenderness - ne Empfintlijchkjeit.

tendon - ne Sän.

tendril - ne Rank.

tenement - ne Pachtwoninj.

tenet - ne Lea, en Gruntsauts.

tenfold - tianfach.

tennis - Tennis.

tennon - ne Füag, en Taupe.

tenor - en Tenorsenja.

tense - unja Druck, stiew onn aunjeholt.

tension - ne Stiewheit.

tent - en Sselt.

tentacle - en Feela.

tentative - opp fer'eascht.

tenterhooks - O(nn)rü, O(nn)je'dult.

tenth - tiandel, tianda, tiande.

tenure - Äjenrajcht.

tepid - leiwoam.

term - Ütdruck, ne Be'dinjung; ne Tietlank.

terminal - det Enj, det latste Stats'joon.

terminate - en Enj moake, be'endje.

terminus - det latste Stats'joon.

terrace - ne Räj Hiesa; ne oppjebüde Wäs ooda Launtstriep.

terrestrial - irdisch.

terrible - schrakjlijch, morschijch, ferjchtalijch, schaudahauft.

terrify - enjste.

territory - ne Launtschoft, Dist'rikjt.

terror - Angst, Schrakj.

terse - aufjeknaupt met Wead.

tertian - en dreedoagschet Feeba.

test - ne Proow; proowe.

test tube - en Proowglauss.

testament - en Testament.

testicles - Maunschoftsneare.

testifier - ne Sseij.

testify - en Be'wiess aufjäwe.

testimony - en Be'wiess.

testiness - leijcht aunjestat; ne Neiwheit.

tetanus - ne Mülkraump.

tether - en Spaunsel; aunbinje.

text - n Takjst.

textbook - en Leabüak.

textile - je'worwne Woa.

than - aus.

thank - Dank, be'danke.

thankful - dankboa.

thankfulness - ne Dankboakjeit.

thankless - onndankboa.

Thanksgiving - en Dankfast.

that - daut, jant, dee.

that one - jana, jane, jant.

thatch - en Stroodack.

thaw - deiwe, fe'deiwe, oppdeiwe.

the - de, dän, dee.

theatre - Tee'auta, Ssinema.

thee - jü, die.

theft - Deepstol.

their(s) - äa, äat, äare.

them - an, jane.

theme - en Teema, Gruntjedanke.

themselves - sikj'selfst.

then - dan (fut.) , donn (past) too däa Tiet.

thence - fonn doa, doahäa, han.

thenceforth - fonn donn aun.

theocracy - ne Priesta Rejiarung.

theologian - en Gottesje'leada.

theory - ne Lea, en Gruntsauts.

therapeutics - ne Heelkonnst.

therapy - ne Heelung.

there - doa, dort, doahan, han.

thermal - waut Hett ooda Grode aunbelangt.

thermometer - en Grodglauss.

these - dis, dise, disse.

thesis - ne je'schräwna Fäadrach, en je'schräwna Fäasauts; ne fäaje'schloagne Lea.

they - dee, deejanje.

they are - see senn.

they can - see kjenne.

they could - see kunne.

they eat - see äte.

they have - see habe.

they hear - see heare.

they help - see halpe.

they know - see weete.

they lose - see fe'leare.

they make - see moake.

they may - see mäaje.

they must - see motte.

they need - see brucke.

they said - see säde.

they say - see saje.

they see - see seene.

they shall - see selle.

they sleep - see schlope.

they strew - see streie.

they will - see woare.

they would - see wudde.

thick - dikj, dijcht.

thicken - dikj woare.

thicket - dijchtet Struck.

thickheaded - dikjkoppijch.

thief - en Doop, en Reiba, en Spetspüb, en Fe'bräakja.

thigh - ne Lenj, en Schinkje.

thill - ne Feebastang.

thimble - en Neirinkj, en Neiroot.

thin - denn, moaga; ütdenne.

thin out - ütdenne.

thine - dien, jün.

thing - en Dinkj, ne Sach.

think - denkje, jrebble; jleew.

thinker - en Denkja, en Jrebbla.

third - dreddel, dredda, dredde.

thirst - en Darscht, darschte, schmachte.

thirsty - darschtijch.

thirteen - dre'tian.

thirteenth - dre'tiandel, dre'tianda, dre'tiande.

thirtieth - dartijchstel, dartijchsta, dartijchste.

thirty - dartiijch.

this - dit, diss, dise.

this one - disa, dise.

this time - ditmol.

thistle - Distel.

thistledown - Distelje'daun.

thither - dort, dorthan, doahan.

thong - en ladana Reeme.

thorax - de Brostkauste.

thorn - en Stachel, en Hachel, en Spekja.

thorny - stachlijch.

thorough - üt'm Grund.

thoroughbred - derjch onn derjch ajcht.

thoroughfare - ne Hauptgauss.

thoroughly - jrintlijch, no'droat; däaj, dijchtijch, follstendijch.

those - jane, dee, deejanje.

thou - dü.

though - oba, doch, dannoch, wanuck.

thought - Meeninj, Je'danke; docht.

thoughtful - enn Je'danke, be'kjemmat.

thoughtless - leijchtfoadijch, one be'kjemmat.

thousand - düsent.

thousandfold - düsentfach.

thousandth - düsentsta, düsentste, düsentstel.

thrall - en Schklow.

thrash - drasche, priejle, schmäare, f'heiwe, fe'drasche, fe'knuje.

thrasher (thresher) - en Drascha.

thread - en Drot, Twearm; en Je'winj aum Bolte; ennfädme.

threadbare - be'schiade Kjleeda.

threat - en Dreiwe.

threaten - dreiwe.

three - dree.

three flowered avon - en Jüdeboat.

threefold - dreefach.

threescore - dreemol twintijch.

threshing machine - en Draschkauste.

threshing stone - en Ütfoasteen.

threshold - en Schaf'fott, ne Schwal, en Bieschlach.

thrice - dreemol.

thrift - Spoasaumkjeit.

thrill - en Derjchdrinjendet Je'feel.

thrive - je'deie.

throat - en Hauls, en Schlunk, en Gorjel, en Schlunt.

throat rattle - en Je'rochel, rochle.

throb - schrinje; pul'seare; schlone.

throes - ne Doodesstäakj.

throne - en Troon.

throng - ne groote Fe'saumlung; ne Menj; drenje, en Je'drenj.

throstle - en Foagel.

throttle - aufwaje; en Loftrua.

throttle valve - ne Loftklaup.

through - derjch.

throughout - derjch'üt; derjch'han.

throw - schmiete.

throw back - trigj schloage.

thrust - en Schubback, en Stooss; steete.

thud - en Bumps; bumpse.

thuderstorm - en Jewitta Storm.

thunder - Rummel, Je'witta, donnre, bullre, däwre.

thunderbolt - en Blitsschlach.

Thursday - Donnadach.

thus - soo, soo's dit.

thwart - hinjre.

thy - dien, diene, jün, jüne.

thyme - Päpakrüt.

thyself - die'selfst, jü'selfst.

tiara - den Pop siene Kroon; ne ütjeschmuckte Früesskroon.

tibia - en Schänebeen.

tic , tick - en Je'tekj.

ticket - en Ssadel.

ticking - Scheddinj.

tickle - kjittle, kjnelle, wuckle.

ticklish - kjittlijch, emp'fintlijch.

ticklish feeling - kreiwle.

tidbit - en Lakjabeskje.

tide - ebb onn Flott.

tidiness - ne Ordninj.

tidings - Niess, Norejcht, Nieijchkjeite, Tiedinj.

tidy - krakjt, aules enn ordninj onn oppjeriemt hoole.

tie - en Eesebaunt, en Haulsbaunt, en Schlips; binje, fe'kjneppe, schneare.

tier - ne Schijcht.

tiff - en korta Ssank; en kjleena Schlucks.

tiffany - ne sort Fluadakj.

tiger - en Tieja.

tight - faust, enj; be'sope.

tighten - faust schneare, faust trakje, faust binje, enja moake, aunhole.

tights - fauste Bekjse.

tilbury - en leijchta Tweeroda.

tile - ne Täjel.

tile oven , tyler - en Täjelbrenna.

tiled roof - en Täjeldack.

till - ne Jeltkauss; ackre; bott.

tiller - en Plüach, en Koltewäta; en Scheppstia.

tilt - schef äwabäje.

timber - Büholt, Runtholt.

time - Tiet, en Stoot.

time immemorial - tiets Tiede.

time table - en Tietplon.

timekeeper - ne Üa; en Tiet Oppsejchta.

timepiece - ne Üa ooda ne Klock.

times - mol, Tiede, Rekjs.

timeworn - aufjenutst.

timid - bleed, schuchta, feij.

timidity - ne Bleedheit.

timorous - enjstlijch, scha'lü, Shis habe, Schnett habe.

timothy - Ti'mootje.

tin - Blajch; blajche.

tin basin - ne Blajchkomm.

tincan - ne Blajchdoos.

tincture - Foaw.

tine - ne Tinj.

tinfoil - Selwaschüm.

tinge - mau en bät Kol'lea.

tingle - ssinjre.

tinker - puckre, kloare.

tinkle - leis kjlinjre.

tinsel - en jlensenda Strank je'bruckt toom ütputse.

tint - en Foawtoon.

tiny - sea kjleen.

tiny pieces - gre'nautsje Bieta.

tip - ne Spets; ommstelpe; en bät Drunkjelt.

tip over - ommstelpe.

tippet - en Haulskroage ooda en Pelskroage.

tipple - süpe, en bätje drinkje.

tippler - en Süpa.

tipsy - be'drunke, be'näwelt, be'dieselt.

tiptoe - opp Tee es.

tiptop - fe'traflijch, ütjetäkjent.

tirade - en lüdet Je'schell.

tire - ne Reif; meed woare.

tired - meed, kjnirr, mack, enn'oolent.

tiresome - lankwielijch.

tissue - dennet Pa'pia ooda Sseijch.

tit - ne Tett.

tithe - een tiandel auflaje.

titlark - en Foagel.

title - en Tietel, Nome, Äjendeema Be'wiess.

title deed - Äjendema Pa'pia.

titmouse - en Foagel.

titter - kjijchre.

tittilate - kjittle, oppreitse.

titular - no'm Tietel no.

to - no, noo, aun, too, met.

to be sure - freilijch.

toad - ne Pogg.

toadstool - ne jeftje Pilskje.

toady - ennschmeijchle.

toast - en Je'suntheits Drunk; ne sort Reeschkje; reesche.

toaster - en Reeschiesa.

tobacco - Tobback, Hupje, Me'chottje.

tobacco pouch - Tobbacksbiedel.

toboggan - en Brat Schlätje.

today - fonn'doag.

today's terms - fonndoag den Dach.

toddle - bielangs gone, afens gone.

toddler - en Bitsijch.

toddy - en heeta Schnaups.

toe - ne Tee.

toenail - en Tee enoagel.

toffee - brünet, je'koaktet Ssockaseets.

together - toop, je'meensaum.

toggle switch - en Tugganucks.

toil - racka Oabeit; rackre, schklowe; schaufe, re'tauje, piljre, wurache, moarache.

toilet - en Sse'kjreet.

token - en Aunjedenkj, en Täkjen, en Je'schenkj.

tolerable - meddelmässijch, waut too fe'droage es, ssimlijch.

tolerably - haulwäaj, haulwäajes.

tolerance - Je'dult met aundre.

tolerant - duldsaum.

tolerate - dulde, bilje, fe'droage, liede, fe'knüse, ennseene.

toll - Ssoll; kjlinjre.

Tom Thumb - Kjleendümkje.

tomahawk - en Indi'auna Biel.

tomato - ne Bockel'zhonn.

tomcat - en Kota.

tome - en grootet Büak.

tomorrow - morje.

tomorrow morning - morje sse'morjest.

ton - Punt.

tone - en Toon, en Klank.

tongs - ne Tang, ne Drottang, ne Kjnieptang.

tongue - ne Tung; en Diestel; ne Sproak.

tonic - ne Medit'sien.

tonight - fonn'doag Sse'owest, fe'nowent.

tonsils - Haulsdreese.

too - uck.

tool - en Je'rät.

tools - Je'rätschoft (Jreetschoft) , schlätels.

tooth - ne Tän.

toothache - Tänerietinj.

toothless - one Täne.

toothpick - en Tänepüla, Tänepoaka, Tänestoaka.

top - bowe, oppe Spets; en Be'toch; en Brommkjriesel.

top boots - Steewle.

top hat (folding) - en Klauphoot.

top heavy - ne Äwawijcht.

topic - en Teema.

topical - paussent.

topmost - det hejchste, det bowaschte.

topple - ommfaule, äwafaule, ommstelpe.

topsy-turvy - fe'kjeat, Hauls äwa kopp.

torch - ne Flaum aun en Stock, en Fiastock, ne Fachel.

torment - kjwäle, tüaleide, ploage, moatre; ne Kjwal, ne Ploag.

torn - en'twei je'räte.

tornado - en Kjrieselstorm, en Wirbelstorm, en Urkaun.

torpedo - en unjawota Schoss.

torpid - haulf be'teibt, O(nn)lostijch, haulf be'sennungslooss.

torpor - en haulf be'sennungsloosa Toostaunt.

torrent - en stoakja, folla Stroom.

torrential - jeetent.

torrid - brennent heet.

tortoise - ne Schiltkjrät.

torture - soo aus torment.

toss - kjlietre, schmiete.

total - de folle Somm, aules, gauns.

toth - de Woarheit; ne Trüheit.

totter - wagle, stolpre.

touch - aunfote, aunschiare, aunreare, be'feele, be'fote, aunsteete.

touch and go - mau afens, neiw biegone.

touchiness - ne empfintlijchkjeit.

touchy - empfintlijch.

tough - hoatlijch; toag.

toughen - aufhoatle, toag woare.

tour - ne Runtreis, ne Fe'jnäjungsreis, be'reise.

tourist - en Fe'jnäjungsreisenda.

tourniquet - en Aufbinjsel, en Ommbinjsel; ne Brams.

tousled - buzhrijch.

tout - Kunde locke.

tow - schlape.

towards - opp'too, no.

towel - en Haundüak.

tower - en Torm; hüach stone.

town - ne Staut.

town clerk - Stauatsshriewa.

town councillor - en Stautsrot.

townhall - en Rotshüss, en Stautshüss.

toys - Spältijch.

trace - ne Spüa; en Sälestrank; noschriewe; nofädme.

trachea - en Hauls Loftrua.

track - ne Jleis, ne Bon, en Stijch.

tract - ne Strakj, ne Jäajent; en Be'learungsblautje.

traction - Trett, trakje.

tractor - en Kjätel.

trade - Haundel, en Tüsch, en je'schaft, en Schacha; tüsche, schachre, haundle; en Haundel driewe.

trade mark - en Je'schaftstäkjen.

trade union - en Oabeits Fer'ein.

trader - en Haundelsmaun, en Koopmaun, en Je'schaftsmaun.

tradesman - en Hauntoabeida.

tradition - ne fräjoasche Mood, woo daut Fräjoa wea.

traditional - häakjinftijch.

traffic - Fe'kjea, en Haundel, en Je'wank.

tragedy - en grootet O(nn)jlekj; en Trüaspell.

tragic - trüarijch.

trail - en Stijch, ne Spoa, ne Spüa; nossoagle.

train - en Ssüach; be'leare; ennbräakje.

trained - je'grommt, be'leat.

trainer - en Unjarejchta, en Leara.

trait - en Ka'rakta.

traitor - en Fe'roda, en Launtfe'roda.

trajectory - en Boageschoss.

tram - ne Gaussebon.

tramp - en Waundra dee kjeen Heim haft, en E'rommstrikja, en Süsenjel; klunje, traumpe.

trample - traumple.

trance - en be'teibda Toostaunt.

tranquil - rüijch.

tranquility - ne Rü.

transact - be'haundle.

transaction - en Haundel.

transcend - äwa aules.

transcendent - äwa aules fäajetrocke.

transcribe - aufschriewe.

transcript - ne Aufschreft, ne Ommschreft.

transfer - ommsate, ommfeare.

transferable - waut ommtookauntre es.

transfiguration , transformation - ne Fe'waundlung, ne Fe'endaniss.

transfix - stiew onn fe'steenat moake, derjchboare.

transgress - sindje, äwa'staupe.

transgression - ne Sind; ne Äwa'trädung.

transient - opp korte Düa.

transit - derjchgank.

transitory - fe'jenkjlijch.

translatable - waut too äwasate es.

translate - äwasate, fe'dolmatsche.

translation - ne Äwasatung.

translator - en Dolmatscha, en Äwasata.

translucent - derjchsejchtijch.

transmission - en Fe'satungsjedriew, en Je'driewfe'sata.

transmission housing - Je'driewfesatungskauste.

transmit - schekje, wieda schekje.

transmitter - en Strolschekja.

transmute - ommendre.

transom - en Fensta bowre Däa.

transparency - derjchsejchtjet Pa'pia.

transpire - fäafaule.

transplant - fe'plaunte.

transport - fuawoakje, feare, transpo'teare.

transportable - waut too fuawoakje ooda too feare es.

transportation - Woa ommkauntre, en Fuawoakj, en Foatijch.

transpose - ommstale.

tranverse - schrots, äwa'kjriets.

trap - ne Faul; met Faule jäajre.

trapdoor - ne Luck.

trapper - en Falltia Jäaja.

trappings - Sälejescherr; Kjleeda.

trash - Aufgank, Schunt.

trashy - one Weat.

travail - ne Laust, schwoare Oabeit.

travel - reise, fe'reise, waundre.

travel report - en Reise Be'rejcht.

traveller - en Reisenda, ne Reisende.

traverse - de kjriets onn de dwäa bereise.

travesty - waut sea fe'acht onn je'noat woat.

trawl - met en Schlapnat fesche.

trawler - en Schlapnatboot.

tray - en Brootbrat, en Teebrat; en Auschkommkje.

treacherous - nijch too träe, je'fäadlijch.

treachery - ne Je'foa; ne Onntrüheit.

treacle - ne sort dikja Ssieropp ooda Mo'lassijch.

tread - ne Trett; be'klunje.

treadle - en Trettbrat.

treadmill - ne Trettmäl, Rosswoakj.

treason - en Launt fe'rode.

treasure - en Schats; schatse.

treasurer - en Schatsmeista; en Kaussefeara.

treasury - ne Schatskoma, ne Kauss.

treat - be'haundle, leiste, trak'teare.

treatment - ne Be'haundlung.

treble - dreefachijch, de hejchste Stemm.

tree - en Boom.

treetop - ne Wepp, en Weppelenj.

trefoil - kjlee, kjleewa.

trellis - en Bloometün fonn Spläte.

tremble - ssettre, flautre.

tremendous - schrakjlijch, furjchtboa, onnjeheia groot, heidnische groot.

tremor - en Je'schedda, en Je'ssetta, en Bäben.

tremulous - tekjrijch, ssettrent.

trench - en groota Growe.

trenchant - schoap, schniedent.

trencher - en Growa, ne feakauntje Stu'dente Mets.

trend - ne je'wesse Rejchtung.

trepan - en Schädelboa daut en Dokta bruckt.

trepidation - en Auafschü, en Angst.

trespass - opp fe'bodenen Boddem gone, äwaträde.

tress - ne Hoaflajcht.

tresses - lange Locke.

trestle - en Je'stal, ne Steil'ozh.

trial - ne Proow, ne Fe'hea ferem Je'rejcht.

trial period - ne Proowtiet.

triangle - en Dreekaunt, en Dreeakj.

tribe - en Menschestaum.

tribulation - ne Triebsaul.

tribunal - en Je'rejcht, en Rejchtastool.

tributary - en Näbenfluss, en Toofluss.

tribute - nee Ea.

trice - enn een Na'nü; en Üagenblekj.

trick - en Spos, en Fuschkje, en bät Schowanack, Fakse.

trickle - drepple.

tricycle - enkjleena Dreeroda fe en Kjint.

trident - ne Dreetinje Forkj.

triennial - aule dree Joa.

trifle - ne Kjleenijchkjeit; met en aundren siene je'feele späle.

trigger - en Aufdrekja aune Flint.

trilateral - fonn dree Siede.

trill - en Foagel Je'sank.

trim - be'heiwe, be'schniede, nietlijch; ne Ordninj.

trinity - ne Dree'eenijchkjeit.

trinket - en Schmuck, en Aunhenjsel.

trip - ne Foat, ne Reis.

tripe - ne Ossemoag, Kol'dün; one Weat.

triple - dreefach.

triplets - Dreelinja.

tripod - en Dreefoot.

tripping - ferwoats hupse, soo aus en Kjint no School hupst.

trisect - enn dree äwa'reene bieta schniede.

trite - je'meen, sea je'weenlijch.

triumph - en Siejch; je'wenne.

triumphant - ne Freid derjch en Siejch.

trivet - en Dreefoot.

trivial - sea soo aus trite.

troll - en Runtje'sank; e'rommfreie.

trolley - ne lakjtrische Gaussebon.

trollop - no loose Frü.

trombone - ne Po'saun.

troop - ne Grupp Sol'dote.

trooper - en Sol'dot, en Ritta.

trophy - en Je'wennst Täkjen.

tropic - dee heete Weltkjreiss omme Welt.

trott - en Drebbel, en Drauf; drebble.

trotter - en Drowa, en Drebbla.

trouble - Trubbel, Sorj, Ploag, Klo'pott; steare, baudre.

troublesome - lestijch, fe'drisslijch, liedrijch, klo'pottijch.

trough - en Troch.

trounce - ütheiwe, derjchpriejle.

trouser fly - ne Lauts.

trouser leg - ne Lemp.

trouser waist - ne Bekjselint.

trousers - Bekjse.

trout - ne sort Fesch.

trowel - ne Kjall.

troy weight - ne Sondawijcht woo Golt onn Selwa woat je'woage.

truce - en Kjrijch Stellstaunt.

truck - en Laustwoage, en Trock.

truculent - fe'drisslijch, fe'oajat.

trudge - ferwoats knooje.

true - woa, soo, ajcht, rajcht opprejchtijch, trü.

truffle - ne sort Pilskje dee unjre Ead waust onn hüach je'schatst woat aus en Lakjabeskje.

truism - ne selfstfestendje Woarheit.

trump - en Trumpf.

trumpet - en Trum'peet.

truncheon - ne Knutt, en Kjneppel.

trundle bed - en Bad daut ütjetrocke woat; ne Schlopbenkj.

trunion - en Taupe.

trunk - ne kjist; enRissel.

trunkline - ne Hauptlienje.

truss - en Bruchbaunt.

trust - trüe, fe'trüe; en Fe'trüe, en Toofe'trüe, en Aunfe'trüe.

trustee - en Fäaminda.

trustiness - en Toofe'trüe.

trustworthy - fe'trüensweat.

truth - de Woarheit, ne Werkjlijchkjeit.

truthful - opprajcht, woarhauft.

truthfully - woarhauftijch.

truy - werkjlijch, woarhauftijch.

try - proowe, fe'säkje.

trying - schwiarijch, schwoa.

tryst - ne heemelje Spat'sea tweschen twee Fe'leefte.

tub - ne Bett, ne Bodwaun; {tin tub - ne Blajchbaulj}.

tube - en Rua, en Schlauch.

tuberculosis - Schwindsucht, Üttäarinj, Fe'täaring.

tubular - Schlauchoatijch, Ruaoatijch.

tuck - unjafolje, toodakje, ennwekjle.

Tuesday - Dinjsdach.

tuft - en Scholm, en Weschkje, en Scha'briem.

tug - trakje, riete, schlape.

tuition - Unjarejcht, Unjarechtspriess.

tulip - ne Tulp.

tumble - kjremple, ommfaule, hanfaule; en Faul.

tumbler - en Drinkj Glauss.

tumbleweed - Bur'jaun, Kurrei.

tumid - je'schwolle.

tummy - de Buck.

tumour - en Je'wauss, en je'schwolst, en Schwäa.

tumult - en Opprua, en Je'lüd, en Je'läw, en Rummeldeiss; re'bausle.

tune - en Toon, ne Melo'die, ne Wies, en Je'sank.

tune an instrument - ennstemme.

tunic - en Waums, en Waninkj.

tuning fork - ne Stemmgaufel.

tunnel - en Gank unjre Ead.

turban - en Wekjeldüak.

turbid - dikj onn schmautsijch.

turbine - en Kjrieselraut.

turbulence - seastromijch, O(nn)rü, Opprua.

tureen - ne Supkomm.

turf - Torf, Sood.

turgid - oppjeschwolle.

turkey gobbler - en Künhon.

turkey hen - ne Künhan.

turmoil - Onnheil, O(nn)rü, Opprua.

turn - dreie, wenje, ommdreie; {turn! - wenj!}; {turn around - ommwenje, ommdreie}.

turn off - aufdreie, too dreie.

turncock - en Kron.

turning lathe - ne Dreibenkj.

turning point - en Wakjselpunkt.

turnip - ne Wruck.

turnkey - en Je'fenkjnisswajchta.

turnstile - en Dreipuat.

turntable - ne Dreischiew.

turpentine - Kjeeneelj.

turpitude - ne Schentlijchkjeit, ne Groffheit.

turquoise - bleiwjreen.

turret - en kjleena Torm, en Tormkje.

turtle - ne Schiltkjrät.

tusk - ne Fangtän.

tussle - en Striet, en Je'rauts.

tut - och waut!.

tutor - en pri'waut Leara, en Hüssleara.

twaddle - en onnettet Je'schwauts.

twain - twee.

tweak - kjniepe.

tweed - knoppje Woll.

tweezers - ne Hoatang.

twelfth - twalftel, twalfta, twalfte.

twelve - twalw, twalf.

twentieth - twintijchstel, twintijchsta, twintijchste.

twenty - twintijch.

twice - tweemol.

twiddle - den Düme dreie.

twig - en kjleena Aust.

twilight - Tweediesta, Owentroot, t(w)eschen Tweediesta.

twill - knoppjet Sseijch.

twine - Baunt, Twearm, Schnua, Moalinkj.

twinge - schoape Weedoag, en Hekjsenschuss.

twinkle - blitsre, blenkjre, schaum'reare; en Üagenblekj.

twins - en Poakje.

twirl - e'romm kjriesle.

twirp - en Kjnirps.

twist - fe'dreie; Preemtobback.

twitch - tekje; ne Brams.

twitter - kjijchre.

two - twee.

two by four - en we bie Fea; en Stenda.

twofold - tweefach.

type - ne Sort, en Fäabilt, en Täkjen; ne Drucklata.

typewriter - ne Schriewma'schien.

typhoid - tiefusoatijch.

typhoon - en Wirbelstorm.

typhus - Tiefus.

typical - fäabiltlijch.

typist - ne Ma'schieneschriewa.

tyrannical - tia'raunisch.

tyrant - en Tia'raun, en grausomma, dolla Rejiara.

udder - en Ieda.

ugly - hasslijch lote, äakjelhauft.

ugly face - ne Frauts.

ulcer - en Je'schwäa.

ulcerate - schwäare.

ulcerous - foll Schwäare.

ulster - en langa, loosa Rock.

ulterior - wieda auf; enne Tookunft; wieda enne Tookunft aus eena seene kaun.

ultimate - too'latst, entlijch.

ultimatum - ne latste Je'läajenheit.

umbrage - be'leidijcht, au(n)jestat feele, Oaja; en Schaute.

umbrella - een Räajen ooda Sonne Schorm.

umpire - en Spell Fe'meddla, en Spellrejchta.

un - ne Fäasilb dee opp Plautdietsch je'weenlijch woat 'on', 'onn', 'one', 'nijch', 'looss', 'o(nn)' je'schräwe.

unabashed - o(nn)fe'schämt.

unabated - one nolote.

unable - nijch fäijch.

unaccented - one be'toont.

unacceptable - nijch auntoonäme.

unaccompanied - one be'jleit.

unaccomplished - o(nn)jeleat, o(nn)je'bilt; nijch foadijch je'brocht.

unaccountable - nijch fer'auntwuatlijch.

unaccustomed - o(nn)jewant.

unacknowledged - nijch aunerkjant.

unacquainted - onnbekaunt.

unadorned - one Schmuck.

unadulterated - ajcht.

unadvised - one be'docht.

unaffected - one be'ennflust.

unaided - one je'holpe.

unalterable - onnfe'endalijch.

unaltered - one fe'endat.

unanimous - eenstemmijch.

unanswered - one be'auntwuat.

unappalled - one Angst.

unappreciated - one je'schatst.

unapprehensive - one Angst.

unapproachable - nijch toojenkjlijch.

unarmed - wäalooss.

unasked - one je'froagt.

unassisted - one je'holpe.

unattached - noanijch faust.

unattainable - nijch too habe.

unattempted - one je'prooft, one fe'socht.

unattended - one be'jleit.

unattractive - nijch auntrakjent.

unauthenticated - one be'städijcht.

unauthorized - nijch be'follmajchtijcht.

unavailable - nijch too habe.

unavailing - fe'jäfs.

unavoidable - nijch fäatoobäje.

unaware - onnbewust.

unawed - one Angst.

unbalanced - nijch oppe Jlikjwijcht; errsennijch, en bät en Drän.

unbaptized - nijch je'deept.

unbearable - nijch üttoohoole.

unbecoming - nijch sittlijch.

unbelief - one Gloowe, Onngloowe.

unbiassed - one uadeele.

unbidden - one je'kroagt.

unbleached - one je'bläkjt.

unblemished - gauns one Dodel.

unblest - one Säajen.

unblighted - one aunjefräte.

unblushing - one Schaund.

unbolt - de Räajel fonne Däa näme.

unbolted - nijch fe'räajelt.

unborn - noch nijch je'buare.

unbosom - Laust auflaje, sikj ütschedde.

unbotton - opkjneepe.

unbound - nijch je'bunge.

unbounded - one Jrense.

unbridle - aufteeme.

unbroken - gauns je'bläwe, nijch twei.

unbrotherly - nijch breedalijch.

unbuckle - looss schnale.

unburden - soo aus unbosom.

unburied - nijch be'groft.

uncancelled - nijch ütjestrikjt.

uncared for - fe'nachlässijcht.

uncaring - eendoontijch.

unceasing - one oppheare.

uncertain - o(nn)sejcha, onnbe'stemmt, onnent'schlote.

uncertainty - ne O(nn)je'wessheit.

unchangeable - onnfe'endalijch.

uncharitable - one Leew.

uncivil - onn'heeflijch.

unclarified - nijch kloa je'moakt.

unclasp - looshoake.

uncle - en Onkel, en Oom.

unclean - o(nn)rein, onnkrakjt.

uncleanliness - ne O(nn)rennlijchkjeit.

unclear - onndietlijch.

uncomfortable - nijch macklijch; o(nn)je'mietlijch.

uncommon - bütaje'weenlijch.

uncommunicative - nijch nobalijch.

uncomplaining - one kloage.

uncompromising - sien Stekj fausthoole, nijch toojäwe.

unconcern - sondasorj, sondaschwia, jlikjjeltijchkjeit.

unconditional - one Be'dinjunge.

unconfirmed - one be'städijcht.

unconnected - nijch fe'bunge.

unconscionable - one Je'wesse, äwadräwe.

unconstitutional - jäajen de Grunträajle.

unconstrained - one je'dwunge.

unconverted - one be'kjeat.

unconvinced - nijch äwasseijcht.

uncooked - reiw, one je'koakt.

uncorrected - one fe'bätat.

uncorrupted - one fe'dorwe.

uncouple - loosshoake.

uncouth - groff, onnbe'schläpe, plomp, bollboarijch, klottsijch.

uncover - aufdakje, opdakje.

unction - en Be'saulwe.

unctuous - fattijch, schmäarijch.

undamaged - one fe'latst, one be'schädijcht.

undated - one Dotum.

undauted - one Forjcht.

undecided - wankelmütijch, one ent'schlote, one entschiede.

undecipherable - rotselhauft.

undefined - onnbe'stemmt.

undeniable - nijch too fe'striede.

undenominational - waut too keene Par'tei ooda Kjoakj je'heat.

under - unja, en'unja.

underbrush - struck.

underdone - nijch goa.

underfed - unja'näat.

underfoot - unjre feet.

undergo - wuat derjch moake.

undergraduate - en Stu'dent.

undergrowth - Struck.

underlay - ne Pischdakj, ne Unjadakj.

underline - unja'strikje.

undermost - unjaschta.

undernourished - unjanäat, fe'muckat.

underpaid - unjatolt.

underpin - unjastette, unjabüe.

underscore - unja'strikje.

understand - fe'stone, be'jriepe, fe'näme, ennseene, ka'peare.

understanding - Fe'staunt.

understate - too weinijch aunjäwe.

undertake - unjanäme, äwanäme.

undertaker - en Doodesbe'sorja.

undertaking - en Äwanäme, en Ünjanäme.

undertone - leis onn stell räde, haulf em stelles räde.

undervalue - unja'schatse.

underwear - Unjakjleeda.

underwrite - goot saje.

undeserved - nijch fe'deent.

undesirable - nijch je'wenscht.

undetermined - nijch be'schlote, nijch be'sonne.

undeveloped - nijch ent'wekjelt.

undigested - nijch fe'deiwt.

undismayed - nijch fe'ssoagt.

undisturbed - one fe'steat.

undivided - one ennjedeelt, one fe'deelt.

undo - opleese.

undoubtedly - one je'twiewelt.

undress - de Kjleeda üttrakje.

unearth - oppgrowe.

uneasiness - Sorj.

uneasy - o(nn)rüijch, be'klomme.

uneducated - o(nn)jeleat, nijch je'bilt.

unemphasized - one be'toont.

unemployed - oabeitslooss.

unemployment - oabeitsloosijchkjeit.

unemployment benefits - Oabeitsloose Unjastettung.

unencumbered - one Be'laustjung.

unending - one Enj.

unerneath - unja, doarunja, unjrem.

uneven - ruch, nijch jlikj.

unexpectedly - o(nn)fer'hoffs.

unfaithful - onntrü, nijch trü.

unfamiliar - onnbe'kaunt, framd, o(nn)je'want.

unfertilized - jiest.

unfinished - nijch foadijch.

unflavoured - fleiw.

unfortunate - o(nn)jlekjlijch.

unfortunately - leida.

unfriendly - o(nn)frintlijch.

unfruitful - nijch fruchtboa.

ungainly - o(nn)je'schekjt.

ungodly - gottlooss.

ungovernable - nijch too bandje.

ungrateful - onndankboa.

unhalter - aufhaultre.

unharness - Säle aufnäme, aufscherre.

unhealthy - o(nn)je'sunt.

unhinged - ütjehoakt, wonsennijch.

unhook - loosshoake.

uniform - een Sol'dote Aunssüch; äwa'reenformijch, äwareenkollearijch.

unify - fer'eenje.

unilateral - eensiedijch.

unimportant - nijch wijchtijch.

uninfluenced - one be'ennflust.

uninhabitable - nijch wonboa.

uninhabited - nijch be'wont.

uninspired - one be'jeistat.

uninsured - one fe'sejchat.

unintelligible - nijch too fe'stone.

uninviting - nijch auntrakjent.

union - en Fer'ein, ne Fer'eenjung.

unite - fer'eenje.

unity - ne Eenheit.

universal - aulje'meen.

universal joint - en Wrigjla.

universe - det Weltaul, Weltommfank.

university - ne Uniwersi'tät, ne hejchre Learaunstault.

unjust - o(nn)je'rajcht.

unkempt - fe'woaloost, onejekjamt.

unkind - o(nn)frintlijch, one Leew.

unknot - opleese.

unknowing - o(nn)weetiss, onnbe'wust, o(nn)wissent.

unknown - onnbekaunt.

unlace - opschneare.

unlatch - opkjlinkje.

unlawful - jäajen'm Je'sats.

unlearned - o(nn)je'leat.

unless - büta däm, wan nijch.

unlimited - one Jrense, onnbeschrenkjt, onnbejrenst.

unlined - nijch ütje'foodat.

unlock - opschlüte.

unloving - leewladijch.

unmarried - nijch be'friet, ee(n)letsijch.

unmask - de Loaw aufnäme.

unmotivated - een'doontijch.

unmoved - nijch be'wäajt.

unnatural - nijch na'tüamässijch.

unnecessary - onneedijch.

unpaid - one be'tolt.

unpleasant - onn'au(n)jenäm.

unprepared - nijch reed.

unpublished - nijch be'kaunt je'moakt.

unravel - oppwrable.

unreal - nijch werkjlijch.

unreasonable - o(nn)fe'ninftijch.

unrefined - onnbe'schläpe; nijch ajcht je'moakt.

unreliable - nijch opp too fe'lote; onnbestendijch.

unrest - O(nn)rü.

unrighteous - o(nn)je'rajcht.

unruly - wrisplijch.

unruly child - en Brejch.

unsaddle - den Sodel aufnäme.

unsafe - o(nn)sejcha.

unsavory - fe'traubt.

unscrew - looss schrüwe.

unshaven - one je'putst.

unsociable - nijch je'salschoftlijch.

unsteady - onnbe'stendijch, wankelmütijch.

unsuccessful - nijch foadijch je'brocht.

unsuitable - onnpaussent.

unswayed - stammijch.

untidy - kjeene Ordninj, nijch rennlijch, o(nn)riemsch, onnkrakjt, pukjrijch.

untie - opleese, loossleese.

until - bott.

untouched - one fe'reat.

untrained - nijch bandijch, o(nn)je'bilt.

untrue - o(nn)woa, faulsch, nijch soo, onntrü.

untruth - O(nn)woarheit.

unusual - bütaje'weenlijch.

unveil - den Schleia aufnäme; openboare.

unwholesome - o(nn)je'sunt.

unwieldy - schwoa too haun'teare; schwoafallijch.

unwilling - o(nn)wellijch.

up - opp, oppwoats, no bowe, e'nopp, nopp, noppa, e'noppa.

upbraid - fäaschmiete, schelle, dodle.

upbringing - en Opptrakje.

upheaval - en Opprua.

upheave - enne Hejcht häwe.

uphill - Boaj'opp.

uphold - opprajcht hoole.

upholster - be'trakje, ütpulstre.

upholstery - ne Meebelpulsta'rie.

upland birds - Jacht Fäajel.

uplift - enne hejcht häwe; eenem Moot toospräakje.

upon - opp, aun, bie.

upper - bowa, hejchre.

upper class - de Harschoft.

upper edge - de bowa Kaunt.

upper room - de Bowa Stow.

upper village - det Bowa Darp.

upperhand - de Bowahaunt; Äwahaunt, Äwamacht.

uppermost - bowaschta, hejchsta.

uppish , uppity - en bät hüachnäsijch.

upright - äwar'enj, opprajcht, steil.

uproar - en Opprua, en Onnheil, en Je'toob, en Spikj'toakel.

uproarious - ütbenome schaftijch.

upset - ommstelpe; fuchtijch; fe'drisslijch.

upshot - Ütkunft.

upside down - äwakopp.

upstairs - opp'm Bän.

upwards - enne Hejcht, oppwoats, e'nopp, e'noppa.

urban - stautsch.

urbane - heeflijch; ütje'bilt.

urchin - en Mopps, en Gaussebenjel.

urge - rode, rot jäwe; en Drief; no porre; be'räde.

urgent - drinjent.

urinate - wota lote, seijchte, pesse, pische, strulle.

urine - Seijch, Pess, Ü'rien.

urn - ne Teekaun, en Topp.

us - onns.

usage - en Je'bruck.

use - brucke; en Je'bruck.

useable - bruckboa.

used - je'bruckt.

useful - nutsboa, toom Nutse.

useless - nutslooss, onneedijch.

usher - en Däarewajchta; en Helpa enne Kjoakj dee de Lied no de Sette wiest.

usual - je'weenlijch.

usually - je'weenlijch, derjchwajch, derjchen'tiet, derjch'schnettlijch.

usurer - en Wuchra.

usurp - met Je'wault äwanäme.

usury - n Wucha.

utensils - Je'fässa toom koake, Je'scherr.

utility - waut needijch onn nutsboa es toom läw.

utility harness - en Schlüwsäl.

utilize - brucke, fe'weate.

utmost - det ildameaschte; det baste. det hejchste.

utter - iedel, jenslijch; stäne, sefte.

utterance - en Je'lüd moake.

utterly - gaunsentgoa, derjch'üt.

uvula - en Haulstaupe.

vacancy - en ladja Plauts; Rüm.

vacant - ladijch.

vacate - Rüm moake; wajch trakje.

vacation - ne Ütfoat, Farian.

vaccinate - impfe, ennspretse, unjaspretse.

vaccination - ne Impfung.

vaccine - Impfstoff.

vacillate - han onn häa; wankelmütijch senne.

vacuum - ladja Rüm, wua nuscht benne es, nijch e'mol Loft.

vacuum cleaner - en Stoff Süa, en Jülbassem.

vagabond - en E'rommstrikja.

vagary - ne framde Ie'dee.

vagrant - soo aus vagabond.

vague - nijch kloa, onndietlijch.

vain - stolt; fe'jäfs.

vale - en Dol.

vale of tears - en Jaumadol.

valediction - ne Aufscheetsräd.

valet - en Deena; en Liefdeena.

valiant - brow.

valid - jeltijch.

validity - ne Jeltijchkjeit; en Weat.

valley - en Dol, en Tol, ne Schlucht.

valor - ne Moot, ne Koaschheit.

valuable - kostboa, Weatfoll, kjestlijch, groota Weat, bankwirdijch.

valuation - ne Schatsung.

value - en Weat, en Priess, Je'notte.

valueless - one Weat.

valve - ne Klaup.

van - en Meebelwoage, en Packwoage; aune Fäarhaunt.

vandal - en Ferinj'neara, en Schoddoona.

vandalize - üt Spott Sache ferinj'neare, fe'nijchte, Schod doone.

vane - en Wadahon.

vanilla - Wa'nilla.

vanish - fe'schwinje.

vanity - en ladjet ekj; en Früess Späjelschaup.

vanquish - äwakome.

vantage - en Fäadeel, ne goode Je'läajenheit.

vapid - fleiw, one Jeist.

vapor - Donst.

vaporize - fe'donste.

vaporous - donstijch.

variable - fe'endalijch, onnbestendijch.

variance - nijch stemme, ne Onneenijchkjeit.

variation - ne Fe'endrung; ne Fe'schiedenheit.

varicose veins - Kraumpodre.

variegated - bunt, scheepijch.

variety - ne Fe'schiedenheit; ne Ütwol.

various - fe'schiede, fe'schienatlei, fe'schiedne, unja'scheetlijch.

varnish - Farnits.

vary - endre, aufwakjsle.

vase - en straumet Bloomeglauss.

vassal - en kjnajcht, en Schklow.

vast - o(nn)jeheia groot onn wiet, wiet onn breet.

vastness - ne wiede Grootheit.

vat - en Faut, ne Bett.

vault - ne Gruft; hüach sprinje.

vaunt - lowe onn prole.

veal - Kaulfsfleesch.

vedder - en Haumel.

veer - schwäakje, dreie.

vegetables - Je'kjäakjs, Je'mies.

vegetarian - eena dee mearendeels fonn Je'kjäakjs läft.

vegetation - jreenet Je'wauss.

vehemence - ne Iewrijchkjeit.

vehicle - en Foatijch.

veil - en Schleia.

vein - ne Blootoda; ne Miene Striep.

veined - je'odat, odrijch, striepijch.

veinous - odrijch.

vellum - Pa'pia fonn Kaulfslada.

velocity - ne Schwindijchkjeit.

velvet - Saunft.

velveteen - Plisch, Ma'schosta.

venal - leijcht be'koft.

vend - fe'kjeepe.

vendor - en Haundelsmaun.

veneer - ne denne Be'kjleed.

venerable - Ea be'deenent.

venerate - eare.

venereal - ne Wa'nearekrankheit, ne Je'schlajchtskrankheit.

vengeance - ne Rach.

venial - ne Sind dee leijcht too fe'jäwe es.

venison - Reefleesch, en Reebrode.

venom - Schlangejeft.

venomous - jeftijch; fe'hast onn Boosshauft.

vent - en Loftloch, ne Opninj; ütlefte.

ventilate - ütlefte.

ventilation - ne Ütleftinj.

ventricle - en Hoatkommkje.

ventriloquism - üt'm Buck räde, soo räde aus wande Wead fonn wua aundatswäaje kome.

venture - woage, äwanäme.

veracity - ne Woarheit.

veranda - ne Fäa'raunda.

verb - en Tietwuat.

verbal - mintlijch, wuatlijch.

verbose - fonn Räd.

verdant - jreen, aus Je'wauss.

verdict - en Uadeel.

verdure - rikjet, jreenet Je'wauss.

verge - Raunt, Kaunt, Jrenss.

verger - soo aus usher.

verify - be'städje.

verily - werkjlijch.

verjuice - Sauft fonn Para'diess Apel.

vermicular - wormoatijch, wormfrosijch.

vermilion - ne kloa roode Foaw.

vermin - o(nn)mackeljet O(nn)jeseffa.

vernacular - ne tüsje Laundes Ütsproak.

vernal - waut Farjoa aunbelangt.

versatile - fälsiedijch.

verse - en Farsch, ne Stroof, en Spruch, ne Dijchtung.

versed - be'waundat.

version - ne Doastalinj, ne Äwa'satung.

verst - Werscht, ne Rusche Miel, Schoo.

versus - jäajen'äwa.

vertebra - en Rigjstrank.

vertebrate - aulet läwendje daut en Rigjstrank haft.

vertex - de hejchste Punkt, de Spets.

vertical - äwa'renj, fonn bowe no unje.

vertigo - en Diesel, en o(nn)mackeljet Je'feel.

very - sea, däaj, dijchtijch, morschijch, onn'bendijch, hartsoft, je'hearijch, jrintlijch, groossoatijch.

vespers - en Owent Gottesdeenst.

vessel - en Je'fäss; en Schepp.

vest - ne Wast.

vestibule - en Fäatüss.

vestige - ne Spüa, en Täkjen.

vestment - en Auntsüch.

vestry - en Stäfkje.

vetch - Wekj, rankjet Krüt met Oafte fe'waunt.

veteran - en oola Sol'dot.

veterinarian - en Feedockta.

veto - fe'nulle.

vex - ploage, oajre, schacken'eare.

vexation - en Fe'druss, en Oaja.

vexatious - oajalijch.

via - fe'lengd, äwa.

viaduct - ne Wotabrigj.

vial - en Medit'sien Buddelkje.

viand - Noarinj.

vibrate - ssettre, ssinjre, bromme, räse, dräne, schrinje, schnerre.

vibration - en Je'ssetta, en Je'ssinja, en Je'bromm, en Je'räs, en Je'drän, en Schrinje, en Je'schnerr.

vicar - en Prädja.

vicarage - ne Prädjawoninj.

vicarious - stalfeträdent.

vice - ne Laust, en Fäla.

vice versa - ommje'kjeat.

vicinity - ne Noheit, ne Nobaschoft, ne Ommjäajent.

vicious - lastalijch.

vicissitude - Läwes Endaniss, en Schikjsol Endaniss.

victim - en Opfa; eena dee en Fe'luss be'läft.

victimize - opp opfre; lastalijch woanäme.

victor - en Je'wenna.

victory - en Je'wennst.

victual - Noarinj, Läwesmeddel.

vie - sträwe.

view - ne Ütsejcht; be'seene, be'trachte.

vigil - ne Wacht, en Je'woak; ne Oppmoakjsomkjeit.

vigor - Krauft onn Läwe.

vigorous - kjraftijch, stoakj onn läwendijch.

vile - niedatrajchtijch hasslijch.

vilify - be'schempe.

village - en Darp.

village meeting - ne Schultebott.

village oaks - Darpsäkje.

villager - en Darps Ennwona.

villain - en opp'scheiselja Mensch.

villainy - ne Niedatrajchtijchkjeit.

vindicate - rajchtfoadje, fe'teidje.

vindictive - racheewent, rachsäkjent.

vine - ne Rank.

vinegar - Ätikj (Ädikj).

vinous - Wienoatijch.

vintage - en Wienjoa.

vintner - en Wienhendla.

viola - ne Fiddel toom tweede Stemm späle.

violate - fe'schende, äwaträde.

violence - Je'wault.

violently - je'waultsom.

violet - en Feiljche, en Stinkjnäajelkje.

violin - ne Fiddel.

violin bow - en Fiddelboage.

VIP - en Pre'kauzhnikj.

viper - ne jeftje Schlang.

virgin - ne Junkfrü; nie onn one fe'steat.

virile - kjraftijch onn maunlijch.

virtually - eantlijch, soo goot aus.

virtue - ne opprejchtje onn sittelje Äjenschoft.

virtuous - sittlijch.

virulent - jeftijch.

virus - or'ganischet Jeft daut kaun ne aunstekjende Krankheit jäwe.

visa - en Wisa, en je'stampelda Pauss dee en Reisenda ne je'wesse Sejchaheit jeft.

visage - en Je'sejcht.

viscera - det bennaschte fomm Lief Doarm, Hoat, Läwa osw.

viscid - backrijch.

viscosity - dikjflissendet.

viscous - dikjflissent.

vise - en Schrüwstock.

visible - sejchtboa, too'seeness.

vision - Sejcht; en Droom.

visit - ne Spat'sea; en Droom; spat'seare, be'säkje, gaust'reare.

visitor - en Gaust.

visor - en Schilt.

vista - ne Ütsejcht.

visual - waut too seene ess.

visualize - sikj fäastale. (sea soo aus imagine.).

vital - wijchtijch toom Läwe.

vitality - ne Läweskrauft.

vitamin - ne Wite'min.

vitrefy - too Glauss fe'endre.

vitreous - jläsrijch.

vituperate - schoap dodle, schoap schelle.

vivacious - munta onn läwendijch.

vivid - hal onn kloa, sea dietlijch.

vixen - en Fosskautje; en ssenkjaschet Wief.

vocabulary - en Weadschats.

vocal - stemmoatijch.

vocalist - en Senja.

vocalize - em Je'sank brinje.

vocation - en Je'hault, en Je'schaft.

vociferate - lüd schriee.

vociferation - een Je'brell, en Je'schrejch.

vociferous - schrieent, brellent.

vogue - Mood.

voice - ne Stemm.

voiceless - one Stemm.

void - wua nuscht es, ladijch; onnjeltijch.

volatile - waut leijcht fe'donst.

volcano - en Fiasspieenda Boajch.

volley - wan meare Flinte too'jlikj woare aufjedrekjt.

volleyball - en Baulspell met'n Nat.

voluble - fonn Räd.

volume - en Büak; ne Mauss.

voluminous - sea fäl.

voluntarily - frie'wellijch.

volunteer - en Frie'wellja.

voluptuous - follbrestijch.

vomit - Kolkj; kolkje, bräakje, oppbrinje, kotse.

voracious - ra'chullijch, be'jiarijch biem äte.

vortex - en Wirbel.

vote - wäle; ne Stemm, en Stemmssadel.

voter - en Wäla, ne Stemm.

vouch - birje.

voucher - en Ütwiess; en Birjschien.

vow - fe'spräakje, schweare.

vowels - opne Latre dee met'n opnet Mül woare ütjesproake one mearendeels one Leppe ooda Tung brucke a, e, i, o, u.

voyage - ne Scheppfoat.

vulgar - groff, je'meen, Peebelhauft.

vulnerable - fe'latsboa; wäa sikj nijch aufweare kaun.

vulture - en Osfoagle, en Osodla, en Oshacka.

wad - ne Waut.

waddle - wagle, duckre, schwauble, dreimoazhe.

waffle - ne Wofel.

waffle iron - en Wofeliesa.

waft - leis enne Loft schwäwe, soo aus ne Dün.

wag - weifle, wagle, scheddre.

wage - en Loon, ne Be'looninj.

wager - wade, ne Wad.

waggle - soo aus waddle.

wagon - en Woage.

wagon box - en Oppsauts.

wagon pole , wagon tongue - en Woagediestel.

wagon reach - en Lankboom.

wagon seat - ne Settlada.

wagoner - en Fuamaun.

waif - en Kjint one Oppdach.

wail - weegaulijch kloage.

wainscotting - Ütstäwinj, Wauntbekjleed.

waist - ne Lint, ne Kjnäp, Weest, Taulj.

waistcoat - ne Wast, ne Joop.

wait - wachte, lüare, schlüare, aufpausse.

waiter - en Moltietbe'deena.

waive - nijch en Be'tracht näme.

wake - oppwoake, woake; walle hinjrem Schepp.

waken - oppwoake, oppwakje.

wale - ne Pitsch Striep'.

walk - gone, schräde, kloffe; en Spat'seagank; en Stijch.

walker - en Gonstool.

walking cane - en Gonstock.

wall - ne Waunt, ne Mia, en Schetsel.

wall up - too büe, too miare.

wallet - ne Jelttausch.

wallow - e'romm weele.

wallpaper - Wauntpa'pia.

walnuts - Waulnät.

waltz - Waults, waultse.

wan - blauss.

wand - en Stock toom be'taubre.

wander - waundre, e'romm ssauble.

wane - kjlande woare, fe'walkje.

want - well, welle; Noot, needijch habe.

wanting - Mangel.

war - Kjrijch.

war whoop - en Jacht ooda Kjriejs Je'schrejch.

warble - wirble, en Foagelje'sank.

ward - en Gaust enne Aunstault; ne Hospitol Stow.

warden - en Fäamunt, en Oppsejchta.

wardrobe - en Kjleedaschaup.

wardship - Fäamindaschoft.

ware - Woa; Je'scherr.

warfare - Kjrijch.

warm - woa(r)m.

warn - woarne, mone, weete lote.

warning - ne Woarninj.

warp - fe'schmiete, kromm fe'bäje soo aus wan nautet Holt enne heete Sonn lijcht.

warrant - ne Follmacht.

warranty - ne Fe'sejchrung, ne follmacht.

warrior - en Sol'dot, en Kjrieja.

wart - ne Wraut.

wary - fäasejchtijch.

was - wea, je'wast.

wash - wausche; Wausch.

washbasin - ne Wauschkomm, ne Oppwauscchkomm.

washboard - en Wauschbrat, ne Riew.

washcloth - en Wauschkodda.

washer - ne Wauschma'schien; en Pet'klatje, Schiablajch.

washline - ne Wauschlien.

wasp - ne wille Bie.

waste - onneedijch fe'kwose, fe'brinje, fe'moarache, wracke, orte; Aufgank, Ort, Wrack.

waste away - aufnäme (moaga woare).

waste basket - en Pa'piakorf.

wasteful - ruchlooss met aules ommgone.

watch - oppausse, aunseene; ne Üa.

watchful - fäasejchtijch.

watchmaker - en Ü aremoaka.

watchman - en Aunstaultswajchta.

water - Wota; drenkje; jeete.

water level - Wotaspäjel, waterlevel.

water paint - Tusch.

waterbird - en Wotafoagel.

waterboiler - en Wotabeila, en Wotakjätel.

watercolors - Tusch.

waterfall - ne Wotafaul.

waterhen - ne Wotahan.

waterhole - en Wotaloch, ne Drenkj.

watering can - ne Jeetkaun.

waterlogged - derjchjenat; foll Wota je'trocke.

watermelon - ne Or'büs; Ra'büs.

waterpower - Wotakrauft.

waterproof - Wotadijcht.

waterspout - ne Dackran, ne Wotapiep.

watertight - Wotadijcht.

watery - wotrijch.

wattle - daut loose Fleesch unjr'm Hons Schnowel.

wave - ne Wotawal; weifle, fuchtle.

waver - schwanke, sikj nijch be'senne kjenne.

wavy - wallijch.

wax - Wauss, Schustapekj; wikjse, wausse.

wax thread - Pekjdrot.

waxy - waussoatijch.

way - en Wajch, ne Rejchtung, ne Bon; Oat onn Wies.

wayfarer - en Reisenda, en Waundra.

wayside - bie'sied Wajch, aune Kaunt Wajch.

wayward - äjensennijch.

we - wie.

we are - wie senn.

We became tired - wie worde meed.

we become tired - wie woare meed.

we can - wie kjenne.

we could - wie kunne.

we eat - wie äte.

we have - wie habe.

we hear - we heare.

we help - wie halpe.

we know - wie weete.

we lose - wie fe'leare.

we make - wie moake.

we may - wie mäaje.

we must - wie motte.

we need - wie brucke.

we said - wie säde.

we say - wie saje.

we see - wie seene.

we shall - wie selle.

we sleep - wie schlope.

we strew - wie streie.

we will - wie woare.

we would - wie wudde.

weak - schwack.

weaken - schwakje.

weaker - schwacka.

weakling - en Schacklinkj, en Pirkjs.

weakly - schwacklijch.

wealth - Rikjdom, fäl Jelt.

wealthy - rikj, woolhabent.

wean - fonne Tett aufwane.

weapon - en Je'wäa.

wear - brucke, Kjleeda Dracht; aun habe; aufnutse; de Rass jäwe.

wear out (like bearings) - ütbottre, ütschiare.

wearable - bruckboa.

wearing apparel - Mon'düa.

weary - meed; meed woare, kjnirr.

weasel - ne Elkj.

weather - Wada, Wittrung; derjch wadre.

weather forecast , weather report - en Wadabe'rejcht, en Wittrung Be'rejcht.

weatherbeaten - fomm Wint onn Wada aufje'nutst.

weathervane - en Wadahon.

weave - flajchte, spenne, wäwe; han onn häa schwäakje.

weazened - denn backijch.

web - Spandwäw.

webfooted - Schwamfeet.

wed - be'friet, Kjast habe.

wedding - ne Kjast.

wedding gift - en Pulta Je'schenkj.

wedding reception - ne Nokjast.

wedge - ne Kjiel.

wedlock - en Be'frieda Toostaunt.

Wednesday - Medwäakj.

wee - kjleen (kjlien).

wee one - en Kjleenakje.

weed - Krüt, Onnkrüt; weede.

weeder - en Weeda.

weedy - krüdijch.

week - ne Wäakj.

weekday - en Woakjeldach.

weekly - aule Wäakj.

weeks on end - Wäakjelank.

weep - hiele, ssipple, bimbre.

weeping willow - ne Trüawied.

weevil - en Kornworm.

weigh - wäaje.

weighing scale - ne Wijchtschol.

weight - ne Wijcht, en Je'wijcht.

weightiest - wijchtijchste.

weighty - wijchtijch, schwoa.

weird - aundasch, schnorrijch, op'poat.

welcome - wellkom.

weld - schweesse, breese.

welfare - en Je'suntheits Toostaunt; en Woolsenne; ne Methelp fe Oame.

well - en Borm; je'sunt, koasch; goot.

well behaved - onntlijch, be'scheide, schmock, je'scheit.

well being - eenem sien Woolsenne.

well bred - goot oppjebrocht, heeflijch, be'scheide, sittlijch.

well disposed - ne frintelje Mien.

well dressed - düs, straum aunjetrocke.

well fixed - goot auf, rikj.

well meaning - goot meenent.

well nigh - meist.

well now! - na nü!.

well off - soo aus well fixed.

well organized - goot je'plont.

well wisher - en Jlekjwenscha.

well? - na?.

welsh rabbit (rarebit) - Kjees onn je'reeschtet Broot toopjereat.

welt - en Knubbel, Schwolst fonn en Schlach.

wen - en Knubbel.

wench - ne Me'jal, en Lüda, en Strekj.

wend - derjch sserkjle.

went - jinkj; (p. t. of gone).

were - weare (p. t. pl of was).

west - waste, wast.

West Reserve - Wast Re'sarf.

west side - wastne Sied.

west wind - Wastwint.

westerly , western - wastlijch.

westerner - eena fomm waste.

westward - em waste en'enn, nom waste opp'too.

wet - naut, feijcht, aunnate.

wet nurse - ne Aume.

wet the bed - ennpische.

wether(vedder) - en Haumel.

wetness - ne Feijchtijchkjeit.

wettish - en bät naut, feijcht.

whack - en Priejel Schlach.

wharf - en Ankaplauts wua en Shepp aunbinjt.

what - waut.

what for - wua'romm.

what kind - waut ferre; waut fe ne Sort.

whatsoever - waut noch emma.

wheat - Weit.

wheedle - prachre, praunsle, prauns'leare, schmeijchle.

wheel - en Raut, en Flitsepee, wenj.

wheelbarrow - ne Mestkoa.

wheeler - en Roda; en Peat daut enne Feebastang rant.

wheelwright - en Woagebüa.

wheeze - rochle, goare, kjrejche, schnüwe.

whelp - wan ne Ssag junge kjrijcht; en junga Hunt.

when - wan'ea, wan, auss.

whence - fonn wua, wua'häa.

where - wua, wua'han, wäarent.

whereabouts - wua o(nn)je'fäa.

whereas - doch.

whereat - wuabie, wuaraun.

whereby - wuaderjch.

wherefore - wuaw'äaje.

whereof - wua'fonn, wua'rüt.

whereon - wua'raun.

wheresoever - wua noch emma.

whereto - wua'too; wua'han.

whereupon - doamet.

wherever - wuaemma.

wherewith - wua'met.

whet - wate, schoape, schliepe.

whether - auf.

whetstone - en Watsteen, ne Strikj.

whey - Waudikj.

which - woon, woont, dee, daut, woona, woon, woone.

which one - woona, woone.

which way - wuarent'han.

whiff - en kortet Je'roch.

while - wiel(s), wäarent, soo lang, Tiet fe'driewe.

while away - fe'wiele.

whimper - ka'jinkjre.

whims - Laune, Biefal.

whimsical - launisch, sposijch.

whine - wemmre, ka'jinkjre.

whinny - wiare.

whip - ne Wipp, ne Pitsch, en Schmietreeme; fe'pitsche, mette Pitsch schachte.

whiphand - de Äwahaunt, de Bowahaunt.

whiplash - en gooda Schwaups, schwaupse.

whippet - en Winthunt.

whipping - Schacht, Priejel.

whirl - schliesre, kjriesle, wirble.

whirlpool - en Wirbelstroom.

whirlwind - en Kjrieselwint, en Wirbelwint.

whisk - en kjleena Bassem; wajchwutsche.

whiskers - en Boat; Boathoa.

whiskey - Schnaups.

whisper - fuschle, brisle; en Je'fuschel, en Je'brisel.

whist - Koatespell.

whistle - piepe; en Piepdinkj.

whit - ne Kjleenijchkjeit.

white - witt; rein.

white hot - jläjendijch heet.

white one - de Witte, de Witta.

whiten - aunwitte, bläkje.

whiteness - wittet.

whitesmith - en Blajchschmett, en Kjlampna.

whitewash - witte Ead; aunwitte, ütwitte.

whither - wuahan.

whitish - en bät blauss.

whitlow - en Schwäa unjrem Finjanoagel.

Whitsunday - Pinjst Sindach.

Whitsuntide - Pinjste.

whittle - schneppre, schniede, kjoawe, gnüwle, kjniewle.

who - wäa, woont woona, woone, daut dee.

whoever - wäaemma.

whole - gaunss, heel, follkome.

wholesale - Groothaundel.

wholesome - je'sunt.

wholesomeness - ne Foll'komenheit.

wholly - jenslijch, follens.

whom - wäm.

whomever - wämemma.

whoop - en Jachtsje'schrejch, en Kriejchsje'schrejch.

whooping cough - de bleiwe Hoost.

whore - ne Hua.

whose - wäms.

whosoever - wäa uck emma, wäa mau emma.

why - wua'romm, na nü!.

wick - ne Dacht.

wicked - gottlooss, fe'rekjt.

wickedness - ne Gottloosijchkjeit.

wicker - fonn Schelprua je'flochtne Meeble.

wickerbasket - ne Kjiep.

wickerchair - en Korfstool.

wicket - en Je'schaftsfensta.

wide - breet, wiet.

wide awake - kloa wacka.

wide eyed - jrall.

widely separated - wietleftijch.

widen - breeda moake.

wider - breeda.

widow - ne Wätfrü.

widower - en Wätmaun.

width - de Breed, de Wied.

wield - met en Je'wäa gaufle.

wieless - Radio; one Drot.

wife - ne Frü, en Wief.

wifely - Früoatijch.

wig - ne Pruck.

wigwam - en Indie'auna Sselt.

wild - wilt.

wild bee - ne wille Bie.

wild buckwheat - Dreekaunt.

wild duck - ne wille Ent.

wild fire - ranendet Fia, willet Fia.

wild millet - Schwaun'sobel.

wild oats - willa Howa.

wilderness - ne Wiltness; ne Eed.

wile - List, en hinjalestjet Be'näme.

wilful - äjensennijch.

will - en Testament.

will - woa.

will o the wisp - en Woselijcht.

willing - wellijch, wellens.

willingly - jeare.

willow - ne Wied.

willy nilly - one be'docht, one je'froagt, goot ooda schlajcht; miernix diernix.

wilt - walkje.

wily - lestijch.

wimple - ne Nonnemets.

win - je'wenne.

wince - det Je'sejcht fetrakje wäaje Weedoag.

winch - ne Trits, ne Duj, ne Kurbel.

wind - oppwekjle; opptrakje, soo aus ne Klock; kjrenjle, soo aus en Wajch.

wind - Wint, Odem; ladje Wead.

wind instrument - en Püstspäldinkj.

windbag - en Puchhauls.

windblown - ütjepeesat.

windbroken - goare.

windfall - en Jlekjfaul; en Oftfaul.

winding - kromm, kruglijch, kjrenjle.

windlass - ne Trits, ne Duj, ne Hauspel.

windmill - ne Wintmäl.

window - en Fensta.

window blind - ne Fenstalod, ne Fensta Ger'dien.

window putty - Fensta Kjitt.

window sash - en Fensta Räme.

windowpane - ne Fenstarüt.

windowsill - en Fenstakopp.

windpipe - en Wintrua, en Loftrua.

windsail - ne Wintfuchtel.

windy - windijch.

wine - Wien.

wine bibber - en Wiensüpa.

winepress - ne Wienprass.

wing - ne Flijcht; fläje.

wing (of a windmill) - ne Fuchtel.

wink - plinkje, tooplinkje; en Winkj.

winner - de Je'wenna.

winnings - je'wennst.

winnow - Je'träajd putse, worfle.

winsome - auntrakjent.

winter - en Winta.

wintry - wintrijch.

wipe - wesche, aufwesche, aufdräje.

wire - Drot, Drot Norejcht, en Tiligraum; {fence wire - Iesadrot}.

wire mesh - Mauschdrot.

wire stretcher - en Drotaunhola, ne Trits.

wiry - sträwijch, sänijch.

wisdom - Weisheit, Klüakheit.

wisdom tooth - ne Weisheitstän.

wise - klüak, er'foare, be'waundat.

wish - ne Wensch, en Wunsch; wensche.

wishful - wenschent.

wishy washy - soo soo; kaun sikj o(nn)mäajlijch ent'schlüte ooda be'senne.

wisp - en Weschkje, en Strauch.

wist - wist.

wistful - en bät fe'läaje on nodenkjent.

wit - en Wits.

witch - ne Hakjs.

witchcraft - ne Hakjse'rie.

with - met, bie, opp, aun, derjch.

withal - äwajens.

withdraw - trigjtrakje.

withe - ne Wäd, en Wiedeaust.

wither - fe'walkje, walkje, fe'dräje.

withers - Peatsschullre, Fäaschofte, Wadaross.

withhold - trigjhoole.

within - benna.

without - büta.

withstand - fe'droage, wadastone.

witness - ne Sseij; biewone, seene.

witticism - Wits.

wittiness - ne Witsijchkjeit.

witty - je'witst.

wizard - en Hakjsemeista.

wizened - fe'schrumpelt, fe, dräjt.

woad - ne Bleifsplaunt.

wobble - wagle.

wobbly - waglijch.

woe - Wee, Weegaul.

woeful - weegaulijch, trüarijch.

wolf - en Wulf.

woman - ne Frü, en Wief.

womankind - Früesje'schlajcht.

womanly - Früesoatijch.

womb - en Muttalief.

wonder - en Wunda; sikj wundre.

wonderful - wundascheen, toom er'staune.

wondrous - wundafoll.

wont - ne Je'wanheit.

won't (will not) - woa nijch, woat nijch, woare nijch.

woo - friee.

wood - Holt.

wood drill - en Holtboa.

wood shavings - Holtspeena.

wood stripping - ne Leest.

woodcarver - en Holtschnieda.

woodcarving - ütjekjoawdet Holt, ütjeschneppadet Holt.

woodchips - Holtspeeena.

woodcutter - en Holtheiwa.

wooded - met Beem be'wosse.

wooden slippers - Heltschlorre.

woodpecker - en Holthacka, en Spejcht.

woods - en Woolt.

woodshed - ne Owesied, ne Holtschend.

woodtick - en Holtsjebock.

woodwork - Holtoabeit.

woof - Sseijch wäwe; de lengd woof de dwäa warp.

wool - Woll.

wool carder , wool comber - ne Kjamel.

wool gathering - fe'streide Je'danke habe; dreeme.

woolen - fonn Woll, wollnet.

wooly - woolijch.

word - en Wuat; Norejcht.

wordbook - en Weadbüak.

wording - en Wuatstiel.

work - Oabeit; Woakj; oabeide, schaufe, wirkje.

workaday clothes - Auldoagsche Kleeda.

workday - en Woakjeldach; {end of the workday - Fierowent}.

working day - en Oabeitsdach, en Woakjeldach.

workmanship - schekjelje Oabeit; ne Oabeitskonnst.

workship - ne Woakjstow, en Woakjschaup.

world - ne Welt, de Ead.

worldliness - en Weltsenn, ne Weltlijchkjeit.

worldly - weltlijch.

worldwide - üwre Welt fe'breet.

worm - en Worm, ne Rüp.

wormy - wormfrossijch.

wornout - fe'bruckt, ütjenutst. aufjebruckt, ütjeschiat, ütjegone.

worry - Sorj, Kopptoobräakjniss, Kumma; düre, be'düre, sorje, ploage, jräme.

worse - comp. of bad, oaja, schlajchta, schlemma.

worsen - oaja woare, schlajchta woare, schlemma woare.

worship - Aundacht, Gottesdeenst; aunbäde.

worshipper - en Aunbäda.

worst (super. of bad) - det schlajchste, det schlemmste.

worsted cloth - wollnet Sseijch.

worth - weat, dauge; Fe'deenst.

worthless - one Weat, nikjswirdijch.

worthsome - bankwirdijch.

worthy - en Weat; fe'deenstfoll.

would - wud.

wouldst - wurscht.

wound - ne Wund; fe'wunde, fe'latse, aunscheete.

wraith - en Je'spanst.

wrangle - striede, ssanke; Striet onn Ssank.

wrap - ennwekjle.

wrapping paper - Packpa'pia, Stuapa'pia.

wrath - Oaja.

wrathful - doll, oajalijch.

wreak - Rach eewe.

wreath - en Bloomekrauns; en Bloomestrauch; flajchte.

wreck - en Scheppbruch.

wrench - en Schlätel; fe'wrekje; too'nijcht moake.

wrest - met Je'wault wajchnäme.

wrestle - fote, rautse, raussle.

wrestle down - unjanäme.

wretch - en älendja Schuft.

wretched - jaumalijch, o(nn)jlekjlijch; en älendja Toostaunt.

wretchedness - en Älend, en O(nn)jlekj.

wriggle - wrigjle.

wriggler - en Wrigjla.

wring - wrinje, ütwrinje.

wrinkle - ne Runsel; fe'knutsche, fe'kjneddrre.

wrinkled - runslijch, fe'schrumpelt.

wrist - en Hauntje'lenkj.

write - schriewe.

writer - en Schriewa, en Schreftstala.

writhe - met Weedoag wrunsche ooda kjrelle.

writing - ne Schreft; ne Dijchtkonnst.

writing desk - en Schriewdesch.

wrong - o(nn)rajcht, faulsch, fe'kjeat.

wrought - ütjewirkjt; Iesa trajcht je'boage.

wry - scheef, fe'kjeat.

yacht - en Ple'zhea Schepp, en Fe'jnäjungs Schepp.

yak - en groota, lankhoaja, willa Oss.

yam - ne Brootwartel.

yard - en Schrett; ne Mot (dree Schoo lank) ; Jard; en Hoff.

yarn - Twearm; ne Fe'tal.

yarrow - ne Plaunt.

yawl - ne Lomm, en Boot.

yawn - hoojone.

ye - jie.

yea - jo.

year - en Joa.

yearbook - en Joabüak.

yearling - en Joalinkj.

yearly - aule Joa.

yearn - bange, en Fe'lange.

yeast - Häw.

yeasty - häwijch.

yell - belkje, bloare, kjriesche, schriee.

yellow - jäl.

yellowish - jalbijch.

yelp - ka'jinkjre; balle soo aus junge Hunj.

yes - jo.

yes man - en Jo brooda.

yesterday - jistre.

yet - noch, doch, dannoch, oba, soo'goa, aul bott nü; {not yet - noch nijch}.

yew tree - en Boom enn Enjlaunt dee fräjoa wort je'bruckt toom Flitsboages moake.

yiddish - jütsch.

yield - toojäwe. nojäwe, hanjäwe, hanhoole; droage.

yodel - jodle.

yoke - en Joch, en poa Osse, ne Peegj.

yokel - en o(nn)schuldja Büa.

yolk - Eiajälet.

yon(der) - dort, doa.

yore - Fräjoa.

you - dü, jie (sing. this is often used as an address of respect for an older person) ; die; jü, jünt.

you - pl. jie.

you are - dü best.

you are - jie senn.

You became tired - dü worscht meed.

you become tired - dü woascht meed.

you can - dü kau(n)st.

you can - jie kjenne.

you could - dü ku(n)st.

you could - jie kunne.

you eat - dü atst.

you eat - jie äte.

you have - dü hast.

you have - jie habe.

you hear - dü heascht.

you hear - jie heare.

you help - dü halpst.

you help - jie halpe.

you know - dü weetst.

you know - jie weete.

you lose - dü fe'list.

you lose - jie fe'leare.

you make - dü moakst.

you make - jie moake.

you may - dü machst.

you may - jie mäaje.

you must - dü mottst.

you must - jie motte.

you need - dü bruckst.

you need - jie brucke.

you said - dü sädst.

you said - jie säde.

you say - dü sajst.

you say - jie saje.

you see - dü sitst.

you see - jie seene.

you shall - dü sau(l)st.

you shall - jie selle.

you sleep - dü schlapst.

you sleep - jie schlope.

you strew - dü streist.

you strew - jie streie.

you will - dü woascht.

you will - jie woare.

you would - dü wurscht.

you would - jie wudde.

young - junk.

younger - jinja.

youngster - en Junga.

your - dien, jün.

yours - dient, jünt.

yourself - die'selftst.

yourselves - jüselfst.

youth - de Jügent; en Jung.

youthful - junk.

youthfulness - ne Jungentheit.

yowling - en Kautejejauma.

yule - Wienachte.

zany - duslijch, sikj domm habe.

zeal - en Iewa.

zealous - iewrijch.

zebra - en Seebra.

zenith - en Strijchpunkt; en Hüachpunkt.

zephyr - en stella, woama Wint.

zero - null.

zest - en grootet Je'schmack; en groota Opp'tiet.

zigzag - han onn trigj.

zink - Sinkj.

zinnias - Ssinse.

zipper - en Rutschknoop, en Jlitschknoop.

zone - en Eadstrijch, en Kjreiss.

zoo - ne Tiabood.

zoology - Tiakonnst.

© Herman Rempel 1984,1995, and Mennonite Literary Society 1984,1995, and mennolink.org 1998-2006, and Eugene Reimer 2006. Released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License.