Select the desired text size

Kjenn Jie Noch Plautdietsch? Mennonite Low German Dictionary

by Herman Rempel

English to Plautdietsch

A to L


a , an (article) - en (masc or neut), ne (fem).

Aaron - Oant (en Fäanome).

abacus - en Räakjenbrat, ne Räakjentofel.

abandon - fe'lote; {with abandon - seele fe'jnäjcht}.

abandonment - Fe'lotenheit.

abase - sikj e'rauf lote, too Grunt gone.

abate - no lote, stell woare, dole.

abattoir - en Schlachthüss, ne Schlachta'rie.

abbreviate - fe'kjarte, aufkjarte, kort fote.

abdicate - fomm Troon erauf stiee; ne Fer'auntwuatlijchkjeit too Sied laje.

abdomen - en Lief, en Buck.

abduct - ne Per'soon met Je'wault feschlape.

abducter - en Mensche Fe'schlapa.

abed - too Bad.

abet - heemlijch methalpe, heemlijch unja'stette.

abhor - aufschüe, äakjle.

abhorrence - ne Äakjlijchkjeit.

abhorrent - jäajen'aun, wadalijch.

abide - fe'knüse; bliewe.

ability - ne Fäijchkjeit, ne Konnst, em Staund too doone.

abject - mis'robel, fe'kome.

ablaze - em Braunt.

able - fäijch, kjenne, em Staund.

able to lift - dwinje.

abloom - aum bläje.

abnegate - sikj selfst aufsaje.

abnegation - Selfst Aufsoag.

abnormal - nijch nor'maul, bütajeweenlijch.

abnoxious - schätlijch.

abode - Wonplauts, Wonhüss, Oppenthault, Woninj.

abolish - üt'm Wäaj rieme.

abominaation - en Äakjel.

abominable - opp'scheislijch.

abort - aufdoktre.

abortion - en Aufdrief.

abound - rikjlijch, toom äwajen.

about - o(nn)je'fäa; omm'häa, e'romm, aun, omm.

above - bowa, äwa, ferr, mea auss.

above board - opprejchtijch, trü, Frie'effentlijch, enne Openheit.

abrade - schiere, aufschrope.

Abram - Obraum.

abrasion - Schlemms fomm derjch schiere.

abreast - Sied bie Sied, toop gone, no bliewe.

abridge - aufkjarte.

abrogate - sikj doafonn looss moake, aufschobbe.

abrupt - haustijch.

abscess - en Schwäa, en Pekjel.

abscond - de Rietüt näme, derjchbrenne, wajch rane.

absent - nijch doa, nijch aunwäsent, nijch fer'haunde.

absolutely - abso'lut, gaunss Sejcha, one bedinjt.

absolution - fonne Schult friespräakje.

absorb - oppsoppe, folltrakje.

absorbing - furjchtboa intra'ssaunt.

abstain - sikj fonn waut (Tobbak, Spiatiss, osw.) wajchhoole.

abstract - waut mau enne Jedanke fäajeit.

abstruse - nijch kloa, schwoa too festone.

absurd - o(nn)feninftijch.

abundance - foll opp, toom äwajen, Äwafluss.

abundant - riew.

abuse - schentlijch fe'nijchte; schempe.

abut - aunhenjent, aunligjent.

abutment - ne Stett, en Stiepa.

abutting - aunhenkjlijch.

abysmal - one Enj, one Grunt, one Mot, sea schlajcht.

academy - ne Learaunstault.

accede - too jäwe, ennwellje, met e(nn)festone.

accelerate - too laje, aunhole.

accelerator - en Gaussläpel.

accent - ne Be'toonung, ne Ütsproak.

accept - aunnäme.

acceptable - ssimlijch paussent.

acceptance - ne Aunnom.

access - en Tootrett, en Toogank.

accessible - trettboa, toojenkjlijch.

accessories - Toobehea.

accident - en Toofaul, en O(nn)jlekj.

accidentally - toofallijch.

acclaim - Loff.

acclimated - de Wittrung jewant jeworde.

accolade - hüaga Loff.

accommodate - paussent be'deene.

accommodation - paussende Be'deeninj.

accompanist - en Be'jleita.

accompany - be'jleite, metgone.

accomplish - foadijch brinje, be'striede, ütfoadje, ütrejchte, foll'brinje, fe'hackstekje, too Staund brinje.

accord - ne Fräd, ne Äwa'reenstemmung, ne Eenijchkjeit, Eentracht.

according (to) - no däm no.

accordion - en Hauntspäldinkj.

accost - aunräde, aunboasche, to doak fläje.

account - ne Räakjninj, fer'auntwuade.

accountability - ne Fer'auntwuatlijchkjeit.

accountant - en Büakfeara, en Räakjenfeara.

accounting - Räakjenschoft.

accrue - toop saumle, fe'meare, toopoabeide.

accumulate - toop saumle, toopoabeide.

accuracy - Fälafrie; Pinkjlijchkjeit.

accurate - rajcht, pinkjlijch, jeneiw.

accursed - fe'flucht.

accusation - ne Aunkloag, ne Be'schuldjung.

accuse - fäahoole, be'schuldje, aunkloage, fäaschmiete.

accuser - en Aunkloaga.

accustom - je'want woare.

ace - ne wijchtje Eent em Koatespell. Numma Eent.

ache - ne Rietinj, ne Weedoag; riete.

achieve - foadijch brinje, ütrejchte, too Staund brinje. soo aus accomplish.

acid - Süastoff.

acknowledge - aunerkjanne.

acme - de hejchste Punkt.

acne - Hüt Ütschlach, Pekjels, je'weenlijch em Je'sejcht mank aunwaussende Kjinja.

acorn - Äkjenät.

acquaint - be'kaunt moake.

acquaintance - en Be'kaunda.

acquiesce - ennwellje.

acquire - aunschaufe, aungone, kjriee.

acquisitive - no sikj.

acquit - fomm Je'rejcht frie spräakje; fe'räakjne.

acre - en Acka.

acrid - strüf (schoapet Je'roch).

across - äwa'kjriets, de dwäa, äwa'dwäa, äwa'schrots.

act - ne Dod, ne Be'haundlung; en Je'sats; fe'hoole, ne Roll späle.

actor - en Rollspäla.

actual - werkjlijch, rajcht.

actuality - ne Werkjlijchkjeit.

actuate - em Gank brinje.

acute angle - Spetswinkjel, ne Spetsakj; schoap.

adage - Sprejchwuat doa woat mau jesajt.

adamant - aunhoolent, staunthauft, stekjsennijch.

Adam's apple - de Schluckat.

adapt - aum pausse moake.

adaptable - paussent.

add - tooptale, bietale, bielaje.

add fuel - aunlaje.

addition - en Aunhank.

additionally - too bowen'enn.

addle brain - Glommskopp.

addled - fe'wert.

address - ne Ad'rass; adra'sseare.

adept - fäijch, em Staund.

adequate - je'nüach, nüach, toojemäte.

adhere - aunhenje.

adherent - Aunhenja.

adhesive - Liem.

adjacent - aunligjent, aunhenjent, aunjrensent.

adjective - Äjenschoftswuat, Beschriewungswuat.

adjourn - ne Fe'saumlung ent'lote.

adjust - ennstale, enn Ordnung stale, paussent moake, ommleare, sikj schekje, enntanke.

adjustable square - ne Schmiej.

administer - fe'waulte.

administer a dose - medit'sien ennjäwe.

administration - Fe'waultinj.

adminstrator - Fe'waulta, Fäaminda.

admirable - waut too lowe ess, fe'traflijch.

admire - be'wundre.

admit - toostone, be'kjane; jelle lote; e'nennlote, be'kjane.

admittance - Tootrett, Toogank.

admonish - fe'mone.

admonition - ne Fe'moninj.

ado - en Too'doone.

adobe - en Je'bied fonn reiwe Leemtäjle.

adolescence - de aunwausende Joare.

adolescent - en Au(n)jewossenda.

adopt - hannäme, aunnäme.

adorable - schmock auntooseene.

adorn - ütstraume.

adornment - Schmuck.

adrift - one Roodel.

adroit - schoapsennijch.

adulation - en Je'schmeijchel.

adult - en Ütjewossna.

adultery - dän be'frieden Toostaunt fe'schaunde.

advance - ferwoats gone; Fäaschoss.

advantage - en Fäadeel, Je'notte, Je'nuss, Be'nuts.

adventure - Be'läwniss, Er'foarenheit.

adverb - en Ommstauntswuat.

advertise - fe'breede, be'kaunt moake.

advice - Rot, Oppschluss, Unjaräd.

advise - rode, Rot jäwe.

advisor - en Fäaminda.

advocate - en Rotjäwa, en Off'kot.

afar - fonn wiets, fonn wiet auf.

affable - schaftijch, frintlijch.

affair - ne Sach.

affect - en Enndruck moake, aunjriepe.

affiliate - aunschlüte.

affirm - be'städje.

affix - aunhafte, aunspalde, aunbacke.

afflict - Weedoag aundoone.

afflicted - be'triebt.

affliction - en Älend.

affluent - rikj, goot auf.

afford - dwinje.

affray - ne Schläaja'rie.

affront - ne Be'leidjung, be'leidje.

afield - oppe Stap.

afloat - schwamment.

afoot - too Foot.

afraid - Angst, Schnett, be'klomme.

afresh - fomm freschen.

after - no, no'häa, nodäm, hinja'raun.

after dinner - no Meddach.

afterbirth - ne Nojeburt.

afterglow - nojläjent.

aftergrowth - en Nojewauss.

afternoon - no Meddach.

aftertaste - en Noschmack, en Bieschmack.

afterthought - en Nojedanke.

afterwards - no'häa, dan'no.

afteryears - lotre Joare.

again - wa' wada, aulwada, nochemol.

against - jäajen, e'naun.

age - Ella; Tiet; oolt woare.

aged - bejoat.

agent - en A'jent.

ages - Tietstiede.

aggravate - oaja moake, ennoajre.

aghast - fe'bleft.

agile - leijcht too Foot.

agitate - oppräaje.

aglow - jläjent.

ago - trigj, seit.

agony - Angst onn Weedoag.

agree - äwa'reen stemme, stemme, biestemme, ennwellje.

agreeable - au(n)jenäm; e(nn)festone, eenijch.

agreement - ne Be'stemmung.

agriculture - Launtwirtschoft Konnst.

ague - en Feeba.

ahead - fer'opp.

aid - ne Help, halpe, fe'halpe, unja'stette.

AIDS - ne Je'schlajchts Krankheit.

ail - kjrenkje, waut schode, o(nn)jesunt, küare.

ailing - kjrenklijch, kudoakijch.

ailments - Je'bräakje, Oaschjebrakje.

aim - en Ssiel, ne Rejchtung, en Senn, en Stiel; ssiele.

air - Loft; en Wint; ütlefte.

air balloon - ne Loftblos.

air brakes - Loftbrams.

air cooling - ne Loftkjeelinj.

aircraft - en Loftschep.

aircurrent - en Toch, ne Loft.

aircushion - en Loftkjesse.

airgun - ne Loftflint.

airhole - en Loftloch.

airhose - en Loftschlauch.

airpipe - en Loftrua.

airplane - Loftschep.

airpocket - en Loftloch.

airport - ne Loftstatsjoon.

airpump - ne Loftpomp.

airship - en Loftschep.

airtight - Loft dijcht.

airtube - en Loftschlauch.

airvalve - ne Loftklaup.

aisle - en Gank.

ajar - en kjleen engskje op, soo aus ne Däa.

akilter - scheef, winjsch, akjawalsch.

alabaster - witte Ead, Aulebausta.

alacrity - ne Pienijchkjeit, ne Schneidijchkjeit, reed met Goode Moot.

alarm - en Opprua, en Je'loarm.

alarm clock - ne Wakjklock.

albumen - Eia wittet.

alcohol - Spiatess.

alcove - ne Kjikjüt.

ale - kloara, enjlischa Bea.

alert - wacka, schneiw, tigja, oppmoakjsom.

alias - en äkje Nome.

alibi - ne Üträd, ne E(nn)wending.

alien - en Framda fonn ne Gaunss framde Jäajent.

alienate - fientschoft aunreede, Fiend moake.

alight - ütstiee, aufsette; aum Braunt.

align - jlikj oppstale.

alike - äwa'reen, änlijch.

alive - läwendijch; {look alive! - rea die!}.

all - aula, aules, aule, gaunss, gaunsentgoa.

all kinds - allerhaunt, aule Sorte.

all of a sudden - met ee'mol, opp eenst.

allay - lindre, rüijch woare.

allege - be'haupte (be'heipte).

allegory - ne biltelje Räd.

alleviate - lindre, leijchta moake.

alleviation - ne Lindrung.

alley - en Gank, ne Hinjagauss.

allocate - too deele.

allot - too deele.

allow - lote, Frieheit jäwe, tooräakjne.

allowance - waut eenem erlaubt ess; ne beschrenkjde Tooräakjninj.

allspice - Kjrieda'rie.

almanac - en Aulmanak, en Koll'enda.

almost - meist, faust, afen(t)s, soo'mea, toosaje, sootoosaje.

alms - Aul'moose.

alms house - ne Oamen Aunstault.

aloe vera - Ssippelfie.

aloft - hüach bowe.

alone - au'leen; {leave me alone - lot me toch}.

along - met; lengst, felengst, felenjd; opp'm Wajch.

aloof - trigj trakjent, sikj auleen opphoole.

aloud - äwalüd.

alphabet - det Aubeetsee.

already - aul.

also - uck.

alter - endre, ommendre.

altercation - en Ssank.

alternate - aufwakjsle, ommtüsche.

alternately - ommssajcht.

alternative - ne Ütwol, üttooläse.

although - oba, oba dan, doch.

altitude - ne Hejcht.

alto - ne tweede (Früess) Stemm.

altogether - aulatoop, aultoomol.

always - emma, opp emma, emma wäarent.

am - sie; {I am - ekj sie}.

amass - enngaundre, toopbüare.

amaze - er'staune.

ambassador - en Re'jiarungs Feträda.

ambidexterous - jlikje rajcht met beid Henj.

ambiguous - dobbeldiedent.

ambition - Äwa'nämungsjeist.

ambitious - äwanäment, Ea bejiarijch.

ameliorate - febätre, lindre.

amend - bäta moake, trajchtsate.

amiable - schaftijch, leeftolijch.

amicable - frintlijch, frädlijch.

amid - medde mank.

amiss - wan doa waut nijch enn Ordninj es.

ammunition - Je'wäarot, Scheetijch.

among , amongst - medde mank, mank.

amount - ne Somm.

ample - rikjlijch, je'näach, je'näjent.

amputate - en Been ooda Oarm aufnäme.

amusement - en Fe'jnäje.

anabaptist - en Wadajedeepta Mennonist. see baptist.

anaesthetic - kolde Dreppe, Be'teibungsmeddel.

anaesthetize - be'teibe.

anamometer - en Wintmäta.

ancestors - Fäaellre, Fäafodasch, Staumellre, Fäajenja.

ancestry - Aufstaum.

anchor - en Anka.

ancient - oole Tiede, sea oolt, Fräjoa.

and - onn; {and (is also written as) - enn, en, un}; {a - en (masc); ne (fem)}; {in - enn}; {into - en'enn}; {in a - enn en (masc or neut); enn ne (fem)}.

anecdote - en Fe'talsel.

anemic - Blootoam.

anemone (crocus) - ne Pelsbloom.

anew - fomm nieen.

angel - en Enjel.

anger - Oaja, ne Oajaniss, ennoajre.

angered - ennjeoajat.

angle - ne Akj.

anglicized - fe'enjelscht.

angrily - oajalijch.

anguish - Seelenangst.

angular - akjijch.

animal - en Tia.

animal shelter - Stalinj.

animated - hottsijch, läwendijch.

ankle - en Footjelenkj.

annals - Joabäkja.

annex - en Aunhank, en Bieschlach; aunhenje.

annihilate - fe'nijchte, fedesto'weare.

anniversary - ne Joaresfeia, en Denkjmol.

announce - bekaunt moake. aunmalde, weete lote, aunsaje.

announce wedding bans - oppbeede.

announcement - ne Aunsoag.

announcer - en Aunsaja.

annoy - steare, be'laustje, ploag.

annoyance - en Fe'druss, ne Ploag.

annoyed - fe'oajat, schacke'neare, Spiet.

annual - aule Joa.

annual report - en Joaresberejcht.

annul - fe'nulle.

anoint - saulwe, ennsaulwe.

anomalous - o(nn)räajelmässijch.

anonymous - kjeen Nome aunjejäft.

another - noch eena (eene) (eent).

answer - ne Auntwuat, auntwuade, be'auntwuade.

answerable - fer'auntwuatlijch.

ant - ne Eemskje.

ant eater - en Eemskjefräta.

antagonist - en Jäajna.

ante chamber - en Stäfkje, ne kjleene Stow.

anther - en Stoffbiedel.

anthill - en Eemskjeklompe.

anti - jäajen.

anticipate - em Fer'hop, em ferr'üt freie, doaropp spetse.

antics - Fe'nasse.

antipathetic - too'wadre, jäaje'naun.

antiques - oole Sache dee jeschatst woare wiels dee oolt senn.

antler - en Herschhuarn.

anus - en Oaschloch.

anvil - en Aunbolt.

anxious - be'kjemmat, be'düat.

any - irjent.

anybody - irjent eena, irjent eene, irjentwäa, billewäa.

anyhow - irjentwoo, emmahan, soowiesoo.

anyone - irjent eena, irjent eene. billewäm.

anything - irjentwaut, irjent eent, billewaut.

anytime - irjentwa'nea, billewa'nea.

anyway - emmahan, aulenthaulwe.

anywhere - irjentwua, billewua.

apart - op'poat, üte'naunda.

apartment - ne Pens'joon, Stowe too fe'meede.

apathetic - jlikjjeltijch, ma'jeenijch.

apathy - ne Jlikjjeltijchkjeit.

ape - ne Op, no ope.

aperient - Auffea Meddel.

aperture - ne Rets, ne kjleene Opninj, en kjleenet Loch.

apiary - ne Räj Bieeromps.

apiece - jieda, det Stekj.

apologize - entschuldje, aufprachre.

apostle - Apostel.

apothecary - ne Opp'täkj.

apparel - kjleeda.

apparent - schienboa.

apparently - femutlijch.

apparition - en Je'spanst, ne Je'stault.

appeal - prachre, wada aunkloage; jefaule.

appear - äwadäl kome, feren Dach kome; {It would apprear so - Daut wud soo lote}.

appearance - Aunsejcht, en Je'lot, en Fäaschien.

appendage - en Auhank, en Aunhenjsel.

appendicitis - Blintdoarmentsindung.

appendix - ne Blintdoarm; en Aunhank.

appetite - Opp'tiet.

appetizing - opptietlijch.

applaud - Henj klausche; rieme.

applause - en Henjjeklautsch, beklautsche.

apple - en Aupel.

applesauce - Aupelmooss.

application - ne Aunfroag.

apply - aunfroage; aunwende.

appoint - bestemme; aunwende.

apportion - fe'deele, enndeele, toodeele, ütdeele, toomäte.

appraise - schot'teare, aufschatse, tak'seare.

appreciate - waut räakjne.

apprehension - ne Sorj, ne Besorjniss.

apprentice - en Biehutscha, en Oabeitsschiela, en Lealinkj.

apprise - Norejcht jäwe, weete lote.

approach - nodre, noda kome; ne Oppfoat.

approachable - toojenkjlijch.

appropriate - paussent; tooäjne.

approve - lowe, goot heete, ennwelje, bilje.

approximately - fonn o(nn)jefäa, mea ooda weinja.

appurtenance - Toobehea.

apricot - ne Aupel'koos.

April - A'prell.

apron - en Schaldüak.

apropos - paussent.

aptitude - ne Fäijchkjeit.

aqueduct - ne Wotaleidinj.

aquiline - runtkromm (soo aus ne Reemische Näs).

arable - üaboa, Launt daut too be'ackre es.

arbour - ne Loow.

arc - en Boageschoss.

archery - Flitsboage Konnst.

architect - en Bümeista.

arduous - arduous, schwiarijch.

are - part of the verb 'to be'.

area - ne Jäajent, en Kjreiss, en Rüm.

arears - fe'siemde Schult, hinjalestijch, rikjstalijch.

argment - en Weadwakjsel.

argue - striede.

argumentative - opp Striet hoole.

arid - sea dräjch.

arise - opprejchte, oppstone.

aristocracy - Aristokra'tie.

arithmetic - ne Räakjninj, ne Räakjna'rie.

arm - en Oarm.

armchair - en Oarmstool, en Sorjstool.

armies - Häare.

army - ne Ar'mee.

aroma - en aunjenämendet Je'roch.

around - omm'häa, e'romm, omm.

arouse - oppwakje, opphetse, oppreitse, oppheitre.

arrange - e(nn)rejchte.

arrangement - ne E(nn)rejchtung.

arrest - faustnäme.

arrival - en Aunkome, ne Aunkunft.

arrive - aunkome, aunlaunde, aunlange.

arrogant - hüachnäsijch, stolt.

arrow - ne Fliltsboage Fiel.

arse - ne Moazh, ne Noasch, en Oasch, en Hinjarenj.

arson - met Fliet Braunt sate.

arsonist - en Brauntsata.

art - ne Oat.

arteriosclerosis - Odafekaulkjinj.

artery - ne Blootoda, ne Schlachoda.

artesian well - Äwaransborm.

arthritis - de Rietinj.

articulate - kloa onn dietlijch.

artificial - er'sats, nijch ajcht.

artist - en Kjinstla.

arts - Konnste.

as - soo aus, aus, soo, wan, wiels.

as if - aus wan.

as opposed to - wuajäajen.

as well as - soo'goa, soo goot aus.

as well - uck.

ascend - enne Hejcht stiee.

Ascension - Himmelfoat.

ascertain - fauststale.

ash - Ausch, Äsel.

ash tree - en Ascheboom.

ashpit - ne Ausch Kül, ne Äselbood.

Ashtray - en Auschkommkje.

ashy - auschijch.

aside - too sied, no de Sied, büta; heemlijch fäasaje.

ask - froage; foddre.

askew - scheef, schrots, äwar'uat, winjsch. also aslant.

asleep - schlapt.

asparagus - Sparjel.

aspen - en Wotapappel.

asphyxiate - stekje, Odem wajch bliewe.

aspiration - en Fäanämungsjeist.

aspire - sträwe, lange, no trachte.

ass - en Üsel.

assail - aunfaule, aunjriepe, aunboasche.

assemble - fe'saumle, toopkome; toopsate, toopstale.

assembly - ne Fe'saumlung.

assert - behaupte (beheipte).

assertion - ne Be'hauptung.

assertive - bestemmt, sejcha.

assess - aufschatse, schot'teare, tak'seare.

assets - Jeeda.

assign - aunwiese, en Prob'leem oppjäwe.

assimilate - änlijch woare, mank heare.

assist - halpe, deelnäme.

assistance - ne Help.

assistant - en Helpa, an Biehutscha.

associate - en Je'schaftspoatna; fe'kjeare, toopkome.

associated - fe'bunge.

association - en Fer'ein, en Fe'bunt, en Fe'kjea, ne Je'meenschoft.

assort - derjchläse, üten'aunda läse.

assorted - fe'schiednalei, feschiede.

assuage - lindre, nolote.

assume - aunnäme aus Woarheit.

assurance - Fe'sejchrung; ne Selfststendijchkjeit.

assure - fe'sejchre.

asterisk - en Stearnkje.

asters - Ka'trienkje Bloome.

asthma - Austma.

astir - rooje.

astonish - staune.

astounded - fe'dutst.

astray - fe'biestat.

astrologer - Stearn Woasaja.

astronaut - en Stearn Schlinjel.

astronomy - Stearn Wissenschoft.

asunder - üte'neen, üte'naunda.

asylum - en Ernhüss, ne Ernaunstault.

at - bie, opp, enn, aum, omm, aun.

at any rate - aulemol.

at first - too'eascht, opp fer'eascht.

at home - tüss.

at least - opp weinijchste, weens, weens(t)ens.

at the same time - too dee selje Tiet.

ate - aut, eet.

atheist - en Gottesläajna.

a'tilt - scheef, schrots.

atlas - en Launtkoat Büak.

atrocious - jreslijch, oppscheislijch.

attach - aunhoake, aunspalde, aunmoake.

attack - aunfaule; en Aunfaul, aunfläje, aunfoare, aunjriepe, aunboasche, too doak fläje.

attain - bott doa kome, erlange.

attempt - proowe, fe'säkje, fe'aunstaulte.

attend - bejleite; fläaje.

attendant - en Deena.

attention - Acht; ne Oppmoakjsomkjeit.

attentive - oppmoakjsom, aundajchtijch.

attic - en Bowabän.

attire - straume Kjleeda.

attitude - ne Stallung.

attorney - en Offkot.

attract - auntrakje.

attractive - auntrakjent, aunjenäm, moakhauftijch, trakjent.

attribute(to) - tootrüe.

auction - en Ütroop.

auctioneer - Ütroopa.

audacious - driest, brow.

audacity - goodjenüach, brow senne, driest senne.

audience - ne Fe'saumlung, Tooheara.

auger - en Boa, ne Schrüw; {grain auger - ne Jeträajd Schrüw}.

augment - toonäme, fe'meare.

August - Au'gust.

aunt - ne Taunte, ne Mum.

aurora borealis (northern lights) - Nuad Lijcht.

austere - strenj, eaboa.

authentic - ajcht, rajcht.

author - en Schriewa, en Dijchta, en Schreftstalla.

authority - Follmacht.

authorize - Follmacht jäwe, berajchte.

authorized - Follmacht droage, beaumt.

auto - ne Koa.

automatically - auto'matisch, fe'selfst.

autumn - Hoafst.

autumn chick - en Hoafst Kjikjel.

auxiliary - ne Help, be'helplijch.

available - loossbandijch, too habe.

avarice - en Jiets.

avaricious - jietsijch.

avenge - Rach eewe.

avenue - ne Gauss, ne Dwäagauss.

aver - be'haupte, fauststalle.

average - en Derjchschnett, meddelmässijch.

averse - en Aufschü habe, jäajenaun.

aversion - en Aufschü.

aviary - en Foagelhüskje, ooda Hiesa.

aviator - en Loftschep Fuamaun.

avocation - en kjleena Beroop.

avoid - meide, schüe, wäare, ütem Wäaj gone.

await - lüre, wachte.

awake - wacka; opp woacke; munta.

awaken - eenem oppwakje, opp woacke.

awakened - wüack opp.

award - en Fedeendet Je'schenkj.

aware - je'woa, be'wust.

awareness - ne Be'wustheit.

away - wajch.

awe - ne Eaforjcht.

awful - schrakjlijch, ferjchtalijch.

awhile - en Stootje, en Kurtsweil.

awkward - o(nn)jeschekjt, lingsch, o(nn)schekjlijch, schla'donsijch, pe'däwlijch, fe'kjeat, onnbeholpe.

awkwardness - ne O(nn)schekjlijchkjeit.

awl - en Als.

awry - scheef, fe'kjeat, äwar'uat, schrots.

axe - ne Akjs, en Biel.

axe handle - Akjs haulm.

axis - en Auss.

axle - en Auss.

azure - Himmelbleiw.

baa - mekjre, en Je'mekja.

babble - en Je'schwauts, en Jeschwieta, schwautse, plaupre.

babe - en kjleenet Kjint, en Bäbe.

baboon - ne groote Op; en Noa.

baby food - Kinjanoarinj.

baby linen - Kinjabade.

baby sit - Kjinja ennwachte.

baby sitter - en Kjinjamäakje.

bachelor - en ee(n)letsja Maun.

bachelorhood - en ee(n)letsja Toostaunt.

back - en Rigje; trigj.

back and forth - han onn trigj.

back biting - hinjarikjs räde.

backboard - en Rigjebrat.

backbone - en Rigjstrank, de Rigje; Ko'rozh.

backdoor - ne Hinjadäa.

backfire - trigj'aun schlone.

background - en Hinjagrunt; ne Häakunft.

backhouse - n Bekjhüss, en Sse'kjreet (see Hieskje).

backlawn - Hinjahoff.

backrest - ne Rigjlän.

backroom - ne Hinjastow, en Hinjatüss.

backside - en Hinjarenj.

backslide - trigjfaule.

backstrap - en Kaumstekj.

backtalk - oppe Frät senne.

backtrack - trigjssoppe.

backwards - äwa'roasch, trigjwoats; langsomm.

backyard - en Hinjahoff.

bacon - Spakj.

bad - schlajcht, prost; goastrijch.

badge - ne Spald dee en Aumt be'diet.

badger - en Eadschwien.

baffle - fe'werre, fer en Rotsel stone.

bag - en Sack, en Biedel, ne Tausch; ennsacke.

bagful - en Sackfoll.

baggage - Pa'kozh.

bagger - en Bekjseleida, ne Bekjseschlap.

Bagpipe - en Dudelsack.

bail - ne Birjschoft; en Bäajel.

bail out - e'rüt birje; ütschape.

bake - backe.

bake dish - ne Back Komm.

bake trough - en Back Troch.

baked - je'backt, goa.

baked products - Je'backniss.

bakeoven - en Backowe; en Back Heat.

baker - en Bakja.

balance - ne Jlikjwijcht; de Äwaje.

balcony - ne Fer'aunda opp'm tweeden Stock.

bald - kol, en kola Kopp, kolkoppijch.

bald pate - en kola Kopp.

balderdash - ne Dommheit.

bale - ne Stroo ooda ne Heigoaw.

balky - nekjsch, bocksch.

ball - en Baul, ne Kügel; en Daunsfast.

ball of string - en Klüe, ne Kull.

ballad - en Folkjsleet.

ballast - ne doodje Wijcht.

balloon - ne Loftblos.

balloon trousers - Büdelbekjse.

ballot - ne Stemm, en Stemm Ssadel.

ballot box - en Stemmkauste.

ban - en Baun; baune, fe'beede.

banana - ne Ba'nan.

band - ne Baund, en Baunt.

bandage - Sseijch toom Schlemms be'wekjle onn fe'binje.

bandy legged - krommbeenijch, spoakbeenijch.

bang - en Knaul, en Schlach, en Bumps; knaule.

bangle - en Bommel, en Uabommel, en Oarmrinkj.

bangs - en Scholm, en Scha'briemkje.

banish - fe'baune.

bank - ne Bank; en Eewa; en Daum.

banker - Bank'ea.

bankrupt - bank'rut.

bankteller - en Banktala.

banner - ne Flag.

bannister - en Wolm.

banns - en Oppbeede enne Kjoakj.

banquet - en Fast, en Gaustmol, en Schmoasel, en Ütfrätsel.

banter - en leijchta Spos.

baptismal service - en Doopfast.

baptist - en Mensch dee dän Gloowe haft daut Mensche sulle opp äa Gloowe jedeept woare, onn wan see eascht oolt jenüach senn sikj daut selfst too äwa'laje.

baptize - deepe.

bar - ne Stang, en Däare Räajel; ne Schenkj; fe'räajle.

barb - en Hachel, en Stachel.

barbed wire - Hacheldrot, Stacheldrot.

bard - en Dijchta fonne oole Tiede.

bare - blootsijch, noaktijch, blooss, kol.

bare faced - o(nn)feschämt.

bare headed - em bloosjen Kopp.

bare legged - blootsje Been.

bare the teeth - täne spiele.

barefoot - boaft, plaut boaft.

barely - meist, afen(t)s, kaum, nootlijch.

bargain - en Je'läajenheits Haundel; spott billijch, en Haundel.

barge - en plautet Frachtboot.

bark - Boakj, Baust; bale.

barley - Joascht.

barley beard - ne Joascht Eil.

barley seed - en Joascht Kuarn.

barn - en Staul, ne Schien.

barn swallow - en Hüss Schwaulmkje.

barrel - ne Tonn, en Faut; ne Flinteloop.

barrel organ - ne Drei Orjel.

barren - onnfruchtboa, eed, fooss, jiest.

barrier - Hindaniss; ne Jrens.

barrister - en Off'kot, en Rajchtsaunwault.

barter - en Tüschhaundel, en Schacha; schachre, dinje, behaundle.

base - läajch, jerinj, je'meen; en Grunt, en Boddem.

baseless - one Grunt, gruntlooss.

bashful - bleed.

basin - ne Komm, ne Wauschkomm, en Wauschjefäss.

basis - ne Gruntloag.

basket - en Korf.

basswood - en Lindenboom.

bastard - en Huarebauljch.

baste - en Brode met Fat bejeete; riee, prüne.

bat - ne Flautamüss; en Kjneppel toom 'baseball' späle.

bath - ne Bod.

bathe - bode.

bathtub - ne Bodwaun.

batman - en Pauslacka, en Biehutscha.

baton - en Tackstock.

batter - too'schlone, fe'kjiele; denna Däjch, Menjsel.

battery - ne Battery.

battle - ne Schlacht, en Striet.

battlefield - en Schlachtfelt.

bawl - roare, en lüdet Je'hiel.

bay - en root brünet Peat; ne Bucht aum Mäa; en Hunjsje'jül.

bay leaf - en Luabäablaut.

bay window - en Bloomefensta.

bazaar - en Ba'soa.

be (to be) - senne, woare.

beach - en Saunteewa.

beacon - en Lijcht wua Schäp sikj no rejchte kjenne.

bead - ne Krall.

beak - en Schnowel.

beaker - en Wotaglauss.

beam - en Baulkje; ne Lijchtstrol; en Dräaja; ne Stang aum Bäsma.

beam scale - en Bäsma.

bean - ne Schaubel; ne Boon.

bear - üt hoole; en Boa.

bear pit - ne Boarekül.

bear trap - ne Boarefang.

beard - en Boat, en Follboat; {barley beard - ne Joaschteil}.

bearing - en Be'näme; ne Rejchtung; ne Backsinj, en Ma'schieneloaga.

beast - en Beest, en Tia, en Fee.

beastly - feemässijch, feeoatijch.

beat - schlone, kloppe, fe'kjiele; en Tack en Mu'sikj.

beat it! - schäa die!, fuat!, go aunt'sied!.

beat up - fe'kjiele, fe'heiwe, too'schlone.

beatitude - ne Seelijchkjeit.

beauteous - ütbenome schmock.

beautiful - scheen, schmock, straum, wundascheen.

beauty - en Schmuck, ne Pracht, ne Scheenheit, ne Priel, ne Schmockheit.

beaver - en Bieba (en Wotatia met en plauta Ssoagel).

became , become - wort, woa.

bed - en Bad, en Loaga, ne Bocht.

bedbug - ne Waumskje.

bedded - je'loagat.

bedding - Strei, Bade.

bedeck - ütputse, ütstraume.

bedew - bedeiwe.

bedlam - en Je'toob.

bedraggled - derjchjetraubt, fe'süsenjelt, be'kjwiemt, henjflijchtijch.

bedridden - krank em Bad.

bedroom - ne Schlopstow.

bedsheet - en Loake.

bedtime - Tiet toom Schlope gone.

bedwetting - ennpische.

bee - en Hommel, ne Bie.

beef - Rintfleesch.

beef eater - en Tormwajchta enn Enjlaunt.

beef soup - ne Rintssup.

beefroast - en Rintsbrode, Brodffleesch.

beehive - en Bieeromp.

beer - Bea.

beestinger - en Bieestachel.

beet - ne Beet.

beetle - en Kjniepa.

beetlebrows - lange Üagbrone.

before - fer, ferdäm, fäare, fer'häa, ea; {I am there before him - ekj sie doa ea aus hee}.

before evening - fer Owent.

before lunch , before midday - fer Meddach.

before sundown - fer Sonn Unjagank.

before sunup - fer Sonn Oppgank.

before supper - fer Owentkost.

beforehand - em fer'üt, fer'üt.

befuddle - be'dusle.

beg - prachre, schlemme, schüaräajle, praunsle.

beggar - en Pracha.

beggarism - ne Pracha'rie.

beggarly - prachrijch.

begin - aunfange, loosslaje.

beginner - en Aunfenja.

beginning - en Aunfank.

begonia - ne Be'gonnje.

begrime - be'südle, be'schmurtse, ennsüdle.

begrudge - nijch jenne.

beguile - be'droage, unja'gone, be'dudle, hinjat Lijcht feare.

behave - schmock senne, onntlijch senne, oppfeare, leewre, fe'hoole.

behaviour - en Be'näme, en Waundel.

behind - hinje, hinja, hinjaraun.

behind the - hinja de.

being - Senne, en Doasenne.

belch - en Relps, opprelpse, oppsteete.

beleaguer - beloagre.

belfry - en Klocketorm.

belief - en Gloowe.

believable - jleeflijch.

believe - jleewe.

believes - jleewt.

believest - jleewst.

belittle - be'schnütse, be'kwoakjse, kjleen moake.

bell - en Kjlinja; en kjlinja ommhenje.

bell mouthed - en Trejchtamül.

bell pull - en Kjlinjastrank.

bellclapper - en Kjlinjaklaupa.

bellied - buckijch.

belligerent - niedatrajchtijch, hasslijch.

bellow - bloare.

bellows - bloat; Blosbaulj, ne Baulj.

bellwether - Leidhaumel; en Leidbock mett'n Klinja.

belly - en Buck, en Panss.

belly strap - en Buckgort.

belong - je'heare, aunje'heare.

below - unje, unja, nade.

belt - en Pojauss, en Gort; ne Seid, en Driewreeme.

belt loop - ne Lets.

bemoan - be'jaumre, be'trüare.

bench - ne Benkj.

bend - bäje, ommbäje.

bend over - bekje, äwabäje.

bendable - waut too bäje es.

beneath - see below.

benediction - en Säajen.

beneficial - nutsboa, toom nutse, paussent.

beneficiary - en Oawjenosse.

benefit - en Nutse, toom Fäadeel, toom pauss, en Je'wenn, en je'wennst, Je'notte, je'nuss.

benign - mild.

bent - je'boage.

bequeath - fe'moake.

bequest - en Fe'moaksel.

berate - schelle, bübaunse.

bereavement - en trüaja Fe'luss.

Bergthaler - en Barjchtola.

berry - ne Bäa.

berserk - derjch'han.

berth - ne Ankastäd fe en Schep. en Bad em Schep ooda em Ssüch.

beseech - drinjent froage ooda aunhucke.

beside - bie'sied, bie.

besides - too bowen'enn, sest.

besmear - be'schmäare, be'kjleewe, be'südle.

besom - bassem.

bespatter - be'spretse, be'schmatre.

besprinkle - enn'spretse, be'spretse.

best - basta, baste.

bestial - feemässijch.

bestir - sikj reare, rea die!.

bestow - beschenkje.

bestrew - bestreie.

bet - wade.

betide - pa'sseare, woare.

betimes - too Tiet, enne Tiet.

betoken - be'diede.

betray - fe'rode.

betroth - fe'leewe.

betrothal - en Fe'lafniss.

better - bäta; fe'bätre.

between (betwixt) - t(w)eschen; {in between - t(w)eschen'enn}.

beverage - waut toom drinkje, soo aus Tee ooda Koffe.

bevy - ne kjleene Häad, ne Schwit.

bewail - be'trüare, be'jaumre, be'kloage.

beware - opp pausse, sikj heede.

bewilder - fe'willre, fe'werre.

bewildered - fe'bleft.

bewilderment - ne Fe'werrung.

bewitch - be'hakjse.

beyond - dort fe'bie, aun jane Kaunt.

bib - ne Schlaub.

bib overalls - Schlaubbekjse.

Bible - ne Biebel.

Bible verse - en Biebelfarsch.

biblical - bieblisch.

biceps - Oarmmuskle.

bicker - en aunhoolendet Je'stried, kjibble, kauble, ssanke.

bicycle - ne Weppstang, en Flitsepee.

bid - beede; ennlode, be'fäle.

bide - fe'knüse; auflüre, Tiet auflüre.

bide at or in - hü'seare.

biennial - aule twee Joa.

big - groot.

bigamist - en Schinkjeschwoaga.

bigamy - enn'n dobbelda be'frieda Toostaunt läwe.

bigmouth - en Grootmül, en Grootfrät.

bigness - ne Grootheit.

bigot - en blinja Aunhenja dee sikj nuscht saje lat.

bilateral - tweesiedijch.

bile - Gaulsüa.

bilingual - tweesproakijch.

bilious - wan de Gaul aunstijcht.

bill - en Schnowel; en Ssadel.

billet - kwo'tea, boaje, loagre, ennkwo'teare.

billiards - Desch Kügelspell.

billows - walle.

bin - en Hock, ne Scheddinj.

bind - binje, fe'binje.

binder - en Binja.

binoculars - Feltjläsa, en Farnrua.

biology - ne Läweslea, ne Natüakjantniss.

birch - en Boakjeboom.

bird - en Foagel.

birdhouse - en Foagelhüskje.

birth - ne Je'burt.

birth defect - en Je'burtsfäla.

birthbed - en Wäakjeloaga.

birthday - en Je'burtsdach; (joarijch).

birthmark - ne Doodemol, ne Muttamol.

biscuits - Schnetje.

bishop - en Eltesta.

bit - en Je'bett; en bätje, ne kjleene Mot, en Beskje, ne Näj.

bit (p. t. of bite) - beet.

bite - biete, en Bietsel.

bitter - betta.

bitterness - ne Bettaniss, ne Fe'bettaniss.

bittersweet - jeilseet.

blab , blabber - ütplüdre.

blabbermouth - en Plaupamauts, en Plüdasack.

black - schwoat, diesta, en Näaja.

black eye - en schwoate Üag, en Streepschoss.

black pudding - ne Blootworscht.

black sheep - en Daugnikjs.

blackberry - ne Brommbüa.

blackbird - Aumsel, Spree.

blackboard - ne Waunttofel.

blacken - schwoat moake.

blackfly - ne Stäakjfläj.

blacking - Schoowikjs.

blackmail - met Je'wault Jelt felange.

blacksmith - en Schmett.

blacksmith hammer - en Schmädhoma.

blacksmith shop - ne Schmäd.

bladder - ne Blos.

blade - ne Schnied, ne Massakjlinkj; en Haulm Grauss; en Schullablaut.

blame - Schult; be'schuldje.

blameless - one Schult.

blanch - be'bräje; blauss woare.

bland - fleiw, schmacklooss.

blank - en ladjet Blaut Pa'pia; kloa, en Be'stalssadel.

blanket - ne Dakj; be'dakje.

blare - bloare.

blaspheme - spatre.

blasphemy - ne Gotteslestrung.

blast - en haustja, stoakja Wint; en Je'blos.

blatant - one Schaund; schrieent.

blaze - en grootet Fia, en Braunt.

blazer - ne bunte Jack.

bleach - bläkje, fe'bläkje.

bleak - dunkel onn fe'lote, kol, ladijch.

bleat - mekjre, en Je'mekja, baa.

bleed - bleede.

blemish - ne Schaundplack.

blend - toopreare.

bless - säajne.

blessed - seelijch.

blessing - en Säajen.

blind - blint; ne Ger'dien; fe'blende.

blind luck - blinjet Jlekj.

blind man's buff - blinje Koo, Plintskuck.

blindfold - Üage toobinje.

blindly - blinjlinjs.

blinker - en Schüklaupe, en Üagklaupe.

bliss - ne hüage Freid.

blissful - fe'mäaje.

blister - ne Blos, ne Blootblos, ne Wintblos.

blithe - munta, lostijch.

blizzard - en Stiem.

bloat - oppdanse, opppüste, oppschwale.

block - en Klots; en Drotaunhola; fe'stoppe.

block and tackle - ne Trits, en Drotaunhola, ne Kurbel, ne Duj.

blockhead - en Heltabless, en Dommkopp.

blocksalt - en Soltsteen.

bloke - en Kjeadel.

blond - blond, lijcht.

blood - Bloot.

blood poisoning - bloot fe'jeftinj.

blood sausage , (black pudding) - Blootworscht.

blood serum - Blootwota.

bloodblister - ne Blootblos.

bloodhound - en Bloothunt.

bloodshut - blootronnstijch.

bloody - bloodrijch.

bloom - bläje, Bläjchsel.

bloomers - Früess Unjabekjse.

blossom - see bloom.

blot - ne Schaund, ne Plack.

blot out - ütlasche.

blotter - Laschpa'pia.

blouse - ne Blüs.

blow - püste, blose; en Schlach, en Stooss, en Sträakj.

blow the nose - Näs ütschnüwe.

blower - en Blosa, en Püsta.

blowhole - en Loftloch.

blowup - sprenje.

blubber - fattet Feschfleesch; schluckse onn hiele.

bludgeon - en Kjneppel, met en Kjneppel schlone.

blue - bleiw; fe'soagt; fe'soajcht, trüarijch, eensaum.

blueberries - bleiwbäare, Heidelbäare.

bluebottle fly - en Modeschieta.

bluejay - en Heista.

bluff - en kjleeena Bosch; met Wead fe'leide.

bluing - Bleiws, Bleifsel, Fienbleifs.

blunder - erre, en Fäla moake.

blunderbuss - en ooltmoodsche Flint.

blunt - stomp; plomp; kjeen Blaut fer't Mül.

blurred - fe'wescht, nijch kloa.

blurt - fekjs waut saje one bedocht.

blush - em Je'sejcht root woare, feko'lleare.

bluster - ne lüde, ladje Fe'tal.

boa constrictor - ne groote Schlang.

boar - en Kujel.

board - en Brat, ne Bol; enne Kost senne; em Kommi'tee senne.

board and room - enne Kost senne, em Kwo'tea senne; ennkwo'teare.

board of directors - en Rots Kommi'tee.

boarder - en Kostjenja.

boast - puche, prole.

boaster - en Puchhauls, en Wintbiedel.

boastful - puchsch.

boat - ne Lomm, en Boot, en Schep.

bob - opp'm Wota opp onn dol bumpse.

bobbin - en Schepkje.

bobtail - ne Schrug met'n korta Ssoagel.

bock beer - Bockbea.

bode - be'diede, one.

bodice - ne Schneaweest.

bodily - kkjarpalijch.

body - en Kjarpa, en Lief (Liew) ne Leijch.

bog - ne Le'maun, en Somp, ne Keronje.

bogus - nijch ajcht ooda trü; en Schwindel.

boil - koake; en Schwäa; en Je'schwäa.

boil away - fe'koake.

boiler - en Beila, en Kjätel toom koake.

boisterous - ruchlooss, läwendijch, eromm toobe, lüd.

bold - driest, brow.

bolster - en grootet, langet Kjesse; Schämel (Dreischämel) , en Pulsta.

bolt - en Bolte, en Räajel toom fe'schlüte; fe'räajle; derjchbrenne; ne Blitsstrol; ne Roll Sseijch.

bondage - ne Schklowa'rie.

bone - en Knoake.

bonesetter - en Trajchtmoaka; en Kjnibbla, en Knoakenoatst.

bonnet - ne deepe Früess Mets.

bonus - ne Mot too bowen'enn.

book - en Büak.

bookcase - en Büakschaup.

bookcover - en Büak Ommschlach.

bookkeeper - Büakfeara, en Kaussefeara.

bookseller - en Büakhendla.

bookstore - en Büaklaufkje.

Bookworm - en Büakworm.

boom - en holla Knaul; ne lange Stang.

boot - ne Steewel.

bootblack - en Schoowikjsa.

bootjack - en Steewelkjnajcht.

boottree - ne Schooleest.

booze - Schnaups; süpe.

border - ne Jrens, en Raunt, ne Buat, ne Lienje, ne Kaunt.

bore - boare; eenem de Tiet lankwielijch moake.

bored - äwadreessijch, enn oolent.

boredom - ne Kjlakja'rie, en Kumma.

boring - lankwielijch.

born - jebuare.

born again - ne Wadaje'burt, ne niee Je'burt.

borrow - borje, liee.

bosom - en Bossem.

boss - en Bauss, en Weat, en Meista.

botch - waut fe'doawe.

both - beid, beides.

bother - baudre, ploage; ne Ploag.

bottle - ne Buddel.

bottom - en Boddem, en Grunt.

bottomless - one Boddem, one Grunt.

bough - en Aust.

boulder - en groota Steen.

bounce - hupse, bumpse, plumpse, stuckre.

bound - sprinje aus en Ree; bejrenst; jebunge.

boundary - ne Jrens.

boundless - one Jrense.

bouquet - en Bloome Kjrietkje.

bovine - waut toom Osse Je'schlajcht je'heat.

bow - en Boage; ne Ees; bekje.

bow and arrow - en Flitsboage met ne Fiel.

bow legged - krommbeenijch.

bow (of a ship) - det Fäarenj fomm Schep.

bowel - de Doarm em Unjalief.

bowel movement - Stoolgank, kacke.

bower - ne Loow.

bowl - en Kommkje, ne Komm; en Kjäajelspell; kjäajle.

bowler - en stiewa Filthoot.

bowling alley - ne Kjäajelbon.

bowling ball - ne Kjäajelkügel.

bowstring - ne Boageseid.

bowtie - en Eese Schlips.

box - en Kauste, en Backs, ne Kjist, ne Lod; en Plints ferre Uare; ne aufjesondade tee'auta Sett.

boxing - ne Backsinj.

boxing day - de tweede Wienachts Heljedach.

boy - en Jung, en Benjel.

boyhood - Junges Ella, Junges Joare.

brace - ne Stett; en Stiepa; ne Drüw; en poa Pead.

bracelet - en Oarmrinkj.

braces (suspenders) - Droagbenja.

brackish - soltjet, süaret (Wota).

brad - en kjleena Noagel one Kopp.

brag - puche, prole.

braggart (boaster) - en Prola, en Puchhauls, en Wintbiedel, en Oppschnieda.

braid - ne Flajcht, ne Ssopp; flajchte, toopflajchte.

braille - ne blinje Schreft.

brain - em Bräajen.

brainwash - ennpräaje.

brake - ne Brams, bramse; ne Hamschoo.

bramble - Brommbäastruck.

Bran - Kjlie.

branch - en Aust, en Auststaum.

brand - en Täkjen, en Moakj.

brand new - Hoagel nie.

brandy - Braunwien.

branmuffins - Kjlie Küacke.

branny - kjlieijch.

brash - schwiendriest.

brass - Messinkj.

brassiere - en Brosthaulta.

brassy - Messinkjoatijch; driest.

brat - en Bauljch.

brave - brow, tigja.

brawl - en Erommjeriet, en Je'ssank.

bray - en Äselje'schrejch.

braze - breese, leede met Messinkj.

brazen - o(nn)feschämt.

brazier - en Koppaschmett.

breach - en Bruch, ne Onneenijchkjeit; nijch en Fespräakje hoole.

bread - broot; {brown bread - brünet Broot, Schlijchtbroot, Groffbroot}.

bread crust - ne Broot Kjarscht.

bread loaves - brood.

bread pieces soaked in milk - Brocke.

breadth - ne Breed, ne Wied.

break - bräakje.

break in - ennbräakje.

break wind - jlieme; glüdre, Wint lote.

breakable - brakjlijch.

breakdown - toopbräakje.

breakfast - Freestikj.

breaks - brakjt.

breakwater - en Wallebräakja.

breast - en Bossem, ne Brost, ne Tett.

breath - Odem.

breath (slowly exhaled) - Frodem.

breathe - odme, jesche, püste.

breathless - üte Püst, one Odem, one Loft.

bred - berant.

breeches - Hinja Je'scherr; Kjneebekjse.

breed - waut läwendjet opptrakje, ütbroode.

breeze - ne Fresche Loft.

breezy - en bät windijch.

brethren - Breeda.

brew - ne Brie; aufkoake.

bribe - Schmäajelt; bekjeepe.

brick - ne Täjel.

brick kiln - en Täjelowe; en Täjelbrenna.

brick oven - ne Pietsch, en Täjelowe, en Kachelowe.

brick wall - ne Mia.

bricklayer - en Miara.

brickwork - Täjeloabeit.

bride - ne Brüt.

bridegroom - en Briegaum.

bridge - ne Brigj.

bridge railing - en Brigjewollm.

bridge toll - ne Brigjetol.

bridgegirder - en Brigjebaulkje.

bridle - en Toom.

bridle bit - en Je'bett.

bridleshy - schuchta, scheel, Koppschü.

bridlestrap - en Opptäajel.

brief - kortjefot.

brier - ne wille Roos.

brig - en Schep met twee Säajle.

bright - kloa onn dach, hal.

bright-eyed - jrall.

brightness - en Glaunss, ne Kloarheit.

brilliance - ne Pracht, en dacha Glauns.

brim - en Raunt, ne Kaunt.

brimful - foll bott aum Raunt.

brindled - striepijch.

brindled cow - ne Schakj.

brine - Päakjel, Soltwota.

bring - brinj, brinje.

brink - ne schoape Kaunt.

briny - soltijch aus Mäawota.

brisk - munta, fresch, läwendijch.

brisket - Brostfleesch fonn'n Rint.

bristles - Borschtle.

brittle - brosch, reesch.

broach - fäabrinje.

broad - breet.

broadcast - fe'spreede.

broadcloth - Kor'tün.

broaden - breeda moake.

broader - breeda.

broadsword - en breedet Schweat.

brochure - en Norejchtssadel.

brogue - ne stoakje Schoo; en Irlandschet Dialekjt.

broke - Jeltoam.

broken - je'broake, en'twei, ka'put.

bronchitis - Loftrua ent'sindung.

bronze grackle - en schwoata Drotel.

brooch - ne Brostspald.

brood - broode, en Broodsel, ütbroode; lang sette onn jrebble.

brook - bilje; ne Rie, en kjleena Fluss; en Schelsel, en Bach.

broom - en Bassem; (of millet stocks) en Häzhbassem.

broomstick - en Bassemstock, en Bassemstäl.

broth - ne denne Fleeschsup.

brother - en Brooda.

brother in law - Schwoaga.

Brotherhood - ne Broodaschoft.

brotherly - breedalijch.

brotherly love - breedalijch, breedaleew.

brougham - en Bogge met'n Tap.

brought - brocht.

brow - de Stearn bowre Üage; en Launtrigje.

browbeat - ennschuchtre.

brown - brün.

browse - weide.

bruise - de Hüt derjch steete.

brush - ne barscht; en Pensel; Struck; barschte, pensle.

brusque - kort fonn Na'tüa.

brutal - feemässijch, hunjsch.

brute - en Beest, en Tia.

bubble - ne Wotablos, ne seepblos.

buck - bocke; en Reebock.

bucket - en Ama.

buckle - ne Schnall; schnalle; (collapse) toopküakse.

buckle on - aunschnalle, ommschnalle.

buckskin - ne sort Pead; en Herschlada.

buckwheat - Büakweit.

bud - en Bläjchsel, en Bloomeknoppe.

budge - rooje, wieda rekje, reare, be'wäaje.

budget - en Fäarotsplon.

buffalo - en Beffel.

buffet - en läajet Teetijchschaup.

buffet - oppe Wotawalle e'romm tekje.

buffoonery - Noar onn Täaj.

bug - en Kjniepa.

buggy - en Bogge.

buggy top - en Be'toch, en Tap.

buggy trunk - ne Schosskjal.

bugle - en Bloshuarn.

build - büe; ne Sta'tüa; temmre.

builder - en Büa, en Bümeista.

building - en Je'bied, en Bü.

building addition - en Aunbü.

bulb - ne Lakjtrische Laump; ne Ssippel.

bulge - ütjebuckt.

bull - en Boll.

bullace - Schlee.

bullet - ne pa'troon, ne Kügel.

bulletin - en Doagesberejcht.

bullfrog - ne groote Pogg.

bullheaded - stoakoppijch, hoatnackijch, stekjsennijch, eentäajlijch.

bullock - en Oss.

bulrushes - Diedakjiele.

bum - en Süsenjel.

bum around - e'romm steete.

bumble bee - en Hommel.

bump - en Knubbel; steete.

bumpy - knubblijch; stuckrijch.

bunch - en Bonnsel, en Pungel; ne kjleene Fe'saumlung.

bundle - ne Goaw, en Pinjel, en Wesch; ennpacke.

bundle up - bemumle, woam auntrakje.

bung - en kjleenet Tonne Loch, en Spunt, en Spunjsel, en Stoppsel.

bungalow - en läajet, eenstockjet Hüss.

bunion - en Knubbel aune Kaunt Foot bie de groote Tee.

bunk - en eefachet Bad, en Loaga.

bunny - en Hoskje.

bun(s) - Tweeback.

bunting - Flage Sseijch.

burden - ne Laust, ne Be'laustjung, ne Opploag; be'laustje, be'ligje, opphaulse, oppbade.

burdock - Klaupbosch.

burglar - en Fe'bräakje.

burial - en Be'jrafniss.

burlap - radnet Sseijch.

burlap sack - en Radna Sack.

burn - brenne.

burn out - ütbrenne.

burner - en Brenna, ne Laump.

burning glass - en Brennglauss.

burnous - en Bur'nuss.

burp - oppsteete, opprelpse; en Relps.

burrow - en Hoseloch; en Loch kleiwe.

burs - Lüskjekrüt.

bursary - en Schielaloon.

burst - plautse, oppriete.

bury - be'growe, be'eadje.

burying place - Frädhoff, Kjoakjenhoff.

bus - buss.

bush - Bosch, Struck.

bushel - en Buschel.

business - en Haundel, en Je'schaft.

business letter - en Je'schaftsbreef.

business transaction - en Je'schaftshaundel.

businessman - en Je'schaftsmaun.

buss - en Kuss.

bust - entwei gone, entwei bräakje; ne Brost.

busy - drock, be'schaftijcht, flietijch.

busy time - ne drocke Tiet.

but - oba, mau.

butcher - en Butscha, en Fleescha.

butcher knife - en Schlachtmassa, en Fleeschmassa.

butter - Botta.

butter churn - en Bottafaut.

butter trough - ne Bottamoll.

buttercup - ne Bottabloom.

butterdish - en Bottadinkj.

butterfly - en Sommafoagel.

buttermilk - Bottamalkj.

button - en Knoop; kjneepe.

buttonhole - en Knooploch.

buttonhook - en Knoophoake, en Schoohoake.

buttucks - en Hinjarenj, en Moazh.

buy - kjeepe.

buyer - en Koopmaun, en Ennkjeepa.

buzz - en Je'brüzh, brüzhe, bromme, somme.

by - fonn, bie, no, opp, aun, too.

by election - ne Nowol.

by rights - fe rajchtswäajes.

by the - biem, bie de.

bygone - fe'gone.

bystander - en Tookjikja.

byword - en Sprejchwuat.

cab - ne Droschkje, ne Stinkjdroschkje, ne taxi.

cabbage - Komst.

cabbage lettuce - Koppse'lot.

cabbagehead - en Komstheeft.

cabby - en Kutscha.

cabin - ne kjleene Kot; ne Stow opp'm Schep.

cabin boy - en Schepbenjel, en junga Biehutscha opp'm Schep.

cabinet - en Schaup.

cable - en stolna Strank.

caboose - ne Ko'büs.

cackle - koakle, en Je'kjijcha.

cactus - en Kaktus.

cad - en goaschtaja Maun, en Goaschthaumel.

cadaver - ne Leijch, en doodja Kjarpa.

cage - en Klotje; ennspoare.

cajole - be'teewrer, be'schmeijchle, be'räde.

cake topping - Rieble.

calamity - en O(nn)jlekj.

calcium deposit - Kjätelsteen.

calculate - be'räakjne.

calculation - ne Be'räakjninj.

calculator - en Räakjna.

calf - en Kaulf (Mojja a pet name for a calf).

calf (of the lower leg) - ne Wod.

calfskin - Kaulfslada.

calico - Kor'tün.

California Poppies - Meddachsbloome.

call - roope, aunroope, kroage; en Roop.

call back - trigj roope.

caller - en Gaust.

callous - fe'hoatelt, onnempfintlijch.

calluses - Schwiele.

calm - Wintstell, saunft onn rüijch.

calve - kaulwe.

calves (in a pen) - Hocklinja.

camel - en Ka'meel.

camelea (Camomile) - Kom'male.

camera - en Aufnäma.

camp - en Loaga; büte, enne opne, fresche Loft läwe.

camphor - Kaumfott.

can - kaun.

can - ne Kaun, ne Jeetkaun; ennmoake, ennkoake.

canal - en Ker'nol.

canary - en Kan'eare Foagel.

cancel - ütstrikje, strikje, trigjnäme.

cancer - Kjräft.

cancerous - Kjräftoatijch.

candid - frie onn frajch, openboa.

candlelight - en Tauljchlijcht.

candor - ne Openheit.

candy - Kende, Seets, Ssocka met Spon, Schmunjkende.

cane - en Gonstock; Ssockarua; priejle.

canister - ne kjleene Doos ooda Korf.

canker - en Schwäa.

cannibal - en Menschefräta.

cannon - ne Ka'noon.

cannot - kaun nijch.

canoe - en Paddelboot, en Kon.

cantankerous - ssenkjisch, no Ssank trachte; schlemm.

canter - en langsomma Glup.

cantor - en Fäasenja.

canvas - Leiwent, en Säajelloake, en Plon.

canvass - omm Stemme woawe, be'räde.

canyon - ne Schlucht, en Aufgrunt.

cap - ne Mets, ne Schlub.

capability - ne Fäaijchkjeit.

capable - fäijch, em Staund too doone.

capacity - ne Äjenschoft, ne Fäijchkjeit; en Ennhault.

capital - ne Hauptstaut, en Kop'tol.

capitulate - toojäwe, oppjäwe, nojäwe.

capsize - äwa'kopp stelpe.

captain - en kap'tän, en Schepmeista.

caption - ne Äwaschreft.

captive - en Je'fangna.

captivity - Je'fangeschoft.

capture - je'fange näme, fange.

car - ne Koa, ne Stinkjdroschkje.

caravan - en Hüss opp Räda, meare enne Räj.

caraway seeds - Kjämel.

carbolic salve - Kor'bool Saulw.

carbon - Kolestoff.

card - ne Koat, en Schien; Woll kjamle.

card game - Koatespell.

cardboard - stiewet Pa'pia, Doose Pa'pia.

carder - ne Woll Kjamel.

cardigan - ne Wolljack.

care - Sorj; Fäasejcht, fläaje, feede.

carefree - een'doontijch, sorjfeltijch, sorjlooss.

careful - fäasejchtijch, behutsaum, opp pausse, pauss opp!.

careless - schloff, schlopmetsijch, nachlässijch.

carelessness - ne Schloffheit.

caretake - ennwachte.

caretaker - en Ennwajchta.

cargo - ne Scheplod, ne Frachtlod.

carhorn - en Blosa, en Blosdinkj.

caricature - en Bilt daut fonn eenem Spos moakt.

carnation - ne Fleeschfoawje Goadebloom, ne Tee Bloom, en Näajelkje.

carnivorous - fleeschfrätent.

carob - ne Wulfschoot.

carol - en Wienachtsleet.

carpenter - en Descha.

carpenter's bench - ne Häwelbenkj.

carpenter's level - en Gruntloot.

carpet - teppijch, ne Fluadakj.

carragana - O'kotskje.

carriage - en Foatijch, en Fadawoage ne Iesabons Koa.

carried - drüach.

carrion - Os (hard s).

carrot - ne Jalmäa.

carrousel - en Kjriesel toom Kjinja feare.

carry - droage, feare.

cart - en kjleena Frachtwoage.

cartilage - Gnurpel.

cartload - ne Fua.

cartridge - ne Pa'troon.

carve - kjoawe, ütkjoawe, fe'gnüwle, kjniewle.

case - en Schüwsel; en Ommstaunt.

cash - boa Jelt, Hauntjelt.

cashmere - Kauzhma (Sseijch fonn fiene Woll).

casing - en Kauste; Doarm toom Worscht stoppe.

cask - ne Tonn, en Faut.

casket - en Soakj.

casserole - en kjleena Koaktopp.

cassock - en langa Priestarock.

cast - jeschmoltnet Iesa jeete; schmiete.

cast iron - Guss Iesa.

cast out - erüt schlüte.

cast steel - Guss Stol.

castaway - en Mensch dee fe'dräwe on fe'stat es.

castigate - ütloame.

castle - en Schlott.

castrate - schniede, ütschniede.

casually - toofallijch.

cat - ne Kaut.

cat o nine tails - en Tota, ne Wipp, ne Pitsch.

catalogue - en Kotta'lüag.

cataract - en Stoa.

catarrh - Ka'toa.

catch - fange, jriepe, ennhole, oppfange.

catch a cold - fe'kjille.

catechism - Kate'kjismus.

category - ne Klauss, ne Grod.

caterpillar - ne Rüp.

caterwauling - en Kauteje'jauma.

catfish - en Welts.

catgut - Kautedoarm.

catholic - Ka'toolsch.

cattle - Rintfee.

cauldron - en groota Grope, en Miagrope.

cauliflower - Bloomekommst.

cause - Üasoak, Ommstaunt; fe'üasoake.

caustic - Beits Stoff.

cauterize - ne Wund be'brenne.

caution - Fäasejcht, Woarninj.

cautious - fäasejchtijch, be'hutsaum.

cave , cavern - ne Heel.

caviar - Fescheia.

cavity - ne Hollinj.

cease - oppheare, toch lote.

cedar - en Sseedaboom.

cede - looss lote, toojäwe.

ceiling - en Bän, en Unjabän.

celebrate - feare, soo aus en Je'burtsdach.

celery - jreenet Je'kjäakjs, Ruboaba änlijch.

celibate - auleen, nijch be'friet.

cellar - en Kjalla.

cement - Sse'ment.

cemetery - en Frädhoff, en Kjoakjhoff.

censer - en Rüakfaut.

census - ne Folkjschatsung.

cent - en Ssent.

centenarian - en, ne Hundatjoasche.

centennial - hundatjoarijch.

centipede - en Düsentfoot.

central - meddlijch.

centre - ne Medd, Meddelpunkt.

centrifugal - schliesaoatijch.

centrifuge - en Schliesa.

century - en Joahundat.

cereal - Je'träajd.

ceremony - ne Formlijchkjeit.

certain - Je'wess, Je'wesse.

certain ones - Je'wesse, wesse.

certainly - be'stemmt, sejcha, sswoasch.

certainty - ne Werkjlijchkjeit, ne Je'wessheit.

certificate - en Schien.

chafe - schiere.

chafed - fiarijch.

chaff - Sprie.

chaff bin - Medfack.

chagrin - en Fe'druss.

chain - ne Kjäd.

chainlink - en Kjädeje'lenkj.

chair - en Stool.

chairman - en Fäasettenda, en Kommi'tee Leida.

chaise - en leijchta Bogge.

chalk - Kjried.

chalky - kjriedijch.

challenge - en Drief, en Wucha.

chamber - ne Stow.

chamberpot - en Nachttopp.

champion - en Je'wenna.

chance - ne Je'läajenheit, en Toofaul; toofallijch.

change - endre, wakjsle, tüsche; ne Endaniss, en Wakjsel, ne Fe'endaniss.

changeable - fe'endalijch.

changeless - one fe'endat.

channel - ne Ran, en Ker'nol.

chant - eenteenjet Je'sank.

chanter - en Fäasenja.

chaos - en Wirrwoa.

chap - en Benjel, en Kjeadel; tooplautse.

chapter - en Ka'pitel.

character - en Ka'rakta, ne Mien.

characteristic - ne Äjenheit, ne Äjenschoft.

charcoal - Holltkole.

charge - be'schuldje; aunräakjne; re'säakjle; Onnkoste.

chariot - en Kjrijchsfoatijch.

charitable - mildjäwrijch, jenne.

charity - kjristelje Leew, Aul'moose.

charming - schmock, straum, leeftolijch.

chart - ne Seekoat, ne Koat toom aunschriewe.

chase - joage.

chasm - ne Kluft.

chaste - witt onn rein waut ne Frü aunbelangt.

chastise - schoap be'schuldje, reinje.

chastisement - ne Strof.

chat - schwautse.

chattels - Sache dee ommtookauntre senn.

chatter - en Je'schwieta, en Je'bruddel, en Je'schnack; plüdre, plaupre, schnautre, britsche, schnacke, kjwätre, kwausle.

chatter box - ne Plüdadoos, en Plaupamül.

chauffeur - en Kutscha, en Fuamaun.

chaw - en Preemkje.

cheap - billijch, wollfeilijch.

cheapen - weatlooss moake.

cheat - hinjat Lijcht feare; onnopprejchtijch senne, hinjagone, be'schupse, be'droage, be'schumle.

check - trgjhoole; noseene, noräakjne, unjastone.

checked - jehockt.

checkers - Daumbrat.

cheek - ne Back.

cheekbone - en Backknoake.

cheeky - opp Mül senne.

cheer - lüd be'jreesse.

cheer up - oppmuntre, oppheitre.

cheerful - schaftijch, gootsmoots.

cheerry pit - en Kjoaschesteen.

cheese - Kjees.

cheese (dried) - Dwoaj.

cheese pockets - Wreninkje.

cheesemonger - en Kjeeshendla.

chemise - en Früeshamd.

cheque - en Bankssadel, en Jeltssadel.

cherry - ne Kjoasch.

cherrytree - en Kjoascheboom.

chess - Schach.

chess game - Schachspell.

chessboard - Schachbrat.

chesspiece - en Schachstekj.

chest - ne Kjist; ne Brost; en Ko'mood, en Kauste, ne Lod.

chestnuts - Kostauntjes.

chew - keiwe; preeme.

chewing tobacco - Preem Tobback.

chick - en Kjikjel, en Tiepa.

chicken barn - en Heenastaul.

chickenpox - Wintpocke.

chickenroast - en Heenaborde.

chickenroost - ne Heenafloak.

chickens - Heena.

chickensoup - Heenasup.

chickory - sse'chuaje.

chickpea - ne Heenaoaft.

chide - schelle, bübaunse.

chief - en Fäaschta, ne Fäaschte.

chiefly - haupsejchtlijch.

chilblains - Kjalle.

child - en Kjint.

childbirth - ne Je'burt.

childhood - Kjintheit, Kjinjajoare.

childish - Kjindisch.

childish squabbles - Kjinjastreijch.

childishness - ne Kjinja'rie.

childlike - kjintlijch.

children - kjinja.

child's play - ne Späla'rie.

chill - en Hubba, ne Kold; kjeel, kjläme.

chillier - kjeela.

chilly - kjeel.

chimera - en Huarnje'spanst.

chimney - en Schorsteen.

chimneysweep - en Schorsteen Fäaja.

chin - ne Kjen.

china cabinet - en Glauss Schaup.

chinaware - Teetijch.

chink - ne Rets.

chintz - Meebel Kor'tün.

chip - en Spoon, en Tapkje.

chiropodist - en Heenaüag Dokta.

chiropractor - en Trajchtmoaka, en Knoakenoatst.

chiropractor's chair - en Schänestool.

chirp - schiepre.

chisel - en Beitel.

chisel out - ütbeitle.

chit chat - en Je'schwauts, en Je'plüda, ne Plüdastund.

chives - Prisellüak.

chock - ne Holtkjiel.

chockful - oppjeproppt foll.

chocolate - Schacklits.

choice - ne Ütwol.

choir - en Kua.

choke (onfood) - fe'schlucke.

choker - en stiewa Kroage.

choose - ütwäle, ütläse.

chop - heiwe; en Heiw; Schroot.

chopped grain - Schroot.

chopping block - en Heiwklotts.

chord - met Seidespell metspäle; en Toonklank.

Christ - Kjristus.

christen - deepe.

Christendom - Kjristentüm.

Christian - en Kjrist; kjristlijch.

Christian charity - Kjristelje Leew.

Christmas - Wienachte.

Christmas carol - en Wienachts Leet.

Christmas Eve - Kjristowent, Heljeowent.

chrocheted things - Häakjeltijch.

chubby - drugglijch.

chubby cheeked - püstbackijch.

chuckle - schmunsle, schmüstre.

chum - en Frint, en Kom'rod.

chunk - en Stekj, en Biet.

church - ne Kjoakj.

church ban - en Kjoakjebaun.

church convention - ne Broodaschoft.

church janitor - en Kjoakjefoda.

church yard - Kjoakjhoff.

churl - en rucha Kjeadel.

churn - een Bottafaut.

cicatrix - ne Noaw, en Roof.

cider - Aupelsauft.

cigar - ne Ssiegoa, ne Poppa'ross.

cigarette holder - Ssi'goare Spets.

cigarette lighter - en Huppa, en Huppabrenna, en Fiadinkj.

cinder - en Stekj Ausch.

cinema - Ssinema, Ssinemaspell.

cinnamon - Ker'neel.

cipher - ne Ssipha.

circle - en Kulla, Kjreiss; sserkjle.

circuit - en Ommkjreiss, runt'omm.

circular - runt.

circulate - runtschekje.

circumcise - beschniede, runt'omm beschniede.

circumcision - ne Be'schniedinj.

circumference - ne Mot em Ommkjreiss.

circumstances - Ommstend, Fe'heltnisse, Fall.

circus - Ssirkuss.

cistern - ne Ssista.

citizen - en Birja, en Ennwona.

citizenship - en Birjarajcht.

city - ne Staut, ne Grootstaut.

clabbered milk - dikje Malkj.

clad - be'kjleet.

claim - foddre, aunäjne, be'städje.

clamber - klautre, met Henj onn Feet.

clamminess - ne Feijchtijchkjeit.

clammy - feijcht, klaum.

clamor - en Klo'mua, en Je'toob, en Rummel'deiss.

clamp - ne Kjlam; kjlame.

clan - en Staum fonn Mensche.

clandestine - heemlijch, je'heem.

clang - en Schaul, en Klank.

clap - klaupse, en Klaups, klautsche.

clappper - en Klaupa, en Kloppa.

claptrap - ne foosse Fe'tal.

claret - rooda Wien.

clarify - kloa moake, dietlijch ütlaje, er'kjläare.

clarity - ne Kloarheit.

clasp - ne Schnall; met de Haunt fausthoole, ommoarme, ommfote.

claspknife - en Kjnipsmassa.

class - ne Klauss.

classify - enn Klausse deele.

clatter - klaupre, däwre.

clavicle - en Schullaknoake.

claw - ne Kleiw; kleiwe, krautse.

clay - Leem.

clay hut - ne Leemkot.

clay soil - Leem Boddem.

clayey - leemijch.

clean - rein, rennlijch, reinje.

cleanliness - ne Rennlijchkjeit, ne Reinheit.

cleanly - rennlijch.

cleanse - reinje, ajcht moake.

clear - kloa, rein; dietlijch.

cleavage - ne Spoolinj.

cleave - aunhenje, spoole.

cleaver - en grootet, schwoaret Fleeschmassa.

cleft palate - Hoseschoa.

clemency - ne Jnod, en Er'boarme.

clenched fist - ne fauste füst.

clerk - en Helpa ooda Biehutscha enn en Je'schaftsaumt, en Schriewa.

clever - klüak.

cleverer - kjläkja.

clevis - ne Kaup.

client - ne Kund.

climate - det Kjliema, ne Witrung.

climax - de hejchste Punkt.

climb - klautre.

clinch (clench) - faust hoole.

clink - en Klank aus wan twee Jläsa toopsteete.

clip - ne Pa'pia Kjlam; schäare, be'schniede met ne Schea.

clipper - en Hoaschnieda; ne Sort Schep.

cloak - en Langet Waums, en Mauntel.

clock - ne Klock, ne Wauntüa.

clock dial - en Ssiffablaut.

clockhand - en Wiesa.

clod - en klüte; Kloffe.

clodhopper - en Eefelt, ne eefache Per'soon.

clog - ne heltane Schoo; too'stoppe, fe'schlekje, fe'stoppe.

cloister - en Kloosta.

close - dijcht'bie; drekjende Loft, dijcht.

close - toomoake, Schluss moake.

close behind - hinten'dren.

closer - dijchta'bie.

closet - en Schaup enne Waunt, en Kjleedaschaup.

clot - en je'ronnet Stekj Bloot.

cloth - Sseijch.

cloth remnants - Sseijchflekja.

clothe - kjleede, be'kjleede, aunkjleede, ennkjleede.

clothesbasket - en Wauschkorf.

clothesbrush - ne Kjleedabarscht.

clothesline - ne Wauschlien.

clothespeg , clothespin - ne Wauschkjlam.

clothing - Kjleeda, maun'dearinj.

cloud - ne Wolkj.

cloud strata - Schijchtwolkje.

cloudburst - en Wolkjenbruch.

cloudy - dunkel, wolkjijch.

clover - Kjlee.

cloves - Kjriednäajelkjes.

clown - en Ülespäjel, en Spucht, en Haunsworscht.

club - en Kjneppel, ne Knut, ne Gnut; too'kjiele; en Fe'rein.

clubbfoot - knossfootijch, scheiwelhassijch.

cluck - kluckre, soo aus ne Broodhan.

clucking - kluckre, en Je'klucka.

clue - ne Oninj, ne Spüa.

clumsy - o(nn)jeschekjt, plomp.

cluster - en Pungel, en Bonnsel.

clutch - faust aunpacke, fausthoole, ne Kopplinj.

cluttered - be'lammat.

co sign - birje.

co signer - en Birja.

coach - en Woage toom Mensche feare.

coachman - en Kutscha.

coagulate - ronne, dikj woare, soo aus Bloot.

coal - Kole.

coalmine - ne Kolemien, ne Kolgruft.

coalpail - en Kole Äma.

coarse - groff.

coast - en Mäa Eewa; met Schwunk foare.

coat - en Rock, en Waums, ne Jack, en Waninkj; en Tiare Fal.

coating - ne Schijcht Foaw ooda waut aundat äwajelajcht, en Be'schlach.

coat-with-tails - en Scheeskje Rock, en Ssüarock.

coax - be'räde, be'teewre, kroage.

cob , corn cob - ne Korn Oa.

cobbler - en Schusta.

cobbler's bench - en Reemapeat.

cobweb - Spandwäw.

cock - en Hon; en Kron.

cock crowing - en Hons Je'kjrei.

cockerel - en junga Hon.

cockroach - ne Schau, ne Terkauna.

cockscomb - en Honskaum.

cocksure - sikj en bät too sejcha.

cocoa - Koko.

cocoon - en Kock'un.

cod - en Seefesch.

coeducation - wua Junges onn Me'jalles je'meenschoftlijch no de selje School gone.

coerce - be'dwinje, be'motte.

coercion - Je'wault, Dwank.

coexist - toop ekjsis'teare.

coffee - Koffe.

coffee bean - ne Koffeboon.

coffee substitute - Prips.

coffeebreak - Faspa, ne Plüdastund.

coffeecan , coffeepot - ne Koffekaun.

coffeegrinder - ne Koffemäl.

coffeegrounds - Koffegrunt.

coffer - ne Kjist, en Kauste.

coffin - en Soakj.

cog - ne Tank em Raut.

cog wheel - en tankjet Raut.

cogitate - denkje, be'senne, jrebble, semmle.

cognizance - en Kjantniss aus fomm Je'rejcht, en Kjantniss fonn waut moake.

cohabit - toop läwe, toop wone.

coheir - ne Metoaw.

coherence - en Toophank.

coherent - fe'stentnissmässijch.

coil - ne je'dreide Roll fonn Stol; ne je'dreide Stolne Fada.

coin - en Jeltstekj; niee Wead ütdenkje.

coincidence - en Toofaul.

coincidentally - toofallijch.

cold - kolt; fekjilt, de Schnopp.

cold blooded - koltblootijch.

colic - ne Koolkje.

collaborate - toop oabeide, met wäm den Kopp toop habe.

collander - en Derjchschlach, en Säw, ne Lajchakomm, ne Sie.

collapse - toopschorre, toopküakse, toopfaule.

collar - en Kolla, en Kroage, en Oppschlach.

collateral - ne Birjschoft.

colleague - en Metoabeida.

collect - toop saumle, kol'lakjte.

collectively - aules toop.

college - ne hejchre Learaunstault.

collide - toop foare, toop steete.

collie - en Schopshunt.

collision - en Jäajenstooss, en Streepschoss.

colloquial - ne auldoagsche Ütsproak, ne jeweenelje Folkjsräd.

colon - en dobbelda Punkt.

colonist - en Aunsiedla.

colonization - ne Be'siedlung.

colonize - be'siedle.

colony - ne Kol'nie.

color - ne Kol'lea, foawe, root woare.

color blind - Kol'lea blint.

colorful - bunt, kuntabunt.

colossal - schrakjlijch groot, groossoatijch.

colt - en Falm.

columbine - Ocko'lei.

coma - en Be'sennungsloosa Toostaunt, one Be'sennung.

comb - en Kaum; kjame.

combat - ne Schläaja'rie, ne Schlacht.

combination - waut toopjepaustet, waut fe'bungnet.

combustible - brennboa.

combustion - en Braunt.

come - komm!.

comedy - en Lostspell.

comely - scheen onn straum auntooseene.

comfort - ne Je'mietlijchkjeit, en Troost; treeste.

comfortable - je'mietlijch, macklijch.

comforter - en Treesta; ne dikje, wollne Toodakj.

comfortless - one Troost.

comma - en Komma.

command - be'fäle, aundeene, kommend'eare; en Be'fäl.

commandment - en Je'boot, en Je'heet.

commence - aunfange.

commencement - en Aunfank.

commend - lowe.

comment - ne Meenung ütdrekje.

commentator - en Ütlaja.

commerce - en Haundel, en Fe'kjea.

commiserate - metliede.

commission - en Oppdrach; opplaje, em Deenst stale.

commit - äwajäwe, aunfetrüe, sikj hanjäwe.

committee - en Kommi'tee.

commodity - Woa, Haundelswoa.

common - je'meen.

common sense - Menschefestaunt.

commonality - ne Aulje'meenheit.

commotion - en Opprua, en Kra'weel, en Je'krom, en Je'loarm, en Je'raussel.

commune - ne Je'meenschoft; fe'tale, unja'hoole.

communication - en Ommgank, ne Unja'hoolinj.

communion - en Owentmol, ne Je'meenschoft, je'meenschoft hoole.

communist - en Kommin'ist.

community - ne Nobaschoft, ne Je'meenschoft.

compact - dijcht fe'packt.

companion - en Kom'rod.

companionship - ne Je'salschoft, ne Kom'rodschoft.

company - ne Haundelsje'salschoft.

compare - fe'jlikje.

comparison - en Fe'jlikj.

compass - en Rejchtungswiesa.

compassion - en Metlied.

compatible - wan Mensche sikj fe'droage kjenne onn sikj eenijch senn, schekjlijch.

compel - be'dwinje.

compensate - wadastale, betole.

compete - sträwe.

competent - fäijch.

compile - ne Schreft toopstale onn enn Ordninj moake.

complacent - en bät een'doontijch, leijcht toofräd je'stalt.

complain - kloage, grum'sauje, loame, jaum'reare, wettre, grunse, wrocke.

complainant - en Kjläajna, ne Klacht, ne Kloag.

complete - follstendijch, follkome; foadijch moake, fe'rejchte, ütfoadje.

completely - aula, gaunss, gaunsentgoa.

completeness - ne Foll'komenheit, ne Foll'stendijchkjeit.

complex - fe'wekjelt.

complicated - fewekjelt, fe'henkjnissfoll.

complication - ne Bre'dulje, ne fe'wekjlde Sach.

complicity - met Schult fe'wekjelt met aundre.

compliment - en Gruss, grauteleare.

comply - je'horjche, doone aus je'sajcht, nojäwe.

component - en Poat jebruckt toom fe'bätre onn toom trajchtmoake.

compose - sikj toopfote; toopstale, toopsate (Schreft ooda Musikj).

composition - en toopje'staldet Schreftstekj ooda Musikjstekj.

comprehend - fe'stone, be'jriepe.

comprehensible - be'jrieplijch, fe'stentlijch.

comprehension - en Be'jriff, en Fe'stentniss.

compress - toopdrekje, toopjamse.

compromise - en Äwa'reenkome.

compulsion - en Dwank.

compute - räakjne, be'räakjne.

computer - Kompüter.

comrade - en Kom'rod.

comradeship - Komrodschoft.

concave - hollrunt.

conceal - be'drekje, fe'stäakje.

concede - toostone, toojäwe.

conceit - ne Stot, ne Ennbilniss.

conceive - biefaule, be'jriepe; enn aundre Ommstend kome.

concern - Kopptoobräakjniss, Kjemma.

concerned - be'kjemmat.

concerning - aunbelange.

concertina - ne Trakjharmo'nie, en Hauntspäldinkj.

conciliate - üwa'reen moake.

conciliation - ne Fe'meddlung, en Äwa'reenmoake.

conciliator - en Fe'meddla.

concise - kort onn dietlijch.

conclude - Schluss moake, entschlüte; be'schlüte.

conclusion - en Ent'schluss, en Be'schluss, en Rotschluss, en Schluss; ne Ütkunft.

conclusively - one Twiewel, entschiede.

concoction - ne Brie, en Ütbrodsel.

concrete - waut hoadet onn fausted; Sse'ment.

concur - met e(nn)festone, be'stemme.

condemn - fe'daume, schuldijch spräakje.

condense - waut dijchta moake.

condescend - sikj e'rauf lote.

condition - en Toostaunt, ne Be'dinjung, en Fe'heltniss.

conditional - met Be'dinjunge, fer'heltnissmässijch.

condolence - en Metjauma.

condone - bilje.

conduct - feare, leide, so aus en Kua; sikj oppfeare.

conduit - en dennet Rua.

confectionary - Nauschwoakj.

confer - unja'hoole, be'rotschlusse.

conference - ne Konfe'rens, ne Broodaschoft.

confess - toostone, be'kjane.

confession - en Be'kjantniss.

confide - aunfetrüe, fe'trüe, toofetrüe.

confidence - en Toofetrüe.

confident - driest, je'troost.

confidentially - heemlijch, waut doa stell bliewe saul.

confine - be'jrensse, be'moake.

confirm - be'städje, be'haupte (be'heipte) , be'stemme, unja'stone.

confiscate - wajchnäme.

conflagration - en grootet Fia.

conflict - en Striet.

confluence - wua twee Wotasch tooprane.

confront - jäajenäwa stale.

confrontation - Ssank aunreede, en Hauntjemenj.

confuse - fe'werre, fe'dreie.

confused - kom'füs, fe'häakjat.

confusion - en Wirwoa, ne fe'werrung.

congealed - je'ronne.

congenial - schaftijch.

congenital (problem) - en metje'orwna Fäla.

congratulate - graute'leare, Jlekj wensche.

congregate - fe'saumle, toopkome.

congregation - ne Je'meent, ne Fe'saumlung.

congruent - äwar'eenstemmijch.

conjecture - mootmose.

conjunction - en Binjwuat, ne Fe'binjung.

connect - toop stekjle, toopbinje, toopkjneppe, tooppausse, toopmoake.

connecting rod - ne Tekjastang, ne Kurbel.

connection - en Toophank.

conquer - en Striet je'wenne.

conscience - en Je'wesse.

conscientious - schneiw no daut Je'wesse horjche.

conscientious objector - en Wäaloosa, eena dee nijch det Je'wäa nemmt.

conscious - be'wust, too sikj, wacka.

conscript - enntrakje.

conscription - Mili'täa Deenst met Dwank.

consecrate - ennsäajne.

consecutive - eent no't aundre, folljende Nummasch.

consent - Frieheit jäwe, ennwelje.

consequence - ne Nofolj, en Ütfaul.

consequently - doa'derjch, met'han.

consider - be'denkje, äwadenkje, enn Be'tracht näme, äwalaje, be'senne.

considerably - be'diedent, je'hearijch, däaj, dijchtijch, ornoa.

considerate - toojedocht.

consideration - Re'spakjt, ne Be'trachtung, ne Be'loonung, Be'tracht.

consist of - be'steit fonn.

consolation - en Troost.

console - treeste.

consonance - en Eenklank.

conspicuous - oppfaulent, sejchtboa.

constable - en Poli'tsei.

constant - staunthauft, be'stendijch.

constantly - stijchlijch.

constipated - fe'stoppt, hoatliewijch.

constipation - ne O(nn)räajelmässijchkjeit.

constitute - bilde, toopstale.

constitution - woo stoakj en Kjarpa be'schaufe es; ne Grunträajel, be'stendje Re'jiarungsräajle.

constrain - trigj hoole, dol hoole.

construct - büe, temmre.

consult - omm Rot froage, derjch räde.

consultation - Rotschläaj.

consume - fe'brucke, oppfräte, fe'täare.

consumer - en Fe'brucka.

consumption - en Je'bruck; Üttäarinj, ne Fe'täarinj; Schwindsucht.

contact - aunschiare, aunreare.

contagious - aunstekjeent.

contain - sikj be'harsche; ent'hoole.

container - en Je'fäss.

contains - enthelt.

contaminate - onnrein moake, be'südle, aunkome.

contemplate - waut em fäanäme habe, waut be'denkje.

contemplative - be'dajchtijch.

contemporary - en Tietje'nosse, too dise Tiet.

contempt - ne Fe'achtung.

contend - sträwe, be'haupte.

content - too'fräd, sikj be'jnäje.

contention - ne Striedijchkjeit.

contentious - no Striet trachte, ssenkjisch.

contentment - ne Too'frädenheit.

contents - Ennhault.

contest - ne Wad, en Spellstriet.

contiguous - aunligjent.

continent - en Weltdeel.

contingency - Toorot, Fäarot.

continually - eegol, eendrajchtijch, stijchlijch, stätswäarent.

continue - aunhoole, biehoole, em Gank bliewe.

contra - jäajen.

contraband - en Schlikjhaundel.

contract - ne Fe'dinjung.

contradict - fe'striede, jäajen striede.

contralto - de deepe Früess Stemm.

contraption - en Je'schnees.

contrariwise - jäajensiedijch, toom jäajendeel.

contrary - jrots aundasch, em jäajendeel.

contrary minded - oppsternootsch, wadaspanstijch, winjsch.

contravene - de Räajle äwaträde.

contribute - bielaje, biedroage.

contribution - en Biedrach, ne Be'schäarinj.

contrite - fonn hoate leet, deemütijch.

contrition - ne Büssijchkjeit.

contrive - ütdenkje, waut too Plon brinje.

control - be'harsche, bandje, re'jiare, kontro'leare.

controller - en Ordna.

contumacious - wadaspanstijch.

convalesce - je'sunt woare, koasch woare.

convene - toop kroage.

convenient - paussent, toom pauss, hendijch, gootschekjs.

conveniently - gotlijch.

convention - ne Broodaschoft, ne Fe'saumlung.

conversant - be'waundat, be'kaunt.

conversation - en Je'noba, ne Fe'tal, ne unjahoolung, en Je'schwauts.

converse - nobre, unjahoole; det Jajendeel.

conversely - ommje'kjeat; em Jäajendeel.

convert - be'kjeare, ommkjeare; en Be'kjeada.

convex - no büte runt.

convey - feare, fuawoakje, metdeele.

conveyance - en Foatijch.

convict - schuldijch spräakje; en Fe'bräakja.

conviction - ne Äwa'sseiung.

convince - be'räde, ennräde, biebrinje, be'teewre.

convivial - schaftijch, seelefejnäjcht.

convulsion - en Au(n)stoot, ne Kraump, en grootet Je'schedda.

coo - kurre, kwoare, soo aus ne Düw.

cook - en Koch; koake.

cooked - goa, je'koakt.

cookies - Küake, Praninkje.

cooking ration - en Koaksel.

cool - kjeel; kjeele.

cooler - en Kjeela, en Iess Schrank.

coop - en Heenaklotje.

coop up - ennstoppe.

cooperate - toop oabeide, metoabeide, deelnäme.

cooperative - toodräajlijch.

coordinate - toop pausse so daut't stemmt; Ordninj ennfeare.

coot - ne Wotahan.

cootie - ne Lüss.

copious - rikjlijch.

copper - Koppa.

coppersmith - en Koppaschmett.

copy - aufschriewe, nomoake; en Aufbilt.

cord - en Baunt, en Strank; ne Klauft Holt.

cordial - oppnäment, schaftijch.

corduroy - rebbjet Ma'schosta.

core (of an apple) - ne Kruts, en Klockenhäss; en Meddelstekj.

cork - en Stoppsel, en Korkjestoppsel, en Proppe.

corked - toojestoppt, je'proppt.

corkscrew - en Stoppseltrakja.

corn - Korn, Kukurus, Turkjsche Weit; en Heenaüag.

corn cob - ne Kornoa.

corn flour - Kornmäl.

corn granary - en Kornspikja.

corner - ne Akj, en Winkjel.

cornercupboard - en Akjschaup.

cornered - enne Akj e'nenn jedräwe, romme Akj je'foare.

cornerstone - en Akjsteen, en Gruntsteen.

cornfield - en Kornflekj.

cornmeal - Mamaläga.

corpse - ne Leijch, en doodja Kjarpa.

corpulent - forsch, schwoa fonn Je'stault, fat, Korpulent.

corral - en Feehock.

correct - rajcht, one Fäla; fe'bätre.

correction - ne Fe'bätrung.

correctly - rejchtijch.

correspond - Breefschriewe; dämänlijch.

correspondence - Breefwakjsel.

corroborate - be'städje.

corrode - too'fräte, fe'fräte, fe'rostre.

corrugated - wallijch, rebbijch.

corrupt - nijch ajcht, fe'jenkjlijch, feädle.

corruption - en Fe'doawness.

corset - ne Schneawest.

cost - Onnkoste; en Priess, jelle, koste.

cost for board and room - Kostjelt.

costfree - Kostfrie.

costly - kostboa, kostspielijch.

costs - jelt; (It costs a dollar; Daut jelt en Dola).

costume - en Aunssüch, ne Maun'dearinj, ne Tracht.

cot - en kjleenet Bad, en Kjinjabad, ne Pritsch.

coterie - ne be'sondre Je'salschoft.

cottage - ne Kot, en kjleenet Hüss.

cottage cheese - Glomms.

cotterpin - en Splint.

cotton - kor'tün, Boomwoll.

cotton batting - Waute.

couch - en Soofa, ne Rübenkj, ne ütjepulstade Benkj.

couch grass - Kjwäakj.

cough - hooste, en Hoost.

could (p. t. of can) - kunn (Fe'gangeheit fonn kjenne).

coulter - en Schniedraut; en Ssajchraut aum Plüach.

counsel - Rotschläaj.

counsellor - en Kaunsla.

count - tale, räakjne.

countenance - bilje; en Je'sejcht.

counter - en Toldesch, en Toomdesch; en Tala, en aundra Bott beede.

counteract - jäajen'aun wirkje.

counterfeit - fe'faulsche.

counterfeiter - en Fe'faulscha.

countermand - aufbe'stale.

counterpane - ne Bowadakj.

country - en Launt.

country estate - en Küta.

countryman - en Ennwona.

couple - en Poa; poare; aufpoare; stekjle.

coupling pin - en Stekjel.

courage - Ko'rozh, Moot, Koaschheit.

courageous - brow.

course - en Gank; ne Foat; ne Leaordnung.

court - en Hoff; en Je'rejcht; friee.

court day - Je'rejchtsdach.

court findings - en Je'rejchtsütspruch.

court of law - en Je'rejcht.

court proceedings - en Je'rejchts Fer'hea.

courtesy - ne Heeflijchkjeit.

courthouse - en Je'rejchtshüss, en Rotshüss.

courtmartial - en kjriejchsje'rejcht.

cousin - en Fada (masc) , ne Nijcht (fem) ; {second cousin - kjleena Fada (masc), kjleene Nijcht (fem)}.

cove - ne Bucht.

covenant - en Bunt, ne Fe'binjung, en Fe'spräakje, en Äwa'reenkome.

cover - en Dakjsel, ne Dakj; toodakje, bedakje.

coverlet - ne kjleene Dakj.

covet - jankre, jiele.

covetous - jankrijch.

covetousness - Janka.

cow - ne Koo; {useless cow - ne Kjlemp}.

coward - ne Schietstremp.

cowardly - enjstlijch.

cowbird - en Kosemalkja.

cowboy - en Ritta aus Feehoad.

cowed - be'schromt.

cowherd - en Feehoad.

cowhide - en Koolada.

cowlick - en Hoa kjriesel.

cowpox - Koo Pocke.

cowslip - ne Koobloom, ne Schlätelbloom.

coxcomb - en Honskaum.

coy - bleed, trigjtrakjent.

coyness - ne Bleedheit.

cozy - macklijch; ne Teemets.

crab - en Kjräft (en Wotatia).

crab apple - en Para'diess Aupel.

crack - ne Rets; en Knaul, en Krach, en Knacks; knacke, knaule.

cracked - too'plautst; en bät Domm.

cracker - ne Schnettje.

crackle - knostre, kjnistre.

cracklings - Jreewe.

cradle - ne Wäj; em Oarm schockle.

cradlesong - en Wäjeleet.

craftily - po'lluckijch, po'llucksch.

crafts - Hauntwoakj Konste.

craftsman - en Konnstoabeida.

crafty - lestijch, po'lietsch.

crag - en rucha, steila Steen.

cram - met Je'wault en'ennstoppe.

cramp - ne Kraump.

cramped - toopjedrenkjt.

cranberry - ne Süabä, ne roode Künebäa.

crane - en Kraunkje; rakjhaulse.

cranium - en Bräajenkauste.

crank - ne Wrang.

crankshaft - ne Kjnekjswal.

cranky - fe'drisslijch; neewadrijch.

cranny - ne deep Rets.

crash - en Krach, en Knaul, wan twee Foatia met schwunk toop foare; wan en Loftschep er'auf kjeiwelt.

crate - en Pack Kauste.

cravat - en Haulsbaunt, en Schlips, en Kra'wat.

crave - en deepet Fe'lange.

craw - ne Kropp.

crayon - Tusch, Foaw.

craze - en Daumel.

crazy - daumlijch, domm, fe'rekjt.

creak - knoare.

cream - Schmaunt.

cream separator - Schmaunta.

creamhorns - Schmaunt Enjelkjes.

creamy - schmauntijch.

crease - ne Fold, fe'knutsche, fe'kjneddre.

create - waut moake, er'schaufe.

create a tumult - toobe.

creation - waut je'moakt es, waut er'schauft es.

Creator - de Ar'schaufa.

creature - Kjrea'tüa'.

credence - en Gloowe, waut too jleewe es.

credibility - ne Jleeflijchkjeit.

credit - kjre'diet, Goot, en Fäaschoss; stendje.

creditable - lowesweat.

creed - en Gloowebekjantniss.

creek - en kjleena Fluss, ne Rie, ne Ritsch.

creep - krüpe.

creeper - ne Rank.

creepy - gruslijch.

cremation - ne Leijchefe'brennung.

creosote - nauta Room.

crescent - ne kjrenjelje Gauss; kjlanda aus en Haulfmon.

crestfallen - doljeschloage feele.

crew - meare Obeida dee toop schaufe.

crib - ne Kjreb; ne Wäj; ne Prosch, en Kjinjabad.

cribbage - en Koatespell.

cribbing - Schortinj.

crick - en stiewet Jnekj.

cricket - ne Schirkj.

crime - en Fe'bräakja.

criminal - en F'bräakja.

crimp - krüse, kjrape.

crimson - knaul root.

cringe - trigjkjrelle, üt Ferjcht trigjtrakje.

crinkle - fe'knutsche, fe'kjneddre.

cripple - en Kjräpel, fe'kjräple.

crisis - en Entscheidungspunkt.

crisp - jalsta, reesch; reesche.

crispy - kjnisprijch, jalsta.

criterion - en Moakjmol, en Täkjen.

criticism - en Dodel.

criticize - dodle, fe'achte, mostre, kjriti'seare.

crochet - häakjle.

crochet hook - en Häakjelhoake.

crocinole - en Kjnipsbrat.

crock - ne Kruck, en Topp, en Steentopp; en oolet Peat.

crocodile - en Krucke'dell.

crocus - ne Pelsbloom.

crofter - en kjleena Pajchta.

crone - ne oole Frü, ne oole Hakjs.

crook - en Gonstock; en Kjnekjs; en Fe'bräakja, en Schwindla.

crooked - kromm, scheef, nijch jlikj.

croon - leis sinje.

crop - ne Arnt; ne Kropp; be'grose.

crop failure - ne Messarnt.

cross - en Kjriets; krüss; schrotsäwa gone.

crosscut saw - ne Trakjsoag.

crossing - wua twee Wäaj krietse.

crossroads - Kjrietswäaj, Dwäagausse, Kjrietslienje.

crosswise - äwa'kjriets, dedwäa.

crouch - meist krüpe, ducke.

crow - ne Krauj; en Rowe; kjreie.

crowbar - ne Bräakjstang, en Koofoot.

crowd - ne Menj, ne groote Fe'saumlung.

crown - ne Kroon.

crowngear - en Winkjelje'driew.

crucifix - en Kjriets.

crucify - aum Kjriets noagle.

crude - groff, onnbe'schläpe, boll'boarijch.

crude oil - en Dagat, en Schma'donns.

cruel - o(nn)menschlijch, feemässijch.

cruise - ne Schepfoat.

cruise control - en Schwunktäajel.

crumb - en Kjreemel.

crumble - kjreemle. brockle.

crumbly - kjreemlijch, brocklijch.

crumpet - Enn Enjlaunt ne heete, wäkje Schnetje.

crumple - fe'knutsche, fe'kjnedre, fe'wrumple.

crunch - kjnirsche.

crunchy - kjnisprijch.

crupper - en Ssoagelreeme.

crush - fe'kjwatsche, schroode.

crusher - en Schrooda.

crust - ne Kjarscht, ne Schall.

crutch - ne Kjrekj.

cry - hiele, roare, schriee, roope.

crypt - ne Gruft.

crystallize - fe'ssockre.

cub - en junga Boa.

cuckoo - en Kuckuck.

cucumber - ne Gurkj.

cucumber salad - en Gurkjese'lot.

cud - en Wadakeiwsel; en Preemkje.

cuddle - em Oarm schockle, ommoarme.

cudgel - en Kjneppel, en Präakjel, ne Knut, ne Gnut; fe'gnuffe.

cue - en Winkj, ne Oninj; waut fäasaje; en Stock toom Pool späle.

cuff - det Enj fonne Lemp ooda Meiw.

cufflink - en Hamsmeiwe Knoop.

cull - derjchläse.

culprit - de Rajchtschuldja, en Schildna.

cult - ne be'sondre reli'jeese Je'salschoft.

cultivate - pläje, Kultiwätre.

culvert - ne tromm unjrem Wajch.

cumbersome - onnbe'holpe, klo'pottijch, schwoafallijch.

cunning - lestijch, hinjalestijch, schüloarijch, po'lietsch.

cup - en Kuffel.

cup and saucer - en Tauss.

cupboard - en Schaup, ne Schatelbenkj, en Ätesschaup. en Schrank, ne Malkjbenkj.

cupola - en runda Torm ooda Doom opp'm Dack.

cupped hands - ne Japs.

cur - en fe'komna Hunt.

curb - ne Kaunt Wajch, bandje.

curbstone - en Rauntsteen.

curdle - dikj woare, soo aus süare Malkj.

curdled - je'ronne.

curdly - grumlijch.

curds - Glomms.

cure - je'sunt moake, heele, ütke'reare; Fleesch räkjre; en Meddel.

cure in salt - ennsolte.

curiosity - en Nieschea.

curious - nieschearijch.

curl - ne Kroll; krüse, kjrelle.

curled up , like an old pair of shoes - oppjewept.

curling iron - en Hoakrüsa.

curly - krüss.

currants - ko'rinte, Olbassem.

current - en Stroom, en Lofttoch.

curriculum - en Leaplon, ne Leaordninj.

curry comb - en Peatsschropa.

curse - en Fluch, fluche, fläkje, schempe, fe'daume, fe'wensche.

cursed - fe'flucht, f'daumt, fe'schempt.

curses - Schempwead.

cursory - äwaflejchlijch.

curt - ne korte Na'tüa.

curtail - aufkjarte.

curtain - ne Ger'dien, en Fäahank.

curtain rod - ne Ger'dienestang.

curtsy - kjenkjbeene.

curved - kromm ooda runt je'boage.

cushion - en Kjesse.

cuss - schan'deare, schelle, bübaunse.

cusswords - Schempwead.

custom - ne Mood, en Je'bruck, ne Je'wanheit, ne Tracht; Ssoll, en Droat.

customs - Sitte.

customs house - en Ssollaumt.

cut - ne Schnäd, en Schnett; schniede.

cut oneself - sikj ennschniede.

cut to pattern - tooschniede.

cutlass - en Säbel.

cutlery - Je'scherr, (Gaufel, Massa, Läpel).

cutlet - ne Schnäd Schwienfleesch reed toom brode.

cutter - en Kotta, en leijchta Schläde fe twee; en Schep; en Schnieda.

cutting - en Auflaja.

cycle - en Roda, ne Weppstang, en Flitsepee; en Kjreis.

cyclone - en groota Kjriesel Storm.

cylinder - en Ssi'linda.

cynical - jniesrijch, jnäajlijch.

czar - en Ruscha Kjeisa, en Ssaar.

dab - be'schmäare.

dabble - plenschre.

dad - Pape, Tate, Pau.

daffodil - ne jäle Nar'ssissebloom.

dagger - en Dorjch.

dahlias - Re'jiene, Ger'jiene.

daily - dach'däajlijch, auldoagsch, aule Dach.

daily report - en Doagesberejcht.

dainty - nietlijch; en Lakjabeskje, Nauschwoakj.

dairy - ne Malkja'rie, ne Malkjwirtschoft.

dale - en Dol, en Tol.

dam - en Daum, en Schutsdaum, ne Waul; ne Tiaremutta.

damage - Schod; beschädje, schädje, schuracke.

damn - fedaume.

damp - naut, feijcht.

damper - en Oweschits, ne Schits.

damsel - en Mäakje, ne Me'jal.

Damson plums - Kjräkjle.

dance - en Daunss; daunse, jrettre.

dandelion - ne Schlangebloom.

dandruff - schenn.

danger - Je'foa.

dangerous - je'fäadlijch, roakboa.

dangle - bommle, schlackre, schlackse.

dank - feijcht, donnstijch onnau(n)je'näm.

dapper - schmeissijch onn straum.

dapple grey - en Aupelschemmel.

dare - woage.

daring - driest, brow.

dark - diesta, dunkel.

darkbrown - dunkelbrün.

darken - dunkelwoare, schemma woare, diesta moake.

darkness - ne Dunkelheit, en Diesta.

darn - stoppe.

dart - ne Fiel toom schmiete; haustijch looss sate, flucks rane.

dash - similar to dart; en kjleeen bätje; stüse.

data - Räakjninjnorejcht; bescheet.

date - en Dotem; ne Dotel, (Frucht).

daub - soo aus dab.

daughter - ne Dochta.

daughter in law - Schwiadochta.

dauntless - äwanäment, brow, one Ferjcht.

davenport - ne ütjepulstade Rübenkj.

dawn - Morjeroot, doage, demmre, dome.

day - en Dach.

day after tomorrow - äwamorje.

day before yesterday - eajistre.

day labourer - en Hauntoabeida.

daybook - en Doagesbüak.

daydreaming - em Droom.

daytime - äwa'dach.

daze - em Diesel, haulf be'teibt.

deacon - en Deea'koon.

dead - doot; doodje.

dead tired - doot meed.

deaf - doof.

deal - en Haundel; be'haundle; deele, ütdeele; en Deel; haundle.

dear - dia (Dee Koa es dia) ; Heea.

dearest - en Leefsta, ne Leefste.

dearth - en Mangel.

death - en Doot.

death penalty - ne Doodesstrof.

death warrant - en Doodes Uadeel.

deathbed - en Stoawbad.

deathly fear - Doodesangst.

deathly ill - doodeskrank.

debate - rotschlone, rotschlusse; en Meenungswakjsel, en Wuatstriet, en Wuatwakjsel; en Je'spräakj.

debater - en Wuatwakjseld Deelnäma.

debauched - furjchtboa fe'läft.

debenture - en Schultssadel.

debilitate - schwakje.

debit - Schult aunschriewe.

debranch - aufaste, ütaste.

debris - Wrack, Pre'waulje.

debt - Schult.

debtless - Schult frie.

debtor - en Schildna.

decade - tian Joa.

decadent - fe'woaloost äwre Joare.

decant - ommfelle, ommjeete.

decapitate - aufkoppe.

decay - fe'füle.

decayed - morsch, fe'fült.

decease - stoawe.

deceit - lest.

deceitful - hinjalestijch, hinjarikjs, scha'luj, po'lluckijch, po'lietsch.

deceive - hinjat lijcht feare, be'droage, be'schumle, aunschmäare.

December - Dee(t)'samba.

decency - ne Schekjlijchkjeit.

decent - schekjlijch, aunstendijch.

deception - en Be'drach, ne Onnaunstendijchkjeit.

decide - ent'schlüte, resel'weare, ent'schiede.

decision - en Entschluss, en Bescheit.

deck - ne Flua opp'm Schep; ütstraume.

declare - be'haupte, (be'heipte).

decline - aufsaje; weinja woare, aufnäme; er'aufbäje.

decompose - fe'füle.

decorate - ütputse, ütstraume.

decoration - en Schmuck.

decoy - waut fe'locke deit; fe'locke, locke.

decrease - weinja woare, kjlanda woare, aufnäme.

decree - en Be'schluss, en Rotschluss; be'schlüte.

decrepit - aufjeläft, derjch jeläft, derjch je'traubt.

decry - fe'achte, dodle.

dedicate - ennweie.

deed - ne Dod; en Be'wiess Schien; en Woakj.

deep - deep.

deepen - deepa moake.

deer - en Hersch, en Ree.

deerhunt - ne Reejacht.

deerskin - en Reelada.

deface - fe'krautse, ferinj'neare.

defame - eenem en schwoata Nome moake.

default - Schult fe'sieme.

defeat - ne Äwahaunt kjriee.

defect - det Fodalaunt fe'saje; en Fäla.

defective - nijch follstendijch, Fälahauft.

defenceless - schwack onn wäalooss.

defend - wäare, aufwäare, fe'teidje.

defender - en Fe'teidja.

defer - oppschüwe.

deference - ne Heeflijchkjeit, ne Re'spakjt.

defiance - Trots.

defiant - trotsijch.

deficient - nijch follstendijch, mangelhauft.

defile - ennschwiene, ennsüdle.

define - dietlijch moake, beschriewe, er'kjläare.

definitely - sejcha, be'leib, joo.

definitely not - beleib nijch, joo nijch.

definition - ne Beschriewinj, ne Erkjläarung.

deflate - Loft e'rüt lote.

deflect - auflenkje.

deflower - fe'schaunde.

deform - de Je'stault ferinj'neare.

defraud - be'schumle, bedroage, beschupse.

defray - be'tole.

defunct - ütjestorwe.

defy - jäajen'aun senne, trotsijch senne.

degrade - fe'schaunde, doldrekje.

degree - ne Gow, ne Stoop.

deity - Gott änlijch, jettlijch.

dejected - mootlooss, one Moot, fe'läaje, je'schloage, fe'tüat.

dejection - ne Fe'läajenheit.

delay - fe'sieme, fe'trakje, schlüare; en Fe'siemness.

delectable - fe'traflijch, gootschmakjent.

delegate - en Fe'träda.

delete - ütlote, ütlasche.

deleterious - schätlijch.

delft - Teetijch daut enn Delft, Hollaunt je'moakt woat.

deliberate - met Fliet, met Welles; rotschlusse, be'senne.

deliberately - aufsejchtijch.

delicacy - en Lakjabeskje.

delicate - emp'fintlijch.

delicate child - en Sorjkjint.

delicious - scheen schmakjent; fe'traflijch, näaschtijch.

delight - en Fe'jnäje.

delightful - foll Freid, Scheengone, fe'jnäjcht.

delineate - auftäkjne, aufmole.

delinquent - rikjstalijch, hinjalstijch; en Beleidja, en Goasthaumel.

delirious - rosent, biesta, wonsennijch.

deliver - aufleewre.

Deliverer - en Rada, eena dee ons frie moakt.

dell - en kjleena Dol.

delphinium - Radespoa.

delta - ne jriejchesche Lata D; wua en Fluss em See en'enn rant.

delude - aunschmäare.

deluge - en Wolkjenbruch, ne Äwaschwamminj.

demagogue - en Folkjsleida dee Mensche opphetst onn fe'leit.

demand - foddre, fe'lange, froage.

demarcate - ne Jrens oppstale.

demean - en Mensch sien WEat er'aufrunsle.

demeanor - en Be'näme, woo en Mensch sikj oppfeat.

demented - wonsennijch.

demi - haulf.

demise - aufstoawe, aufläwe.

demitasse - en Kuffelkje.

democracy - ne Re'jiarung derjchem Folkj.

democrat - en Demokrat.

demolish - demo'leare, ferinj'neare, aufbräakje, dolriete.

demon - en beesa Fient.

demonaic - be'säte.

demonstrate - wiese, too'schekj halpe.

demonstration - en biltelja Bewies.

demur - Entschuljnisse moake, e(nn)wendje.

den - ne Leewesgruft, ne Bood.

denim - Leiwent.

denim overalls - Leiwentbekjse.

denomination - ne Je'meent, ne Klauss ooda Grod.

denote - be'diede, be'täkjne.

denounce - fe'kloage.

dense - sea dijcht; en bät domm.

dent - ne Bül.

dental - waut Täne aunbelangt.

dented - ennjebuckt, ennjebült.

dentist - en Tänendokta.

denude - aufstreepe, noaktijch moake.

deny - fe'striede, fe'läje, aufsaje.

deoderize - det Je'roch be'näme.

depart - oppe Reis auflaje, fe'lote.

department - ne Aufdeelinj, en Je'schaftsaufdeel.

depend - opp fe'lote, doaropp spetse.

dependent - aufhenjijch.

depict - aufmole.

deplete - ladijch moake, weinja moake.

deplorable - jaumafoll.

deplore - be'kloage.

deploy - oppe rajchte Städ hanstale.

deport - Immi'graunte nohüss schekje.

deportment - woo eena sikj mank Mensche oppfeat.

depose - fomm Troon er'aufsteete.

deposit - en'ennlaje, hanlaje.

depot - ne Stats'joon.

deprecating - jnerrijch.

depreciate - weinja Weat woare.

depreciation - weinja em Weat.

depressed - fe'läaje, be'schrenkjt, be'drenjt, mootlooss.

depression - ne Fe'läajenheit; wan en Launt em Wirtschofteljen Boaj'auf jeit.

deprive - eenem nijch det sienje tookome lote.

depth - ne Deep.

derail - aufjleise, ütjleise.

deranged - fe'rekjt, wonsennijch.

derelict - en fe'lotnet Schep, en fe'lotna Mensch.

deride - ütlache, be'spotte.

derision - en Spott.

derisive - spietijch, jneddre.

derive - häanäme.

derrick - ne hüage Tritts.

desalinating barrel - ne Wätatonn.

descend - er'auf gone; aufstaume fonn.

descendant - Nokome, en Aufstaum, ne Nokomeschoft.

descent - en Er'aufgank; ne Häakunft.

describe - be'schriewe, schilre, fe'tale.

desert - ne Wiltniss, ne Eed; ütstäakje, ütkjniepe, ütretse, wajchrane.

deserter - en Sol'dot dee wajchrant.

deserve - fe'deene.

design - en Mosta, en Plon, ne Aufsejcht; waut ütjrebble.

designate - nane, betäkjne, äjne.

designated - je'äjent.

desirable - weat too fe'lange, au(n)jenäm.

desire - felange.

desist - oppheare, toch lote.

desk - en Desch, en Schooldesch, en Schriewdesch.

desolate - au'leen onn fe'lote, eed, troostlooss.

desolation - ne Fe'lotenheit.

despair - ne Fe'twiewlung, gauns aum Enj.

desperate - fe'twiewelt, gauns fe'läaje.

despicable - niedatrajchtijch, fe'achtlijch.

despise - fe'achte, nijch liede kjenne.

despite - trotsdäm, wanuck.

despondent - fe'ssoajcht.

despot - eena dee met Je'wault well re'jiare.

dessert - Läpelkost.

destination - en Ssiel no en je'wessa Plauts.

destiny - en Schikjsol.

destitute - oam onn fe'lote, one Help.

destroy - fe'nijchte, fe'tilje, ferinj'neare, fe'moarache, fedesto'weare, too Grunt brinje.

destruction - Fe'nijchtung, ne Demo'learung.

detach - loossmoake, loosshoake, auftrane.

detail - ne Ommstentlijchkjeit.

detain - fe'sieme, trigjhoole.

deter - aufrode.

deteriorate - fe'doawe, schlajcht woare.

determination - ne Entschlotenheit, ne Entscheidung.

determine - sikj fäanäme, sikj ent'schlüte, be'stemme. unja'stone, ütkundje, be'schlüte.

determined - fe'pekjt, ent'schlote.

detest - en Aufschü habe.

detestable - opp'scheislijch.

dethrone - fe'steete.

detonate - eksplo'deare, looss scheete, oppknaule.

detour - en Ommwajch, en Ommtoch, e'romm foare.

detract - eenem opp aundre Je'danke brinje.

detriment - en Schode.

deuce - twee (em Koatespell).

develop - ent'wekjle, bilde.

development - ne Ent'wekjlung, ne Bildung.

deviate - ütjleise, fonne Jleis kome.

device - en Je'schnees.

devil - en Deiwel, en Diewel, en Soton, de beese Fient.

devious - hinjalestijch, en froagelje Ommwajch.

devious routes - Schlikjwäaj.

devise - ütdenkje, ütjrebble.

devoid - one.

devote - hanjäwe.

devoted - toojedone.

devotion - ne Aundacht, ne Hangow.

devotional - aundajchtijch.

devour - oppfräte, fe'schlinje.

devout - sea reli'jees, from.

dew - Deiw.

dewlap - daut loose Fleesch daut bie fäl Fee fomm Hauls henjt.

dewy - be'deift.

dexterity - ne Je'schekjlijchkjeit.

diabetes - Ssockakrankheit.

diabolical - diewlisch.

diagonal - schrotsäwa, fonn Akj to Akj.

diagram - en Sennbilt opp Pa'pia.

dial - ne Sonneüa. en Ssifablaut.

dialect - ne Ütsproak, ne Dia'lekjt, ne tüsje Laundessproak.

dialoge - en Je'spräakj tweschen twee ooda mea; sikj met aundre sikj fe'hoole.

diameter - ne Derjchmot.

diamond - en Dia'maunt.

diaper - ne Winjel.

diaphanous - derjchsejchtijch.

diaphragm - ne denne Flies ooda Hüt.

diarrhea - en Derchfaul, ne Schieta'rie.

diary - en Doagesbüak.

diatribe - en lüdet, bettret Je'loam.

dice - Jietskjlats.

dicky - ne Hinjasett opp'm Woage; en Fäahamd.

dicrimination - ne schoape Unja'scheedung.

dictate - fäasaje.

dictator - en Je'waultja, en Dikta'tua.

diction - Ütdruck, ne Rädensoat.

dictionary - en Weadbüak, en Leksikoon.

die - stoawe, ommkome, kjre'piare (refers to animals) , fe'rakje (a crude term for dying) ; en Stampel.

diefy - Gottesänlijch moake.

diesel injector - ne Düs.

diet - ne Kost; ne be'schrenkjde Kost.

differ - aundasch senne.

difference - en Unjascheet.

different - aundasch, fe'schiede, fe'schiedne, unja'scheetlijch.

difficult - schwoa, schwiarijch, ommstentlijch.

difficulty - ne Schwiarijchkjeit, ne Ommstentlijchkjeit.

diffident - en bät schuchta, messtrüsch.

dig - growe, pulkjre.

digest - enne Moag fe'deiwe; waut äwalaje, aus en Plon.

digger - en Growa.

digit - ne Ssol, ne Ssiffa.

digitalis - en Finjahoot, ne Bloom dee aus Hoatmedit'sien deent.

dignified - met Ea.

dignify - eare.

dignity - ne Ea.

digress - fomm Teema beisle.

dike - en Daum toom Wota hoole; oppdaume.

dilapidated - fe'wont, toopjefolle, fe'broake, too'räte.

dilate - opspreede, wieda op moake.

dilemma - ne Kjlam.

diligence - Fliet.

diligent - flietijch, bosijch.

dill - Dell.

dilly dally - sieme, Tiet fe'schlentre.

dilute - demple, toojeete.

dim - dunkel, schlajcht too seene.

dime - en tian Ssent.

dimension - ne Mot runt'omm.

diminish - weinja woare, aufnäme.

diminutive - en Fe'kjlandrungswuat; en kjleenet Dinkj ooda Mensch.

dimity - dikjet Ger'diene Sseijch.

dimple - en Külkje, ne kjleene Hollinj enne Back ooda Kjenn.

din - en Je'toob, en Je'reisch.

dine - heeflijch Meddach äte.

dinghy - ne flacke Lomm.

dingy - jriess.

diningroom - ne Ätstow.

dinner - Meddach.

dint - ne Bül.

dip - ennducke.

dip water - schape.

diphtheria - ne Haulskrankheit; Defte'rie.

diplomacy - Fienheit.

dipper - en Schapkje.

dire - schwiarijch, oppe Näj.

direct - di'rekjt; hanwiese, be'täkjne, lenkje, fäasaje.

direction - ne Rejchtung, en Be'scheet, en Stiel.

director - en Leida, en Diri'jent.

directory - en Ad'rass Büak.

dirge - en Trüaleet.

dirk - en Dorjch.

dirt - Ead; Drakj.

dirt cheap - spott billijch.

dirty - drakjijch, besüdelt, o(nn)rein, schwiensch.

disability - ne onnbehelplijchkjeit.

disabled - kjräplijch.

disadvantage - en Nodeel, en o(nn)jenstelja Toostaunt.

disagree - nijch metstemme, striede.

disagreeable - onnau(n)jenäm.

disagreement - ne Onneenijchkjeit, Jacht, Striet, Striedijchkjeit.

disallow - nijch Frieheit jäwe; fe'beede, baune.

disappear - fe'schwinje, wajchgone, fe'gone, äwagone.

disappoint - ent'stale, teische.

disapprove - nijch ennwellje, nijch bilje.

disarm - en Je'wäa wajchnäme.

disarray - o(nn)riemsch, ne Onnordninj.

disaster - groota Schod onn O(nn)jlekj.

disavow - fe'striede, fe'läje.

disbelief - en Twiewel, en Onngloowe.

disbelieve - nijch jleewe, twiewle.

disburse - üttole, ütlaje.

disbursement - ne Ütgow, ne Üttolinj.

disc (disk) - ne Schiew.

discard - auflaje.

discern - unja'scheede, kjanne.

discerning - schoapsennijch.

discharge - loossdrekje; wan Me'täj üt'n Schwäa rant; waut fe'rejchte.

disciple - en Jinja, en Schiela, en Nofollja, en Lealinkj.

disclaim - nijch aunnäme, fe'striede.

disclose - openboa moake.

discolor - fekol'leare.

discomfiture - wizhrijch onn o(nn)rüijch.

discomfort - o(nn)macklijch, en O(nn)jemack.

disconnect - loosshoake, loossmoake, loosstrane.

disconsolate - one Troost, troostlooss.

discontent - ne Onntoofrädenheit.

discontented - onntoofräd.

discontinue - oppheare, nojäwe.

discord - ne Onneenijchkjeit, en Onnfräd.

discount - waut auflote.

discourage - aufrode.

discouraged - mootlooss, fe'ssoajcht.

discourse - ne Unja'hoolinj.

discourteous - onnheeflijch.

discover - ütfinje, ent'dakje.

discredit - eenem waut noräde, en schwoata Nome moake, e'raufrunsle.

discreet - fäasejchtijch.

discrepancy - ne Onnbestendijchkjeit.

discretion - ne Fäasejcht, ne Ennsejcht.

discriminate - mäakjle, unja'scheede.

discuss - beräde, derjchräde, disko'reare, be'haundle, unja'hoole.

disdain - Fer'acht; fer'achte, be'kwoakjse, gnoare.

disease - ne Krankheit.

disembark - fomm Schep e'rauf stiee.

disencumber - ne Laust aufnäme, looss woare.

disenfranchise - det Wolrajcht aufsaje.

disengage - üten'aunda halpe.

disfigure - fe'gnüwle, fe'krautse, fe'kjniewle.

disgorge - ütspiee, wada erüt brinje.

disgrace - ne Schaund, too Schaunde moake, ne Schentlijchkjeit, Schomp.

disgraceful - schauntboa, schentlijch.

disguise - fe'stale, ne aundere Je'stault aunnäme.

disgust - en Äakjel.

disgusting - ent'jäajen, scheibijch.

dish - en Kommkje, en Schatel, ne Schiew; en Je'fäss.

dishcloth - en Tobbdüak.

dishevelled - fe'ssodat.

dishonest - onnopprejchtijch.

dishonor - de Ea be'leidje, fe'schaunde, too Schaund moake.

dishonorable - one Ea.

dishrag - en Oppwauschkodda, en Tobbdüak.

dishwater - Oppwauschwota, Kjietwota.

disinclined - o(nn)lostijch.

disinherit - de Oawschoft aufsaje.

disintegrate - gauns üten'een faule.

disinter - wada oppgrowe.

disinterested - nijch intres'seat, kjeene Sied näme.

disk - see disc.

disker - en Sstoppeldiesla.

dislike - nijch jleijche.

dislocate - fe'wrekje, fe'drenje.

dislodge - loossriete, fonne Städ schüwe.

disloyal - nijch trü.

disloyalty - ne Onntrüheit.

dismal - ne dunkle Ütsejcht, be'drekjent.

dismantle - dolriete, üten'een näme.

dismayed - ent'stalt.

dismember - en Kjarpa gauns too'riete, too'hacke, enn Bieta hacke.

dismiss - gone lote, ent'lote, wajch schekje.

dismount - aufsette.

disobedient - o(nn)jehuarsaum.

disobey - nijch Acht jäwe.

disorder - ne Onnordninj; enb Je'toob.

disorganized - schloff, nijch jeresel'weat.

disown - nijch mea er'kjane, det Oawrajcht fe'saje.

dispatch - aufschaufe, auffoadje; aufschekje.

dispel - fe'driewe.

dispense - ütdeele, fedeele.

disperse - fe'joage, fe'streie, fe'schmiete, fe'deele.

dispirited - mootlooss.

displace - fe'drenje.

display - wiese, ütstale, oppstale.

disposition - en Fe'heltniss, en Toostaunt, ne Sennung.

dispossess - waut met Je'wault wajchnäme, be'roowe.

disprove - en Be'wiess wada'stone.

dispute - en Striet, striede.

disqualify - fe onnfäijch hoole, fomm Re'jista strikje.

disquiet - O(nn)rü.

disregard - kjeene Acht jäwe.

disreputable - je'meen, fe'süsenjelt.

disrespect - one Re'spakjt.

disrespectful - bott, jlikj'too.

disrobe - dee Kjleeda üttrakje.

dissatisfaction - Onntoofrädenheit.

dissatisfied - onntoofräd.

dissect - en'twei schniede, derjch schniede.

dissent - ne aundre Meeninj habe.

dissention - ne Onneenijchkjeit.

disservice - eenem waut schlajchtet aundoone.

dissident - en Friedenkja, en Jäajendenkja.

dissimilar - nijch äwa'reen.

dissipate - fe'nijchte, fe'drinkje, fe'driewe; fe'schwinje.

dissolve - oppleese, fe'deiwe.

dissuade - aufrode, ütem Senn räde.

distaff - en Spennstock opp däm woat Woll oppjewekjelt; de Früess Sied enne Fa'mielje.

distance - en Sträakj, ne Strakj, ne Wied.

distaste - en Äakjel.

distasteful - äakjlijch, wadalijch, jäajen'aun.

distemper - ne Hunjskrankheit.

distend - ütdanse, oppblose, ütrakje.

distillery - ne Schnaupsbrenna'rie.

distinct - dietlijch'.

distinguish - unja'scheede.

distort - fedreie, ne Je'schijcht oppblose.

distract - de Je'danke fe'lenkje.

distress - ne Noot.

distribute - fe'deele, enndeele, ütdeele, deele.

distribution - ne Fe'deelinj.

distributor cap - en Fia Fe'deelungsdakjsel.

district - en Kjreiss, ne Ommjäajent, en Ommkjreiss.

distrust - Messtrü.

distrustful - messtrüsch.

disturb - steare, fe'stimmle.

disturbance - en Opprua, en Je'toob.

disunity - ne Onneenijchkjeit.

disuse - nijch em Je'bruck.

ditch - en Growe.

ditto - daut'selje.

ditty - en kortet Je'sank.

divan - en Soofa.

dive - Kopp eascht em Wota sprinje.

diverse - fe'schiede, fe'schiedne.

diversify - fe'wakjsle.

diversion - en Tietfe'drief.

diversity - ne Fe'schiedenheit, Fe'schiedna'lei.

divert - fonne Bon leide, wajch stiare.

divest - sikj fonn waut looss moake, auflaje.

divide - deele, aufdeele, trane.

divider - en Deela, en Schetsel.

divine - jettlijch, jeistlijch.

diving board - en Schwunkbrat.

divorce - en Scheede, scheede.

divulge - ütplüdre, ütjäwe.

dizzy - dieslijch, be'duselt.

do - doone; {I do - ekj doo}; {you do (thou doest) - dü deist}; {he does - hee deit}; {we do - wie doone}; {you do - jie doone}; {they do - see doone}.

docile - tom onn onntlijch.

docket - en Ssadel, ne List, en Re'jista.

doctor - en Dokta, en Oatst.

doctrine - ne Lea.

doddering - ellaschwack.

dodge - too'sied üt'm Wäaj sprinje.

doe - ne Herschkoo, en Ree.

doff - de Mets aufnäme.

dog - en Hunt.

dog eared - wan de Akj fomm Blaut em Büak es äwajelajcht.

dog tired - Huntmeed.

doggedness - ne Baulstiarijchkjeit.

doggerel - en kortet, je'meenet Jedijcht.

dogrose - ne wille Roos.

doily - ne kjleene, je'hüakjelde Spreed.

doldrums - wintstell; doljeschloage feele.

dole - ütdeele.

doleful - trüarijch.

doll - ne Popp.

dollar - en Dola.

dolt - en Laups, en Dommkopp, en Düskopp.

dome - en Torm dee bowe runt es, en Doom.

domefasteners - Kjnippsasch.

domestic - tome, hiesijch.

domesticate - tom moake.

domicile - wua eena Tüss es.

domiciled - wonhauft.

dominate - äwaharsche.

domination - ne Üwa'harschung.

domineer - Weat späle.

dominion - ne Harschoft; ne Äwahaunt habe.

dominoes - en Dominospell.

don - oppsate, soo aus ne Mets, det jäajendeel fonn doff.

donate - jäwe, schenkje.

donation - en Je'schenk, ne Gow.

done - je'done, foadijch.

donkey - en Äsel.

doom - en Schikjsols; fe'uadeele, rejchte.

door - ne Däa, en Puat.

doorbolt - en Däareräajel.

doorjam - en Däareje'rejcht.

doorkeeper - en Däarewajchta.

doorkey - en Däareschlätel.

doorknob - en Däareknoop.

doorlatch - ne Däarekjlinkj.

doorstep - ne Däareschwal.

doorway - en Enngank.

dope - Be'teibungsmeddel, be'teibe.

dormant - one je'bruckt, stell ligjent, one be'nutst, em Schlop.

dormer - en Dackfensta, ne Kjikjüt.

dormitory - Schlopstowe fe Stu'dente enne Learaunstault.

dose - ne wesse Mot Medit'sien.

dot - en Punkt.

dotage - ellaschwack.

double - dobbelt, fe'dobble.

double chin - en Koda.

double deal - be'schumle.

double dealer - en Glautmül.

double entry - dobbelt Büakfeare.

doubletree - en Teiw.

doubt - Twiewel, Onngloowe. twiewle.

doubter - en Twiewla.

doubtful - twiewelhauft.

doubtless - one Twiewel, one je'twiewelt.

douche - düzhe.

dough - Däjch.

doughy - däjijch.

douse - met Wota be'poasche; Lijcht ütmoake.

dove - ne Düw.

dowager - ne rikje, ellerachtje Wätfrü.

dowager's hump - en Puckel dee fäl ellerachtje Fruess opp'm Rigje habe.

dowel - ne Steft, ne runde, heltane Sprot; en Benjel.

down - düne; 'rauf, e'rauf, dol, en'dol, unja, unje, nade.

downhill - boaj'auf.

downstairs - unje, nade, de Trape e'rauf.

downwards - no unje, e'rauf.

downy - dünijch.

dowry - ne Brüt äa Metjeschenkj; Ütstia.

doze - dusle, haulf em Schlop.

dozen - ne Duts.

drab - lijchtbrün ooda greiw; äwadreessijch.

draft - en Toch, ne Socht; en Schlucks; Bea ütem Faut.

drafty - tochijch.

drag - schlape, no schlape, tose, ne Schlap.

drag rake - ne Schlaphoakj.

dragon - en Droak.

dragonfly - en Migjefräta.

drags - schlapt.

drain - ne Aufran, aufleide; aufrane.

drainage - ne Wotaaufleidinj.

drake - en Woat.

dram - en Schluckskje Schnaups.

drape - ne Ger'dien, en Fäarhank; be'henje.

draughtboard - en Daumbrat.

draw - mole; trakje.

drawbolt - en Tochnoagel.

drawbridge - ne Trakjbrigj.

drawer - ne Schüflod; en Mola.

drawers - Unjabekjse.

drawing - en je'moldet Bilt.

drawing board - en Molbrat.

drawl - Wead schlape biem räde.

dread - en Schrakj.

dreadful - schrakjlijch.

dream - dreeme, en Droom.

dreamy - dreemnäsijch, em Droom.

dreary - au'leen onn trüarijch.

dredge - ne Schlapschleep.

dregs - Gruntsopp.

drench - derjchnate.

drenched - plütsnaut, derjchjenat.

dress - en Kjleet, kleede, auntrakje.

dresser - en Ko'mood.

dressy - straum.

dribble - kjietre, klakjre, plenschre; bumpse, soo aus en Baul oppe Flua.

drift - joage, soo aus Schnee em Wint; ne Schneedien; opp'm Wota driewe, soo aus en Stekj Holt.

drill - en Boa; en Drill (ne Seima'schien) ; boare.

drink - drinkje, en Drunk, en Je'drenkj; en Sturack; timse.

drip - lakje, siepre.

drippings - Brodfat.

drive - foare; ne Spat'sea Foat.

driveable - foaboa.

driver's licence - en Foaschien.

drizzle - en Soddaräajen, en Näwelräajen, se'bauje.

droll - schnorrijch, kommisch, sposijch.

drone - en Je'somm; en Fülens, ne Bie dee nijch Honnijch moakt.

drool - schlaubre.

droop - schlaup onn Walkj henje.

droopy - schlaup, walkj, schludrijch, schlunsijch.

drop - faule lote; ne Lakj, ne Drepp.

dropsy - Wotasocht.

drought - ne sea dräje Tiet.

drove - p. t. of drive fua; ne Häad Fee.

drown - fe'süpe, fe'drinkje.

drowsy - schleeprijch.

drub - priejle.

drudgery - en Je'kjlat.

drug store - ne Opp'täkj.

drugs - Be'teibungsmeddel.

drum - ne Drommel.

drunk - be'sope, be'drunke, be'näwelt, dün, steeweldün, be'timst; en Süpa.

drunkard - en Süpa, en Schwalja, en Süpknüst.

dry - dräjch; ütdräje, aufdräje; darschtijch.

dry out - fe'spoake.

drygoods - Schnettwoa, Kortewoa.

duarable - d ürhauft.

dubious - twiewelhauft.

duck - ne Ent, unjaducke.

duckhunt - ne Entejacht.

duckling - en Piela, ne Junge Ent.

duckpond - en Entepuddel.

duds - auldoagsche Kjleeda.

duet - en tweestemmjet Je'sank met twee Senja.

dugout - en Wotaloch.

dull - stomp; ee(n)feltijch, en bät domm.

dumb - stomm.

dumbfounded - fe'bleft.

dumping ground - en Mestacka.

dumpling - ne je'koakte Aupelwreninkj.

dumpy - druglijch.

dun - fe'mone, mone.

dunce - en Schosel, en Schle'boak. Dommajon, en Dups.

dunderhead - en Schaps, en Mopps, en Schopskopp, en Schosel, en Dups.

dune - ne Sauntdien.

dung - Mest.

dungbeetle - en Mestkjniepa.

dungeon - en diestret, nautet Kjalla Je'fenkjniss.

dunk - unjaducke, ennducke.

dunner - en Monbreef.

duplicate - fe'dobble.

duplicity - ne Faulschheit.

duress - en Dwank.

during - wiels, wäarent, äwadäm, unjadäm.

dusk - schemma, dunkel, tweschen Tweediesta.

dust - Stoff.

dust devil - en Stoffkjriesel, en Wintkjriesel.

dustcoat - en Stoffrock.

duster - en Stoffkodda, en Steewa.

Dutch - Hollaundsch.

duty - ne Flijcht, ne Fer'auntwuatlijchkjeit.

duty free - Ssollfrie.

dwarf - n kjleena Mensch, kjleen fonn Je'wauss; Dwoaj; Häselmenschkje.

dwell - wone; opphoole.

dweller - en Ennwona.

dwelling - ne Woninj, en Wonje'bied, ne Oppenthault.

dye - Kjleedafoaw; opp foawe.

dying - stoawe.

dynamite cap - ne Ssinjkaup.

dysentry - Derjchfaul Krankheit.

dyspepsia - ne brennende Sood.

each - jieda, en jiedra.

eager - rietent, tigja, jeare, iewrijch.

eagerly - fonn Hoate jeare.

eagle - en Odla.

eaglet - en junga Odla.

ear - en Ua; ne Korn ooda Weit oa.

ear ache - Uarerietinj.

ear trumpet - en Hearua.

earlap - en Ualaupe.

earlobe - en Uabommel.

early - tiedijch.

early days - Fräjoa.

early maturity - tiedijch riep.

earmark - en Täakjen.

earn - fe'deene, je'wenne.

earnest - drinjent, Eanst.

earnestly - opp eanst, bindijch, drinjent.

earnestness - en Eanst.

earnings - Fe'deenst, Je'wennst.

earth - Ead, en Eadbaul.

earthen - fonn Ead, eana.

earthenware - Steenawoa.

earthly - irdisch.

earthworm - en Räajenworm.

earthy - eadijch.

ease - ne Rü, Leijchtheit.

easily - gotlijch.

east - ooste, em Ooste en'enn.

Easter - Oostre.

easter eggs - Oostaeia.

Easter Festival - en Oostafast.

easy - leijcht, one Schwierijchkjeit.

easy going - je'mietlijch.

easychair - en Sorjstool, en Länstool.

eat - äte, fräte, knulle, at!.

eaves - Üacke.

eavesdrop - heemlijch horjche.

eavestrough - ne Dackran.

eccentric - en Ütbunt.

ecclessiastical - kjoakjlijch, jeistlijch.

echo - en Schaul, schaule, feschaule.

eclectic - ütwälent.

eclipse - äwatrakje, äwadunkle.

economical - spoasaum; wirtschoftlijch.

economize - spoare.

economy - ne Spoasaumkjeit; ne Launtwirtschoft.

ecstacy - ne be'jeistade Freid.

eczema - Hütütschlach.

eddy - en Kjriesel; äajdwinje, en Osa.

edge - ne Kaunt, en Raunt, en Buat, ne Agj.

edged - kauntijch, schoap.

edging - en Soom, ne Agj.

edgy - en bät kort aunjebunge, ne o(nn)jeduldje Na'tüa.

edible - ätboa.

edict - ne Fe'ordnung.

edifice - en Je'bied daut waut fäastalt, Büwoakj.

edify - berieme.

edit - ne Schreft reed moake toom erütjäwe (soo aus en Büak).

edition - ne Ütgow, ne Opploag.

editor - en Schreftleida.

educate - bilde, ütbilde, be'leare, ütleare, opptrakje.

educated - ütjebilt, je'grommt.

education - ne Be'lea, ne Je'leaheit, ne Bildung.

educational - weat too leare.

educe - ütlaupse, entwekjle.

eels - Iele.

eerie - jespanstänlijch, jreslijch.

efface - ütlasche, ütstrikje.

effect - en Enndruck; Fe'scheel.

effective - fe'schlachsom, wirkjent.

effeminate - früessoatijch.

effervesce - brüzhe.

effervescent powder - Brüzhpulwa.

efficient - leistungsfoll.

effigy - en Nomoaksel.

effluencee - en Ütfluss.

effort - ne Aunstrenjung, ne Strop'otskje, ne Mäj.

effrontery - goodjenüach; {He has the effrontery - Am es daut goodjenüach}.

effuse - ütjete.

eft - en Äajdakjsel.

egg - en Ei.

eggbeater - en Menjselreara.

eggfritters - Eiaküake.

eggshell - Eiaschol.

eggyolk - Eiajälet.

eglantine - ne roosje Bloom.

ego - det Ekj.

egoism - en Ekjsenn.

egotism - ekjijch.

egret - en lankbeenjet, wittet Wotafoagel.

eh? - na?, nijch soo?.

eiderdown - wäkje Entedüne.

eight - acht.

eighteen - achtian.

eighteenth - achtiandel, achtianda, achtiande.

eighth - en achtel, achta, achte.

eightieth - tachentijchstel, tachentijchsta, tachentijchste.

eighty - tachentijch.

either - eent fonn beid, entwäda.

either or - entwäda ooda.

ejaculate - erüt scheete.

ejaculation - en Ütschoss.

eject - erüt steete.

eke out - sikj derjch schlape.

elaborate - ommstentlijch fe'tale; fe'bätre.

elastic - en Gummbaunt; waut üttoorakje es.

elated - be'diedent schaftijch.

elbow - en Alboage.

elbowroom - Spälrüm.

elder - en Elra, en Eltesta.

elderly - be'joat, ellerachtijch.

eldest - elsta, elste.

elect - wäle, en'enn wäle.

election - ne Wol.

electioneering - woawe.

elector - en Wäla.

electric - lakjtrisch.

electric light bulb - ne lakjtrische Laump.

electricity - Lakjtrische'tät.

elegant - met Schmuck.

elegy - en Trüaje'dijcht.

elementary - eefach, Aunfangs, element'arisch, en Grunt.

elementary school - ne Gruntschool.

elephant - Eelefaunt.

elevate - aunhäwe.

elevator - en Foastool dee fonn een stock nom aundren foat; en hüaga Je'träajd Spikja wua Je'träad woat oppewoat.

eleven - alw, alf.

eleventh - alfta, alfte, en alftel.

elf - en Häselmenschkje.

elicit - ütlaupse.

eligible - paussent, wälboa.

eliminate - ütrode, ütstrikje, üt'm Stijch rieme.

elliptical - Eirunt.

elm - en Reesta.

elocution - ne Rädenskonnst.

elongate - lenja moake, fe'lenjre.

elope - heemlijch be'friee.

eloquent - goot be'rät.

else - aundasch, sest, bütadäm.

elsewhere - aundawäajes, aundatswäaje.

elucidate - dietelja erkjläare.

elude - derjche Henj jleppe, wajch rane, derjch jleppe.

elusive - nijch too packe, nijch too jriepe, nijch faust too hoole.

emaciate - fe'täare.

emaciation - ne Fe'täarinj.

emanation - ne Ütstreemung.

emancipate - frie moake.

emasculate - ütschniede.

embankment - en Daum.

embargo - haundel fe'beede.

embark - ennstiee.

embarrass - schäme, bla'meare.

embellish - ütstraume, straum moake.

embers - Gloot, jläjende Kole.

embezzle - en Schwindel driewe.

embezzlement - en Schwindel, ne Schwindla'rie.

embitter - fe'bettre.

emblem - en Sennbilt.

embrace - ommfote, ommoarme, ommhaulse.

embroider - stekje, ütneie.

embroidery - Ütneitijch.

embroil - fewekjle.

embryo - en Kjeem, en Muttakuarn.

emerge - äwadäl kome.

emergency - en Nootfual, too Noot.

emergency funds - Nootjelt, Schwamjelt.

emery stone - en Watsteen.

emetic - Bräakjmeddel.

emigrant - en Ütjewandada, ne Ütjewaundade.

emigrate - äwasiedle, ütsiedle.

emigration - ne Ütsiedlung.

eminent - hüach be'riemt.

emissary - en Je'schekjta.

emit - ütstrole.

emolient - en Meddel toom oppwäkje.

emolument - en Fe'deenst; en Fäadeel.

emotion - ne Oppräajung, ne Be'wäajung, en deepet Je'feel.

empanel - ennschweare.

empathy - en Metjefeel.

emperor - en Kjeisa.

emphasis - ne Be'tooninj, en Nodruck.

emphasize - be'toone, unja'strikje.

emphatically - oppdrekjlijch, be'toonent.

empire - en Rikjdom.

emplacement - en Schutsdaum.

employ - meede; aunwende; brucke.

employee - en aunjenomna Oabeida.

employer - de Weat, de Äjendeema.

employment - ne Be'schaftjung.

employment office - en Oabeitsaumt.

empower - ne Fer'auntwuatlijchkjeit äwajäwe.

empress - ne Kjeisa'rin.

emptiness - ne Ladijchkjeit.

empty - ladijch, ladje.

empty handed - met ladja Haunt.

emulate - no ope, welle bäta kjenne.

emulsion - schümoatijch.

en - Iessfoagel.

enable - mäajlijch moake.

enamel - Jle'sia; jle'siare; Ger'nie.

encage - ennspoare.

enchant - met Scheenheit be'teewre.

enclose - bielaje.

enclosure - en Hock; waut biejelajdet.

encore - noch e'mol.

encounter - be'trafe, trafe.

encourage - toorode, unja'stette, oppmuntre, Moot toospräakje.

encouragement - ne Unja'stettung.

encumber - be'laustje.

encumbrance - ne Laust.

end - en Enj, en Ssiel, en Schluss; be'endje, oppheare.

endanger - enn Je'foa rode.

endeavour - sträwe, proowe, trachte.

endemic - hü'seare, tüsijch.

endive - ne sort Sse'chuaje.

endless - one Enj.

endorse - gootsaje, unja'stette.

endow - be'schenkje.

endowment - en Je'schenkj, ne Gow.

endurable - waut üttoohoole ess.

endurance - ne Hoatlijchkjeit.

endure - üthoole, fe'droage.

enduring - dürhauft.

enema (to administer) - Kjris'tea sate.

enemy - en Fient.

energetic - kjraftijch.

energy - krauft, Lost, Ducht.

enforce - be'dwinje, be'motte.

enforcement - en Muss, ne Be'dwinjung.

enfranchise - det Wolrajcht jäwe.

enfranchisement - en Wolrajcht.

engage - be'schaftje, aunfote, em Je'driew stale.

engagement - en Fe'lafniss.

engine - en Mo'tua, en Kjätel.

engineer - en Bü ooda Ma'schienekjinstla.

English - Enjelsch.

engrave - Wead enn waut hoadet en'ennkrautse.

engrossed - deep enn Je'danke.

enigma - en Rotsel.

enjoin - proowe too be'räde.

enjoy - sikj freie.

enjoyment - en Fe'jnäje, ne Freid.

enlarge - fe'jreetre.

enlighten - be'leare, er'kjläare, dietlijch moake, enndietsche.

enlist - em Deenst gone.

enlist the aid of - too Help näme.

enmity - ne Fientschoft.

enormous - o(nn)jeheia.

enough - nüach, je'nüach, je'näjent.

enquire - froage, be'froage.

enrage - ennoajre, doll moake.

enraptured - bütajeweenlijch foll Freid.

enroll - ennschriewe.

enroute - hinjawäajes, unjawäajes.

ensconce - fe'stäakje, faust enne Sett stale.

ensign - en Earentäkjen.

ensilage - Jreenfooda, Hacksel.

ensilage cutter - ne Hacksellod, ne Hackselmaschien.

enslave - toom Schklow moake.

ensue - fäafaule, nokome.

entangle - fe'ssoddre, fe'ssauble, fe'wekjle, fe'häakjre; fe'plisre.

enter - en'enn gone.

enterprise - ne Äwanämung.

enterprising - äwa'näment.

entertain - en Gaust oppnäme, en aundren en Fe'jnäje tooreede, fe'listre.

enthuse - be'jeistre.

enthusiastic - be'jeistat.

entice - locke, reitse.

entire - det Gaunse, aules.

entirely - guansent'goa, follstendijch.

entitle - be'rajchte.

entity - ne Eenheit.

entomology - ne O(nn)jesseffa Konnst.

entrails - Doarm.

entrain - em Ssüch ennstiee.

entrance - en Enngank.

entreat - prachre, aunprachre.

entrust - aunfetrüe, fe'träe, äwajäwe.

entry - Enngank.

enumerate - tale, oppräje, numme'reare.

enumerator - en Tala, en Auftala.

envelope - en Ko'warkj, en Ommschlach.

envious - aufjenstijch, neitsch.

environment - de Ommjäajent.

envisage - fäastale, seene.

envy - Aufgonst.

epaulette - en Schullastekj.

epidemic - wan ne aunstekjende Krankheit äwahaunt nemmt.

epilepsy - Au(n)stoot.

Epiphany - Helje Dree Kjeenijch.

episode - en Fäafaul, en Toofaul.

epistle - en Breef.

epitaph - ne Graufschreft.

epoch - ne je'wesse Tiet enne Welt Je'schijcht.

equal - äwar'een; äwar'eena Weat.

equalibrium - ne Jlikjwijcht.

equality - ne Äwar'eenheit.

equator - de Sonnelienje; ne Meddel Lienje 'romme Welt.

equerry - en Peatskjnajcht.

equestrian - en Ritta, en Konnstritta.

equilateral - äwar'eensiedijch.

equinox - wan Dach onn Nacht jlkikje lank senn.

equip - met Toobehea fesorje.

equipment - Toobehea.

equitable - äwar'een.

equivalent - em jlikjen Weat.

equivocate - ne Räd dee ne dobbelde Meeninj haft.

era - ne Tieträakjninj, ne je'wesse Tiet.

eradicate - ütrode.

erase - ütlasche, auflasche, lasche.

eraser - en Auflascha.

ere long - em korten.

ere(before) - fer.

erect - äwer'enj stale; steil.

ergot - en Braunt, ne Je'träajd Krankheit.

erode - fe'fräte.

erotic - fonn fleeschelje Lost.

err - erre, en Fäla moake.

errand - en Oppdrach, ne Norejcht.

errand boy - en Schekjbenjel.

erroneous - o(nn)rajcht.

error - en Fäla.

erudite - ütjeleat, je'leat, je'witst.

eruption - en Ütbruch.

erysipelas - de Roos, en Rooda Ütschlach.

escalator - ne Rolltrap.

escape - derjchbrenne, wajchrane, ütretse, de Rietüt näme, ütkjniepe.

escapee - en Ütretsa.

escort - en Be'jleita, be'jleite.

esculent - ätboa.

especial - opp'poat, be'sondasch, sondalijch, äjent.

especially - ütbenäment, äwa'rüt, derjch'üt, follens, uzhent.

espionage - Spie'joon driewe.

espouse - aunschlüte, friee.

espy - seene.

essay - en je'schräwna Fäadrach.

essential - needijch.

establish - jrinde, oppstale, em Schwunk brinje.

estate - een Fe'mäje.

esteem - Re'spakjt, ne Hüachachtijchkeit.

estimate - schatse, schot'teare, aufschatse, tack'seare.

estimation - ne Meeninj.

estrange - framd moake.

estuary - wua en Fluss em See en'enn rant.

etainer - ne Auntoling.

etc (et cetera) - osw (onn soo wieda).

etch - en Bilt ütbeitse.

eternal - eewijch, emmawäarent.

eternity - ne Eewijchkjeit.

ether - Be'teibungsmeddel.

ethical - sittlijch.

etymology - Wuatforschung.

Eucharist - det Helje Owentmol.

eulogize - ne Loffräd, ne Aufdank.

eulogy - lowe met ne lange Räd.

eunoch - en Ütjeschnädna.

euphony - en scheena Klank.

evacuate - e'rüt rieme, rieme, ladijch moake.

evacuation - ne Ütriemung; Stoolgank.

evade - üt'm Wäaj gone.

evaluate - den Weat be'räakjne, schatse, tak'seare, schot'teare, aufschatse.

evangelical - eewan'jeelisch.

evaporate - ütdonste, fe'donste.

evasion - ne Üträd.

eve , evening - en Owent.

even - soo'goa; glaut, jlikj, plaut, jlikj moake, plaut moake.

even if - wanuck.

even with - täajen, soo'goa met.

evener - en Teiw.

evening gown - en Schlapkjleet.

event - en Fäafaul, en Toofaul.

eventide - ne Owenttiet, jäajenowent, täajenowent.

eventuality - ne Mäajlijchkjeit.

eventually - schliesslijch, too gooda latst.

ever - emma, jeemols, e'mol.

evergreen - en Boom dee emma jreen blift.

evergreen cones - Kjienapel.

everlasting - emmawäarent.

every - jieda, jiedra, jiedes, aula.

everyone - jieda eena, jeidamaun, aulemaun.

everything - aules, jieda Dinkj.

everytime - jiedesmol, jiedamol, jeedenfauls.

everywhere - aulawäaje, aulawäajes.

evict - met Je'wault en Pajchta e'rüt schmiete.

evidence - en Be'wiess.

evidently - fe'mutlijch, selfstfestentlijch.

evil - Iebel, waut beeset.

evil one - de Beesa.

evince - äwadäl brinje.

eviscerate - ütnäme (jeschlachtet Fee ütnäme).

evolution - ne langsome Entwekjlung.

ewe - en Muttaschop.

exacerbate - oaja ooda schlemma moake.

exact - je'neiw, je'wess, krakjt; foddre.

exactness - ne Pinkjlijchkjeit.

exaggerate - äwa'driewe, flunkre, prole, Schnette riete, Bejcht riete, sikj tiere.

exaggerations - groossoatje Bejcht.

exaltation - hüage, be'jeistade Freid.

examination - ne Unjasäkjung.

examination room - ne Unjasäkjungsstow.

examine - unjasäkje, noseene, be'seene.

example - en Biespell.

example - en Biespell, en Mosta, en Fäabilt.

exasperate - ennoajre.

excavate - ütgrowe.

exceed - äwre Mot gone.

excel - en bät bäta doone aus aundre.

excellent - fe'traflijch, ütje'täkjent.

except - büta, bütadäm.

exception - ne Ütnom.

exceptionally - ütbenome.

excerpt - en Aufschnett üt ne Schreft.

excess - ne Äwamot.

exchange - en Tüsch, en Wakjsel, ommtüsche, fe'tüsche.

exchequer - ne Jeltkauss.

excitable - oppräajent, reitsboa.

excite - oppräaje, aunräaje, aunreitse.

excited - fuchtijch, iewrijch.

excitement - ne Oppräajung.

exclaim - oppbelkje.

exclamation - en Je'schrejch.

exclude - ütschlüte.

exclusion - en Ütschluss.

excommunicate - baune.

excommunication - en Kjoakjebaun.

excrement - Mest, Menscheaufgank, Kack, Schlamm, Schiet.

excruciation - ütbenomne Weedoag.

exculpate - entschuldje.

excursion - ne Fe'jnäjungsreis.

excuse - ne Ent'schuljniss, ne Üträd, en Ütwajch; E(nn)wendinj, Kjwinjschläaj.

execute - foadijch brinje; ommbrinje, hanrejchte.

execution - ne Hanrejchtung.

executor - en Fäaminda, en Fe'waulta.

exempt - frie fonn, fe'schoone.

exercise - eewe, fe'träde, ne Be'wäajung; ne Schreft Oppgow.

exert - aunstrenje, be'mäje.

exertion - ne Aunstrenjung, Stropotskje.

exhale - ütpüste.

exhale slowly - frodme.

exhaust - gauns fe'brucke; en Ütpuff.

exhaust pipe - en Ütpuffsrua.

exhaust valve - ne Ütpuffsklaup.

exhausted - meed, ütjespält.

exhibit - ne Ütstallinj; ütstalle; seene lote.

exhibition - ne Ütstallinj.

exhilarate - oppheitre.

exhort - fe'mone.

exhume - wada e'rüt growe.

exigency - ne Noot.

exile - fe'baune.

exist - senne, läwe.

existence - en Doasenne.

existent - werkjlijch.

exit - en Ütgank.

exodus - ne Ütwaundrinj, ne Ütflucht, en Wajchtrakje.

exonerate - Schultfrie spräakje; Sinde fe'jäwe.

exorbitant - one Mot.

expand - ütdäne, oppkjwalle, oppdanse, toonäme.

expanse - en wieda Rüm.

expansion - ne Ütdänug.

expect - fe'lange, er'woarte, em Fer'hop habe.

expectorate - spiee.

expedient - rotlijch, en korta Wajch näme.

expedite - kort fote.

expedition - ne Ütfoat; ne Reis.

expel - erüt driewe, fe'steete.

expend - tole, ütjäwe.

expense - Koste, Onnkoste, en Priess, ne Ütgow.

expensive - dia, kostboa, kostspielijch.

experience - en Be'läwniss, ne Er'foarung; er'foare, be'läwe, biewone.

experiment - ne Proow, fe'säkje.

expert - en Er'foarna, en Sachfestendja.

expiate - goot moake, fe Sinde be'tole.

expire - ütgone, soo aus ne Flaum, det latste odme; stoawe.

explain - er'kjläare, ütlaje, enndietsche.

explanation - ne Er'kjläarung, ne Ütlaj, en Oppschluss.

expletive - en Fluchwuat.

explicit - kloa onn dietlijch, ütdrekjlijch.

explode - sprenje, fe'sprenje, plautse, oppsprenje, ekjsplo'deare.

exploit - waut be'diedent foadijch brinje; waut too eenem siene äjen Je'notte ütrejchte.

explore - forsche, unja'säkje.

explosives - Sprenjstoff, Sprenjpulwa.

export - ütlendsch fe'kjeepe.

expose - äwadäl brinje, aum Lijcht brinje.

expostulate - opp eanst fe'mone.

expound - lank onn dietlijch ütlaje.

express - ütdrekjlijch räde, ütdrekje.

expression - en Üdruck.

expropriate - sikj en aundren sient aunäjne.

expulsion - ne Fe'steetung.

expunge - ütlasche, ütstrikje.

expurgate - reinje.

exquisite - ütbenome scheen onn straum.

extemporaneous - one reedjemoakt.

extend - fe'lenjre, fe'trakje.

extent - ne Wied, en Ommkjreiss.

extenuating circumstances - leijchtre ommstend.

exterior - fonn büte, bütre; Bütasied, Bütaschte.

exterminate - ütrode.

external - soo aus exterior.

extinct - ütjestorwe.

extinguish - ütpüste, soo aus ne Luamp ütpüste, ütlasche, lasche, fe'nijchte.

extirpate - ütrode.

extol - lowe.

extort - met Je'wault fe'lange; ütlaupse.

extra - too bowen'enn, toom äwajen, äwalei.

extra judicial - bütrem Je'rejcht.

extract - ütriete, soo aus ne Tän; erüt trakje, soo aus Sauft üt Frucht.

extradition - en Fe'bräakja e'rüt leewre.

extraneous - waut nijch too Sach je'heat, framd.

extraordinary - bütajeweenlijch, onnjemein.

extravagant - äwadriewnet mildjäwrijch.

extreme - äwa'driewent, ekj'streem.

extremely - sea, morschijch.

extricate - e'rüt wrigjle, looss moake.

extrinsic - äwaflejchlijch.

exuberant - äwadriewent schaftijch.

exude - schweete, e'rüt kjwalle.

eye - en Üag.

eye ball - Üagaupel.

eye glasses - ne Brell.

eye measurement - no Üagemot.

eyelash - Üagessiepa.

eyelid - Üagelet.

eyerbrow - Üagbron.

fable - ne Fobel, ne Je'schijcht.

fabric - Sseijch.

fabricate - büe; läje, Je'schijchte fe'tale.

fabulist - en Fobeldijchta.

fabulous - fobelhauft.

face - en Je'sejcht, en Au(n)je'sejcht; de fäaschte Sied.

facetious - sposijch, nijch opp Eanst.

facial - waut det Je'sejcht aunbelangt.

facial contortions - Frautse moake.

facilitate - leijchta moake.

facing - jäajen'äwa.

fact - ne Werkjlijchkjeit, ne Tautsach.

faction - ne Grupp, ne Par'tei.

factory - ne Fa'brikj.

faculty - en Fe'mäje; ne Fäijchkjeit; ne Learaschoft, soo aus enne Uniwersi'tät.

fade - fe'plakje, fe'walkje, fe'gone.

fads - Sitte, Ssoote.

fag - meed woare; ne Ssiegoa.

faggot - en Fiastock.

fail - nijch foadijch brinje, one Erfoljch.

failure - en Mangel, en Fälschlach; bank'rut.

faint - be'schwieme, ommaklijch; nijch sea kloa opp Pa'pia.

fair - schmock; kloa, opprejchtijch; blond; wan en jieda det sienje kjrijcht.

fairy - en Mäarjche.

faith - en Gloowe; {of little faith - kjleengloowsch}.

faithful - trü, hüach achtfoll.

fake - nijch ajcht.

fall - faule, hanfaule, joppe, stremple; en Hoafst; ne Wotafaul.

fall asleep - ennschlope.

fall in love - fe'leewe.

fallacy - ne O(nn)woarheit dee wiet onn breet je'jleeft woat.

fallible - fälboa.

fallow - Broak.

false - faulsch.

false shirtfront - en Fäahamd, en Min'ischkje.

falsehood - ne Faulschheit.

falsification - ne Fe'faulschung.

falsify - fe'faulsche.

falter - stolpre.

fame - ne Be'riemtheit.

familiar - be'kaunt.

family - ne Fa'mielje.

family worship - Fa'mielje Aundacht.

famine - ne Hungaschnoot.

famished - fe'hungat.

famous - be'riemt.

fan - ne Wintmäl; Wint moake.

fanatical - fa'natisch, äwaschnaupt.

fancy - straum; en Droom; Ennbillniss.

fang - ne Hungatän.

fanningmill - ne Putsmäl.

fantasy - en Droom manke Jedanke, ne Fanta'sie.

far - wiet, en langet Enj; {farther - wieda}; {farthest - wietste}.

far and wide - wiet onn breet.

far apart - wiet üten'een, wietleftijch.

farce - waut nijch eanst es, be'sondasch waut en Spell oppe Biene aunbelangt.

fare - Foatkoste, Foatjelt, Foatpriess; ne Deschkost.

farewell - en Aufscheet, en Audee.

farm - en Foarm, ne Wirtschoft, en Launtgoot; wirtschofte.

farm machinery - Jreetschoft.

farm operation - ne Büara'rie, ne Wirtschoft.

farmer - en Foarma, en Büa, en Launtsweat, Wirtschofts'äjendeema.

farmstead - ne Fiastäd.

farrier - en Hoofiesaschmett.

farrow - foakjle.

farsighted - wietsejchtijch.

fascinated - be'jeistat.

fashion - ne Mood, ne Tracht.

fashionable - no de Mood; de Mood metmoake.

fast - schwind, rausch, pienijch, haustijch, schneidijch, stoakj; faste, one äte senne.

fasten - faust moake, aunbinje, aunspalde, aunnoagle.

faster - schwinda, rauscha, pienja, haustja, schneidja, stoakja, dolla.

fastidious - schwoa toofräd too stale, krakjt, pinkjlijch, ssip'ssiel.

fat - fat, dikj, je'mast.

fatal - opp Doot.

fatality - en Doodesfaul, too Dood kome.

fate - en Schikjsol.

father - en Foda, (diminutive Fodakje).

father in law - Schwiafoda.

fatherhood - ne Fodaschoft.

fatherland - det Fodalaunt.

fatherly - fodalijch.

fathom - en Fodem, fea Schoo lank; proowe too fe'stone.

fathomless - one Boddem, one Grunt.

fatigued - meed, fe'meet.

fatling - en Mastfee.

fatted calf - en Sükaulf.

fatten - maste.

fatty - fatijch.

fatuous - en bät domm, eefeltijch.

fault - ne Schult; en Fäla.

faultless - one Schult; one Fäla.

favor - en Je'faule, ne Gonst.

fawn - en Reekaulf, en Herschkje; ennschmeijchle.

fear - Ferjcht, Aufschü, Angst, Bang, Schis, Het; ferjchte, engste, be'ferjchte, grüle.

fearful - enjstlijch, grülijch, furjchtboa.

fearfully - ferjchtalijch.

fearless - one Ferjcht, ferjchtlooss.

feasible - mäajlijch, moakhauftijch.

feast - en Fast, faste, schmüse, Schmoasel.

feat - en Konnstekj.

feather - ne Fada, ne Poos.

feathered creatures - Fadafee.

feature - en Moakjmol, waut op'poatet.

February - Feeba'woa.

federate - fe'binje.

fee - en Loon, ne Auntolinj, en Priess.

feeble - schwack, ellaschwack.

feebleness - ne Schwackheit, kjnäakjsch.

feed - foodre, feede; Fooda, Noarinj.

feed portion - ne Säd.

feel - feele, be'feele, späare.

feel pity - er'boarme.

feeler - en Feela.

feeling - en Je'feel, ne Feelinj.

feet - Feet, Socke.

feign - fe'stale.

felicitate - goot wensche, Jlekj wensche.

felicity - Jlekjseelijch, en Jlekj.

feline - Kautoatijch.

felloe - en Bütaraunt fomm Raut; en Bäajel.

fellow - en Maun, en Kjeadel, en Knacks, Eena.

fellow creature - en Metmensch.

fellowship - Je'meenschoft hoole, Je'meenschoft.

felon - en Fe'bräakja.

felony - en Fe'bräakje.

felt - feeld, haft je'feelt; Filt (Filthoot Filtschoo) , Burr.

female - fonne Früeskaunt, Früesje'schlajcht.

femininity - Früesoatijch.

fen - en Somp.

fence - en Tün; met en Schweat eewe.

fence in - be'tiene, enntiene.

fencepost - en Tünpol.

fencer - en Tüntrajchtmoaka.

fencing - Tieninj.

fend - aufwäare.

fender - en Blottbrat.

fennel - en Je'speets.

ferment - jäare.

fern - Farnkrüt (met Bläda aus Heenafadre).

ferocious - rietent, wilt.

ferret - ne Elkj, en Tia aus en Wäsel.

ferrous - iesrijch, fonn Iesa.

ferry - en Prom.

fertile - fruchtboa.

fertilize - met Mest be'spreede.

fervent - drinjent, iewrijch, heet.

fervid - jläjendijch, hetsijch, iewrijch.

fester - schwäare.

festival - en Fastdach, en Gaustje'bott.

fetch - häahole, hole, hole gone.

fetid - stenkjrijch.

fetlock - en Fätel.

fetter - en Spaunsel, spaune, fassle.

feud - ne Onneenijchkjeit.

fever - en Feeba, en Braunt.

feverish - feebrijch.

few - en poa, weinje, atelje, weinijch.

fewer - weinja.

fewest - weinijchste.

fiance - en Fe'leefta, en Briegaum.

fiancee - ne Fe'leefte, ne Brüt.

fib - läje, bleiwe, derjche Bloom räde.

fibs - Läajes.

fickle - nijch opp too fe'lote.

fiction - ne Ro'maunschreft; Dijchtung.

fictitious - ütjedochte Schreft, ne Dijchtung.

fiddle - ne Fiddel; to fiddle.

fiddle string - ne Fiddel Seid.

fidelity - Trüheit em Be'friedet läwe.

fidget - wrunsche, oakre, ose, wrauntre.

fidgety - wizhrijch, wrisprijch.

fidgety person - en Wribelwrips.

fie! - schäm die!.

fiearms - Scheetje'wäa.

field - en Felt, ne Stap, Flekj Launt.

field glasses - en Farnrua.

fiend - en Fient, en Beesewijcht, en Beese Fient, de Soton.

fiendish - diewlisch.

fierce - rietent, wilt onn je'fäadlijch.

fiery - fiarijch.

fife - ne Fleit, ne Piep toom Leeda piepe.

fifteen - fef'tian.

fifteenth - feftiandel, feftianda, feftiande.

fifth - feftel, feftens, fefta, fefte.

fiftieth - feftijchsta, feftijchstel, feftijchste.

fifty - feftijch.

fig - ne Fiej.

fight - en Striet, ne Schläaja'rie, ne Jacht, ne Kjiela'rie; striede, fote, jachte, sikj schlone.

figuratively - biltlijch.

figure - ne Je'stault; ne Fi'güa, en Je'schekj; met Ssole räakjne.

filament - ne denne Frenz.

filbert - ne Nät.

filch - heemlijch näme, stäle.

file - ne Fiel, en Re'jista.

filings - Iesaspoon, Fielspeena.

fill - foll moake, felle, oppfelle.

fill a tooth - blom'beare.

fillet - en Hoabaunt; ne Fleeschschnäd.

fillip - kjnipse, den Finja fomm Düme kjnipse.

filly - en Kobbelfalm.

film - en Film, ne denne Hüt.

filter - ne Sie; derjch siee.

filth - Drakj.

filthy - dakjijch, schwiensch.

final - det latste, det Enj.

finality - ne Entlijchkjeit.

finally - entlijch, schlieslijch, toolatst.

finch - en Goltamakje.

find - finje, auntrafe.

finding - en Je'rejchtsütspruch.

fine - fein; fien; scheen, goot; ne Jeltstrof.

fine arts - de Konnste.

finger - en Finja; be'fote.

fingerling - en junga Fesch.

fingernail - en Finjanoagel.

fingerring - en Finjarinkj.

finish - foadje, foadijch moake; lacke.

finite - aules haft en Enj.

fir - en Dauneboom.

fire - Fia, en Braunt; en Oabeida aufleene; aunstekje.

fire alarm - en Fiamalda.

fire engine - ne Fiasprets.

fire escape - ne Fialada.

fire fly - en Fiakjniepa.

fire hook - en Boosshoake.

fire hydrant - en Fiarua.

fire insurance agent - en Brauntschult.

fire insurance - Fiafe'sejchrung.

fire regulations - ne Fiaordninj.

firebox - en Fiaspell.

firebrick - ne Fiatäjel.

firebrigade - ne Fiawäa.

fireladder - ne Brauntlada.

fireman - en Fiamaun.

fireplace - en Fiaheat.

firewagon - Fiawoage, Fiasprets.

firewood - Brennholt.

firm - faust, staunthauft; en Je'schaft.

first - eascht, ea; {the first one - de easchta, de easchte, det easchte}; {the very first one - de ilda easchta, de ilda easchte , det ilda easchte}.

first rate - easchta Klauss.

first syllable - de easchte Silb.

firstly - easchtens, too eascht, toom easchten.

fish - en Fesch, fesche, angle.

fish hook - en Fesch Hoake.

fish trap - en Bollriess.

fisher - en Fescha.

fishing line - ne Angelschnua.

fishing monger - en Fesch Hendla.

fishing rod - ne Angel.

fishy - fe'dajchtijch, feschijch.

fissure - ne groote Rets.

fist - ne Füst.

fist sized - Füst groot.

fisticuffs - met de Füste schlone; ne Kjiela'rie, ne Schläaja'rie, en Füststriet.

fit - pausse; en Aunfaul.

fitness - ne Schekjlijchkjeit.

five - fiew, fief.

five kinds - fiewat'lei.

fiver - en Fiewa.

fix - trajcht moake, enn Ordninj brinje.

fixed - trajcht jemoakt; opp eene Städ faust.

fixture - en Dinkj daut em Hüss faust ess, (ne Henjlaump, en Kron).

fizzle - brüzhe, en Je'brüzh.

flabbergasted - fe'bleft.

flabby - schlaup, walkj, schluddrijch.

flabby eared - lauzhuarijch.

flaccid - see flabby.

flag - ne Flag.

flagon - ne Buddel.

flagrancy - ne openboare Schentlijchkjeit.

flail - ne Fläajel; aumple.

flake - ne Flock.

flakey - flockijch.

flame - ne Flaum.

flange - en plauta Raunt romme ne Wal; ne Rebb ooda Kolla; en Aunsauts.

flank - ne Denninj, Drebbel Lada, ne Lenj, Flanke.

flannel - Boj.

flannelette - Poajchem.

flap - en Laupe, ne Luck, ne Klaup; mette Flijchte schlone, fuchtle.

flap eared - lauzhuarijch.

flapper - ne Fläjeklaup.

flare - haustijch oppbrenne, oppflaume; en Fiaholt; ne goode Hauntjreff.

flash - en Blits; oppblitse.

flask - ne Buddel.

flat - plaut; en haulwa Toon too läajch; meare Stowe opp een Stock.

flat iron - en Prassiesa.

flatfooted - plautfootijch.

flatten - plaut moake.

flatter - plauta.

flatter - schmeijchle, buckpensle, flunkre.

flatterer - en Schmeijchla.

flatulence - ne Koolkje; Wint em Buck ooda enne Doarm; Wint lote.

flaunt - stolt aufwiese, prole.

flavour - en Je'schmack; en Je'schmack biebrinje.

flaw - en Fäla.

flawless - one Fäla.

flax - Flauss.

flaxen - ne Flaussne Kol'lea.

flaxhead - ne Flausskaun.

flaxstraw - Flauss Stroo.

flay - de Hüt aufstreepe.

flea - ne Fläj; ne Hupsfläj.

fledge - Fadre kjriee.

flee - wajchrane.

fleece - ne fiene Woll; be'streepe, be'schwindle.

fleecy - fienwollijch.

fleet - ne Flott.

Flemish - Floms.

flesh - Fleesch.

flexible - schmiedijch, waut too bäje ess.

flicker - en Flemma, flemmre, flackre'.

flier - en Fläja.

flight - ne Flocht.

flight of pigeons - ne Düweflocht.

flighty - leijchtsennijch.

flimsy - denn onn derjchsejchtijch, schwack.

fling - schmiete, schliesre.

flint - en Fiasteen, en Huppa.

flip - schlackse.

flippant - leijcht auffoadje, nijch eanst.

flirt - wan en Maun ooda ne Frü sikj opp Dommheit onn Spos tooplinkje.

flit - flautre.

flitch - ne sied Spakj.

float - bowenopp schwame, schwäwe.

flock - en Schwoarm, ne Häad.

floe - Schwamiess.

flog - fe'pitsche, priejle.

flood - ne Äwaschwaminj.

floor - ne Flua.

floor rag - en Fluakodda.

floor rug - Fluadakj.

flop - plumpse.

floral - bloomeoatijch.

florid - roddlijch, met Bloome be'lajcht.

florin - en Enjelschet Jeltstekj.

florist - Bloomehendla.

floss - ne sort Sied; denne Wäw.

flotsam - Aufgank daut oppem Wota schwamt.

flounder - ne sort Fesch; o(nn)sejchre Be'nämenheit, Fäla moake.

flour - Mäl.

flour (third rat) - Ma'schieselkje.

flourish - je'linje; aufwiese.

floury - mälijch.

flout - spotte.

flow - rane, soo aus Wota.

flower - ne Bloom; bläje.

flower garden - en Bloomegoade.

flower pot - en Bloometopp.

flowerbed - en Bloomebeet.

flu - flu, de Jripp.

fluctuate - opp'ndol schwanke.

flue - ne Owetrubb.

fluent - leijcht fonn Räd.

fluff - Frense, Düne.

fluffy - locka, frensijch.

fluid - flissent.

fluke - blinjet Jlekj, en jlekjelja Toofaul.

flunky - en Schekjbenjel.

flurry - ne Schneeblies.

flush - root woare; ütspeele.

fluster - nar'wees woare.

flute - ne Fleit.

flutter - flautre, floddre, ssettre.

fly - ne Fläj; ne Lauts; en opna Bogge; fläje.

fly leaf - n Fäasautsblaut.

fly speck - Fläjedrakj, Fläjeschiet.

fly swatter - ne Fläjeklaup.

flywheel - en Schwunkraut.

foal - an Falm.

foam - Schüm; schüme.

foamy - schümijch.

fob - en Üarebommel; Üarekjädbommel.

focus - en Punkt ooda Plauts em Ssiel näme.

fodder - Fooda.

fodder (chopped) - Hacksel.

fodder chopper - ne Hacksellod, Hackselschnieda.

foe - en Fient.

fog - Näwel.

foggy - näwlijch, schmoddrijch.

foghorn - Blosdinkj.

foible - ne schwacke Städ em Ka'rakta ooda em Schweatblaut.

foil - en dennet Schweat.

foist - tooschüwe, wäm waut enne Schoo schüwe.

fold - tooplaje; folje.

fold over - ommschlone.

folding chair - en Klaupstool.

folding door - ne Klaupdäa.

folding hat - en Klauphoot.

folding knife - en Kjnipsmassa.

foliage - Loof.

folio - en Re'jista.

follow - no folje, hinja'raun ssoagle, hinja'raun gone.

follower - en Nofolja.

folly - ne Dommheit.

foment - Opprua aunstejeare; Opprua aunreede.

fond - leef habe.

fondle - hauje, leijcht be'fote.

font - en Doopsteen.

food - Noarinj, Äte, Fooda, Fräte (fe Fee).

food hamper - en Äteskauste.

fool - en Noa, en Dommkopp, en Daumelskopp; aunschmäare.

foolish - domm.

foolscap - Schriewpa'pia.

foot - en Foot, ne Knoss, ne Sock.

footboard - ne Trett.

footbridge - en Stajch, ne Footbrigj.

footgear - Footijch.

footing - Trett.

footman - en Deena, en Schekjbenjel.

footpath - en Footstijch.

footprint - ne Footspoa.

footstep - ne Footstaup.

footstool - en Sche'balkje.

footwarmer - en Footwoama.

footwear - Footijch.

fop - en prautsja Maun.

for - fe, fer, wäaje, doawäaje.

for good measure - too bowen'enn.

for that - doafäa.

forage - Fooda; no Fooda e'rommsäkje.

foray - e'romm plindre.

forbear - tochlote, Je'dult habe, heede.

forbearance - ne Je'dult, ne Nosejcht.

forbid - fe'beede.

force - Macht, ne Je'wault, ne Krauft; be'dwinje, be'motte; jamse.

forceps - ne Doctatang.

forcibly - met Je'wault.

ford - derjch en flacka Fluss gone.

fore - fäa, fäare.

forebode - be'diede, fäabe'diede.

foreboding - ne Oninj.

forecast - de Tookunft ütlaje.

foreclose - faust sate.

forefathers - Fäafodasch, Fäaellre.

forefinger - Fäafinja.

foregiveness - Fe'sseiung.

forehead - de Stearn aum Kopp.

foreign - ütlendsch.

forelock - en Scholm, en Scha'briem.

foremost - easchtens, fer däm.

forenoon - fer Meddach.

forepart - det fäaschte Poat.

foresake - fe'lote.

foresee - em fer'üt seene.

foresight - ne Fäasejcht, ne Ennsejcht.

forest - en Woolt.

forestall - fäabäje.

forestry - ne Wooltwirtschoft.

foretaste - en Fäaschmack.

foretell - woasaje.

forethought - en Fäabedocht.

forewarn - emfer'üt woarne.

foreword - en Fäawuat.

forfeit - waut oppjäwe fe Schult dee eene be'gone haft.

forge - ne Blosbaulj; ferwoats drinje; fe'faulsche.

forge ahead - ferwoats met Je'wault.

forger - en Fe'faulscha.

forget - fe'jäte.

forgetful - fe'jätsom, fe'jätlijch.

forgets - fe'jat.

forgive - fe'jäwe, fe'sseie.

fork - ne Forkj, ne Gaufel.

forlorn - au'leen onn fe'lote.

form - ne Je'stault, en Je'schekj, ne Sta'tüa; en Be'stalssadel.

formal - met Je'schekjlijchkjeit ommgone, for'mal.

formality - no'm Form no.

formation - ne Bildung, ne Je'stault, en Je'schekj.

former - en Fäaja, ne Fäaje.

formerly - ferdäm, fräjoa.

formic acid - Eemskjestoff.

formidable - furjchtboa.

formless - one Je'schekj, one Je'stault.

fornication - ne Huara'rie.

forthright - trühoatijch onn Frajch.

forthwith - fuat(s).

fortieth - featijchsta, featiijchste, featijchstel.

fortify - stoakja moake, be'fastje.

fortitude - ne Frajchheit, ne Browheit, ne Krauaft.

fortnight - twee Wäakj.

 

fortress - ne Fastinj.

fortuitous - toofallijch.

fortunate - jlekjlijch.

fortunately - jlekjelja'wies.

fortune - en Fe'mäje, Jlekj.

fortune teller - Woasaja.

forty - featijch.

forum - en Moakjtplauts, en Je'rejcht.

forward - ferwoats, driest; wieda schekje.

foster - näare, opptrakje, fläaje.

fosterbrother - Fläajbrooda.

fosterchiild - en Fläajkjint.

fosterfather - en Fläajfoda.

Fostermother - ne Fläajmutta.

foul - fül, fe'fült, stinkjent, stenkrijch, fulstrijch.

found - jrinde; funk.

foundary - ne Jeeta'rie.

foundation - en Gruntsteen, ne Gruntloag, en Grunt.

founder - en Peat äwajoage; en Jrinda.

fount of wisdom - ne Weisheitskjwall.

fountain - en Sprinkjborm, en Ruaborm.

four - fea.

four hundred - fea hundat.

four in hand - en Feaje'spaun.

four kinds - fearat'lei.

four poster - en Badstäd met Past.

fourfold - feafach.

fourteen - featian.

fourteenth - featianda, featiande, fea'tiandel.

fourth - feada, feade, en feadel.

fowl - Fadafee.

fowling piece - ne Foagelflint.

fox - en Foss.

foxhunt - ne Fossjacht.

foxkitten - en Fosskautje.

foxtail - en Foss Ssoagel.

foxtrap - en Fossiesa.

foxy - schüloarijch.

fracas - en Je'läw onn en Je'toob.

fraction - en Bruchdeel.

fractious - goastrijch, oppsternootsch, ssenkjisch.

fracture - en Knoakenbruch.

fragile - brakjlijch, kakanaksch.

fragment - en aufjebroaknet Stekj, en Schoawel.

fragrance - en Scheenet Je'roch.

frail - schwack, brakjlijch, kjnäakjsch.

frame - en Räme, ne Stei'lozh, en Je'bintwoakj.

franchise - en Wolrajcht.

frank - frie onn frajch, jlikj'too.

frantic - wonsennijch.

fraternal - breedaliijch.

fraternity - ne Broodaschoft.

fraud - ne Schwindla'rie, Be'drach.

fraught - fe'bunge met, foll fonn.

fray - ne Schläaja'rie.

freak - ne Kjreea'tüa dee selde enne Na'tüa fäafelt.

freckled - sommamolijch.

freckles - Sommamole, Mole.

free - frie, emm sonnst, one Koste.

free trade - en Fria Haundel.

free wheel - met Schwunk.

freedom - ne Frieheit; en Birjarajcht, en Fäarajcht.

freestone - en Sauntsteen.

freeze - freare, ennfreare.

freeze over - toofreare.

freeze up - toofreare.

freezes - frist.

freezing point - Iesspunkt.

freight - Fracht.

freighter - en Frachtschepp.

French - Fraun'seesch.

French toast - Oama Ritta.

Frenchweed - Tauschkje Krüt.

frenzy - en Wonsenn.

frequent - foake, foake be'säkje.

frequenter - en fleisja Be'säkja.

frequently - foake, fluckemol, earemol, mearamol, schockmol.

fresh - fresch, kjeel, nie.

freshen - malkj woare, oppfresche.

freshened cow - ne Fresch malkjsche Koo.

fret - fe'drissliijch senne.

fretfulness - ne Fe'drisslijchkjeit.

friction - ne Riewinj, en Je'schia.

Friday - Friedach.

fried chicken - Heenabrode.

friend - en Frint, en Kom'rod.

friendliness - ne Frintlijchkjeit.

friendship - Frintschoft.

fright - en Schrakj.

frighten - ennschrakje, grüle, fe'feare.

frightful - schrakjlijch, ferjtalijch, grülijch, furjchtboa.

frigid - kolt, frostijch.

frigidity - ne Kold, en kolda Senn.

frills - Krüse.

fringe - en Raunt, en Soom, ne Agj, Tolle.

frippery - onnett straume Kjleeda, Straums, ne Straumheit.

frisky - lostijch, wälijch.

fritters - Rollküake, Portselkje, Däjch enn Fat je'brot; deit Tiet fe'sieme.

frivolous - leijchtsennijch.

frizzled - krüse, fe'ssoddade Hoa.

frizzy - fienkrollijch.

frock - en Rock, en Mauntel, en Früess Kjleet.

frock coat - en Scheeskjerock; en Sse'tüarock, en Schmunjrock.

frog - ne Pogg.

frolic - üt Freid e'romm sprinje, soo aus en Laum ooda en Falm.

frolicsome - lostijch.

from - fonn.

from afar - fonn wiet auf.

from that time - fonn donn aun.

from the - fomm.

from time to time - enjawiess, too Tiede.

front - fäare, fäa, ne Fäa(r)haunt, fäaschte Sied.

front end - det fäaschte Enj, det fäarenj.

front lawn - en Fäahoff.

front steps - en Schaf'fott.

front yard - en Fäahoff.

frontage - de fäaschte Lengd.

frontier - ne Jrens.

frost - Frost.

frostbitten - fe'froare.

frosted - be'selwat, be'froare.

frosty - frostijch.

froth - Schüm, schüme.

frown - ne grunsje Mien, diesta kjikje.

frowsy - fe'ssodat onn fe'sultat.

fructify - too Frucht brinje.

frugal - spoasaum.

frugality - ne Spoasaumkjeit.

fruit - Frucht, Owt.

fruitful - fruchtboa.

fruitless - one Frucht, Fruchtlooss.

fruitpulp - Fruchtflesch.

frump - ne Frü met fe'koddade Kjleeda.

frustrate - fe'twiewle.

frustration - ne Fe'twiewlung.

fry - brode.

frying pan - ne Brodpaun.

fudge - Seets; O(nn)senn driewe.

fuel - Brenninj.

fugitive - en Flijchtlinkj.

fulcrum - en Duckpunkt, en dreipunkt.

fulfill - felle, foadijchbrinje.

full - foll.

full bosomed - foll brestijch.

full force - met sseeda Je'wault.

full grown - ütjewosse; folljewosse.

full moon - foll Mon(t).

full toned - foll stemmijch.

full weight - folle Wijcht.

fully - follstendijch.

fulminate - looss donnre, fluche, schelle.

fumble - met de Henj stolpre.

fumes - en Rüak, en Donnst.

fumigate - üträkjre.

fun - Spos, Sposkje.

function - en Deenst, ne Oppgow, en Aumt.

functionary - en Be'aumta.

fund - en Jelt Fäarot.

fundament - ne Gruntloag.

fundamentally - jrintlijch.

funeral - en Be'jrafniss.

fungus - ne sort Pilss.

funnel - en Trejchta.

funny - sposijch.

fur - Pels, Fal.

furbish - blank schiare.

furcated - Tinj oatijch.

furcoat - en Pels.

furcollar - en Pelskolla.

furious - wuttent, fuchtijch, rosendijch.

furl - opprolle, tooprolle.

furlong - en achtel Miel.

furlough - Ualoff, Heljedoag fonne Oabeit fe'deent.

furnace - en Hettowe.

furnish - be'sate met Meeble, bemeeble.

furniture - Meeble.

furniture van - Meebelwoage.

furred - belajcht met Fal.

furrier - en Pelsneia.

furrow - ne Foa.

furry - fallijch.

further - wieda, wieda auf.

furthermore - wieda jesajcht.

furthest - de wietste.

furtive - heemlijch, hinjarikjs.

fury - ne Wut.

fuse - en Fe'sejchrungs Stoppsel; toopschmelte.

fusion - en Toopschmelte.

fuss - en Je'schlemm.

fusspot - en Fiestskjniepa.

fussy - o(nn)rüijch, neiw, ssip'siel.

fusty - mufflijch, enj, be'drekjt.

futile - fe'jäfs, emm sonst, one Je'wennst, one je'linje.

futility - nijch toolenkjlijch.

future - ne tookunft, tookjinftijch.

future opportunity - tookjinftje Je'läajenheit.

fuzz - ne leijchte Woll, Düne, frense.

fuzzy - nijch kloa too seene; wollijch, met Düne be'sat, frensijch.

gab - schwautse; ne Frät.

gabble - schnacke, plüdre.

gaberdine - ne sort Sseijch toom Äwarock.

gable - en Jäwel.

gad about - e'romm strikje.

gadfly - ne Stäakjfläj; ne Brams.

gaff - en groota Feschhoake.

gag - warje, stekje, bräakje, kockhaulse; det Mül toobinje.

gaggle - ne Schwitt, ne Janshäad.

gaiety - ne Lostijchkjeit, en Fe'jnäje.

gaily - lostijch.

gain - en Je'wenn, en Je'wennst, en Fe'deenst; je'wenne, fe'deene.

gainsay - fe'striede, fe'läje.

gait - en Gank, en Gankwoakj, en Footgank.

gala - fastlijch.

galaxy - ne Grupp Stearnkjes, soo aus de Stearnkje Stijch; ne straume Fe'saumlung.

gale - en Storm, en stoakja Wint.

gall - ne Gaul; ne Oajaniss.

gallant - heeflijch onn brow.

gallbladder - ne Gaulblada.

gallery - en Je'bied toom ne Bilda Ütstalinj hoole; en langa Gank met en Dack.

galley - ne Koakstow opp en Schepp.

gallipot - en Saulwtopp.

gallon - ne Gal'loon.

gallop - glup, huppasch.

gallows - ne Gaulj, ne Stei'lozh wua Mäarda woare oppjehonge.

gallstone - en Gaulesteen.

galore - fäl, ne good Menj.

galoshes - Äwaschoo.

galvanize - met Sinkj be'laje.

gamble - opp Spell sate, wade, wuchre, spikju'leare, wucha driewe.

gambol - Lostsprinj, Bocksprinj moake.

game - en Spell; Jacht Tiare, Tiare oodda Fäajel dee je'jäajat woare.

gander - en Gaunta.

gang - ne Baund, en Toakel.

gangrene - en Braunt, wan Knoakes aunfange to füle.

gangway - en Derjchgank.

gaol - en Je'fenkjniss.

gap - ne Rets; en T(w)eschentiet.

gape - gaupe, met en opnet Mül kjikje.

garage - en Koareschaup.

garb - Kjleedinj.

garbage - Aufgank.

garbled - äwaschnaupt.

garden - en Goade.

gardensnail - ne Schnigj.

gargle - gorjle.

garish - ne lüde Kol'lea; kuntabunt.

garland - en Bloomekrauns, en Krietje.

garlic - Sche'ssnikj.

garment - en Kjleet, en Aunssüch.

garner - ennspikjre, ennheimse.

garnish - ütstraume.

garniture - Toobehea, Schmuck.

garret - ne Dackstow.

garrison - ne Fastinj.

garrote - aufwarje.

garrulous - sea fonn Räd.

garter - en Strempbaunt.

gas - Gaus'lien, Gauss; en Donnst, en Wint enne Moag ooda enne Doarm.

gas filter - ne Gauss Sie.

gas fitter - en Gaussrualaja.

gas jet - ne Gauss Flaum.

gas pipe - en Gaussrua.

gas stove - en Gausowe.

gasburner - en Gausbrenna.

gash - ne Schmoa, ne Wund.

gasp - no Loft gaupe, schwoa odme, jaupe.

gastronomy - ne koake Konnst, Scheenschmack.

gate - en Puat, ne Hakj, en Tooschlach.

gather - toopsaumle; toopkome, fe'saumle, ennsaumle, oppläse.

gaudy - bunt, ütjputst.

gauge - schot'teare, aufschatse, tak'seare; ne Motklock, en Mäta, en Tala, en Wiesa.

gaunt - denn onn ütjehungat.

gauntlet - ne lange Haunschkje.

gauze - dennet Sseijch, aus Migjenat.

gawk - sea kjikje, glottse.

gay - schaftjch; (dit Wuat haft ne niee Be'dieding wan twee Maunslied dijchta Fe'kjea habe).

gaze - lang aunkjikje.

gazelle - een kjleenet, straumet, Ree.

gear - en tankjet Raut, en Raut met Tanke, en Je'driew.

gear lever - en Je'driew Schwenjel.

geese - Jans.

gelatine - Kolle'derts.

geld - en Hinjst fe'endre too en; Kunta; en Hinjst ütschniede.

gelding - en Kunta.

gem - en Odelsteen, en strauma Steen.

gender - en Je'schlajcht.

genealogy - en Staumberejcht, ne Häakunftlea.

general - aulje'meen.

generality - ne Aulje'meenheit.

generaly - em aulje'meene, äwahaupt, je'weenlijch, meistens.

generate - oppbüe, soo aus Daump ooda Lakjtresche'tät.

generation - en Je'schlajcht; en Tietella.

generator - ne Ma'schien dee Daump ooda Lakjtresch'tät moakt.

generosity - ne Friejäwrijchkjeit.

generous - mildjäwrijch, friejäwrijch, leijcht waut äwrijch habe.

genesis - en Aunfank, ne Häakunft.

genial - läwendijch onn Schaftijch.

geniality - en frooa Senn.

genitals - de Je'schlajchtsjläda.

genius - en Schoapsennja.

genteel - stolt, straum onn niemootsch.

gentile - en Heid, aule dee nijch en Jüd senn.

gentle - mild, saunft, nat; saunftmütijch.

gentleman - en Hargomm.

gently - langsom onn leis, saunft onn frintlijch, behutsaum.

gentry - de Harschoft, de hüage Lied.

genuflect - kjnekjbeene.

genuflexion - ne Kjneebäjung.

genuine - ajcht, rein, trühoatijch.

genus - en Je'schlajcht.

geography - ne Eadbaulkonnst.

geology - Steen onn Je'birjkonnst; ne Lea fomm Eadella.

geranium - ne Ommer'aunje.

gerfaclon - ne sort Hofkje em hüage nuade.

germ - Kjeem.

germaine - fe'waunt.

germinate - kjieme.

gestation - ne droagende Tiet.

gesticulate - gaufle, aumple, fuchtle, met de Oarms weifle.

gesture - met de Henj be'täkjne, wiese.

get - hole, kjriee, woare.

get out - e'rüt met die!.

get up - oppstone.

gets - kjrijcht, holt, woat.

geyser - en Geisa, en heeta Stroom üte Ead.

ghastly - jreslijch, doodesblauss.

gherkin - ne kjleene, ennjelajde Gurkj.

ghost - en Jeist.

giant - en Ries.

gibber - plaupre.

gibberish - en Je'plaupa daut nijch too fe'stone es.

gibbet - ne Doodes Stei'lozh.

gibe - spotte.

giblets - det Hoat, Läwa, hauls fomm Fadafee.

giddy - dieslijch, o(nn)wool.

gift - en Je'schenkj, ne Gow.

gifted - be'goft.

gig - en kjleena Bogge.

gigantic - o(nn)je'heia, riesenoatijch.

giggle - kjijchre, jibbre.

gild - fe'golde, met Golt be'alje.

gill - ne Feschlung.

gimcrack - onnette Sache, soone Sache dee nuscht weat senn.

gimp - en siedna Baunt.

gin - ne sort Spiatiss.

ginger - Enjwa.

gingerbread - Enjwabroot.

gingerly - leis.

gipsy - en Sse'jon.

giraffe - en Jiaropp.

girder - en Brigjebaulkje, en Brigjedräaja.

girdle - ne Weest, en Gort.

girl - ne Me'jal, en Mäakje.

girt - en Gort ommbinje.

gist - de jräfste Ennhault, de Hauptpunkt.

give - jäwe; {I give - ekj jäw}; {you give - dü jefst}; {he gives - hee jeft}; {we give - wie jäwe}; {you give - jie jäwe}; {they give - see jäwe}.

gizzard - ne Foagelmoag, Kropp.

glacier - en Iessboajch.

glad - froo, schaftijch.

gladden - schaftijch moake.

glade - en opna Stijch em Woolt, ne Jlad.

gladiola - ne Goadebloom.

glamour - ne Straumheit.

glance - en Blekj, en Glauns.

glanders - de Rots, ne Peatskrankheit.

glands - Dreese.

glare - en hala Wadaschien.

glare ice - Glodiess.

glass - Glauss; en Späjel; en Farnrua.

glassblower - en Glaussblosa.

glasses - Jläsa; ne Brell.

glassy - jläsrijch.

glaze - be'iese.

glazier - en Fenstafe'kjitta, en Fensta Ennsata.

gleam - blenkjre.

glean - saumle, noläse, tooprope, noarnte.

gleaner - en Oaresaumla, en Oarenoläsa.

glee - ne Freid, ne Freelijchkjeit.

glen - en schmaula Dol.

glib - glautmülijch, ne leijchte Tung.

glide - frie fläje (aus ne Hofkje) , rutsche ooda jlitsche.

glider - en Friefläja.

glimmer - schoma'reare.

glimpse - en korta Blekj.

glint - blenkjre.

glisten - jlitsre.

glitter - blenkjre, schoma'reare.

gloaming - en Tweediesta, en Owentroot.

gloat - sikj freie äwa en aundren sien O(nn)jlekj.

globe - en Baul.

globular - bauloatijch.

globule - en kjleena Baul, soo aus ne Drep Wota.

gloom - ne diestre Ütsejcht, ne Dunkelheit, trüarijch.

glorify - fe'harlijche.

glorious - harlijch.

glory - ne Pracht, ne Harlijchkjeit.

gloss - en Schien.

glove - ne Haunschkje.

glove compartment - ne Bielod enne Koa.

glow - jläje, jläare, schwäle, root schiene.

glower - diesta aunkjikje.

glowing fire - ne Gluaje.

glue - Liem; lieme, kjleewe.

glut - en Üwafluss, äwalode; sikj gauns foll äte.

glutton - en Fielfros.

gluttony - Fielfrosijchkjeit.

gnarled - astijch, gnorrijch.

gnash - gnorsche.

gnat - ne Moschkje; ne Migj, ne kjleene Fläj.

gnaw - gnoage.

gnome - en Eadjeist.

go - go, gone, aufreise.

go between - en Fe'meddla.

go cart - en Kjinjawoage, en Woagkje.

goad - ennoajre.

goal - en Ssiel.

goat - ne Kos.

goat feed - Kose Orfsel.

goatee - en Koseboat, en Kjenneboat.

gobble - en Künhon sien Je'schrejch.

goblet - en kjleenet Wienglauss.

God - Gott.

God speed - Gott met die.

godless - gottlooss.

Godlike - from, gottänlijch. jettlijch.

Godsend - en Gottessäajen.

goes - jeit.

goest - jeist, wankst.

goggles - ne Stoffbrell.

going - gone.

goitre - ne Kropp.

gold - Golt.

goldfinch - en Goltamakje.

goldsmith - en Goltschmett.

gone - wajch, fuat, f'gone, fe'bie.

gong - en Kjlinja met en deepa, holla Toon.

goo - Schma'donns.

good - goot, fein, goots.

good faith - too Good.

good for nothing - en Daugnikjs, en Onnoosel.

Good Friday - Stelle Friedach.

good health - Wool, goode Je'suntheit.

good looking - straum, scheenet Je'lot, straumlotent.

good natured - goot meeenent.

goodbye - au'dee.

goodday - goo(de)ndach.

goodliness - ne Scheenheit.

goodness - Goots.

goodwill - en Woolwunsch.

gooey - backrijch.

goose - ne Gauns.

goose pimples - gaunsehüt, Krüshüt.

goose step - en stiewbeenja Marsch, en Gaunsemarsch.

gooseberry - ne Kjresbäa, ne Stachelbäa.

goosefeathers - Gaunsfadre.

gopher - ne Stapmüss; en Schekjbenjel, en Laupesenja, en Hauntlanga, en Pauslacka.

gorceries - Ütwoa.

gore - met Heana derjchboare; je'ronnet Bloot.

gorge - ne deepe Schlucht; foll fräte.

gorgeous - prachtfoll.

gormandize - foll fräte, schma'rotse.

gorse - ne stachelje Bloomeplaunt.

goshawk - ne Düwehofkje.

gosling - en Gaunsekjikjel.

gospel - det Ewan'jeelium.

gossamer - Hoafst Spandwäw; sea dennet Sseijch.

gossip - en Je'schwauts, en J'plüda, ne Plüda'rie.

gossiper - Klotjedroaga.

got - p. t. of get, kjräjch sing. kräje plur.

gouge - ütwoakje, ütmurjchle.

gourd - ne Raubel.

gourmand - en Fielfros, en Lekjmül.

gourmet - en Scheenschmakja.

gout - Weedoag enne groote Tee; de Schol, Jijcht.

govern - re'jiare, be'harsche.

governable - lenkjboa, waut too lenkje ooda too bandje es.

government - Re'jiarung.

governor - de Oola, de Foda, de Re'jiara.

gown - en Früesskjleet.

grab - platslijch aunfote, haustijch too hoole kjriee.

grace - ne Jnod, ne Gonnst, ütstraume.

graceful - schekjlijch, met en Je'schek.

gracious - jnädijch.

gradation - stoopwiess.

grade - ne Grod; en Daum.

gradual - aul'mälijch.

graduate - ne Grod enne School fe'deene; enn Grode deele.

graft - Plaunte proppe; en Be'kjeepungspriess.

graham flour - Schlijchtmäl.

grain - Je'träajd; en Joaresraunt em Boom.

grain auger - ne Je'träajdschrüw.

grain cleaning - Je'träajd putse.

grain crusher - en Schrooda.

gramaphone - en Grammafoon.

grammar - ne Sproaklea.

granary - en Spikja'.

grand - groot, groossoatijch.

grandchild - en Grootkjint.

granddaughter - ne Grootdochta.

grandeur - ne Pracht.

grandfather - en Grootfod, ne Grootforakje.

grandiloquent - grootpraschrijch räde.

grandiose - groossoatijch.

grandmother - ne Grootmutta, ne Grootmurakje.

grandson - en Grootsän.

grange - en Spikje, ne Schien; en Foarm.

granite - Gra'neet Steen.

granny - ne Grootmutta.

granny knot - en Wiewaknoppe.

grant - en Tooschoss; toostone; be'wellje; waut em sonst jäwe.

granulate - fe'sockre.

granule - en Kuarnkje.

grape - ne Wiendrüw.

grapefruit - ne Pommelmooss.

graphic - kloa onn dietlijch.

grapnel - en kjleena Anka.

grapple - rausle, fote.

grasp - be'jriepe, oppfote; jripse, aunfote, fote.

grasping - be'jiarijch.

grass - Grauss.

grass green - Graussjreen.

grasshopper - ne Heischrakj, en Grausshoppa.

grassmower - ne Graussma'schien.

grassy - graussijch.

grate - en Ross; rausple.

grateful - dankboa.

gratification - ne Be'frädjung.

gratify - be'frädje.

gratis - em sonst. one Koste.

gratitude - ne Dankboakjeit.

gratuitous - friewellijch.

gratuity - en Jeltje'schenkj, ne Be'loonung.

grave - en Grauf; een eanstet Be'näme.

gravedigger - en Graufgrowa.

gravel - Graunt, Kjiess.

gravely - opp eanst.

gravitate - biebäje, nodre, auntrakje.

gravity - ne Wijchtijchkjeit, en Eanst; waut doltrakjt no de Ead.

gravy - Fat, Schmagus.

graze - grose, weide.

grazier - en Feehoad.

grease - Schmäa, Schmurts, Fat; schmäare.

grease spot - ne Schmurtsplack.

greasepot - ne Schmäadoos.

greasy - schmurtsijch, schmäarijch, fatijch.

great - groot, wijchtijch, b'riemt.

great aunt - ne Ellamum.

great uncle - en Elleroom.

greatcoat - en Pol'too, en Äwarock, en Bur'nuss.

greatly - sea, groossoatijch.

greatness - ne Macht.

greed - Be'jia, Jiets.

greedy - be'jiarijch, jietsijch, ra'chullijch.

green - jreen.

greenback - en Jeltssadel.

greenery - Jreens.

greenhorn - en Jreenschnowel, en Nautschät, en Schnoddanäs.

greenish - jrenlijch.

greet - jreesse, be'jreesse.

greeting - en Gruss.

gregarious - Jesalchoft fe'langent.

gremlin - en Häselmenschkje fonn Irrlaunt.

gress - en Ütgank.

grey - greiw, schemmlijch; fe'greiwe.

grey haired - greiwkoppijch.

grey lard - Jreeweschmolt.

greyhound - en Winthunt.

grief - Trüa, Sorj.

grievance - ne Kloag.

grieve - Trüare, sorje, kloage.

grievous - met Schmoate, empfintlijch, drekjent.

grill - het brode.

grim - diesta ütseene.

grimace - Frautse moake, det Je'sejcht fe'trakje, Bre'zhakje moake, Fe'nasse riete.

grime - Drakj, Borkj.

grimy - drakjijch, muzhrijch.

grin - schmüstre, schmunsle.

grind - schliepe, schoape gnorsche, mole, schroode.

grinder - en Schrooda; en Schliepsteen; ne Backtän.

grindstone - en Schliepsteen.

grip - en Jreff, ne Hauntjreff.

gripe - gruntse, grum'sauje.

grisly - opp'scheislijch, jreslijch, gruslijch.

grist - Kornmäl.

gristle - Gnurpel.

gristly - gnurplijch.

grit - Jrett; Staunthauft.

gritty - saundijch.

grizzly - greiwlijch; en groota Boa.

groan - stäne.

groats - Howajrett.

grocer - en Ütwoahendla.

grog - en Schnaups.

groin - de Denninj.

groom - en Briegaum; en Peatskjnajcht.

groove - ne Groow, ne Foa, ne Ran.

grope - em diestre no waut fote.

gross - twalf Duts; groff, waut schmutsjet; scheibijch.

grossness - ne Groffheit.

grotesque - opp'scheislijch.

grouchy - brumsch.

ground - Ead, en Grunt; je'mole, je'schläpe.

ground cherry - ne Eadkjoasch.

groundhog - en Eadhunt.

groundless - Gruntlooss.

groundscoop - ne Schleep.

groundwork - ne Gruntloag.

group - ne Grupp, ne Schwitt.

grouse - Raupheena; grumsauje.

grout - wan en Schwien enne Ead weelt; denna Sse'ment too miare.

grove - en kjleena Bosch.

grovel - deemütijch krüpe.

grow - wausse; trakje, soo aus ne Arnt.

growl - gnorre.

growler - en kjleena Bogge; ne sort Fesch; en kjleena Iessboajch.

grown up - ütjewosse.

growth - en Je'wauss, en Je'dalj.

grub - weele; ne Mod.

grudge - Neid, Aufgonst, nijch jenne.

gruel - ne eefache Jret.

gruesome - gruslijch.

gruff - ruch, ne ruche Stemm; fe'drisslijch.

grumble - grum'sauje, brumle, schlauje, wettre, schon'deare, koll'bäakjre.

grumpy - premlijch, grum'saujsch, brumsch, fe'schrowe, de'dwäa.

grunt - gruntse, murkjse.

guarantee - birje, gootsaje.

guaranty - ne Birjschoft.

guard - en Aunstaultswajchta; oppe Hutt senne, fäasejchtijch senne; oppwäare, be'woare.

guardian - en Fäaminda, en Oppsejchta.

guardianship - ne Fäamindaschoft.

gudgeon - en Poat fonn en Je'henkj.

guess - rode, mootmose.

guest - en Gaust.

guestroom - ne Gauststow.

guffaw - en lüdet Je'lach.

guidance - ne Leidinj, ne Rajchtschnua.

guide - stiare, lenkje; leide; en Leida, en Be'jleita; de Rejchtung wiese.

guilder - en Gulden (Hollandisch Jelt.).

guile - eenem met Fauschheit hinjat Lijcht feare.

guillotine - ne fraun'sseesche Steil'ozh e(nn)jerejcht Mäarda ommtoobrinje.

guilt - ne Schult.

guiltless - one Schult.

guilty - schuldijch, jeltijch.

guinea fowl - Poadelheena.

guinea pig - en Ka'nienkje.

guise - ne Je'stault, ne Loa(w).

guitar - ne Gi'toa, ne Ji'toa.

gulf - en Aufgrunt.

gull - ne Meew.

gullet - en Gorjel, en Schluckat.

gullible - leijchtgloowsch, leijcht too be'schumle.

gully - en langa, deepa Growe.

gulp - en groota Schlucks.

gumbo soil - Tapaleem.

gummy - gummijch.

gumption - Jrett; en Äwanämungsjeist.

gums - Tänefleesch.

gun - ne Flint, en Je'wäa; {shot-gun - ne Schrootflint}.

gun barrel - ne Loop.

gunpowder - Scheet Pulwa.

gunshot - en Flinteschoss.

gurgle - klunkre, speele, schurjle, gorjle.

gush - met en folla Stroom rane.

gust - en haustja Wint.

gusto - me Fe'jnäje.

gusty - windijch.

gut - ne Doarm; ütnäme.

gutstring - ne Doarmseid.

gutter - ne Groow, ne Ran.

guzzle - schwalje.

gymnasium - ne groote Spälhaul.

gypsum - ne sort Jips.

gyrate - kjriesle.

gyroscope - en Kjriesel.

gyve - spaune, fassle.

haberdasher - en Kortwoahendla.

habiliment - Kjleedinj.

habit - en Aunssüch, ne Maun'dearinj; ne Au(n)jwanheit; Nekje, Ssoote, Sitte.

habitable - wonboa.

habitation - ne Woninj.

habitual - ne Au(n)jewanheit.

hack - hacke, too'hacke; en Bogge dee too fe'meede es.

hackney - en Peat daut too fe'meede es.

had (p. t. of have) - haud.

haddock - en Seefesch.

hag - ne Hakjs, ne Strunts, ne Stint, ne Keschlelje.

haggard - wilt onn fe'ssoddat lote.

haggis - ne Schottische Moltiet Howajrett, Schopshoat, Lunge onn Läwa enne Schopsmoag je'koakt.

haggle - striede, jüde, stribble.

hail - Hoagel, hoagle; fonn wiets roope.

hailstones - Hoagelsteens.

hair - Hoa.

hair clipper - en Hoaschnieda.

hair in a bun - en Hoaschups.

hair permanent - Düawalle.

hair ribbon - ne Hoaees. en Hoabaunt.

hairband - en Hoabaunt.

hairbreadth - en Hoabreet, en hepkjes Hoa.

haircomb - en Hoa Kaum.

haircurler - en Hoakrüsa.

hairdresser - en Hoakjinstla.

hairdressing - Hoakonnst.

hairless - one Hoa, kolkoppijch.

hairnet - en Hoanat.

hairparting - en Hoastrijch.

hairpin - ne Hoaspald.

hairy - hoarijch.

halberd - en Spiess ooda Akjs aus Je'wäa enne oole Tiede.

halcyon - stell onn frädlijch.

hale - fresch onn Je'sunt.

half - haulf, de halft.

half breed - en Haulfbrit, ne Brittefrü.

halfhearted - one Moot, mootlooss.

halfhitch - en Dobbelschlach.

halfwit - en Eefeld.

halfwitted - eefletijch, laupsijch.

halibut - en Seefesch.

hall - ne Haul, ne grotte, lange Stow, en Gank.

hallow - heilijch moake.

hallowed - heilijch.

hallstand - en Kjleedastenda.

hallucinate - biesta räde.

hallway - en Gank.

halo - en Lijchtrinkj.

halpful - be'helplijch.

halt - lom; stell hoole.

halter - en Haulta.

halve - enn halft deele.

halyard - en denna Säajelstrank.

ham - en Schinkje; en Spucht.

hamburger - Klopps.

hames - Heems.

hamlet - en kjleenet Darp.

hammer - en Homa; homre.

hammer handle - en Homastäl.

hammock - en Henjbad.

hamper - en Korf; en Steen em Wäaj schmiete.

hamster - en kjleenet Gnoagtia.

hamstring - ne Hackesän; de Hackesän derjchschniede.

hand - ne Haunt, ne Grauj, ne Kleiw(vulg); Hauntschreft; Üarewiesa.

handbag - ne Haunttausch, ne Jelttausch.

handbell - en Deschkjlinja.

handbill - en Hauntssadel.

handbook - en Hauntbüak.

handbreadth - ne Hauntbreet.

handclasp - en Hauntdrekje.

handcuff - en Henjspaunsel.

handful - ne Hauntfoll.

handicapped - Kjarpa behindat.

handicraft - ne Hauntoabeit.

handiwork - Hauntwoakj.

handkercheif - en Schneppeldüak.

handle - en Stäl, ne Jräp, Haulm; haun'teare.

handlebars - ne Lenkjstang.

handmaid - ne Käakjsche.

handover - äwaräkje, hanräkje.

handrail - en Wollm.

handsome - aunstendijch, schekjlijch, schmock, straum.

handwriting - ne Hauntschreft.

handy - paussent.

hang - henje.

hanger - en Henja, en Henjsel.

hanger on - en Aunhenja.

hangnail - en Nietnoagel.

hanker - en Janka.

hansom - en Tweeroda, en Krota.

haphazard - mau soo fonn o(nn)je'fäa.

hapless - o(nn)jlekjlijch.

happen - Fäafaule, er'äjne, pas'seare.

happened - daut be'gauf sikj, doa wort.

happiness - ne Freid, Jlekj.

happy - froo, fe'jnäjcht, foll Freid, schaftijch, freelijch.

harangue - lankwielijch räde.

harass - baudre, nerkje, oppräaje.

harbinger - eena dee em Fer'üt Tiedinj brinjt.

harbour - en Howe; hakje.

hard - hoat, sea, schwoa.

hard of hearing - schwoahearijch.

harden - hoat woare.

hardening of the arteries - Odafe'kaulkjinj.

harder - hoada, dolla.

hard-headed - stekjsenninjch.

hardihood , hardiness - ne Hoatlijchkjeit.

hardship - ne Schwiarijchkjeit.

hardware - Iesawoakj.

hardy - hoatlijch.

hare - en groota Hos.

harelip - Hoseschoa.

haricot - ne witte Schaubel.

hark - horjch.

harlem drops - Hoalemma Dreppe.

harlot - ne Hua.

harm - en Schod; schod doone, schädje, schuracke, fe'latse, too splät kome.

harmful - schätlijch.

harmless - nijch je'fäadlijch, one Je'foa.

harmonic - scheenkjlinjent.

harmonious - wan Stemme scheen toop pause biem sinje.

harmonize - harmon'eare; wan twee goot toop foadijch kome.

harmony - Harmo'nie.

harness - en Säl, en Peatsje'scherr; Säle opplaje, oppscherre.

harp - ne Hoap.

harp music - Hoapespell.

harpist - en Hoapespäla.

harpoon - en Fesch Spiess.

harridan - ne oole Strunts.

harrier - en Hose Hunt.

harrow - ne Äajd, äajde.

harry - baudre, fe'tilje, ploage.

harsh - ruch, schoap, strenj.

harshness - ne Strenjheit.

hart - en Hersch.

hartshorn - en Herschhuarn.

harum scarum - Hauls äwa Kopp.

harvest - Eifst, Hoafst, ne Arnt; eifste, arnte.

harvester - en Binja.

has - haft.

hash - ne Brie.

hasp - ne Hausp.

hassock - en ütjepulstatet Sche'balkje.

haste - en Haust, en Iel, spoode, met Haust.

hasten - iele.

hastily - bosijch, haustijch.

hasty - ielent, bosijch, hottsijch.

hat - en Hoot.

hatch - ne Luck; broode, ütbroode.

hatchet - en Biel, ne Akjs.

hate - en Hot, hasse.

hateful - fe'hast.

hatred - Hot.

haughty - stolt, hüachnäsijch.

haul - schlape, feare, fuawoakje.

haunch - en Schinkje, ne Lenj, ne Hoft.

haunt - ploage, be'spüake; en Oppenthault, en Loaga.

have - hab, ha' haw.

have mercy - jaumre, er'boarme.

haven - ne Tooflucht, en Howe.

haversack - (Howasack?) en Rigjesack, en Packsack.

havoc - ne Demo'learung, ne Fe'nijchtung.

hawk - ne Hofkje.

hawser - en dikja Strank.

hawthorn - ne hachelje Roos.

hawthorn berries - Hachelbäare.

hay - Hei.

haybarn - ne Heischien.

haycage - ne Reep.

haycage bar - ne Reepesprot.

haycock - ne Hei'kopits, en kjleena Heihüpe.

hayloft - en Heibän, en Staulebän.

hayrack - een Heibacks.

hayrick - ne Hei'kopits.

hayride - ne Hottsbonkje Foat.

haysling - ne Heischlenj.

haystack - en Heihüpe.

haysweep - ne Heischlap.

hazard - ne Je'foa.

hazardous - je'fäadlijch.

haze - en leijchta Näwel.

hazel - nätbrün.

hazelnut - ne Hausselnät.

hazy - näwlijch.

he - hee.

he can - hee kaun.

he could - hee kunn.

he eats - hee at.

he has - hee haft.

he hears - hee heat.

he helps - hee halpt.

he is - hee es.

he knows - hee weet.

he loses - hee fe'list.

he makes - hee moakt.

he may - hee mach.

he must - hee mott.

he needs - hee bruckt.

he said - hee säd.

he says - hee sajt.

he sees - he sit.

he shall - hee saul.

he sleeps - hee schlapt.

he strews - hee streit.

he will - hee woat.

he would - hee wudde.

head - en Kopp, en Haupt; en Fäaschta; de Fäahaunt näme.

head dress , head gear - Kopptijch.

head over heels - heistakopp; Hauls äwa Kopp.

head shake - en Kopp scheddre, en Koppnekje.

head shawl - en Schleedüak, en Koppdüak.

headache - Koppweedoag, Kopprietinj.

headcheese - Siltkjees.

headend - Koppenenj.

heading - Üwaschreft.

headless - one Kopp.

headlong - one be'sonne.

headmaster - en School Fäaminda.

headpiece - en Koppstekj.

headquarters - en Hauptkwa'tea.

headstrong - baulstiarijch.

headway - en Wiedakome, en Ferwoats kome.

headwind - Wint fonn fäare, jäajewind.

heady - leijchtkoppijch.

heal - heele, tooheele.

healed - heel.

health - en Heil, ne Je'suntheit.

health resort - en Küa Uat, en Je'suntheits Uat.

healthy - je'sunt, koasch, kjoanijch.

heap - en Klompe, en Hüpe; oppklompe, toopschoawe.

hear - heare.

hearse - en Doodewoage.

heart - en Hoat.

heart failure - Hoatschlach.

heart felt - fonn Hoate.

heart rending - fonn Hoate fe'ssoajcht.

heartburn - Soodebrenne.

hearth - en Heat, en Fiaspell, ne Rea.

heartless - kjeen Metfeelent.

hearty - fonn Hoate jeare.

heat - ne Hett; hette.

heat register - en Hettross.

heatedly - hetsijch.

heater - en Hetta.

heathen - en Heid.

heathenism - en Heidentüm.

heave - häwe.

heaven - de Himmel.

heavenly - himmlisch.

heavier - schwanda.

heaviest - schwanste.

heaviness - ne Schwoarheit.

heavy - schwoa.

heavy heart - en schwoaret Hoat.

hectic - wilt häa gone, iewrijch.

hedge - ne Hakj.

hedgehog - en Schwienhunt, en Eadhunt.

hedgerow - ne Hakj fonn Struck.

hedonism - Ple'zheasocht.

heed - acht jäwe, oppmoakjsaum senne; Acht, Oppmoakjsaumkjeit.

heedful - fäasejchtijch, oppmoakjsaum.

heedless - one acht.

heel - ne Hack aum Foot; ne Aufsat aune Schoo.

hefty - groot onn stoakj.

heifer - ne Stoakj, ne junge Koo, en Kjiess.

height - ne Hejcht.

heinous - opp'scheislijch, jreslijch.

heir - ne Oaw.

heirless - one Oaw.

heirloom - en Oawstekj.

hell - de Hal.

hello - goo(de)ndach.

helm - en Schepstia, ne Roodel.

helmet - ne Kjriejesmets.

help - Help, halpe, be'deene.

helper - en Halpa, Biehutscha, Hauntlanga, Laupesenja.

helpless - onnbeholpe, rotlooss.

helpmate - en Helpkom'rod.

helter skelter - derjche'naunda.

hem - en Soom, ne Not; ommseeme.

hemisphere - de haulwe Eadbaul.

hemlock - en Dauneboom; ne sort Jeft.

hemmorhage - sea bleede.

hemmorrhoids - Ma'riede, Hemariede.

hemp - Hamp.

hemstitch - en ladja Soom.

hen - ne Han.

henbane - ne jeftje Stüd.

hence , henceforth - fonn nü aun.

henchman - en Aunhenja.

henhouse - Heenastaul.

henpecked - wan de Frü de Bekjse drajcht.

henroost - ne Heenafloak.

hepatitis - de jäle Socht.

her - äa, däa, ar.

herald - eena dee Niess ooda Norejcht brinjt.

herb - Krüt, Grauss.

herbaceous - krütoatijch.

herbivorous - Krütfrätent.

herd - ne Häad, ne Ta'bün, ne Schwitt; heede.

herdsman - en Hoad.

here - hia, häa.

hereafter - fonn nü aun, enne Tookunft.

hereby - hiamet.

hereditary - metjeorwe.

heresy - ne faulsche Kjoakjelea.

heretofore - bott nü.

herewith - met dit, hiamet.

heritage - en Oawgoot, ne Oawschoft, ne Häakunft.

hermetic - loftdijcht.

hermit - en Eensiedla.

hernia - en Bruch.

hero - en Helt.

heron - en lankbeenjet Wotafoagel, en Schietareia.

herring - en kjleena Seefesch, en Häarinkj.

hers - äat, äare, det äaje.

herself - sikj selfst.

hesitate - sieme, one ent'schlote, lüre, trigjtrakje.

heterodox - irrgloowsch.

heterogeneous - fe'schiedenoatijch.

hew - heiwe, hacke.

hexagon - sassakjijch.

hiatus - en Bruch.

hibernate - em Schlop äwawintre.

hiccup - schnucke.

hickory tree - en witta Waulnät Boom.

hidden talent - ne fe'stoakne Gow.

hide - en Fal; fe'stäakje, fe'krüpe, fe'woare.

hidebound - moaga, en bät enjhoatijch.

hideous - oppscheislijch.

higgeldy piggeldy - toopjemenjt.

high - hüach.

high chair - een hüaga Kjinjastool.

high German - hüag Dietsch.

high school - ne Hüachschool.

higher - hejcha.

highest - aum hejchste.

highland - Hüachlaunt.

highness - ne Hejcht.

highway - en Hüachwajch.

hike - en Spat'seagank.

hilarious - oppjeheitat, sea schaftijch.

hill - en läaja Boajch.

hilt - ne Schweatjräp.

him - am; däm.

himself - sikj'selfst.

hind - hinja, hinje; ne Herschkoo.

hinder - hinjre, hindre.

hindfoot - hinjafoot.

hindmost - det hinjaschte.

hindquarter - en Hinjafeadel, ne Hinjahoft.

hindrance - ne Hinjaness.

hinge - en Je'lenkj; doafonn aufhenje.

hinny - en Falm fonne en Hinjst onn ne Äselkobbel.

hint - en Winkj, stell auntoofestone jäwe.

hip - ne Hoft.

hip bath - ne Setbod.

Hippopotamus - en Nielpeat.

hire - meede, aunnäme.

hired man - en Kjnajcht.

hirsute - hoarijch, met Hoa be'wosse.

his - sien, siene, sient, det sienje; {on his account - sienswäaje, sienshaulwe}.

hiss - ssisse, soo aus ne Schlang.

historian - en Je'schijchte Schriewa.

historical - Je'schijchlijch.

history - Je'schijchte fonne Fe'gangenheit.

hit - schlone, traf, heiwe; en Heiw, en Schlach.

hitch - en Unjaspaun; spaune, aunspaune; fassle.

hitch together - toop spaune.

hither - hiahäa.

hither to - bott nü.

hive - en Bieeromp.

hoar - Iessgreiw; oolt.

hoard - toopspoare, opphiepe, enngaundre, jietse.

hoarding - en Brädatün.

hoarfrost - Riep, wan Jewauss met Näwel be'frist.

hoarse - heesch.

hobble - dee Feet be'spaune, fassle; hinkje.

hobby - ne Leefhaber'rie, en Tietfe'drief.

hobbyhorse - en Schockelpeat.

hobnob - ne Je'salschoft feare.

hobo - en Süsenjel.

hock - ne Tiarehack; en Kjnejchel; ne Kjneekjäl.

hod - en Troch toom Täjle oppe Schullre droage, en Täjeltroch.

hodgepodge - ne Mischmausch.

hodman - en Hauntlanga.

hoe - ne Hack, en Schüwa; weede, hacke.

hog - en Schwien.

hogshead - ne groote, heltane Tonn; (Gal'loon).

hoist - ne Trits; enne Hejcht tritse.

hold - hoole; ne Frachtstow opp en Schepp.

hole - en Loch.

holiday - en Heljedach, en Fastdach.

Holland - Hollaunt.

holler - belkje, bloare, schriee, gaulme.

hollow - holl, ne Hollinj; ütholkjse.

hollyhock - ne Stockroos.

holocaust - en groota Braunt; ne groote Menschefe'nijchtung.

holograph - eenem siene äjne Hauntschreft.

holy - heilijch.

Holy Scriptures , Holy Writ - de Helje Schreft.

Holy Trinity - de Helje Dree Eenijchkjeit.

homage - en Unjadon.

home - Tüss; en Heim.

homeless - one Heim.

homely - gaunss eefach, one Schmuck; o(nn)jebilt.

homesick - bangrijch.

homesickness - en Bang, en Banga.

homestead - ne Heimstäd.

homeward - no Hüss opptoo.

homey - tüsijch.

homicide - en Mort.

homily - ne Prädj.

hominy - Kornbrie.

hominyblock - en Pitschkjeklotts.

homsexual - en Jungesschenda, ne o(nn)jesunde Leew tweschen twee Manna.

hone - wate, schliepe; en Watsteen.

honest - opprejchtijch, trühoatijch.

honesty - ne Opprejchtijchkjeit.

honey - Honnijch.

honeycomb - en Honnijchkorf.

honeycombed - lajchrijch.

honeyed - honnijchseet.

honour - ne Ea, en Rüm; eare, be'loone.

hood - ne deepe Mets.

hoodwink - aunschmäare; hinjat Lijcht feare.

hoof - en Hooft, ne Kleiw.

hoof it - too Foot gone.

hoof manicure - ütwoakje.

hook - en Hoake, en Knage, ne Kraump; aunhoake.

hooker - ne Hua.

hooligan - en Gaussebenjel.

hoop - en Bauntiesa.

hooping cough (whooping cough) - de bleiwe Hoost.

hop - opp een Foot hupse.

hope - ne Hopninj, hope.

hopefully - hoffentlijch.

hopeless - one Hopninj.

hopper - en Romp, en Je'träajd Trejchta.

horde - ne Häad.

horizon - de Hori'ssont.

horizontal - too lood.

horn - en Huarn, en Blosdinkj, en Bloshuarn.

horned - je'heanat.

hornet - ne kjleene, wille Bie.

hornpipe - en Schottischa Dauns; ne Schottische Fleit.

horrible - schrakjlijch, gruslijch, schauderhauft.

horror - ne Grül, en Grusel.

horse - en Peat, en Hiescha.

horse dealer - en Peatshendla.

horse race - ne Peatswad, wan Pead enne Wad rane.

horse radish - Mäaradikj.

horsebarn - en Peatsstaul.

horsebrush - ne Peatsbarscht.

horsefly - ne Brams.

horsemanship - ne Riedkonnst.

horseplay - growet Spos.

horsepond - ne Peatsdrenkj.

horsepower - Peatskrauft.

horseshoe - en Hoofiesa.

horsestall - en Peatsrüm.

horsetrader - en Peatshendla, en Tüscha, en Schachra.

horsey - en Hiescha.

horticulture - ne Goadekonnst.

hose - en Schlauch; Stremp.

hosier - en Stremphendla.

hospitable - oppnäment.

hospitality - ne Oppnom.

host - en Gaustweat; ne groote Menj.

hostage - en faustjenomna dee woat jehoole aus Birj.

hostel - en Gausthüss fe Stu'dente; en Weatshüss.

hostess - ne Weatsche.

hostile - fientlijch.

hostility - ne Fientlijchkjeit.

hot - heet, schwool.

hotbed - ne Broodstäd; en Bloomebeet.

hotblooded - heetet Bloot, hetsijch.

hotel - Ho'tel.

hound - en Winthunt, en Hunt.

hour - ne Stund.

hourhand - en Stundewiesa.

hourly - aule Stund.

house - en Hüss; unja Dack brinje.

house breaker - en Ennbräakja.

housedress - en Hüsskjleet.

household - ne Hüsshault.

householder - en Hüssfoda.

housekeeper - ne Hüssfrü, ne Kjäakjsche.

housewarming - ne Fenstakjast.

housewife - ne Hüssfrü.

housing - en Oppdach.

hovel - ne kjleene Kot.

hover - schwäwe.

how - woo.

how much? - woofäl?.

however - dannoch, emma'han, woomäajlijch.

howl - jül, me'neewre.

howser - en dikja Strank.

hub - en Meddelpunkt.

hubbub - en Klo'mua.

hubcap - ne Kolw.

hue - ne Kol'lea.

hug - ommoarme. leefkoose, drekje, ommhaulse.

huge - o(nn)jeheia groot.

huge fellow - en Wikjsa.

hull - ne Schall, ne Schlüw; aufschlüwe, ütschlüwe; en Scheppsromp.

hum - somme, bromme.

human - en Mensch.

human form - ne Mensche Je'stault.

human logic - Menschefe'staunt.

human race - Menscheje'schlajcht.

humanity - de Menschheit.

humble - deemütijch.

humbug - en Schwindel, Dommheit.

humdrum - lankwielijch.

humid - feijchte Loft, naut, schmoddrijch.

humidity - ne Feijchtijchkjeit.

humiliate - be'schnütse.

humility - ne Deemüt.

humming - en Je'brüzh, en Je'rüzh.

humour - en Witts, en Spos, ne Sennung, too Mül räde.

humourous - sposijch.

hump - en Puckel.

humpbacked (hunchbacked) - pucklijch.

hunanitarian - en Menschefrint.

hundred - hundat.

hundredth - hundatstel; de hundatsta, de hundatste.

hunger - Hunga.

hungry - hungrijch.

hunk - en grootet Stekj.

hunt - ne Jacht; jäajre.

hunter - en Jäaja.

hurdle - ne Hindaniss, waut em Stijch steit.

hurdy gurdy - ne Drei Orjel.

hurl - schmiete, schliesre.

hurricane - en Urkaun.

hurry - spoode, iele, sikj reffle, bose, sikj reare; en Iel, en Bos.

hurry up - spood die! rea die! rausch! reffel die!.

hurt - wee doone, fe'latse, be'schädje, fe'ssoajcht, fe'schloage, schuracke.

hurtful - schätlijch.

husband - ne Frü äa Maun; spoare.

husbandman - en Büa.

hush - stellsenne.

husk - ne Korn Oa aufschalle.

husky - forsch.

hussy - ne aufjebräjde Frü ooda Me'jal.

hustle - spoode.

hut - ne kjleene Kot.

hutch - en Klotje.

hybernation - en Wintaschlop.

hybrid - en Tia ooda ne Plaunt dee nijch ajcht es.

hydrangia - ne dree mol aundasch.

hydrant - en Fiarua.

hydrogen - Wotastoff.

hydrophobia - ne Rusche Hunjskrankheit.

hydropower - Wotakrauft.

hyena - en willet Tia Hunjsänlijch.

hygiene - ne Rennlijchkjeitslea.

hymn - en Kjoakjeleet.

hyperactive - spanstijch, wälijch.

hypercritical - äwa'driewent dodle.

hyphen - en Bräakjtäkjen.

hypocricy - en Heijchel.

hypocrite - en Heijchla, en Glautmül.

I - ekj, pers. pronoun.

I am - ekj sie.

I became tired - Ekj wort meed.

I become tired - Ekj woa meed.

I can - ekj kaun.

I could - ekj kunn.

I eat - ekj ät.

I have - ekj hab.

I hear - ekj hea.

I help - ekj halp.

I know - ekj weet.

I lose - ekj fe'lea.

I make - ekj moak.

I may - ekj mach.

I must - ekj mott.

I need - ekj bruck.

I said - ekj säd.

I say - ekj saj.

I see - ekj see.

I shall - ekj saul.

I sleep - ekj schlop.

I strew - ekj strei.

I will - ekj woa.

I would - ekj wud.

ibex - en Steenbock.

ice - Iess.

ice tongs - ne Iesstang.

iceberg - en Iessboajch.

icebound - em Iess ennjefroare.

icebox - en Iessschrank, en Iessschaup.

icebreaker - en Iessbräakja.

icefloe - Schwamiess.

icicle - en Iesstaupe.

iconoclast - en Biltfe'doawa; en Gloowefe'doawa.

icy - iesijch.

idea - ne Ie'dee, en Je'danke, ne Äwa'laj.

ideal - fäabiltlijch.

ideas - Biefal.

identical - krakjt äwa'reen.

identify - faust stale.

identity - en Ütwiess.

idiom - ne Rädensoat.

idiosyncracy - ne opp'poate, wundaboare Äjenschoft.

idiot - en Eefelt, en Daumelskopp.

idiotic - eefeltijch, daumlijch.

idle - mässijch, nuscht doone.

idleness - ne Mässijchkjeit.

idly - mässijch.

idolatry - en Aufgottsdeenst.

idolize - too en Aufgoot moake.

if - wan, auf, em Faul.

if not - wan nijch.

ignite - aundstekje.

ignition - Fia, en Aunstekje.

ignoble - schauntboa.

ignomony - ne Schaund.

ignoramus - en O(nn)jeleada.

ignorant - o(nn)jeleat, o(nn)wissent.

ignore - sikj o(nn)wissent stale, nijch acht jäwe.

ilk - ne Sort.

ill - krank.

ill advised - en schlajchta Rot jejäft; one be'docht.

ill bred - schlajcht oppjetrocke; onnbe'schläpe.

ill fated - o(nn)jlekjlijch.

ill feeling - ne Onneenijchkjeit.

ill humour - ne Fe'drisslijchkjeit.

ill luck - schlajchtet Jlekj, O(nn)jlekj.

ill natured - ne Boosheit.

ill timed - too o(nn)rajchta Tiet.

ill treated - schlajcht be'haundelt.

ill will - en Groll.

illegal - jäajenem Je'sats, bütrem Je'rejcht.

illegible - nijch too läse.

illegitimate child - en Huarebauljch, en Natüakjint.

illiberal - enjhoatijch, beschrenkjde Je'danke.

illicit - one Erlaubniss.

illimitable - one Jrense.

illiterate - o(nn)jeleat.

illness - ne Krankheit.

illogical - o(nn)feninftijch, one Pe'dumkje.

illuminate - be'lijchte; er'kjläare.

illusion - O(nn)woarschienlijchkjeit.

illusive - wan de Woarheit eenem ent'wescht.

illusory - o(nn)woarschienlijch.

illustrate - fäamole, biltlijch erkjläare, biltlijch be'schriewe, aufbilde.

illustration - en Aufbildung.

image - en Bilt, en Aufbilt, en Aufgott, waut eem Späjel too seene es; ne ne Fäastallung.

imaginable - denkjboa.

imaginary - ennjebildet.

imagination - Ennbildung.

imaginative - ne fäabedochte Äwalaj.

imagine - sikj waut fäastalle ooda ennbille.

imbecile - en Schwacksennja.

imbibe - sikj daut drinkje jenne.

imbrue - met Bloot derjchnate.

imbue - be'jeistre met Je'feel; foll felle.

imitate - no ope, no moake, no doone, no schnacke.

imitation - en Nomoaksel.

immaculate - Eesswitt, gauns rein.

immature - nijch riep, nijch ütjewosse.

immeasurable - o(nn)mäajlijch too mäte.

immediately - fuat(s) oppe'städ, üagenblekjlijch, stracks.

immemorial - fonn jehäa, sea oolt.

immense - sea groot, onnje'heia groot.

immerse - unjaducke.

immersion - en Unjajeduck.

immigrant - en Ennwaundra.

immigrate - ennwaundre.

immigration - ne Ennwaundrung.

imminent - waut fuat(s) woare saul, drinjent, driewent.

immobile - onnbewäajlijch, stellstonent.

immobility - ne Onnbewäajlijchkjeit, en Stellstaunt.

immoderate - one Mot.

immodest - onnaunstendijch, een'doontijch, onnbescheide.

immodesty - ne Onnbescheidenheit.

immolate - opp opfre.

immoral - o(nn)sitlijch, onnmo'ralisch.

immorality - ne Onnsitlijchkjeit.

immortal - eewijch läwe, niemols stoawe.

immortality - ne Onnstoawlijchkjeit.

immortalize - eewijch em Je'denkj hoole.

immovable - onnbewäajlijch.

immune - en Schuts (jäajen).

immunity - Frie fonn, en Be'schuts.

immure - ennmiere, be'moake.

immutable - onnfe'endalijch.

imp - en Goaschthaumel, en goaschtaja Benjel; en Beesa Jeist.

impact - en Enndruck; en Stooss.

impair - schwakje, weinja weat moake.

impale - oppspekje.

impalpable - waut eena nijch feele ooda fe'stone kaun.

impanel - ennschweare.

impart - metdeele.

impartial - onnparteiisch, je'rajcht.

impassable - wua Derjchgank o(nn)mäajlijch es.

impasse - kjeen Ütwajch.

impassion - deep be'wäaje.

impassive - onnempfinlijch.

impatience - ne O(nn)jedult.

impatient - one Jedult, rietent, o(nn)jeduldijch.

impeach - fe'kloage.

impeachment - ne Klacht.

impede - hindre, hinjre.

impediment - ne Hindaniss.

impel - ferwoats driewe.

impending - waut bool fäafaule saul, dreiwent.

impenetrable - o(nn)mäajlijch derjch too drenje.

impenitent - nijch reed toom äwa'reen moake.

imperative - en Muss, drinjent, needijch.

imperceptible - schwoa too seene, meist nijch too seene.

imperfect - o(nn)follkome.

imperial - kjeisalijch.

imperil - enn Je'foa stalle.

imperious - fäasajrijch.

imperishable - nijch fe'jenkjlijch.

impermeable - wua flissendet nijch derjch kaun.

impersonal - onnper'seenlijch.

impersonate - sikj fe'stalle aus ne aunder Per'soon.

imperturbable - nijch leijcht nar'wees, wäm nuscht ruckst.

impervious - dijcht, wua nuscht derjch kaun.

impetuous - haustijch onn one be'docht.

impetus - en Schwunk.

impiety - ne Gottloosijchkjeit.

impinge - aunsteete, doafonn aufhenje.

impious - gottlooss.

implacable - gaunss fe'ssoajcht.

implant - en'enn plaunte.

implement - en Jreetschoft Toobe'hea; ennfeare.

implicate - fe'wekjle.

implication - ne Fe'wekjlung.

implicit - stell onn onnbedinjt.

implore - prachre, aunligje.

imply - too fe'stone jäwe, en Winkj jäwe.

impolite - onnheeflijch; onnbescheide.

impoliteness - ne Onnheeflijchkjeit.

imponderable - too deep too fe'stone.

import - Woa em Laund en'enn brinje; ne Wijchtijchkjeit.

importance - ne Wijchtijchkjeit.

important - wijchtijch.

importer - en Haundelsmaun dee Woa em Laund en'enn brinjt.

impose - oppbade.

impossibility - ne O'mäajlijchkjeit.

impossible - o'mäajlijch.

imposter - eena dee sikj fe'stalt aus en aundra omm Schwindel too driewe.

impotent - schwack, nijch em Staund, Onnmacht.

impound - ennspoare, ennpounje.

impoverish - oam moake.

imprecate - fe'wensche, fe'fluche.

impregnable - nijch derjch too drinje.

impregnate - schwanga moake.

impress - en Enndruck moake; auftäkjne.

impression - en Enndruck.

impressionable - empfintlijch.

impressive - oppfaulent, aunjriepent.

imprint - en Stampel; stample; en Enndruck moake.

imprison - ennstoppe, em Je'fenkjniss schmiete.

imprisonment - e(nn)sette.

improbable - nijch jleeflijch, onnwoarschienlijch.

improbity - ne O(nn)sittlijchkjeit.

impromptu - one reedjemoakt, jlikj ütem Kopp.

improper - onnaunstendijch.

impropriety - ne Onnbescheidenheit, ne Onnsittlijchkjeit.

improve - fe'bätre, ütbätre, bätre, bäta moake.

improvement - ne Fe'bätrinj.

improvident - kjeene Fäasorj moake; nijch fäarätijch.

imprudent - met O(nn)schult, one be'sonne, nijch sittlijch.

impudent - o(nn)feschämt, onnheefijch, heiwtänijch.

impugn - eenem sien Wuat enn Froag stale.

impulse - met en Stooss sikj besenne.

impunity - one Strof.

impure - nijch rein; nijch ajcht.

impurity - ne O(nn)rennlijchkjeit.

impute - Schult jäwe, be'schuldje.

in - enn, e'nenn, benne, enne, em, 'nenn, e'nenna.

in case - em Faul.

in front of - fer, ferre, ferrem.

in short - kort'omm.

in the - em, enn, enne.

in the lead - fäa'ropp.

in the near future - em korten.

inability - nijch em Staund too doone, onnfäijch.

inaccessible - nijch toojenkjlijch.

inaccurate - nijch rajcht, nijch je'neiw.

inaction - one Je'rooj; en Stellstaunt.

inadequate - nijch je'nüach.

inadmissable - nijch e'nenn lote.

inadvertently - nijch met Fliet.

inalienable - faust jestalt, nijch too endre.

inalterable - nijch fe'endalijch.

inane - one Sswakj.

inanimate - one Läwe; fleiw.

inapplicable - o(nn)mäajlijch auntoowende.

inappropriate - nijch paussent.

inapt - o(nn)jeschekjt.

inarticulate - nijch dietlijch.

inasmuch - wiels, soo wiet aus.

inattention - ne Onnoppmoakjsomkjeit.

inaudible - nijch too heare, stell.

inaugurate - ennweie, ennfeare, ennsäajne.

inauguration - ne Ennweiung, en Ennsäajne.

inauspiciously - one Oppseene.

inborn - e(nn)jebuare.

incalculable - o(nn)mäajlijch too be'räakjne.

incandescent - witt heet, witt jläjent.

incantation - ne Be'hakjsinj.

incapability - en Onnfäijchkjeit.

incapable - nijch fäijch.

incapacitate - onnfäijch moake.

incarcerate - ennstoppe.

incarnate - waut fomm Flesech es.

incarnation - Mensch woare, fe'kjarpre.

incautious - niijch füasejchtijch.

incendiary - waut Fia aunsate meent.

incense - seeta Rüak enne Kjoakj.

incensed - very angry.

incentive - en Drief.

inception - en Aunfang.

inceptive - au(n)fangs.

incertitude - ne O(nn)'sejchaheit, ne O(nn)je'wessheit.

incessantly - eendrajchtijch, one oppheare.

incest - en Blootschaund enne Fa'mielje.

inch - en Ssoll.

incident - en Toofaul.

incidentally - toofallijch.

incinerate - fe'brenne.

incise - opschniede.

incision - en Schnett.

incisors - de Fäatäne.

incite - oppreitse.

incivility - ne Onnheeflijchkjeit.

inclement - reiw onn ruch, strenj, soo aus reiwet, strenjet Wada.

inclination - ne Neijung, ne Äwaneijung.

incline - äwaläne; steil.

inclined - too Mood.

include - met'ennschlüte.

incognito - unja en framda Nome.

incoherent - nijch toophenjijch.

incombustible - nijch too fe'brenne.

income - Ennkom, Ennom.

incommensurable - nijch met je'weenelje Mot too mäte.

incommode - be'laustje.

incommutable - nijch too fe'tüsche.

incomparable - one Fe'jlikj.

incompatible - nijch too fe'droage.

incompetent - nijch fäijch, nijch em Staund to doone.

incomplete - nijch foadijch, nijch follstendijch.

incomprehensible - nijch be'jrieplijch.

inconceivable - nijch fäatoostalle, nijch too fote.

inconclusive - nijch faust be'stemmt.

incongruous - nijch paussent.

inconsequential - nijch wijchtijch.

inconsiderable - nijch be'diedent fäl.

inconsiderate - nuscht äwrijch fe en aundren.

inconsistent - onnbestendijch.

inconsolable - nijch too treeste.

inconspicuous - nijch oppfaulent.

inconstancy - ne Onnbestendijchkjeit.

incontinence - nijch em Staund sikj met de Je'schafte to kontro'leare.

incontrovertible - nijch too fe'striede.

inconvenient - onnpausent.

incorporate - toopschriewe aus eent; enn eent fe'endre.

incorrect - o(nn)rajcht, faulsch, fälahauft, nijch rajcht.

incorrigible - eena dee sikj nijch fe'bätre lat.

incorruptible - wäa sikj nijch fe'leide lat; waut sikj nijch fe'doawe lat.

increase - toonäme, jrata ooda mea woare, meare, fe'meare; ne Toonom.

incredible - o(nn)jleeflijch, o(nn)woarschienlijch.

incredulous - schwoa too jleewe.

increment - en Toosauts, ne Toonom.

incriminate - be'schuldje.

incubate - broode, ütbroode.

incubator - ne Broodma'schien.

inculcate - ennpräaje.

inculpate - dodle, be'schuldje.

incumbent - dee doa nü em Aumt es; waut eenem oppjelajt es.

incur - sikj selfst oppbade.

incurable - nijch too heele.

indebted - schuldijch senne, fe'flijcht.

indecent - onnaunstendijch.

indecision - ne Onnentschlotenheit.

indecisive - onnentschlote.

indeed - auladinjs, freilijch.

indefatigable - one meed woare.

indefensible - waut nijch too fe'teidje ess.

indefinable - waut nijch too be'stemme es.

indefinite - onnbestemmt.

indelible - waut nijch üttoolasche ess.

indelicate - groff, schentlijch.

indemnity - ne Fe'sejchrung jäajen Schod.

indent - enbucke.

indenture - enndinje, ne Be'stemmung en Lealinkj enntoodinje.

independence - Selfstfetrü.

independent - onnaufhenjijch, äjensennijch, selfststendijch, stekjsennijch.

indescribable - nijch too be'schriewe.

indestructible - waut nijch too desto'weare jeit.

indeterminate - onnbestemmt.

index - en Re'jista.

index finger - de easchte Finja.

Indian - en Indi'auna.

Indian file - en Gaunsemarsch.

Indian Summer - en Nosomma, en Oole Wiewa Somma.

indicate - wiese, hanwiese, be'täkjne.

indication - en Täkjen.

indicator - en Wiesa.

indict - schreftlijch fe'kloage.

indictment - ne Aunkloag ferem Je'rejcht.

indifference - ne Jlikjjeltijchkjeit.

indifferent - jlikjjeltijch.

indigenous - e(nn)jebuare.

indigent - sea oam.

indigestion - wan de Moag waut nijch fe'deiwe kaun; wan eenem de Sood brennt.

indignant - oajrijch.

indignity - ne schauntboare Be'haundlinj.

indigo - lijchtbleiw.

indirect - met en Ommtoch.

indiscernible - nijch too unja'scheede.

indiscreet - one be'docht, onnbe'scheide.

indiscretion - ne onbe'dochte Be'jäwenheit.

indiscriminate - one Unjascheet.

indispensable - wua eena sikj nijch kaun one halpe.

indispose - weatlooss moake.

indisposed - onnpaussent; nijch em Staund senne too doone; nijch je'sunt feele.

indisputable - waut nijch too fe'striede es.

indissoluble - waut nijch opptooleese es.

indistinct - nijch kloa, onndietlijch.

indistinguishable - nijch üten'een too scheede, nijch too unjascheede.

indite - waut schriewe.

individual - een, eena, ne Per'soon.

individuality - ne Per'seenlijchkjeit, ne Äjenschoftlijchkjeit.

indivisible - waut nijch too deele es.

indolent - fül, molsch.

indomitable - en aunhoolenda Jeist.

indoors - benne, em Hüs.

indubitable - one je'twiewelt.

induce - aunstejeare, bewäaje.

induction - ne Ennweiung, en Ennfeare.

indulge - wäa sien äjnen Opptiet stellt.

industrial - ne Indust'rieschoft.

industrious - flietijch, fleissijch.

industry - en Oabeitsje'schaft, Fliet.

inebriate - be'süpe, en Be'sopna.

ineffable - nijch üttoospräakje.

ineffective , ineffectual - wan daut nijch wirkjt.

inefficient - nijch follstendijch.

inelegant - one Schmack, schmacklooss.

ineligible - nijch paussent ooda wälboa.

inept - o(nn)je'schekjt, eefeltijch.

inequality - ne O(nn)jlikjheit.

inequitable - o(nn)jerajcht.

inert - reastell; one en Je'rooj.

inertia - waut sikj nijch reat.

inestimable - nijch too schot'teare.

inevitable - waut nijch fäatoobäje es.

inexact - mau fonn o(nn)je'fäa.

inexcusable - nijch too entschuldje.

inexhaustible - waut nijch kaun aula woare; one meed woare.

inexpedient - one Sswakj.

inexpensive - billijch, wollfeilijch, nijch dia.

inexperienced - one Er'foarung, oner'foare.

inexpiable - waut nijch too fe'jüwe es.

inexplicable - waut nijch to er'kjläare es.

inexpressible - waut meist nijch too fe'stone es.

infallible - nijch em Staund Fäla too moake.

infamous - schauntboa.

infancy - ne Kjintheit.

infanticide - en Kjinjamort.

infantry - Footsol'dote.

infatuation - ne Fe'blindung.

infect - aunstekje, soo aus ne Kjrankheit.

infection - ne Aunstekjung.

infectious - aunstekjent.

infer - aunnäme, auntoofestone jäwe.

inference - ne Meeninj.

inferior - weinja weat, läaja.

inferiority - en läajra Staunt.

infernal - haloatijch.

infest - besate.

infidel - ne Per'soon one Gloowe.

infidelity - Onntrüet Be'näme.

infiltrate - langsom derjchdrinje, derjch siepre.

infinite - one Enj.

infirm - schwack, one Krauft, brakjlijch.

infirmary - en Krankenhüss.

infirmity - ne kjarpalijche ooda ne mo'ralische Schwackheit.

inflamation - ne En'tsindung.

inflame - en'tsinde; schlemm woare.

inflate - opp püste, opp blose, foll pompe.

inflation - en Ütdanse.

inflect - bäje, det Wuatenj endre.

inflexibility - ne Stiewheit, en Stekjsenn.

inflexible - nijch too bäje.

inflict - aundoone.

influence - Ennfluss, en Enndruck; be'ennflusse.

influenza - de Flu, de Jrip.

influx - Toofluss.

inform - be'rejchte, Norejcht brinje.

informal - Räajellooss.

informality - ne Formloosijchkjeit.

informant - en Plüdasack, en Klotjedroaga; en Spie'joon.

information - Fe'scheel, Norejcht, Be'scheit.

infraction - en Räajelbruch.

infrequent - nijch foake, selde.

infringe - äwaträde.

infuriate - ennoajre.

infuse - en'ennjeete.

ingenious - schoapsennijch.

ingenuity - en Schoapsenn.

ingenuous - frie onn open'boa.

ingest - enn näme.

ingots - fresch je'gotne Me'tolstekja.

ingrained - ennjewosse.

ingratiate - ennschmeijchle, ennflekjre.

ingratitude - en Onndank.

ingredient - en Toorot, Toobehea.

ingress - Enngank.

inhabit - be'wone.

inhabitable - wonboa.

inhabitant - en Ennwona.

inhale - ennhole, opphole, ennodme.

inherent - äjenschoftlijch.

inherit - oawe, met oawe.

inheritance - ne Oawschoft, en Oawgoot, en Oawdeel.

inhibit - hinjre, em Stijch senne.

inhospitable - nijch oppnäment.

inhuman - o(nn)menschlijch.

inhumanity - ne O(nn)menschlijchkjeit.

inimical - fientlijch.

inimitable - o(nn)mäajlijch no too ope.

iniquitous - sintlijch.

iniquity - Sind, O(nn)jerajchtijchkjeit.

initial - aunfangs.

initiate - ennfeare, ennweie, pa'reare.

initiative - de Fäarhaunt näme.

inject - ennspretse.

injection - Ennspretsung.

injudicious - ne O(nn)schuldje Be'jäwenheit.

injure - fe'latse, too splät kome.

injurious - schätlijch.

injury - ne Fe'latsung.

injustice - ne O(nn)je'rajchtijchkjeit.

ink - Tint.

inkling - ne Oninj.

inkstand - en Tintfaut.

inky - tintijch.

inland - Bennalaunt.

inlet - ne Bucht.

inmate - en Aunstaultsgaust.

inmost , innermost - bennaschte.

inn - en Weatshüss.

innate - e(nn)je'buare.

inner - ennalijch.

innkeeper - en Gaustweat.

innocence - ne O(nn)schult.

innocent - o(nn)schuldijch.

innocent one - en O(nn)schuldja, ne O(nn)schuldje, en O(nn)schuldjet.

innocuous - nijch schätlijch.

innovate - nieet ennfeare.

innovation - waut nieet.

innuendo - en Winkj, mett'n Finja wiese, fonn wiets auntoofestone jäwe.

inoculate - ennimpfe.

inodorous - one Je'roch.

inoffensive - nijch je'fäadlijch.

inoperative - nijch wirkjent.

inopportune - nijch je'läaje.

inordinate - one Mot.

inorganic - onnor'ganisch, metjeholpnet Je'wauss.

inpatient - en Kranka em Krankenhüss.

inquest - ne aumtelje Unja'säkjung.

inquietude - ne O(nn)rü.

inquire - froage, forsche, Nofroag.

inquisition - ne strenje Unjasäkjung.

inquisitive - nieschearijch.

inquisitor - en Unjasäkjungsjerejcht.

insalubrious - o(nn)jesunt.

insalubrity - ne O(nn)jesuntheit.

insane - errsennicjh, wonsennijch.

insanity - en Errsenn, en Wonsenn.

insatiable - nijch too sädje.

inscribe - en'ennschriewe.

inscrutable - nijch üt tooforsche, nuscht ütem Jesejcht too läse.

insect - O(nn)jesseffa.

insecticide - Jeft jäajen O(nn)jesseffa.

insectivorous - O(nn)jesseffa frätent.

insecure - o(nn)sejcha.

insecurity - ne O(nn)sejchaheit.

insensibility - ne Onnemp'fintlijchkjeit.

insensible - onnemp'fintlijch.

insensitive - one Je'feel.

inseparable - nijch üten'een too trane.

insert - e'nennstäakje, bielaje, biestäakje, ennsate.

insertion - ne Ennsatung.

inshore - dijcht biem Eewa.

inside - benne.

insidious - heemlijch hinjalestijch.

insight - Ennsejcht.

insignificance - ne Je'rinjheit.

insignificant - be'diedungslooss; misrijch.

insincere - nijch trü, onnopprejchtijch.

insinuate - fonn Wiets auntoofestone jäwe, derjche Bloom räde; sikj ennschmeijchle.

insinuation - en Winkj, en Ennjeschmeijchel.

insipid - one Schmack, fleiw, ploa.

insist - drinjent senne.

insistent - drinjent; insolence o(nn)feschämt.

insolent - o(nn)feschämt, nijch too fe'droage, schwiendriest.

insoluble - waut nijch too fe'deiwe es.

insolvent - bank'rutt.

insomnia - schloploose Tiede.

insomuch - soo wiet aus.

inspect - unja'säkje, noseene.

inspection - ne Oppsejcht, ne Unja'säkjung.

inspector - en Enn'spakjta, en Oppsejchta.

inspiration - en Ennodme; ne Be'jeistrung.

inspire - opphole; be'jeistre.

instability - ne Onnbestendijchkjeit.

instalment - poatwies, stekjwies.

instance - Rekjs.

instant - en Üagenblekj.

instantly - üagenblekjlijch.

instead - enne Städ.

instep - en Bennafoot.

instigate - aunstejeare, ennhitse.

instill - langsome onn aul'mälijch be'leare.

instinct - ne ennjebuarne Natüa.

institute - nee Aunstault; ennfeare.

institution - en Aunstault.

instruct - unja'rejchte.

instruction - ne Lea, ne Unjarejcht.

instructor - en Leara.

instrument - en Späldinkj; en Je'rät.

insubordinate - o(nn)jeuarsaum.

insufferable - nijch üttoohoole.

insufficient - nijch je'nüach, nijch je'näjent.

insular - inseloatijch; ne Be'schrenkjtheit.

insulate - aufspoare.

insulation - ne Aufspoarinj.

insult - be'leidje; ne Be'leidjung.

insupportable - nijch too fe'droage, nijch too unjastette.

insurance - ne Fe'sejchrung.

insure - fe'sejchre.

insurgents - soone Lied dee em Laund jäajen de Re'jiarung and Je'satsa Je'wault driewe.

insurmountable - o(nn)mäajlijch too äwa'kome.

insurrection - en Oppstaunt jäajen de Rejiarung.

intact - gaunss foll'stendijch onn one fe'reat.

intake valve - ne Ennämsklaup.

intangilble - nijch too be'jriepe, nijch too feele, soo aus en Je'spanst.

integer - ne gaunsse Ssol.

integral - gaunss foll'stendijch.

integrity - ne Foll'komenheit, ne Foll'stendijchkjeit.

intellect - en Fe'staunt.

intellectual - soona met en hüach je'bildet Fe'staunt.

intelligence - en Fe'stentniss.

intelligent - ensejchtijch.

intelligible - fe'stentlijch.

intemperance - one Mot.

intend , intention - en Fäanäme.

intendant - en Fäasjchta; en Fe'waulta.

intended - ne Brüt ooda en Briegaum; ne Aufsejcht.

intense - sea, haftijch.

intensify - stoakja moake.

intensity - ne Krauft, ne Haftijchkjeit.

intent - en Fäanäme; ne Aufsejcht.

intention - soo aus intent.

intentional - met Fliet, aufsejchtijch.

inter - be'eadje, be'growe.

interact - Fe'kjea habe, met aundre fe'kjeare.

intercede - fe'meddle, twesche gone.

intercession - ne Fe'meddlinj.

intercessor - en Fe'meddla.

interchange - fe'tüsche, ommwakjsle, aufwakjsle.

intercourse - Fe'kjea, Ommgank.

interdict - baune.

interest - Enntrass; Inte'resse.

interesting - intra'ssaunt, auntrakjent.

interfere - mankmenje, mankmische; de Näs mank stäakje.

interference - en Mankjemenj.

interim - en Tweschentiet.

interior - fonn benne.

interlace - toopflajchte.

interline - t(w)eschene Lienjes schriewe.

interlock - toopfollje, toopflajchte.

interlocutor - eena dee enn'n Je'spräakj deel nemmt.

interloper - en one je'kroagda Gaust; eena dee sikj one je'froagt en'enn drenjt.

interlude - ne T(w)eschentiet.

intermarry - ne fe'mischte Friea'rie.

intermediary - en Fe'meddla.

interment - ne Be'eadjung.

interminable - one Enj, denkjestiet.

intermingle - toopmenje.

intermission - ne Paus; ne T(w)eschentiet.

intermittent - han o' wada, wakjselhauft.

intern - en Stu'dent dee aus Dokta wieda leat onn em Hospitol deent.

internal - bennalijch, ennalijch, fonn benne.

international - internatsjo'nal. aule Lenda ennschlüte.

interpolate - t(w)eschen schüwe.

interpret - Äawasate, ütlaje, er'kjläare, dollmatsche.

interpretation - ne Äwasatung, ne Er'kjläarung.

interpreter - en Dollmatscha, en Ütlaja, en Äwasata.

interrogate - ütforsche, be'froage.

interrogations - en Fe'hea.

interrupt - fe'sieme, mankräde, mankspäle.

intersect - derjchschniede.

intersection - ne Kjrietsgauss.

intersperse - mank streie.

interstice - en T(w)eschenrüm.

intertwine - derjchflajchte, toopflajchte.

interval - en T(w)eschentiet, en T(w)eschenrüm.

intervene - mank staupe, fe'meddle.

intervention - ne Fe'meddlung.

interview - unja'hoole, ne Unja'hoolinj; ütforsche.

interweave - toopflajchte.

intestate - one Testament stoawe.

intestine - Doarm, Maussdoarm.

intimacy - dijchtet Fe'kjea, en per'seeneljet Fe'heltniss.

intimate - en goodet Fe'trüe.

intimation - ne Be'diedinj.

intimidate - ennschuchtre.

into - em, enn'n, enne.

intolerable - nijch too fe'droage.

intolerance - ne O(nn)jedult aundre Mensche jäajenäwa.

intolerant - o(nn)jeduldijch.

intone - aunstemme, Tonn jäwe.

intoxication - en düna Toostaunt; ne Be'diedende Oppreitsung.

intractable - nijch too lenkje, nijch too bandje.

intransigent - stekjsennijch, stoakoppijch.

intrepid - kjeen angst, sea brow.

intricacy - ne Häakja'rie, ne fe'wekjelde Schwiarijchkjeit.

intricate - fe'häakjat, fe'wekjelt.

intrigue - ennalijch, det bennaschte.

introduce - fäastale, be'kaunt moake, ennfeare.

introduction - ne Ennleidinj; ne Fäastallinj.

introspection - sikj selfst be'trachte, aun sikj selfst denkje.

intrude - mank drenje one je'kroacht.

intruder - en Fe'bräakja.

intrusion - en E'nennjedrenj.

intuition - ne Oninj.

inundate - äwaschwame.

inundation - ne Äwaschwaminj.

inured - je'want.

invade - aunjriepe, aunfaule.

invalid - en Badkranka; onnjeltijch.

invalidate - onnjeltijch moake.

invaluable - fäl weat, weatfoll, hüachjeschatst.

invariable - onnfe'endalijch.

invasion - en Aunjreff, en Aunfaul.

invective - en Schempwuat, en Fläkjwuat (Fluchwuat).

inveigh - lüd schelle, lüd dodle.

inveigle - fe'leide.

invent - nieet ütdenkje, waut freschet ütjrebble, ütfinje.

invention - en niea Ütfunk.

inventor - eena dee aule sorte nieet ütjrebbelt.

inventory - en Jeedare'jista.

inverse - ommjekjeat.

inversion - ne Stelpomm.

invert - äwakopp stale.

invertebrate - en Tia one Rigjstrank.

invest - Jelt opp Fe'deenst ütliee.

investment - ne Jelt Ütgow opp Fe'deenst.

investor - en Jelt Ütliea.

inveterate - ennjewartelt.

invidious - fe'hast.

invigorate - oppfresche.

invincible - nijch too äwamajchte.

inviolable - waut mott heilijch bliewe onn nijch enn Schaund je'brocht.

inviolate - waut mott toch je'lote.

invisibility - ne Dunkelheit.

invisible - waut nijch sejchtboa es.

invitation - ne Ennlodinj.

invite - ennlode, hankroage.

inviting - auntrakjent.

invocation - en Säajen.

invoice - ne Woaräakjninj, en Schultssadel.

invoke - aunroope.

involuntary - nijch friewellijch.

involve - fe'wekjle.

involvement - en Fe'kjea, en Ommgank.

invulnerble - be'schutst, wäm nuscht woare kaun.

inward(s) - no benne, bennalijch, ennalijch.

iodine - Jood.

IOU (I owe you) - en Schultssadel, 'ekj sie die schuldijch'.

irascibility - ne Wut.

irascible - wuttent.

irate - oajrijch, fe'oajat.

ire - ne Wut, en Oaja, en Groll.

irepressible - nijch dol ooda trigj too hoole.

iridescent - schaumrearijch.

iris - ne Schelp'lelje.

irk - ennoajre, schacke'neare, oajre.

iron - Iesa; en Prassiesa; prasse.

iron bars - Iesasprote.

iron dust - Iesaspon.

iron filings - Iesaspoon.

iron monger - en Iesahendla.

iron rod - ne Iesastang.

ironclad - met Iesa be'schloage.

irradiate - be'schiene, be'strole.

irrational - o(nn)feninftijch.

irreconcilable - o(nn)mäajlijch äwa'reen too moake.

irredeemable - nijch trigj too kjeepe.

irreducible - nijch kjlanda too moake.

irrefutable - nijch too fe'striede.

irregular - o(nn)räajelmässijch.

irregularity - ne O(nn)räajelmässijchkjeit.

irrelevancy - waut kjeen Sswakj haft.

irrelevant - sswakjlooss.

irreligious - one Gloowe.

irremedial - waut nijch too heele es.

irremissable - waut nijch too fe'jäwe es.

irreparable - waut nijch trajcht too moake es.

irreproachable - wäm nijch too dodle jeit.

irresistible - waut nijch too wadastone es.

irresolute - onnentschlote.

irrespective - one enn Be'tracht näme.

irresponsible - nijch fer'auntwuatlijch.

irretrievable - nijch trigj too kjriee.

irreverent - ne Ea enthoole.

irrevocable - nijch trigj too endre.

irrigate - wotre, jeete.

irrigation - ne Be'wotrinj.

irritable - neiw, leijcht au(n)jestat.

irritatation - ne Be'laustjung, ne Oajaniss.

irritate - be'laustje, beesre, ennoajre.

island - ne Insel.

islet - ne kjleene Insel.

isolate - aufsondre, aufspoare.

isolated - ee(n)siedlijch.

isolation - ne Aufsondrung.

issue - ne striedende Froag; ne Ütgow; äwa'dül kome; de Nokomende.

istall - ennsate.

isthmus - en Launtenj.

itch - ne Jäakj, ne Gnauts; präakjle, kreiwle; en grootet Fe'lange; kjrizhle.

itchy - kreiwlijch, spekjrijch.

item - en Stekj enne Sseitung, en Aufschnett; en Punkt.

iterate - wadahole.

itinerant - en Reisenda, ne Reisende.

itinerary - en Reisplon.

its - sien, sient, äa, äat.

itself - sikj'selfst, sikj.

ivory - Aulfensteen.

ivy - ne Rank.

j - Jott.

jab - en Püaks, en Stooss, püakse.

jabber - en Je'schwieta, schwietre, en Je'kjwäta.

jack o lantern - en Kjarps La'toarn.

jackal - en Huntoatjet, willet Tia.

jackanapes - en Schlinjel.

jackass - en Äsel, en Burra; en Hol'lunk.

jackboots - hüage Steewle.

jacket - en Waums, en Wanninkj, ne Jack.

jackknife - en Kjnipsmassa.

Jacob - Joakob.

jade - en fe'brucktet Peat; ne loose Frü; en kostboara Steen.

jag - en Schlapsel, en kjleenet Feeda.

jagged - tankijch, as ne Kaunt fonn en je'broaknet Glauss.

jail - en Je'fenkjniss, en Kjarkja.

jailer - en Je'fenkjnisswajchta.

jam - faust kjlame, jamse; ennjekoakt Frucht, Wrenj.

jangle - kjlinjre.

janitor - en Aunstaultswajchta.

January - Jaunwoa, Je'haunwoa.

Japan - Ja'paun.

japan - lacke, jle'siare.

jar - ne Kruck; en Schrüwglauss; en Rucks; dräne.

jargon - en Je'schwieta daut schwoa too fe'stone es; ne be'sondre Rädensoat dee too en je'wesset Je'hault je'heat.

jaundice - jäle Socht, ne Läwa Krankheit; Gaulsocht.

jaunt - ne korte Spat'seareis.

javelin - en Spiess toom schmiete.

jaw - ne Kjenn, en Unjamül, ne Kjeew.

jay - en Foagel, Heista änlijch.

jealous - aufjenstijch.

jealousy - Aufgonst.

jeer - spotte, jniesre; en Spott.

jellied - kolle'dertsijch.

jeopardize - opp Spell sate.

jeopardy - ne Je'foa.

jerk - tekje; en Tekjs, en Rucks, en Sauts.

jerkin - en Waums, ne Jack.

jersey - ne Wolljack.

jest - en Spos, spose, ulkjse.

jester - en Sposdriewa.

Jesus - Jesus.

jet - ne Gauss ooda Wotastrol.

jet black - pekj schwoat.

jet flame - ne Gaussfiastrol.

jettison - äwabuat schmiete.

jetty - ne steenane Waunt aum Eewa omm daut Wota too bräakje.

Jew - en Jüd.

Jewish harp - ne Jüdsche Hoap.

jiffy - en Üagenblekj.

jig - en lostja Dauns.

jigger - ne Trits opp'm Schep; en kleenet Glauss toom Schnaups mäte.

jilt - de Kjiep jäwe.

jimmy - ne Bräakjstang, en Koofoot.

jingle - kjlinjre.

job - ne Oabeit.

jobber - en Stekjoabeida; en Groothendla.

jocky - en Wadritta.

jocose - sposijch.

jocular - foll Spos.

jog - langsom rane omm Be'wäajung to habe.

join - aunschlüte; toop pausse, toop lausche.

joiner - en Descha.

joint - en Jlett, en Je'lenkj, (en Alboage es en Je'lenkj) ; en Stekj Brodfleesch.

joint fluid - Jlädwota.

joint heir - ne Metoaw.

jointly - je'meenschoftlijch, toop.

jointure - ne Frü äa Oawgoot.

joist - en Kjrietsbaulkje, en Fluadräaja, en Stenda.

joke - en Sposkje, en Faks, en Wits.

jolly - lostijch, freelijch.

jolt - een stoakja Rucks, en Stucks, stuckse.

jostle - mett'm Alboage buchle, buckse.

jot - en kjleenet Bät.

journal - ne Sseitung, en Doagesblaut.

journalism - Sseitung Schreft.

journalist - en Sseitung Schriewa.

journey - ne Reis, ne Foat.

jovial - schaftijch, freelijch.

joviality - ne Freelijchkjeit.

jowl - en Koda, en Unjamül.

joy - ne Freid, ne Lost.

joyful - foll Freid, froo, fe'jnäjt, Häaj.

joyride - ne Lostfoat.

jubilant - sea schaftijch.

Judaic - jütsch.

Judaism - en Jüdentüm.

judge - en Rejchta; rejchte, fe'uadeele.

judgment - en Uadeel.

judicial - waut en Je'rejcht aunbelangt.

judiciary - det Je'rejchtsaumt em groote gaunse.

judicious - klüak, schoapsennijch.

jug - ne Kruck.

jugular - de Haulsoda.

juice - Sauft.

juiciness - ne Sauftijchkjeit.

juicy - sauftijch.

July - Jüli.

jumble - ne Mischmausch, waut toopjemenjdet.

jump - sprinje, hupse; en Sprunk.

jumper - en Hupsa; en Me'jalleskleet.

jumpy - nar'wees.

junction - wua twee Lienjes toopkome; en knoppe.

juncture - ne Fe'binjung, en Je'lenkj; en Tietpunkt.

June - Jüni.

juneberries - Jünibäaare.

jungle - en dijchta, diestra, nauta Woolt.

junior - jinja.

juniper berries - Wacholda bäare.

junk - Prell, Aufgank, Schunt; Päakjelflesch.

junket - Schmauntsup; en Fast; ne Fe'jnäjungsreis.

junkfood - Fros (Hard 's').

junky - prellijch.

juror - en Ennjeschwoarna.

just - blooss, jrots, meist; je'rajcht, opprajcht.

just like - jrodentoo, jrod soo aus.

just now - nü jrots, jrots.

just so - jrod soo.

justice - ne Je'rajchtijchkjeit; en Rejchta.

justification - ne Rajchtfoadjung.

justify - rajchtfoadje.

jut - erütstäakje, erüthenje.

jute - ne Plaunt dee je'ruckt woat toom Radne Sakj moake.

juvenile - junk, kjindisch.

juxtaposition - jäajenäwa jelajcht, jäajenäwa je'stalt.

kaiser - en Kjeisa.

kale - bleiwa Kommst.

kaput - ka'put.

katydid - grausshoppa äneljet O(nn)jesseffa.

keck - kockhaulse.

keel - en Schepdräaja ooda Unjaschlach.

keen - schoapsennijch; spets.

keenness - schoapsennijch.

keep - hoole, oppbewoare; dürhauft.

keep a promise - Wuathoole.

keep the peace - Fräd hoole.

keep up - je'rode.

keepsake - en Au(n)jedenkj.

keg - en kjleenet Faut.

kennel - en Hunjsstaul, en Hunjsklotkje.

kerchief - en Düak.

kernel - en Kuarn.

ketch - en kjleenet Säajelschep.

kettle - en Grope, en Kjätel.

key - en Däareschlätel; ne Toonhejcht em Je'sank.

key note - en Grunt Toon.

keyboard - Orjel ooda Piano Finjaspläte.

keyhole - en Schlätelloch.

keyhole saw - ne Spuntsoag, en Fuchsschwauns.

keystone - en Akjsteen.

khaki - dikjet, wollnet Sseijch toom Sol'dote Kjleed moake met ne jälbrüne Kol'lea.

kick - mette Feet steete, hassre, stankre.

kid - en Kjint; ne junge Kos.

kidgloves - Haunschkje fonn fienet Koselada.

kidnap - Mensche fe'schlape.

kidney stone - en Nearesteen.

kidneys - Neare.

kill - doot schlone, doot moake, schlachte, ommbrinje.

kill time - Tiet dootschlone.

killdeer - en Kjiewikj.

killjoy - en Freideseara.

kiln - en Täjelbrenna; en Brennowe toom dräje.

kilogram - en Kjielo.

kilts - Schottische Manna äare korte Rakj.

kin - em Frintschoft, ne Fe'wauntschoft.

kind - ne Sort; en Je'schlajcht; leeftolijch.

kindliness - ne Leeftolijchkjeit.

kindness - leeftolijchkjeit be'wiese.

kindred - soo aus kin.

kinetic - be'wäajent.

king - Kjeenijch, Kjennink.

kingbird - en Sprockheista.

kingdom - en Rikj, en Kjeenijchrikj.

kingdom of heaven - det Himmelrikj.

kingfisher - en Iessfoagel.

kinship , kinfolk - soo aus kin.

kipper - ne Sort je'soltne Fesch.

kirk - ne Kjoakj enn Schottlaunt.

kiss - en Kuss, en Poss; kusse.

kit - ne Reistausch.

kitchen - ne Kjäakj, ne Koakstow.

kitchen towel - en Aufdräjshaundüak.

kitchenmaid - ne Kjäakjsche.

kitchenrange - en Koakowe.

kite - ne Droak.

kith - soo aus kin.

kitten - en Kautje.

kitty - ne Miets.

kleptomaniac - eena dee sikj je'dwunge felt too stäle.

knack - en Be'jriff, en Hauntjreff.

knapsack - en Rigjsack.

knave - en Hol'lunk.

knead - kjnäde, kjnelle, kjnibble.

knead trough - en Backtroch, en Däjchtroch.

knee - ne Kjnee.

knee pants - Kjneebekjse.

kneecap - ne Kjneeschiew.

kneel - han kjnee'e.

knell - en Doodeskjlinja.

knick knacks - Nipsache.

knickerbockers - Kjneebekjse.

knickers - Frües Unjabekjse.

knife - en Kjnief, en Massa.

knife blade - ne Massakjlinkj, en Massa blaut.

knife sharpener - en Watsteen.

knifepoint - ne Massaspets.

knight - en Ritta; en Schachstekj.

knighthood - Rittatiet, Rittaschoft.

knit - kjnette.

knitting needle - ne Kjnettnotel.

knittingstuff - Knettijch.

knob - en Knoop, en Knubbel, en Knupps.

knobby - knubblijch.

knock - aun puttre, kloppre.

knock kneed - Puttakjnee'e, no benne krommbeenijch.

knocker - en Kloppa.

knockout - be'sennungslooss schlone.

knoll - en kjleena Boajch.

knot - en Knope; ne See Miel; fe'kjneppe.

knotted - fe'kjnept, fe'wekjelt, schwiarijch, knoppijch.

knout - ne Knut.

know - weete, kjane, fe'stone.

know it all - en Weissheitspensel, en Ooltnäs, en Schnoddanäs.

knowest - weetst.

knowing - be'wust.

knowingly - met en be'wust. met Fliet.

knowledge - en Kjantniss, ne Be'kauntschoft.

knowledgeable - klüak.

knuckle - en Kjnejchel, Kjnäwel.

knuckle duster - en iesana Rinkj äwre Füst.

knuckle under - gauns nojäwe, oppjäwe.

kohlrabi - Kommst dee en bät ne kjleene Wruck likjent.

kosher - wan Noarinj woat fonn en Jüde Prädja jesäajent dan es dee kosher.

kudos - Loff.

kulak - en rikja Ruscha Foarma.

kvass - Kwaus, en eefacha Ruscha Bea fonn Broot je'moakt.

label - en Ssadel.

labial - met de Leppe.

laboratory - ne Proowkoma, ne Unjasäkjungsstow.

laborious - ommstentlijch.

labour - ne Oabeit, en Racka; Je'burts Schmoate.

labour force - ne Maunschoft.

labourer - en Doagesleena, en Oabeida, en Hauntoabeida.

labyrinth - en fe'ssaubelda Stijch.

lace - tooschneare; Spetse, Kjnepkje.

lacerate - too'riete, Fleesch fe'riete, derjchriete.

laceration - ne too'rätne Wund, derjchjerätnet Fleesch.

lachrymose - too hiele, hielrijch.

lack - fäle, mangle.

lackadaisical - een'doontijch.

lackey - en Kjnajcht, en Biehutscha, en Pauslacka.

laconic - spoasaum met Wead.

lacquer - Lack.

lactation - Malkj jäwe.

lad - en Jung, en Benjel.

ladder - ne Lada.

lade - lode, opplode.

ladle - en Schleef; ennschape.

lady - ne Taunte.

ladybug - en Hermauns Peatkje. (Howa Peatkje).

ladylove - ne Leefste.

ladyship - ne je'eade Frü.

lag - hinje bliwe.

laggard - en Fülens.

lagoon - ne La'goon.

laid - läd.

lake - ne Läajcht, en See.

lamb - en Laum, Laumsfleesch.

lambkin - en Laumkje, en Matsa.

lame - lom.

lameness - ne Lämung.

lament - kloage, jaum'reare, koll'bäakjre, wettre, schlauje, krach'eele, schlemme.

lamentable - jaumalijch, toom jaumre.

lamentation - en Jaum'rea, en Jauma, en Je'jauma.

lamp - ne Laump.

lamp chimney - en Laumpeglauss.

lamp shade - en Laumpeschorm.

lamp wick - ne Laumpedacht.

lamprey - en Iel, en langa, denna Fesch.

lance - en langet Ritta Spiess; en Schwäa opschniede.

land - Launt; aunlaunde.

land forces - ne Launtmacht.

landing - en Plauts toom Launde; en Trapeaufsauts; en Aufsauts.

landlady - ne Hüssweatsche.

landlord - en Hüssweat.

landlubber - en Launtwona, eena dee wiet fomm Mäa wont, eena dee nijch mett'm Mäa be'kaunt es.

landmark - en Jrenssteen, en Moakjsteen.

landowner - en Launtäjendeema.

landpacker - ne Launtwaults.

landscape - ne Launtschoft.

landslide - ne Launtrutsch.

lane - ne Mestgauss, ne Oppfoat, ne Hinjagauss.

language - ne Sproak.

languid - tom, mack, langsomm.

languish - schmachte, kwoarme, kjwieme.

lank - lank onn denn.

lanky - denn onn aufjmuckat.

lantern - La'toarn.

lanyard - en Schepstrank, en Säajelstrank.

lap - ne Schoot; ee(n)mol e'romm.

lapdog - en Schoothunt.

lapel - en Oppschlach, en Kolla.

lapse - ne fe'rande Tiet; en kjleena Fäla.

lapwing - en Foagel Kiewikjänlijch.

larceny - en Je'stäl.

larch - en Foagel.

lard - Schmolt, Schwienfat, floome, Scheedelschmolt.

larder - ne Äteskoma.

large - groot, wiet, breet.

largess - Jelt, en Jeltje'schenkj.

lark - en Leewoakj; en Schowanack.

larkspur - ne Bloom, Radespoa; Onnkrüt.

larva - Mode.

larynx - en Kjälkopp.

lascivious - oppreitsent met o(nn)reine Je'danke.

lash - en Üagessiepa; ne Pitsch ooda Reemeschlach; äwaresse, äwahole, äwaschwäle.

lassitude - ne Fülheit.

last - ne Schooleest; latsta, latste, diare.

lasting - oppe düa, bestendijch.

latch - ne Däarekjlinkj; tookjlinkje.

latche - en Schooreeme, en Schoobaunt.

latched - oppe kjlinkj.

late - lot, fe'spot.

lately - kjirtslijch.

latent - waut noch woat e'mol too brucke senne.

later - lota.

laterally - fonn Sied to Sied.

lath - ne Splät.

lathe - ne Dreibenkj.

lather - Schüm.

Latin - la'tiensch.

latitude - Spälrüm, en Ommfank, ne Breed.

latter - de latste fonn twee.

lattice - en Splätetün.

laud - lowe.

laudable - lowesweat.

laugh - lache; en Je'lach.

laughable - lachrijch.

laughter - en Je'lach.

launch - em Gank binje, looss lote.

laundry - ne Wausch; wua Kjleeda je'wosche woare.

laureate - met Luabäabläda je'kjreent.

laurel crown - en Luabäakrauns.

laurel leaf - en Luabäablaut.

lava - Lawa, je'schmoltnet Steen üt en Fiaspieenda Boajch.

lavatory - ne Wauschstow.

lave - bode, wausche.

lavender - Fleedasauft.

lavish - friejäwrijch.

law - en Je'sats.

lawcourt - en Je'rejchtshüss.

lawful - je'rejchtsmässijch.

lawless - one Je'sats, wua daut Je'sats äwaträde woat.

lawsuit - en Je'rejchts Striet.

lawyer - en Off'kot, en Je'rejctsjeleada, en Je'rejchtsaunwault.

lax - schloff.

laxative - Auffeameddel.

lay - laje, hanlaje.

layer - ne Schijcht; ne Lajhan.

layer by layer - Schijchtwiess.

layman - en Laimaun, eena dee nijch enn Kjoakje Sache es ütjeleat.

laze - fülense.

laziness - ne Fülheit.

lazy - fül, molsch.

lazy bones - en Fülens, en Fülpels.

lea - ne Wäs, en Wäsflekj.

leach - derjch trakje, derjch siepre.

lead - Blie.

lead - leide, fe'ropp gone.

lead pencil - ne Bliesteft.

lead rope - en Täajel.

leaden - fonn Blie.

leader - en Leida, en Fäaschta; en Fäajenja.

leaf - en Blaut.

leafless - one Bläda.

leaflet - en kjleenet Blaut; en Ssadel.

leafy - belooft.

league - en Fe'bunt, en Fer'ein; 4.8 km.

leak - lakje.

leakage - en Je'lakj.

leaky - lakjsch, onndijcht.

lean - denn, moaga; läne.

lean backwards - äwarigj läne.

lean to - ne Owesied, ne Sse'rei.

leaning - Wintscheef.

leap - sprinje; en Sprunk.

leap year - en Schaultjoa.

leapfrog - Bocksprinj.

learn - leare.

learned - je'leat, je'grommt.

learner - en Schiela.

learning - ne Je'leaheit.

lease - pachte, fe'pachte, fe'meede; ne Pacht.

leasehold - ne Pacht.

leash - en Täajel, ne Leidlien.

least - weinijchste, aum weinijchste. {at least - weenijchstens, weenstens}.

leather - Lada.

leather tong - en Reeme.

leathern - fonn Lada, ladana.

leathery - ladrijch.

leave - lote; fe'lote, wajch gone, aufreise; Er'laubniss, Aufscheet.

leaven - Süadäjch.

leavings - Äwabliefsel.

lectern - en Läscdesch.

lecture - fäaläse, fäadroage, unja'rejchte, be'leare; en Fäadrach, ne Unja'rejcht.

lecturer - en Leara, en Unja'rejchta.

ledge - ne Kaunt, en Raunt, ne Leest.

ledger - en Büakfeara sien Räakjenbuak.

ledger tooth - ne Schitstän, ne Schutstän.

ledgerblade - ne Stolplot fonn ne Graussmaschiene Sans.

leech - en Blootworm.

leek - ne Lüak, (Ssippeloatijchj).

leer - fonne Sied Po'lietsch kjikje.

lees - Gruntssopp fonn Wien, Aufgank.

leeside - de Schülinjsied.

leeway - Rüm toom wanke ooda Ommgank habe.

left - linjsch, linjs; fe'leet.

left handed - linjsch, linkjpootsch.

leftovers - Toopropsel, Toopschropsel.

leg of lamg - en Schopsbrode.

legacy - en Fe'mäje.

legal - Je'satsmässijch, je'satslijch.

legality - ne Je'satslijchkjeit.

legalize - unjrem Je'sats brinje.

legation - en Re'jiarungsfeträda.

legend - ne oole Je'schijcht.

legendary - waut fonn jee'häa fetalt wort.

leggings - Schajchte.

legible - läsboa.

legion - fäl, en grootet Deel.

legislate - Je'satse ennfeare.

legislation - Je'sats Ennschriewung.

legislator - en Je'satsemoaka.

legislature - wua Je'satse jemoakt woare.

legitimate - je'satsmässijch.

legs - Been, Flanke.

legume - Schlüwesot.

leisure - ne Mässijchkjeit, ne Rü.

leisurely - rüijch, mässijch.

lemon - ne Ssi'troon.

lend - liee, borje, ütliee, ütborje.

length - ne Lenjd.

lengthen - fe'lenjre.

lengthwise - delenjd.

leniency - ne Mildheit.

lenient - mild, lind.

lens - en Brelleglauss; en Glauss enne Brell.

lentel - ne Däareschwal.

lentil - schlüwenoatjet Sot. (Schaubel, Oaft).

leonine - Leiwoatijch.

leper - (German 'Aussätzig') ne gefäadelje, schorwje Hüt Krankheit dee Enne Bibel foake fäakaum. Ütsauts?.

less - weinja, kjlanda.

lessee - en Pajchta.

lessen - weinja ooda kjlanda woare.

lesson - ne Oppgow, ne Auflea.

lessor - en Fe'pachta.

lest - doamet nijch, doamet, sest.

let - lote; fe'meede, fe'pachte.

let alone - toch lote; fe'schwiess.

lethal - doodesje'äadlijch.

lethargic - schlopsochtijch, ma'jeenijch.

lethargy - ne Schlopsocht.

letter - ne Lata; ne Büakstow; en Breef.

letter balance - ne Breefschol.

letterbox - en Postbaks, en Breefkauste.

lettered - je'leat.

lettering - en Tietel.

letterpost - ne Breefpost.

letterpouch - ne Breeftausch.

letterpress - ne Drekjprass.

lettuce - Sse'lot.

leukemia - ne Blootkjräft.

level - too Lood, jlikj, loodjlikj; en Loodiesa, ne Rajchtschua.

lever - en Schwenjel, ne Duck.

leverage - ne Schwenjelkrauft.

levity - leijchtsennijch.

levy - ne Tacks Aunlaj.

lewd - o(nn)reine Je'danke ooda Fe'tal.

lexicographer - en Weadbüakschriewa.

lexicon - en Weadbüak.

liability - ne Fer'auntwuatlijchkjeit.

liable - fer'auntwuatlijch.

liar - en Läajna.

libation - en Opfadrunk.

libel - ne schreftelje Be'leidjung.

liberal - friesennijch.

liberal arts - friee Konnste.

liberality - ne Friesennijchkjeit.

liberate - frie moake.

liberty - ne Frieheit.

librarian - en Bieblio'täkja.

library - ne Bieliotäkj, en Büakschaup.

licence - en Frieheits Ssadel, en Er'laubniss Schien.

licentious - o(nn)sittlijch läwe.

lichen - ne Pilsoatje Plaunt.

lick - lekje; priejle.

licorice - Lag'rits.

lid - en Dakjsel; en Üagelet.

lie - läje, flunkre; ligje.

lief - jeare.

lien - en Rajcht waut enntoopoundje.

lieu - enne Städ.

lieutenant - en Offi'tsea enne Mili'täa.

life - en Läwe.

life insurance - Läwes Fe'sejchrung.

life preserver - soo aus lifebelt.

lifebelt - en Schwamgort, en Wotagort.

lifeboat - en Radungsboot.

lifeless - one Läwe.

lifelong , lifetime - Läwestiet.

lift - häwe, aunhäwe, opphäwe; en Foastool.

ligament - ne Sän.

ligature - en Ommbinjsel.

light - Lijcht; dach, dache, lijchte, be'lijchte; leijcht; aunstekje.

light headed - leijchtkoppijch.

lightbeam - ne Lijchtstrol.

lighten - leijchta moake.

lighter - en Huppa, en Hupkjebrenna, en Fiadinkj; leijchta.

lighthearted - schaftijch.

lighthouse - en Lijchttorm.

lighting - ne Be'lijchtung.

lightminded - leijchtsennijch.

lightning - en Blits; lijchte.

lightning-rod , lightning-arrestor - en Blitsaufleida.

lignite - brüne Kole.

like - jleijche, je'faule; änlijch.

like that - soo aus daut.

like this - soo aus dit.

likelihood - ne Mäajlijchkjeit.

likely - mäajlijch.

liken - fe'jlikje.

likeness - ne Änlijchkjeit.

lilac - Fleeda.

lily - ne Lelje.

limb - en Jlett; en Aust.

limber - schmiedijch, be'jenj.

limbo - enne Fe'jätenheit.

lime - Kaulkj.

lime burner - en Kaulkjbrenna.

lime kiln - en Kaulkjowe.

limerick - en witsja Farsch met Lienjes.

limestone - Kaulkjsteen.

limit - ne Jrens; Jrense sate.

limitation - ne Be'schrenkjung.

limited - holprijch.

limitless - one Jrense.

limp - schlaup, schludrijch, schlunsijch; hinkje, lompe.

limpet - en Schnigjoatjet Watatia.

limpid - derjchsejchtijch, kloa.

linchpin - en Stekjel.

linden (basswood) - Lindenboom.

line - ne Lienje, ne Lien; ennfoodre.

lineage - en Jeschlajcht.

lineal - waut de Lienje aunbelangt.

linen - Leiwent.

linendraper - en Leiwenthendla.

linenpress - ne Mangel.

liner - en Passa'zhea Schep.

linger - sieme, lüare.

lingo - en Dialekjt, kütawonsch.

linguist - en Sproakkjinstla.

liniment - Liniment, ne Medi'tsien toom ennschmäare.

lining - E(nn)fooda; Ütstäwinj.

link - en Je'lenkj; en Hamsmeiwe Knoop.

linoleum - Teppijch.

linseed oil - Lieneelj.

lint - ne Frens, ne Fets, Fos.

linty - frensijch.

lion - en Leiw.

lion's den - ne Leiwesgruft.

lip - ne Lepp; en Raunt.

lipstick - Leppefoaw.

liqueur - seeta Schnaups.

liquid - flissent.

liquify - schmelte, flissent moake.

liquor - Schnaups.

lisp - lisple.

lissome - en straumet, schmiedjet Je'schekj.

list - oppräje, aunjäwee; ne Räj Nomes, en Re'jista.

listen - horjche, heare, horjch!, tooheare, toohorjche.

listing - wintscheef; en Nomes Re'jista.

listless - o(nn)lostijch, looj, jlikjjeltijch, ma'jeenijch.

literal - büakstäwlijch.

literally - eantlijch.

literature - litera'tüa.

liter(litre) - en Lieta.

lithe - soo aus lissome.

lithographer - en Steenschriewa.

litigate - ferrem Je'rejcht striede.

litter - en Nast junge Hunj ooda Schwien; Strei; sache fe'streie.

little - weinijch, kjleen, en kjleen Bätje.

little bit - en kjleen Bät(je).

live - läwe, wone, läwendijch.

livelihood - en Läwesunjahault.

liveliness - en läwendjet Be'näme.

livelong - denkjestiet.

lively - lostijch, hottsijch.

liver - ne Läwa.

livid - wuttent bleiw.

living - aum läwe; en Läwe moake.

lizard - en Äselmaunda, en Äajdakjsel.

load - ne Fua, en Feeda; ne Laust; lode, opploade.

loader - en Opploda.

loadstone - en Mag'neet.

loaf - en Bulkje, en Broot; sikj e'romm steete.

loafer - en mässja Mensch.

loam - leem.

loamy - leemijch.

loan - liee, borje; neSchult.

loath - o(nn)wellijch, Onnood.

loathe - Äakjle, en Aufschü habe.

loathesome - äakjelhauft.

loathing - en Äakjel.

lobby - en Gank, en Fäatüss.

lobe - en Uabommel.

lobster - en Humma.

local - enne Ommjäajent.

locale - ne Ommjäajent.

locality - ne Jäajent.

locate - finje.

location - ne Städ.

loch - ne Läajcht in Schottlaunt.

lock - en Schlott; schlüte, be'shlüte.

lock of hair - en Puzhel Hoa, en Schnett Hoa.

locker - en Kjleedaschaup enne Aunstault.

locket - en Aunhenjsel rommen Hauls, ne Haulsbommelkjäd.

lockout - en Aufspoare.

locksmith - en Schlätelschmett.

locomotion - en Be'wäaje, Krauft toom wieda wanke.

locomotive - en Kjätel.

locust - ne Heischrakj, en Grausshoppa.

locution - ne Rädenskonnst, ne Ütsproak.

lodge - wone, loagre, lo'zheare.

lodging - ne Woninj, Oppdach, ne Bood.

loft - en Bän, en Staulebän, en Heibän.

lofty - hüach; stolt.

log - ne Laut; en Schepp Doagesbüak.

log cabin - ne Lautekot.

loganberry - ne Himmbäa je'kjrietst met ne Brommbäa.

loggerheads - wan en poa sikj äwrem Boage senn.

logic - Fe'nuft, Pe'dumkje.

logical - fe'ninftijch onn fe'stentlijch.

logically - rädelja'wies.

loins - de Lende.

loiter - eromm stone onn fülense.

loiterer - en Fülens.

loll - e'romm ligje.

lollipop - ne Kend opp en Stock.

lone - au'leen, een eenselja.

lonely , lonesome - ee(n)saum, au'leen, eensiedlijch, wan eenem de Tietlank woat.

long - lank, lang; en Fe'lange.

long lived - lankläwent.

long sighted - lanksejchtijch.

longer - lenja.

longish - lenkjlijch.

longitude - Lienjes romme Welt nuade onn Siede.

longitudinal - de Lenjd no.

longshoreman - en Howenoabeide.

look - kjikje, säkje; en Blekj.

look around - e'rommkjikje, omm kjikje.

lookeron - en Tookjikja.

looking glass - en Späjel.

loom - en Sseijchwäwa; groot oppdome.

loon - en Schietareia.

loop - ne Schnea, ne Schlenj, ne Ees.

loophole - en Loch enne Waunt toom ne Flintloop derjch stäakje, en Looploch; en Ütwajch.

loose - looss, locka.

loose change - Fupje Jelt.

loosely fleshed - kwaublijch.

loosen - looss leese, looss moake, loosa moake, opplockre.

lop - aufhacke, ütaste.

lopsided - scheef; eensiedijch.

loquacious - sea fonn Räd.

Lord - Har, Gott.

lordliness - Harschoftlijchkjeit.

lordly - harschoftlich.

lords - Haresse.

lordship - Harschoft.

lorry - en Englischa Laustwoage.

lose - fe'leare, fe'beisle, fe'büare, fe, bommle.

lose enthusiasm or courage - Moot fe'schorre.

lose money or a business venture - unjabüare.

lose shape - det Je; schekj fe'leare ooda fe'wane.

loss - en F'luss.

lot - en Looss; en Schikjsol; ne groote Somm, fäl; en kjleenet Stekj Launt.

lotion - Schmäa; Saulw ooda Eelj toom de Hüt ennschmäare.

loud - lüd.

loudspeaker - en Lüdspräakja.

lounge - ne Gauststow; fülense.

lounger - en Fülensa.

lour - diesta aunkjikje, stur aunkjikje.

louse - ne Lüss.

lousy - lüsijch.

lout - en Schlinjel.

lovable - auntrakjent, leeftolijch.

love - Leew, leewe.

loveliness - en Scheenheit, ne Schmockheit.

lovely - scheen, schmock, straum.

low - läajch; je'rinj; brelle.

Low German - Plautdietsch.

low pressure - läaja Druck.

low spirited - one Moot, doljeschloage.

lower - läaja; läajre, e'rauf lote.

lowliness - ne Deemüt.

lowly - je'rinj, deemütijch, je'meen.

loyal - trü.

lozenge - ne Medit'sienische Kend.

lubricant - Schmäa, Eelj.

lubricate - schmäare, eelje.

lucid - kloa, dietlijch, festentlijch.

lucifer - en Schwäwelholt; de Soton.

luck - Jlekj, en Toofaul.

luckless - nijch jlekjlijch.

lucky - jlekjlijch.

lucrative - fe'deenstlijch; waut sikj goot be'tolt.

lucre - en Je'wennst.

ludicrous - lachrijch.

lug - schwoa trakje.

luggage - Je'pack, Pa'kozh.

lugubrious - trüarijch.

lukewarm - leiwoam.

lull - wintstell.

lullaby - en Wäjeleet.

lumbago - de Flät, en Hekjsenschuss.

lumber - Büholt; knooje.

lumber dealer - en Holthendla.

luminary - eena dee de gaunse Menschheit kaun waut leare; en Lijcht daut üt sikj selfst schient.

luminous - schienent, jlensent.

lump - en Knubbel, en Stekj, en Klüte.

lumpy - knubblijch, kjlätrijch.

lunacy - en Ersenn, en Wonsenn.

lunar - monoatijch.

lunatic - en Ersennja, en Wonsennja.

lunch - Faspa, en Fe'bietsel; Meddach.

lung - ne Lung.

lupine - en Stolte Hendrikj.

lurch - stolpre.

lure - locke, fe'locke; en Feschlocka.

lurid - diesta, dreiwent onn trüarijch.

lurk - schüloarijch lüre.

luscious - jeil seet, sea gootschmakjent.

lust - ne Menschelost; en groota Janka, en Be'jia.

luster - en Schien, en Glaunss.

lustrous - blank.

lusty - läwendijch, munta.

lute - en Gi'toa äneljet Späldinkj fonn fräjoa; ne sort Kjitt.

Lutheran - lu'tearisch.

luxuriant - rikjlijch.

luxuriant growth - Je'dalj, rikjet Je'wauss.

luxury - ne groote Je'mietlijchkjeit.

luxury food - Fros.

lye - Lei, ne Lüag.

lye solution - ne Lüag.

lymph - Kjwalwota, Blootwota.

lymph glands - Hoagdreese.

© Herman Rempel 1984,1995, and Mennonite Literary Society 1984,1995, and mennolink.org 1998-2006, and Eugene Reimer 2006. Released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License.